Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-2073 2014-10-22
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL MOKESČIO UŽ UGDYMĄ VILNIAUS MIESTO MUZIKOS IR MENO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MOKESČIO UŽ UGDYMĄ VILNIAUS MIESTO MUZIKOS IR MENO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2014 m. spalio 22 d. Nr. 1-2073

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

            1. Patvirtinti Mokesčio už ugdymą Vilniaus miesto muzikos ir meno mokyklose nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1.Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 15 d.  sprendimo Nr. 1-1147
„Dėl Mokesčio už ugdymą nustatymo Vilniaus miesto neformaliojo švietimo įstaigose tvarkos aprašo tvirtinimo“ 2 punkt
ą;

2.2. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 17 d. sprendimą Nr. 1-1455
„Dėl Mokesčio už ugdymą Vilniaus miesto muzikos ir meno mokyklose nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

            3. Pavesti Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

            4.   Nustatyti, kad sprendimas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Meras                                                                                                                              Artūras Zuokas

______________

 

 

 

 

Dokumento priedai:
1-2073 - DĖL MOKESČIO UŽ UGDYMĄ VILNIAUS MIESTO MUZIKOS IR MENO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
1-2073 - DĖL MOKESČIO UŽ UGDYMĄ VILNIAUS MIESTO MUZIKOS IR MENO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią