Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 40-368 2015-10-05
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą

              PATVIRTINTA

              Vilniaus miesto savivaldybės

              administracijos direktoriaus

              2015 m. spalio 5 d.

              įsakymu Nr. 40-368

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

MIESTO PLĖTROS DEPARTAMENTO

PLĖTROS PLANAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Miesto plėtros departamento Plėtros planavimo skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Miesto plėtros departamento Plėtros planavimo skyriaus (toliau – Skyrius) statusą, uždavinius, funkcijas, teises, valdymą, darbo organizavimo tvarką, pertvarkymą ir likvidavimą.

2. Skyrius yra Miesto plėtros Departamento (toliau – Departamentas)  struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.

3. Skyrius, vykdydamas funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, nustatančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, Lietuvos Respublikos statybos, Teritorijų planavimo įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais teritorijų planavimą, statinių projektavimą, statinių statybą bei jų priežiūrą,  Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Departamento bei šiais nuostatais.

4. Skyrius negali būti įmonių, įstaigų ir organizacijų steigėjas.

5. Skyrius turi apvalųjį antspaudą su užrašu „Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Plėtros planavimo skyrius“.

6. Skyriaus vidaus struktūra formuojama vadovaujantis Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintu pareigybių sąrašu.

7. Skyriaus adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

 

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

8. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai:

8.1. dalyvauti formuojant Vilniaus miesto darnios urbanistinės plėtros ir kraštovaizdžio apsaugos strategiją ir politiką;

8.2. organizuoti Vilniaus miesto ilgalaikių ir trumpalaikių strateginių urbanistinės plėtros planų sudarymą ir įgyvendinimą pagal Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, Vilniaus miesto bendrojo plano, Vilniaus miesto strateginio plano, Metinės investicijų programos priemones, nustatant plėtros projektų apimtis, prioritetus, planuojant reikalingą finansinę paramą jiems įgyvendinti, vykdyti įgyvendinimo priežiūrą Departamento kompetencijos ribose;

8.3. organizuoti Savivaldybės teritorijoje esančių urbanizuotų ar urbanizuojamų teritorijų atranką galimiems plėtros ar investicijų projektams vykdyti, inicijuoti šiems projektams įgyvendinti būtinų planavimo bei kitų reikalingų dokumentų rengimą, apibendrinti informaciją apie urbanistinę plėtrą ir kitus strateginius miesto plėtros planus, organizuoti informacijos sklaidą vietos bei užsienio institucijoms ir visuomenei pristatymų forma ar per viešųjų ryšių priemones, parodose, konferencijose bei kitais būdais;

8.4. administruoti Savivaldybės teritorijos ar jos dalių bendrųjų ir specialiųjų planų rengimą, koregavimą ir įgyvendinimą, tikrinti kito lygmens (kompleksinių ir specialiųjų) teritorijų planavimo dokumentų atitikimą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniams;

8.5. teisės aktuose numatytu dažnumu organizuoti bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėseną (monitoringą) ir sprendinių įgyvendinimo duomenų pateikimą Teritorijų planavimo stebėsenos informacinėje sistemoje (TPSIS);

8.6. administruoti ir vykdyti bendrųjų ir specialiųjų teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procedūras, informuoti ir konsultuoti su šia veikla susijusiais klausimais;

8.7. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 19 d. nutarimu      Nr. 721 administruoti Vilniaus miesto savivaldybės Teritorijų planavimo dokumentų registro (TPDR) veiklą;

8.8. planuoti ir administruoti Europos Sąjungos finansinę paramą gaunančius projektus, pagal pavedimus atstovauti Savivaldybei įgyvendinant tarptautinius projektus, bendradarbiauti su šalies ir užsienio institucijomis, atsakingomis už Europos Sąjungos finansinės paramos administravimą, organizuoti bendradarbiavimą su užsienio partneriais, dalyvaujančiais bendruose su Savivaldybe projektuose Departamento kompetencijos ribose;

8.9. rengti su urbanistine plėtra susijusios viešosios infrastruktūros įrengimui reikalingus planavimo dokumentus, sutartis, konkursų sąlygas, kitus dokumentus;

8.10. organizuoti konferencijas, seminarus, architektūrinius ar idėjų konkursus, kūrybines dirbtuves, parodas darnios urbanistinės miesto plėtros, teritorijų planavimo, architektūros ir kraštovaizdžio temomis.

9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

9.1 teikia siūlymus formuojant Vilniaus miesto darnios urbanistinės plėtros, kraštovaizdžio apsaugos politiką ir strategiją;

9.2. užtikrina Vilniaus urbanistinės plėtros ir kraštovaizdžio apsaugos strategijos atitikimą Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktams;

9.3. užtikrina Vilniaus urbanistinės plėtros krypčių ir prioritetų atitikimą visuomenės interesui;

9.4. užtikrina darnios urbanistinės plėtros principų taikymą rengiant kompleksinius teritorijų planavimo dokumentus, specialiojo teritorijų planavimo dokumentus, urbanistines vizijas, projektinius pasiūlymus, schemas ir kitus reikalingus dokumentus;

9.5. analizuoja Savivaldybės teritorijoje esančių urbanizuotų ar urbanizuojamų teritorijų, jų sklypų ar nesuformuotų teritorijų tinkamumą urbanistinei plėtrai vykdyti, galimiems kompleksinės plėtros ar investicijų projektams rengti;

9.6. organizuoja būtinų teritorijų planavimo dokumentų, projektinių pasiūlymų, galimybių studijų, konkurso sąlygų, paraiškų ir kitų dokumentų rengimą urbanistinės plėtros ir kraštovaizdžio projektams, finansuojamiems iš Savivaldybės biudžeto ar Europos sąjungos paramos lėšomis, kontroliuoja projektų rengimo eigą, bendradarbiauja su kitais Savivaldybės struktūriniais padaliniais bei kitais suinteresuotais subjektais;

9.7. organizuoja aktualios informacijos apie darnią urbanistinę plėtrą, strateginius ar investicinius projektus, visuomenės atsakingą dalyvavimą planavimo procesuose parengimą ir sklaidą, rengia pristatymus, renginius, parodas pagal Departamento kompetenciją;

9.8. planuoja plėtros projektus, atlieka jų atranką, pagal Departamento kompetenciją administruoja vykdomus projektus, teikia informaciją ir metodinę paramą Departamento skyriams, ir jam priskirtoms Savivaldybės įmonėms, kitiems suinteresuotiems subjektams;

9.9. administruoja Europos Sąjungos fondų lėšomis įgyvendinamus projektus pagal Departamento kompetenciją;

9.10. atstovauja Savivaldybę rengiant teritorijų planavimo dokumentų subjektų sąlygų sąvadus, kitus su Skyriaus veikla susijusius planavimo ir projektavimo dokumentus, tikrinant ir  derinant kitų planavimo subjektų rengiamus planavimo ir projektavimo dokumentus;

9.11. organizuoja ir administruoja Savivaldybės teritorijos gamtinio karkaso draustinio ir kitų saugomų teritorijų apsaugos, steigimo ir planavimo procesus;

9.12. organizuoja ir administruoja kraštovaizdžio, miesto parkų, sodų, skverų ir kitų viešųjų erdvių bei jų elementų (miesto įamžinimo ženklų, mažosios architektūros, lauko kavinių) planavimo ir projektavimo procesus;

9.13. administruoja patvirtintų projektų registrus pagal Skyriui priskirtos veiklos sritis;

9.14. rengia dokumentaciją dėl įamžinimo ženklų įrengimo ir teikia svarstyti Kultūros, švietimo ir sporto komitetui ir Vilniaus miesto pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisijai;

9.15. inicijuoja Savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimą ar koregavimą;

9.16. organizuoja Savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo ar koregavimo procesą teisės aktų nustatyta tvarka;

9.17. organizuoja Savivaldybės teritorijos bendrojo plano stebėsenos (monitoringo) procesą teisės aktų nustatyta tvarką;

9.18. teikia duomenis apie bendrojo plano įgyvendinimo pokyčius LR Teritorijų planavimo stebėsenos informacinėje sistemoje (TPSIS), pagal kurią atliekami Savivaldybės teritorijos bendrojo plano temų sprendinių įgyvendinimo vertinimai, teikia informaciją Savivaldybės tarybai bei visuomenei;

9.19. pildo Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo dokumentų registrą (TPDR), teikia ataskaitas, duomenis apie įregistruotus teritorijų planavimo dokumentus perkelia į Vilniaus miesto savivaldybės geoinformacinę sistemą (GIS);

9.20. rengia ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui, Tarybai privalomuosius dokumentus Savivaldybės organizuotose aukcionuose parduotų ar išnuomotų žemės sklypų, papildomose pirkimo-pardavimo sutarties sąlygose numatytiems įsipareigojimams vykdyti ar kitiems Skyriaus uždaviniams įgyvendinti;

9.21. planuoja Skyriaus lėšų poreikį plėtros projektams rengti;

9.22. dalyvauja Europos Sąjungos fondų paramos gavimo darbo grupių veikloje ir įgyvendinamų projektų valdymo grupių darbe Departamento kompetencijos ribose;

9.23. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui;

9.24. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, įgyvendinant Skyriui pavestus uždavinius;

9.25. teikia visuomenei, Savivaldybės padaliniams ir suinteresuotoms institucijoms informaciją, susijusią su Skyriaus uždavinių įgyvendinimu ir funkcijų vykdymu;

9.26. nagrinėja ir atsako į fizinių ir juridinių asmenų (įskaitant užsienio) prašymus, skundus, pasiūlymus pagal Skyriaus kompetenciją. atsako į Savivaldybės tarybos narių, struktūrinių padalinių, Savivaldybės įmonių ir įstaigų paklausimus;

9.27. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus bei Departamento direktoriaus įsakymų projektus;

9.28. tvarko Skyriaus veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į Personalo departamento Archyvą bei užtikrina dokumentų, kurių reikia audito sekai užtikrinti, tinkamą tvarkymą ir saugojimą.

 

III. SKYRIAUS TEISĖS

 

10. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi šias teises:

10.1. gauti iš visų Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir Savivaldybės reguliavimo sričiai priskiriamų įstaigų ir įmonių informaciją ir dokumentus, reikalingą Skyriaus uždaviniams vykdyti ir funkcijoms įgyvendinti;

10.2. gauti iš Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių išvadas dėl rengiamų dokumentų bei pasitelkti jų atstovus šiems projektams rengti;

10.3. teikti Savivaldybės administracijai pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;

10.4. teikti Savivaldybės administracijos struktūriniams daliniams, Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtoms įmonėms ir įstaigoms siūlymus, rekomendacijas ir išvadas Skyriaus kompetencijos klausimais;

10.5. pagal kompetenciją ir suteiktus įgaliojimus bendradarbiauti su Lietuvos ar užsienio šalių institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;

10.6. gavęs Savivaldybės administracijos įgaliojimus, atstovauti Savivaldybės administracijai ar Departamentui Lietuvos ir  užsienio šalių institucijose, įstaigose bei  organizacijose;

10.7. gavęs Savivaldybės administracijos įgaliojimus, atstovauti Savivaldybės administracijai ar Departamentui įgyvendinant tarptautinius projektus;

10.8. kelti Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikaciją Savivaldybės biudžeto ar Europos sąjungos lėšomis;

10.9. gavęs atitinkamus įgaliojimus, atstovauti Savivaldybės administracijai ar Departamentui komisijose, darbo grupėse, projektų įgyvendinimo ar priežiūros grupėse, rengti pasitarimus svarbiausiems klausimams svarstyti;

11. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

 

IV. SKYRIAUS SANDARA IR VALDYMAS

 

12. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kuris yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.

13. Skyriaus vedėją ir valstybės tarnautojus į pareigas priima ir iš pareigų atleidžia Administracijos direktorius galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

14. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas vykdo Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas Skyriaus valstybės tarnautojas.

 

V. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

15. Skyriaus darbas organizuojamas vadovaujantis strateginiais planais, Departamento metiniais veiklos planais, metų ir ketvirčių darbo planais, Departamento vadovybės pavedimais ir rezoliucijomis.

16. Savivaldybės ir Administracijos vadovybės, Departamento direktoriaus žodiniai ir rašytiniai pavedimai (rezoliucijos) vykdomi bei už įvykdymą atsiskaitoma vadovaujantis pavaldumo ir atskaitomybės principais.

 

VI. SKYRIAUS LIKVIDAVIMAS IR PERTVARKYMAS

 

17. Skyrius likviduojamas Savivaldybės tarybos sprendimu, o pertvarkomas Administracijos direktoriaus įsakymu.

18. Skyrių likvidavus, jo turtas perduodamas Administracijai, o pertvarkius – Savivaldybės struktūriniam daliniui, kuris perims skyriaus funkcijas.

19. Perduodant turtą, Administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma komisija, kuri surašo turto perdavimo aktą dviem egzemplioriais. Akte pateikiamas detalus turto aprašas, nurodant materialiojo turto likutinę vertę. Aktą tvirtina Administracijos direktorius.

20. Skyriaus vedėją atleidus iš pareigų, buvęs skyriaus vedėjas Administracijos direktoriaus įsakyme nustatytu terminu turi perduoti reikalus departamento direktoriui. Perduodant reikalus, surašomas reikalų perdavimo-priėmimo aktas dviem egzemplioriais. Akte pateikiami duomenys apie skyriaus struktūrą bei etatus, darbuotojų sukomplektavimą, dokumentų (bylų), pavedimų vykdymui sąrašai, perduodami antspaudai ir materialinės vertybės. Aktą pasirašo reikalus perduodantis ir juos priimantis asmuo, o tvirtina Administracijos direktorius.

21. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, reikalų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis ir juos priimantis asmuo, o tvirtina skyriaus vedėjas.

 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Skyriaus valstybės tarnautojai.

23. Nuostatai gali būti keičiami ir papildomi Administracijos direktoriaus įsakymu.

 

_________________________

 

 

Į pradžią