Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-281 2015-12-16
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TARYBOS 2011-07-13 SPRENDIMO NR. 1-127 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2011-07-13 SPRENDIMO NR. 1-127 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. gruodžio 16 d. Nr. 1-281

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.  Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. 1-127 patvirtintus Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatus:

1.1. išdėstyti 3 ir 4 punktus taip:

„3. Vietinė rinkliava renkama tik nuostatų priede nustatytose vietose. Šios vietos apibrėžtos rinkliavos zonomis, kuriose esančiose vietose automobiliams statyti gali būti renkama Tarybos nustatyta vietinė rinkliava.

4. Šia rinkliava siekiama reguliuoti transporto eismo srautus, skatinti alternatyvius kelionių būdus, pagerinti gyvenamosios ir miesto aplinkos ekologinę būklę. Vietinė rinkliava pradedama rinkti atsižvelgiant į viešąjį ir gyventojų interesus, eismo saugumą, įvertinant galimybes naudotis stovėjimo vietomis, siekiant sudaryti sąlygas, kad piko metu stovinčių automobilių kiekis neviršytų 85 proc. stovėjimo vietų užimtumo atskirose teritorijose.“;

1.2. išdėstyti 6 punktą taip:

„6. Vietinę rinkliavą renka ir administruoja, vietinės rinkliavos mokėjimo kontrolę vykdo, automobilių statymo tvarką prižiūri, automobilių stovėjimo bilietų automatų ir mokamas automobilių stovėjimo vietas žyminčių kelio ženklų įrengimą ir priežiūrą atlieka Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“. Ši įmonė taip pat dalyvauja įgyvendinant automobilių stovėjimo vietų plėtros projektus, diegia, tobulina ir prižiūri išmaniųjų transporto sistemų priemones, išduoda leidimus statyti automobilius rezervuotose automobilių stovėjimo vietose, gyventojų leidimus ir elektra varomų automobilių leidimus, sudaro sutartis dėl automobilių stovėjimo vietos (-ų) rezervavimo, periodiškai (ne rečiau kaip 1 kartą per metus) atlieka stovėjimo vietų užimtumo analizę ir teikia siūlymus Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl vietinės rinkliavos dydžių koregavimo tose miesto gatvėse ir aikštelėse, kuriose automobilių stovėjimo vietų užimtumas piko metu viršija 85 proc., taip pat atlieka kitas Vilniaus miesto savivaldybės pavestas funkcijas ir užduotis.“;

1.3. išdėstyti 8 punktą taip:

„8. Savivaldybės įmonei „Susisiekimo paslaugos“ kas mėnesį skiriama 
30 proc. surinktos vietinės rinkliavos sumos: 25 proc. skiriama šių nuostatų 6 punkte numatytoms funkcijoms,
susijusioms su vietinės rinkliavos rinkimu ir administravimu, vykdyti, 4,5 proc. skiriama funkcijoms, susijusioms su Vilniaus miesto šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos administravimu vykdyti (Vilniaus miesto šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos stebėjimas ir sistemos dalių tinkamo funkcionalumo užtikrinimas, eismo situacijos stebėjimas ir eismo reguliavimas, greičio matavimo ir raudonos šviesos pažeidimų fiksavimo sistemos kontrolė ir priežiūra, šviesoforinio eismo reguliavimo projektų derinimas, dalyvavimas priimant naujai įrengtas ir rekonstruotas šviesoforines sankryžas, pažymų apie šviesoforinio eismo reguliavimo ir valdymo priemonių tinkamumą įvedimui į eksploataciją išdavimas, informacijos apie eismo sąlygų pasikeitimus, eismo ribojimus ir gatvių remonto darbų vietas teikimas ir kt.) ir 0,5 proc. skiriama funkcijoms, susijusioms su susisiekimo dviračiais Vilniaus mieste organizavimu ir koordinavimu, vykdyti (dviračių takų ir trasų tinklo, dalijimosi dviračiais sistemos planavimas ir projektų įgyvendinimo priežiūra, techninių užduočių dviračių takų projektavimui rengimas, dviračių bei pėsčiųjų srautų tyrimų organizavimas, dalyvavimas derinant naujus infrastruktūros projektus, kuriuose numatytas susisiekimas dviračiais, viešinimo ir informavimo kampanijų dviratininkams, pėstiesiems ir automobilių vairuotojams įgyvendinimas ir kt.).“;

1.4. išdėstyti 12.5 punktą taip:

„12.5. už automobilio stovėjimą, nepriklausomai nuo tą dieną toje vietoje stovėto laiko, sumokant per 72 valandas nuo tos dienos pabaigos – 24 (dvidešimt keturi) Eur mėlynojoje zonoje, 10 (dešimt) Eur raudonojoje zonoje, 7 (septyni) Eur geltonojoje zonoje ir 4 (keturi) Eur žaliojoje ir baltojoje zonose;“

1.5. išdėstyti 12.10 punktą taip:

„12.10. už automobilio, naudojamo dalijimosi automobiliu paslaugai teikti, stovėjimą bet kurioje rinkliavos zonoje – 67 (šešiasdešimt septyni) Eur per mėnesį (automobilių dalijimosi paslauga – tai automobilių be vairuotojo nuomos būdas, kai juridiniai asmenys transporto priemones išnuomoja klientams trumpam laikotarpiui (dažniausiai nuo vienos iki kelių valandų);“

1.6. išdėstyti 12.11 punktą taip:

„12.11. už automobilio stovėjimą vieną mėnesį:

12.11.1. geltonojoje zonoje – 67 (šešiasdešimt septyni) Eur;

12.11.2. žaliojoje zonoje – 33 (trisdešimt trys) Eur;

12.11.3. baltojoje zonoje – 33 (trisdešimt trys) Eur;“

1.7. pripažinti netekusiu galios 12.12 punktą;

1.8. išdėstyti 15.1–15.3 punktus taip:

            „15.1. priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybų, policijos, dujų tiekėjų avarinių tarnybų, greitosios medicinos ir medicinos pagalbos, užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą atliekančių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų, viešąją tvarką užtikrinančių ir vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos kontrolę vykdančių tarnybų automobilių, pažymėtų skiriamaisiais ženklais ir specialiais šviesos arba specialiais šviesos ir garso signalais, valdytojams (vairuotojams), atliekantiems savo tarnybines funkcijas, išskyrus rezervuotas automobilių stovėjimo vietas;

15.2. kitų avarinių, miesto gatves tiesiančių, miesto gatves, požemines komunikacijas bei pastatus remontuojančių ir prižiūrinčių tarnybų (įmonių ar bendrovių) specialių transporto priemonių, pažymėtų specialiais šviesos signalais, valdytojams (vairuotojams), atvykusiems likviduoti avarijų, ikiteisminio tyrimo įstaigoms priklausančių nepažymėtų skiriamaisiais ženklais ir specialiais šviesos signalais, valdytojams (vairuotojams), atliekantiems ikiteisminio tyrimo veiksmus ar vykdantiems operatyvinę veiklą, išskyrus rezervuotas automobilių stovėjimo vietas;

15.3. automobilių, pažymėtų neįgalių asmenų automobilių statymo kortele, valdytojams (vairuotojams), išskyrus rezervuotas automobilių stovėjimo vietas;“

1.9. išdėstyti 17.1 punktą taip:

„17.1. pastatęs automobilį mokamoje stovėjimo vietoje, privalo iš karto sumokėti nuostatų 12.1–12.4 punktuose nustatyto dydžio vietinę rinkliavą į bilietų automatą arba naudodamasis mobiliojo ryšio operatorių paslaugomis. Nuostatų 12.5 punkte nustatyto dydžio vietinę rinkliavą privalo sumokėti per 72 valandas nuo tos dienos pabaigos nuostatų 16.5 punkte nustatytais būdais, privalomai nurodydamas automobilio valstybinį numerį ir gauto pranešimo registracijos numerį. Sumokėjus vietinę rinkliavą vienoje rinkliavos zonoje ir statant automobilį kitoje, sumokėta rinkliava galioja nuostatų 13 punkte nustatyta tvarka;“

1.10. išdėstyti 17.4 punkto trečiąją pastraipą taip:

„Pavėlavus papildomai sumokėti vietinę rinkliavą, sumokama nuostatų 12.5 punkte nustatyto dydžio vietinė rinkliava per 72 valandas nuo tos dienos pabaigos nuostatų 16.5 punkte nustatytais būdais, privalomai nurodant automobilio valstybinį numerį ir gauto pranešimo registracijos numerį.“;

1.11. papildyti 17.9. punktu ir jį išdėstyti taip:

17.9. uždaro salono neturinčių transporto priemonių (motociklų, kabrioletų ir t. t.) valdytojai (vairuotojai) vietinę rinkliavą turi mokėti per mobiliojo ryšio operatorių arba užtikrinti bilieto, kai už stovėjimą mokama į bilietų automatą, išsaugojimą (pritvirtinimą) matomoje vietoje.“

2. Pavesti Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas. Prireikus teikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybai siūlymus dėl  rinkliavų peržiūrėjimo.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

 

Meras                                                                                                                           Remigijus Šimašius

______________

 

 

 

 

Į pradžią