Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-2058 2014-10-22
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TARYBOS 2006-09-20 SPRENDIMO NR.1-1320 „DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TARIFŲ IR ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2006-09-20 SPRENDIMO NR.1-1320 „DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TARIFŲ IR ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. spalio 22 d. Nr. 1-2058

Vilnius

 

  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi
ir Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

            1. Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 20 d. sprendimą
Nr. 1-1320 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių patvirtinimo“:

            1.1. išdėstyti 1.1 punktą taip:

„1.1. maksimalius vieno kubinio metro mišrių komunalinių atliekų surinkimo, išvežimo
ir šalinimo tarifus eurais (be PVM);“

1.2. išdėstyti 1.4 punktą taip:

„1.4. vienos tonos mišrių komunalinių atliekų priėmimo į Vilniaus regiono komunalinių atliekų sąvartyną tarifą („vartų“ mokestį) 32,87 Eur (be PVM);“

            1.3. pakeisti 1.11.3 ir 1.5 punktais patvirtintus įkainius ir tarifus ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama).

            2. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas

            3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Meras                                                                                                                              Artūras Zuokas

______________

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2014 m. spalio 22 d.

sprendimu Nr. 1-2058

 

MAKSIMALŪS VIENO KUBINIO METRO

MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO, IŠVEŽIMO IR ŠALINIMO TARIFAI

 

Konteinerio talpa (m3)

Konteinerio tipas

Maksimalūs mišrių komu-nalinių atlie-kų surinkimo ir išvežimo ta-rifai be sąvar-tyno „vartų“ mokesčio (Eur/m3, neį-skaitant PVM)

Sąvartyno „vartų“ mo-kestis (Eur/t, neįskaitant PVM)

Sąvartyno „vartų“ mo-kestis (Eur/t, neįskaitant PVM, taikant santykį 1 t = 6 m3)

Maksimalūs mišrių komu-nalinių atlie-kų surinkimo ir išvežimo ta-rifai su sąvar-tyno „vartų“ mokesčiu (Eur/m3, neį-skaitant PVM)

0,12; 0,14

Antžeminis

15,57

32,87

5,48

21,05

0,24; 0,36

Antžeminis

8,42

32,87

5,48

13,90

0,77

Antžeminis

7,60

32,87

5,48

13,08

1,1

Antžeminis

6,41

32,87

5,48

11,89

3,00; 5,00

Įkasamas

5,77

32,87

5,48

11,25

Pastaba. Nustatyti, kad į mišrių komunalinių atliekų tvarkymo maksimalius tarifus įskaičiuotos atliekų priėmimo į Vilniaus regiono komunalinių atliekų sąvartyno eksploatavimo išlaidos

 

__________________________________

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2014 m. spalio 22 d.

sprendimu Nr. 1-2058

 

MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO, IŠVEŽIMO

IR ŠALINIMO TARIFAI FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS

 

Atliekų turėtojai

Tarifas (Eur/m2/mėn., neįskaitant PVM)

Minimalus

Maksimalus

Fiziniai asmenys

---

0,08, įskaitant didžiųjų ir bešeimininkių atliekų sutvarkymo išlaidas fiziniams asmenims, naudojantiems kolektyvinius konteinerius

Juridiniai asmenys, naudojantys kolektyvinius konteinerius

---

0,16

Juridiniai asmenys, nesinaudojantys kolektyviniais konteineriais, išskyrus individualius namus

0,06

0,16

 

____________________

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            PATVIRTINTA

                                                                                                            Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                                            2014 m. spalio 22 d.

                                                                                                            sprendimu Nr. 1-2058

 

NAUDOJIMOSI KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIAIS MAKSIMALŪS ĮKAINIAI

Eil. nr.

Konteinerio tipas

Konteinerio talpa (kub. m)

Naudojimosi konteineriais

1 mėnesio maksimalūs įkainiai (Eur be PVM)

1

Antžeminis

0,12; 0,14

0,61

2

Antžeminis

0,24; 0,36

0,87

3

Antžeminis

0,77

3,48

4

Antžeminis

1,10

4,34

5

Įkasamas

3,00; 5,00

39,70

 

_________________________

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2014 m. spalio 22 d.

sprendimu Nr. 1-2058

 

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIų

PLOVIMO IR DEZINFEKAVIMO MAKSIMALŪS ĮKAINIAI

Eil. nr.

Konteinerio tipas

Konteinerio talpa (kub. m)

Vieno konteinerio plovimo ir dezinfekavimo maksimalūs įkainiai (Eur be PVM)

1

Antžeminis

0,12; 0,14; 0,24; 0,36

1,85

2

Antžeminis

0,77; 1,10

2,11

3

Įkasamas

3,00; 5,00

12,93

 

 

_________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią