Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 1-2073 2014-10-22
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL MOKESČIO UŽ UGDYMĄ VILNIAUS MIESTO MUZIKOS IR MENO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (PRIEDAS)

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2014 m. spalio 22 d.

sprendimu  Nr. 1-2073              

 

 

MOKESČIO UŽ UGDYMĄ VILNIAUS MIESTO MUZIKOS IR MENO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokesčio už ugdymą Vilniaus miesto muzikos ir meno mokyklose nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokesčio už  mokinių ugdymą Vilniaus miesto savivaldybės muzikos ir meno mokyklose dydžius (priedas), administravimą ir lengvatas.

2. Mokesčio už  mokinių ugdymą Vilniaus miesto muzikos ir meno mokyklose (toliau –Mokykla) įkainius nustato Vilniaus miesto savivaldybės taryba.

 

II.  MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI 

 

3. Mokestis už ugdymą Mokykloje  mokamas du kartus per metus.

4. Surinktos lėšos naudojamos ugdymo veiklai plėtoti, pagrindinėms priemonėms įsigyti, darbo užmokesčiui ir kitoms su ugdymo veikla susijusioms reikmėms.

5. Mokestį už ugdymą moka mokinių tėvai ar globėjai pagal Mokyklos pateiktą mokėjimo kvitą:

5.1. už pirmą pusmetį ne vėliau kaip iki spalio 31 d.;

5.2. už antrą pusmetį ne vėliau kaip iki kovo 31 d.

      6. Jei mokestis už mokinio ugdymą nemokamas daugiau kaip vieną mėnesį nuo nustatytos datos, Mokyklos vadovas, informavęs tėvus (globėjus, rūpintojus), gali išbraukti mokinį iš sąrašų.

 

III. MOKESČIO UŽ UGDYMĄ LENGVATOS

 

7.  Nuo mokesčio už ugdymą atleidžiami  socialinės pašalpos gavėjai, o socialinę paramą gaunantiems mokiniams nustatomas lengvatinis 8,69 Eur per mėnesį mokestis.

8. Jei Mokyklą lanko du ir daugiau vaikų iš vienos šeimos, tai vienam mokiniui taikomas 100 proc. o kitiems – 50 proc. dydžio mokestis už ugdymą. Jei Mokykloje vykdomoms programoms nustatyti skirtingi mokesčiai, 50 proc. nuolaida taikoma mokiniui, ugdomam pagal programą, kurios mokestis yra didesnis.

9. Mokyklos taryba turi teisę ne daugiau kaip 5 proc. įstaigą lankančių vaikų atleisti nuo mokesčio ar mokestį sumažinti iki 50 proc. šiais atvejais:

9.1. ypač gabiems mokiniams (tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatams), jei Mokyklą lanko du ir daugiau vienos šeimos vaikų;

9.2. ypač gabiems mokiniams (tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatams) iš daugiavaikių šeimų, nepriklausančių socialinės paramos gavėjų grupei.

      10. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), jei mokiniams gali būti taikomos Aprašo 7 punkte nustatytos lengvatos, Mokyklos direktoriui pateikia:

      10.1. prašymą;

      10.2. pažymą  iš Socialinės paramos centro, kad asmuo turi teisę gauti arba gauna socialinę pašalpą ir (ar) socialinę paramą mokiniams.

       11.  Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), jei mokiniams gali būti taikomos Aprašo 8 punkte nustatytos lengvatos, Mokyklos direktoriui pateikia:

       11.1. prašymą;

       11.2. pažymą apie šeimos sudėtį.

       12. Nepateikus informacijos ir reikiamų dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.

       13. Atleidimas nuo mokesčio ir mokesčio sumažinimas įforminamas Mokyklos direktoriaus įsakymu. 

       14. Mokestis už ugdymą neskaičiuojamas:

       14.1. mokinių vasaros atostogų metu;

       14.2. jei vaikas dėl ligos praleido daugiau kaip 2 savaites (pateikus gydytojo pažymą);

       14.3. jei vieną mėnesį ar daugiau ugdymo procesas nevykdomas dėl Mokykloje susidariusių svarbių priežasčių.

15. Aprašo 14 punkte numatytais atvejais Mokykla, suderinusi su  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriumi, parengia ir patvirtina mokesčio už ugdymą grąžinimo tvarką.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

      16. Įmokos ir skolos už ugdymą apskaitomos ir išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

17. Už Apraše nustatytos mokesčio tvarkos laikymąsi tiesiogiai atsako Mokyklos direktorius.

18. Šis Aprašas skelbiamas Vilniaus miesto savivaldybės ir Mokyklos interneto svetainėse.

 

 

 

________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią