Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 40-383 2015-10-13
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO PLĖTROS DEPARTAMENTO NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO PLĖTROS DEPARTAMENTO NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

             2015 m. spalio 13 d. Nr.   40-383

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 3 punktu:

1.  T v i r t i n u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento nuostatus (pridedama).

2.  N u s t a t a u,  kad  šis įsakymas įsigalioja 2015 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                       Alma Vaitkunskienė

______________

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. spalio 13 d.

įsakymu Nr. 40-383

 

VILNIAUS  MIESTO  SAVIVALDYBĖS  ADMINISTRACIJOS

MIESTO  PLĖTROS  DEPARTAMENTO

NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Miesto plėtros departamento (toliau – Departamentas) statusą, uždavinius, funkcijas, teises, valdymą, darbo organizavimo tvarką, pertvarkymą ir likvidavimą bei reikalų ir turto perdavimą.

2. Departamentas yra Administracijos struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui ir Administracijos direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam departamentą, atskaitingas merui, departamentą kuruojančiam mero pavaduotojui, Administracijos direktoriui ir Administracijos direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam departamentą. Departamentas sprendžia jo kompetencijai priklausančius klausimus.

3. Departamentas, vykdydamas funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių, Lietuvos Respublikos žemės, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo, Lietuvos Respublikos statybos, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, Lietuvos Respublikos želdynų ir kitais įstatymais, Lietuvos respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministrų įsakymais, Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus ir Savivaldybės vyriausiojo architekto (Departamento direktoriaus) įsakymais.

4. Departamentas nėra juridinis asmuo ir negali būti įmonių, įstaigų ir organizacijų steigėjas.

5. Departamento buhalterinę apskaitą tvarko Finansų departamentas.

6. Departamentas turi sąskaitų bankuose.

7. Departamentas turi du antspaudus: herbinį antspaudą su užrašu „Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas“, dedamą ant sutarčių, darbų priėmimo aktų, pažymų, ir apvalųjį su užrašu „Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas. Raštinė“, dedamą ant Departamento direktoriaus įsakymų ir kitų vidaus dokumentų kopijų.

8. Departamento struktūrą tvirtina Savivaldybės taryba, tvirtindama Administracijos struktūrą, o į Departamento sudėtį įeinančių skyrių ir jų poskyrių vidaus struktūra formuojama vadovaujantis Administracijos direktoriaus patvirtintu pareigybių sąrašu.

9. Departamento adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

 

 

II. DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

10. Svarbiausieji Departamento uždaviniai:

10.1. formuoti Vilniaus miesto darnios urbanistinės plėtros strategiją ir politiką;

10.2. įgyvendinti Savivaldybės politiką teritorijų planavimo, žemės reformos ir statinių projektavimo klausimais;

10.3. administruoti teritorijų planavimo, Savivaldybės teritorijos bendrojo plano,  detaliųjų, specialiųjų planų, žemėtvarkos planavimo dokumentų (žemės valdos projektų)  sprendinių įgyvendinimą;

10.4. užtikrinti kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo ir Savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų administravimą ir apsaugą;

10.5. dalyvauti įgyvendinant informacinės visuomenės plėtrą;

10.6. organizuoti ir kontroliuoti žemės duomenų administravimą.

11. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

11.1. organizuoja teritorijų planavimą, Savivaldybės teritorijos bendrojo plano, detaliųjų, specialiųjų planų, žemėtvarkos planavimo dokumentų (žemės valdos projektų)  sprendinių įgyvendinimą;

11.2. nustato specialiuosius architektūrinius reikalavimus, išduoda statybą leidžiančius dokumentus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

11.3 organizuoja ir administruoja Savivaldybės gamtinio karkaso, draustinių ir kitų saugomų teritorijų apsaugos, steigimo ir planavimo procesus;

11.4. organizuoja Savivaldybės teritorijos ar jos dalių bendrojo detaliųjų, specialiųjų planų ir žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą;

11.5. organizuoja ir dalyvauja rengiant Savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos priežiūrą ir kontrolę;

11.6. atstovauja Savivaldybei, rengiant kitų planavimo subjektų rengiamų dokumentų sąlygas, jas derinant tarpusavyje, teikia dokumentus tvirtinti;

11.7. organizuoja Savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų svarstymą su visuomene, dalyvauja viešai svarstant kitų planavimo subjektų parengtus teritorijų planavimo dokumentus;

11.8. organizuoja ir tvarko LR Teritorijų planavimo dokumentų registrą (TPDR), LR Teritorijų planavimo stebėsenos informacinę sistemą (TPSIS) ir LR Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (ŽPDRIS);

11.9. organizuoja ir administruoja kraštovaizdžio, miesto parkų, sodų, skverų ir kitų viešųjų erdvių planavimo ir projektavimo procesus;

11.10. nagrinėja kartografinę medžiagą ir nuosavybės teisių į turėtą žemę atkūrimo dokumentus;

11.11. projektuoja žemės sklypus grąžinimui natūra, organizuoja žemės sklypų kadastrinių matavimų rengimą;

11.12. nagrinėja prašymus organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus (toliau – projektai), teikia motyvuotus atsakymus, jei organizuoti projektus nėra pagrindo, rengia su projektų rengimu susijusius dokumentus (duomenis), išduoda projektų rengimo reikalavimus ir derina parengtus projektus;

11.13. teikia siūlymus dėl žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams ar valstybinės žemės nuomos sutarčių nutraukimo, organizuoja ir kontroliuoja žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimą;

11.14. rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų dėl valstybinės žemės perdavimo Vilniaus miesto savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti ja patikėjimo ar nuosavybės teise projektus, rengia Savivaldybei perduotų žemės sklypų nuomos (panaudos) sutartis;

11.15. teikia siūlymus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų keitimo ir tikslinimo;

11.16. dalyvauja rengiant miesto metines ir ilgalaikes investicines programas;

11.17. organizuoja Vilniaus miesto ilgalaikių ir trumpalaikių strateginių urbanistinės plėtros planų rengimą ir įgyvendinimą pagal Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus;

11.18. planuoja urbanistinės plėtros projektų apimtis, prioritetus, reikalingą finansavimą ar galimą Europos Sąjungos finansinę paramą jiems įgyvendinti;

11.19. organizuoja Savivaldybės teritorijoje esančių urbanizuotų ar urbanizuojamų teritorijų atranką plėtros ar investicijų projektams vykdyti, inicijuoti šiems projektams įgyvendinti būtinų planavimo bei kitų dokumentų rengimą;

11.20. planuoja ir įgyvendina miesto plėtros projektus, visiškai ar iš dalies finansuojamus Europos Sąjungos ir Savivaldybės biudžeto lėšomis;

11.21. vykdo projektų informacijos sklaidą, organizuoja konferencijas, seminarus, architektūrinius ar idėjų konkursus, kūrybines dirbtuves, parodas darnios urbanistinės miesto plėtros, teritorijų planavimo, architektūros temomis;

11.22. nustato statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistinius reikalavimus;

11.23. nagrinėja, derina tarpusavyje kitų organizacijų nustatytas projektavimo sąlygas, rengiant ir išduodant specialiuosius architektūros reikalavimus;

11.24. organizuoja Nuolatinės statybos komisijos ir Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos darbą;

11.25. pagal savo kompetenciją tikrina statinių projektus bei lydimuosius juridinius dokumentus ir išduoda statybą leidžiančius dokumentus (griauti) statinius;

11.26. tvarko specialiųjų architektūros reikalavimų bei statybos leidimų registrus;

11.27. pildo miesto geografinę informacinę sistemą, organizuoja geografinių duomenų bazių atnaujinimą, jų apsaugą, palaiko ryšius su kitais registrais ir kadastrais;

11.28. atlieka geodezinės ir kartografinės veiklos administravimo funkcijas Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

11.29. rengia dokumentus ir duomenis dėl adresų suteikimo (keitimo) pastatams, patalpoms, žemės sklypams, gatvių pavadinimų ir jų ašinių linijų nustatymo, teikia motyvuotus atsakymus, jei suteikti (pakeisti) adresus nėra pagrindo;

11.30. vykdo kultūros paveldo objektų stebėseną;

11.31. rengia detaliojo plano organizatoriaus  teisių ir pareigų perdavimo sutartis;

11.32. inicijuoja ir dalyvauja peržiūrint urbanistikos paminklų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių ribas bei reglamentus ir įteisina juos bendrųjų bei detaliųjų planų sprendiniuose;

11.33. organizuoja ir administruoja mažosios architektūros objektų, įamžinimo ženklų, antkapių ir kapaviečių, dekoratyvinio apšvietimo, išorinės vaizdinės reklamos, lauko prekybos ir paslaugų ir kitų miesto  infrastruktūros objektų planavimo ir projektavimo procesus;

11.34. teikia konsultacijas gyventojams ir organizacijoms Departamento vykdomos veiklos klausimais;

11.35. rengia nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, apskaitos, švietimo, ugdymo ir tvarkybos programas;

11.36. rengia ir išduoda Savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentus, sudaro su valdytojais Savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų apsaugos sutartis;

11.37. inicijuoja ir organizuoja kultūros paveldo objektų skelbimą Savivaldybės saugomais, teikia jų duomenis Kultūros vertybių registrui, praneša visiems asmenims, kurių daiktinės teisės į nekilnojamuosius daiktus tokių objektų teritorijos ribose yra įregistruotos Nekilnojamojo turto registre;

11.38. organizuoja kultūros paveldo tyrimus ir vertingųjų savybių atskleidimą, kontroliuoja ir administruoja kultūros paveldo objektų tvarkybą ir priežiūrą;

11.39. tikrina kultūros paveldo objektų būklę, surašo būklės patikrinimo aktus;

11.40. vykdo kitas funkcijas ir uždavinius pagal atskirus Vilniaus miesto savivaldybės vadovybės sprendimus.

 

III. DEPARTAMENTO TEISĖS

 

12. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi šias teises:

12.1. gauti reikiamą informaciją ir dokumentus iš Administracijos struktūrinių padalinių, Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų, įmonių Departamento kompetencijos klausimais;

12.2. teikti Savivaldybės ir Administracijos vadovybei pasiūlymus Departamento kompetencijos klausimais;

12.3. Savivaldybės ir Administracijos vadovybės pavedimu tikrinti Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų bei įmonių veiklą Departamento kompetencijos klausimais;

12.4. Savivaldybės ir Administracijos vadovybės pavedimu atstovauti Savivaldybei valstybės ir savivaldybių institucijose bei užsienyje pagal Departamento kompetenciją;

12.5. sudaryti sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis bei tvirtinti atliktų darbų (paslaugų) aktus pagal Departamento kompetenciją.

13. Departamentas gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

 

 

IV. DEPARTAMENTO SANDARA IR VALDYMAS

 

14. Departamente yra šie skyriai:

14.1. Teritorijų planavimo;

14.2. Kultūros  paveldo apsaugos;

14.3. Plėtros  planavimo;

14.4. Statybos dokumentų;

14.5. Žemės duomenų.

15. Departamentui vadovauja Savivaldybės vyriausiasis architektas (Departamento direktorius), kurį į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia Administracijos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

16. Nesant Savivaldybės vyriausiojo architekto (Departamento direktoriaus), jį pavaduoja vienas iš dviejų Departamento direktoriaus pavaduotojų.

17. Departamento reguliavimo sričiai priklauso:

17.1. Savivaldybės įmonė ,,Vilniaus planas“;

17.2. viešoji įstaiga Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra;

17.3. biudžetinė įstaiga Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija.

 

V. DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS

 

18. Departamento darbas organizuojamas vadovaujantis strateginiais ir veiklos planais, metų darbo planais, Savivaldybės ir Administracijos vadovybės pavedimais ir rezoliucijomis.

19. Savivaldybės vyriausiojo architekto (Departamento direktoriaus), direktoriaus  pavaduotojų,  skyrių ir poskyrių vedėjų žodiniai ir rašytiniai pavedimai (rezoliucijos) vykdomi bei už įvykdymą atsiskaitoma vadovaujantis pavaldumo ir atskaitomybės principais.

 

VI. DEPARTAMENTO LIKVIDAVIMAS IR PERTVARKYMAS

 

20. Departamentas likviduojamas ir pertvarkomas Savivaldybės tarybos sprendimu.

21. Departamentą likvidavus, jo turtas perduodamas Savivaldybės administracijai, o pertvarkius – Savivaldybės administracijos struktūriniam  padaliniui, kuris perima Departamento funkcijas.

22. Perduodant turtą, Administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma komisija, kuri surašo turto perdavimo aktą dviem egzemplioriais. Akte pateikiamas detalus Departamento turto aprašas, nurodant materialiojo turto likutinę vertę. Aktą tvirtina Administracijos direktorius.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Su šiais nuostatais supažindinami visi Departamento ir į jo sudėtį įeinančių skyrių valstybės tarnautojai ir darbuotojai.

24. Nuostatai gali būti keičiami ir (ar) papildomi Administracijos direktoriaus įsakymu.

______________

 

Į pradžią