Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 40-382 2015-10-13
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO ŠILUMOS IR VANDENS ŪKIO SKYRIAUS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO ŠILUMOS IR VANDENS ŪKIO SKYRIAUS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

                                     2015 m. spalio 13 d. Nr.   40-382

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 3 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 17 d. sprendimu Nr. 1-60 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės valdymo ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo“:

1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Šilumos ir vandens ūkio skyriaus nuostatus (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                       Alma Vaitkunskienė

______________

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. spalio 13 d.

įsakymu Nr. 40-382

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO

ŠILUMOS IR VANDENS ŪKIO SKYRIAUS NUOSTATAI

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Šilumos ir vandens ūkio skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Miesto ūkio ir transporto departamento Šilumos ir vandens ūkio skyriaus (toliau – Skyrius) statusą, uždavinius, funkcijas, teises, sandarą, valdymą, darbo organizavimo tvarką, pertvarkymą ir likvidavimą.

2. Skyrius yra Miesto ūkio ir transporto departamento (toliau – departamentas) struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

3. Skyrius, vykdydamas funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje ir kitais įstatymais, Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministrų įsakymais, Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus ir departamento direktoriaus įsakymais, šiais nuostatais ir teisės aktais, nustatančiais Skyriaus veiklą.

4. Skyrius nėra juridinis asmuo ir negali būti įmonių, įstaigų ir organizacijų steigėjas.

5. Skyrius turi apvalųjį antspaudą su užrašu „Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Šilumos ir vandens ūkio skyrius“.

6. Skyriaus struktūra formuojama vadovaujantis Administracijos direktoriaus patvirtintu pareigybių sąrašu.

7. Skyriaus adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

 

 

II.      SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

8. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai:

8.1. tenkinti Vilniaus miesto gyventojų poreikius pagal Skyriaus kompetenciją;

8.2. užtikrinti miesto šilumos gamybos, šilumos, vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo objektų funkcionavimą, kainų nustatymą ir jų taikymo kontrolę;

8.3. kontroliuoti viešųjų paslaugų teikimą;

9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

9.1. įgyvendina atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plane numatytus uždavinius ir vykdo veiksmų stebėseną;

9.2. rengia ir prižiūri šilumos ūkio specialųjį planą;

9.3. koordinuoja ir kontroliuoja kaip vandentvarkos ir šilumos tiekimo įmonės organizuoja paslaugų teikimą gyventojams;

9.4. konsultuoja ir informuoja fizinius ir juridinius asmenis šilumos, karšto, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, tinklų tiesimo ir eksploatavimo klausimais;

9.5. rengia Savivaldybės teisės aktų projektus dėl šilumos, karšto, geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo kainų, daugiabučių namų šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifų, atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio;

9.6. vykdo kainų, mokesčių, tarifų nustatytų Tarybos sprendimais taikymo kontrolę;

9.7. teikia siūlymus dėl šilumos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros įgyvendinimo;

9.8. teikia Tarybai tvirtinti geriamojo vandens tiekėjo veiklos ir plėtros planą, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planą bei šilumos tiekėjų investicijų planus, kontroliuoja jų įgyvendinimą;

9.9. vykdo ES finansuojamų inžinerinių tinklų statybos projektų įgyvendinimo kontrolę;

9.10. vykdo šilumos, geriamojo vandens ir nuotekų tinklų plėtros priežiūrą;

9.11. teikia siūlymus dėl pastatų šildymo būdo keitimo, naujų šildymo sistemų pritaikymo;

9.12. vykdo Savivaldybei nuosavybės teise priklausantiems viešiesiems pastatams teikiamų energetinių paslaugų priežiūrą ir kontrolę;

9.13. rengia šilumos tiekimo išdavimo, keitimo licencijas, nagrinėja šilumos tiekimo licencijavimo klausimus;

9.14. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus ir siūlymus šilumos karšto ir geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės gerinimo, kainų taikymo klausimais, daugiabučių namų bendrojo naudojimo šilumos, karšto ir geriamojo vandens, nuotekų tinklų eksploatavimo ir remonto klausimais, teikia informaciją dėl šių tinklų priežiūros ir remonto darbų išlaidų paskirstymo tvarkos;

9.15. atstovauja Savivaldybei valstybės institucijose Skyriaus kompetencijos klausimais;

9.16. vykdydamas Europos Sąjungos direktyvas ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, įgyvendina energijos vartojimo efektyvumo didinimo, alternatyvių kuro rūšių diegimo programas, teikia siūlymus dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros įgyvendinimo;

9.17. pagal savo kompetenciją kaupia, analizuoja ir sistemina duomenis, teikia žiniasklaidai informaciją apie Skyriaus veiklą;

9.18. pagal savo kompetenciją rengia viešųjų pirkimų dokumentus teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui.

 

 

III. SKYRIAUS TEISĖS

 

10. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi šias teises:

10.1. gauti reikiamą informaciją ir dokumentus iš Administracijos struktūrinių padalinių, Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų bei įmonių Skyriaus kompetencijos klausimais;

10.2. teikti siūlymus ir rekomendacijas Skyriaus kompetencijos klausimais;

10.3.  Savivaldybės ir Administracijos vadovybės pavedimu atstovauti departamentui ir/arba Savivaldybei valstybės ir savivaldybių institucijose, organizacijose, komisijose, darbo grupėse Skyriaus kompetencijos klausimais;

10.4. sudaryti darbo grupes (tarp jų ir papildomai apmokamas) sprendžiamiems klausimams nagrinėti ir programoms (projektams) rengti ir rengti dokumentus dėl grupių sudarymo;

10.5. dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių energetikos veiklą, projektus, teikti pastabas ir pasiūlymus.

11. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

 

 

IV. SKYRIAUS SANDARA IR VALDYMAS

 

12. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas priima ir iš pareigų atleidžia Administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

13. Nesant Skyriaus vedėjo, jį pavaduoja kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas skyriaus valstybės tarnautojas.

 

 

V. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

14. Skyriaus darbas organizuojamas vadovaujantis Savivaldybės tarybos sprendimais, Mero potvarkiais, Administracijos, Departamento, Skyriaus vadėjo  pavedimais ir rezoliucijomis.

15. Departamento direktoriaus, jo pavaduotojų ir Skyriaus vedėjo žodiniai ir rašytiniai pavedimai (rezoliucijos) vykdomi bei už įvykdymą atsiskaitoma vadovaujantis pavaldumo ir atskaitomybės principais.

17. Prireikus rengiami Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pasitarimai. Juose gali būti nagrinėjami Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektai, programų projektai, planų vykdymo eiga, kiti einamieji klausimai. Pasitarimai rengiami Skyriaus vedėjo nurodytu laiku.

18. Fizinių ir juridinių asmenų prašymai bei skundai, Savivaldybės tarybos narių paklausimai (klausimai) nagrinėjami ir interesantai priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

19. Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus bei departamento direktoriaus įsakymų projektus rengia Skyriaus darbuotojai pagal savo kompetenciją ir funkcijas. Dokumentų projektai rengiami ir derinami Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

 

 

VI. SKYRIAUS LIKVIDAVIMAS AR PERTVARKYMAS

 

20. Skyrius likviduojamas Savivaldybės tarybos sprendimu, o pertvarkomas Administracijos direktoriaus įsakymu.

21. Skyrių likvidavus, jo turtas perduodamas Administracijai, o pertvarkius – Savivaldybės struktūriniam daliniui, kuris perims skyriaus funkcijas.

22. Perduodant turtą, Administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma komisija, kuri surašo turto perdavimo aktą dviem egzemplioriais. Akte pateikiamas detalus turto aprašas, nurodant materialiojo turto likutinę vertę. Aktą tvirtina Administracijos direktorius.

23. Skyriaus vedėją atleidus iš pareigų, buvęs skyriaus vedėjas Administracijos direktoriaus įsakyme nustatytu terminu turi perduoti reikalus departamento direktoriui. Perduodant reikalus, surašomas reikalų perdavimo-priėmimo aktas dviem egzemplioriais. Akte pateikiami duomenys apie skyriaus struktūrą bei etatus, darbuotojų sukomplektavimą, dokumentų (bylų), pavedimų vykdymui sąrašai, perduodami antspaudai ir materialinės vertybės. Aktą pasirašo reikalus perduodantis ir juos priimantis asmuo, o tvirtina Administracijos direktorius.

24. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, reikalų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis ir juos priimantis asmuo, o tvirtina skyriaus vedėjas.

 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai.

26. Nuostatai gali būti keičiami ir (ar) papildomi Administracijos direktoriaus įsakymu.

______________

 

 

Į pradžią