Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-2015 2014-09-24
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TARYBOS 2011-07-13 SPRENDIMO NR. 1-127 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2011-07-13 SPRENDIMO NR. 1-127 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. rugsėjo 24 d. Nr. 1-2015

Vilnius

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu ir Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.  Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. 1-127 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatų tvirtinimo“ patvirtintus Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatus:

1.1. išdėstyti 10 punktą taip: „10. Vietinė rinkliava renkama eurais.“

1.2. išdėstyti 12 punktą taip:

„12. Nustatomi šie vietinių rinkliavų dydžiai pagal vietinės rinkliavos zonas:

12.1. už automobilio stovėjimą kiekvienas dešimt minučių – 0,30 (trisdešimt) Eur mėlynojoje zonoje;

12.2. už automobilio stovėjimą kiekvienas dvidešimt minučių – 0,30 (trisdešimt) Eur raudonojoje zonoje;

12.3. už automobilio stovėjimą kiekvienas dešimt minučių – 0,10 (dešimt) Eur geltonojoje zonoje;

12.4. už automobilio stovėjimą kiekvienas dvidešimt minučių – 0,10 (dešimt) Eur žaliojoje ir baltojoje zonose;

12.5. už automobilio stovėjimą, nepriklausomai nuo tą dieną toje vietoje stovėto laiko, sumokant iki kitos dienos 24 val. – 24 (dvidešimt keturi) Eur mėlynojoje zonoje, 10 (dešimt) Eur raudonojoje zonoje, 7 (septyni) Eur geltonojoje zonoje ir 3,50 (trys Eur penkiasdešimt ct) Eur žaliojoje ir baltojoje zonose;

12.6.    už automobilio stovėjimą rezervuotoje stovėjimo vietoje:

12.6.1. mėlynojoje zonoje – 203 (du šimtai trys) Eur per mėnesį;

12.6.2. raudonojoje zonoje – 145 (vienas šimtas keturiasdešimt penki) Eur per mėnesį;

12.6.3. geltonojoje zonoje – 96 (devyniasdešimt šeši) Eur per mėnesį;

12.6.4. žaliojoje zonoje – 49 (keturiasdešimt devyni) Eur per mėnesį;

12.6.5. baltojoje zonoje – 36 (trisdešimt šeši) Eur per mėnesį;

12.7. už automobilio valdytojo (vairuotojo), deklaravusio gyvenamąją vietą gyvenamojoje patalpoje (bute), esančioje teritorijoje, kurioje galioja gyventojams išduodami leidimai statyti automobilius mokamose automobilių stovėjimo vietose, ir turinčio Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ išduotą leidimą (toliau – gyventojo leidimas), pirmojo automobilio stovėjimą:

12.7.1. mėlynojoje zonoje – 43 (keturiasdešimt trys) Eur per metus;

12.7.2. raudonojoje zonoje – 22 (dvidešimt du) Eur per metus;

12.7.3. geltonojoje zonoje – 14 (keturiolika) Eur per metus;

12.7.4. žaliojoje ir baltojoje zonose – 7,20 (septyni Eur dvidešimt ct) Eur per metus;

12.8.    už automobilio valdytojo (vairuotojo), deklaravusio gyvenamąją vietą gyvenamojoje patalpoje (bute), esančioje teritorijoje, kurioje galioja gyventojams išduodami leidimai statyti automobilius mokamose automobilių stovėjimo vietose, ir turinčio gyventojo leidimą, antrojo automobilio stovėjimą:

12.8.1. mėlynojoje zonoje – 52 (penkiasdešimt du) Eur per mėnesį, 624 (šeši šimtai dvidešimt keturi) Eur per metus;

12.8.2. raudonojoje zonoje – 26 (dvidešimt šeši) Eur per mėnesį, 312 (trys šimtai dvylika) Eur per metus;

12.8.3. geltonojoje zonoje – 17 (septyniolika) Eur per mėnesį, 204 (du šimtai keturi) Eur per metus;

12.8.4. žaliojoje ir baltojoje zonose – 8,70 (aštuoni Eur septyniasdešimt ct) Eur per mėnesį, 104 (vienas šimtas keturi) Eur per metus;

12.9.    už elektra varomo automobilio, pažymėto Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ išduotu leidimu arba turinčio elektroninį elektromobilio leidimą (toliau – elektromobilio leidimas), stovėjimą per metus – 4,30 (keturi Eur trisdešimt ct) Eur;

12.10.  už automobilio, naudojamo dalijimosi automobiliu paslaugai teikti, stovėjimą specialiai šiai paslaugai rezervuotoje stovėjimo vietoje (automobilių dalijimosi paslauga (angl. k. car-sharing) – tai automobilių nuomos būdas, kai asmenys transporto priemones nuomoja ir naudoja dažniausiai trumpais laiko periodais):

12.10.1. mėlynojoje zonoje – 101 (vienas šimtas vienas) Eur per mėnesį;

12.10.2. raudonojoje zonoje – 72 (septyniasdešimt du) Eur per mėnesį;

12.10.3. geltonojoje zonoje – 48 (keturiasdešimt aštuoni) Eur per mėnesį;

12.10.4. žaliojoje zonoje – 25 (dvidešimt penki) Eur per mėnesį;

12.10.5. baltojoje zonoje – 19 (devyniolika) Eur per mėnesį;

12.11.  už automobilio stovėjimą vieną mėnesį geltonojoje zonoje – 87 (aštuoniasdešimt septyni) Eur;

12.12.  už automobilio stovėjimą vieną mėnesį žaliojoje ir baltojoje zonose – 43 (keturiasdešimt trys) Eur.“;

1.3.   išdėstyti 13 punktą taip:

„13. Sumokėjus vietinę rinkliavą už stovėjimą baltojoje zonoje, automobilį galima statyti baltojoje ir žaliojoje zonose; sumokėjus vietinę rinkliavą už stovėjimą žaliojoje zonoje, automobilį galima statyti žaliojoje ir baltojoje zonose; sumokėjus vietinę rinkliavą už stovėjimą geltonojoje zonoje, automobilį galima statyti geltonojoje, žaliojoje ir baltojoje zonose; sumokėjus vietinę rinkliavą už stovėjimą raudonojoje zonoje, automobilį galima statyti raudonojoje, geltonojoje, žaliojoje ir baltojoje zonose; sumokėjus vietinę rinkliavą už stovėjimą mėlynojoje zonoje, automobilį galima statyti mėlynojoje, raudonojoje, geltonojoje, žaliojoje ir baltojoje zonose.“

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

3. Pavesti Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

 

 

 

Meras                                                                                                                              Artūras Zuokas

______________

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią