Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1702 2016-07-20
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-09-18 ĮSAKYMO NR. 30-2001 „DĖL GYVŪNŲ LAIKYMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-09-18 ĮSAKYMO NR. 30-2001 „DĖL GYVŪNŲ LAIKYMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

  2016 m. liepos 20 d. Nr.   30-1702

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 3 straipsnio 10 dalies 2 punktu, Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. B1-336, 6 punktu,

k e i č i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 30-2001 patvirtintas Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisykles:

1. Išdėstau 3 punktą taip:

„3. Pagrindinės Taisyklių sąvokos:

3.1. daugiabutis namas – trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas;

3.2. gyvūno kastravimas – gyvūno lytinių liaukų (sėklidžių arba kiaušidžių) pašalinimas arba jų hormoninės veiklos nuslopinimas;

3.3. gyvūnų augintinių paplūdimys – sausumos ir tekančio ar stovinčio vandens vieta, skirta poilsiauti ir maudytis gyvūnams augintiniams;

3.4. gyvūnų gaudymas – gyvūno laisvės suvaržymas naudojant specialias streso arba pavojaus gyvūno sveikatai nesukeliančias gaudymo priemones arba jų nenaudojant;

3.5. karantinas – priemonės, neleidžiančios plisti epidemijai ar epizootijai;

3.6. Vilniaus benamių gyvūnų sanitarinė tarnyba – uždarosios akcinės bendrovės „Grinda“ padalinys, esantis L. Giros g. 114.“

2. Išdėstau 9.2 punktą taip:

„9.2. šerti bepriežiūrius, bešeimininkius, laukinius gyvūnus viešosiose, bendrojo naudojimo vietose ar patalpose, daugiabučių namų balkonuose, mėtant maistą, jo likučius iš balkonų, per langus ar panašiai. Laukinius paukščius, išskyrus balandžius ir varninius paukščius, galima lesinti žiemą, jei tam tikslui įrengiamos ir prižiūrimos lesyklėlės. Laikydamiesi Taisyklių IV skyriuje nustatytų reikalavimų, bešeimininkių kačių kastravimo programas (pavyzdinės bešeimininkių kačių kastravimo programos forma pateikta priede) vykdantys asmenys gali šerti bešeimininkes kates tik Savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento (toliau – Saugaus miesto departamentas) arba Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriaus nustatytose vietose ir vietose, kurias iki Taisyklių įsigaliojimo nustatė seniūnijos;“.

3. Išdėstau 9.7 punktą taip:

„9.7. įrengti būdas ar kitas slėptuves bešeimininkėms katėms, išskyrus atvejus, kai būdos (slėptuvės) įrengiamos pagal Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriaus vedėjo suderintas bešeimininkių kačių kastravimo programas arba suderintoje bešeimininkių kačių kastravimo programos vykdymo vietoje įrengiama būda (slėptuvė) pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus suderintą tipinį būdos (slėptuvės) projektą;“.

4. Papildau 221 punktu:

„221. Gyvūnų augintinių paplūdimį žymi informaciniai ženklai su užrašu „Gyvūnų augintinių paplūdimys“. Gyvūno augintinio laikytojas į gyvūnų augintinių paplūdimį atvesdamas gyvūną augintinį privalo su savimi turėti gyvūno skiepų knygelę (pasą), o gyvūnas augintis turi būti registruotas Gyvūnų augintinių registre.“

5. Išdėstau 23 punktą taip:

„23. Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriaus vedėjas įsakymu derina bešeimininkių kačių kastravimo programas, naikina suderintas programas ir bešeimininkių kačių šėrimo vietas.“

6. Išdėstau 26–30 punktus taip:

„26. Asmuo, norintis mažinti bešeimininkių kačių populiaciją, Savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriui arba naudodamasis Savivaldybės elektroninių paslaugų teikimo sistema pateikia prašymą, kuriame nurodo siūlomą bešeimininkių kačių kastravimo programos vykdymo vietą. Bešeimininkių kačių kastravimo programos vykdymo vietą nekilnojamojo turto registre užregistruotame žemės sklype asmuo privalo suderinti su žemės sklypo savininku (bendraturčiais) ar teisėtu valdytoju ir pateikti tokį suderinimą patvirtinantį dokumentą.

27. Įvertinęs asmens prašyme nurodytą siūlomą bešeimininkių kačių kastravimo programos vykdymo vietą, konkrečios teritorijos ypatumus ir kitas aplinkybes, Saugaus miesto departamento Administracinės veikos skyrius parengia bešeimininkių kačių kastravimo programą.

28. Bešeimininkių kačių kastravimo programoje nurodomi programos vykdytojai ir bendravykdytojai, jų duomenys kontaktams, bešeimininkių kačių šėrimo vieta, laikas ir kita informacija, susijusi su tinkamu programos įgyvendinimu. Prie programos pridedama schema, kurioje aiškiai nurodoma bešeimininkių kačių šėrimo vieta. Jei bešeimininkių kačių šėrimo vietoje bus įrengiama būda (slėptuvė), kurioje bešeimininkės katės galės pasislėpti nuo nepalankių oro sąlygų, prie programos pridedamas būdos (slėptuvės) projektas.

29. Kačių šėrimo vieta turi būti ne arčiau kaip 10 metrų nuo gydymo ir švietimo įstaigų pastatų bei vaikų žaidimo aikštelių. Draudžiama parinkti kačių šėrimo vietą ant šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų su danga, vaikų žaidimo ir automobilių stovėjimo aikštelėse, aikštėse, skveruose ir kitose panašiose žmonių susibūrimo vietose. Šerti bešeimininkes kates ir (ar) įrengti joms būdas (slėptuves) po daugiabučių namų balkonais galima, kai yra balkono, po kuriuo bus šeriamos katės ir (ar) pastatyta būda (slėptuvė), bei šalia jo esančių butų savininkų rašytiniai sutikimai.

30. Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyrius ne vėliau kaip kitą darbo dieną praneša asmeniui apie suderintą programą, nurodydamas, kur ir kada jis gali atsiimti suderintos programos kopiją.“

7. Išdėstau 31 punktą taip:

„31. Programos rengėjas (vykdytojas) privalo laikytis suderintos programos reikalavimų, o bešeimininkes kates galima šerti tik toje vietoje, kurią nustatė Saugaus miesto departamento direktorius, Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriaus vedėjas arba iki įsigaliojus Taisyklėms – seniūnijos. Administracinės veiklos skyrius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas privalo pranešti Vilniaus benamių gyvūnų sanitarinei tarnybai apie vietas, kuriose galima šerti bešeimininkes kates. Bešeimininkės katės šeriamos turint tikslą jas sugauti ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su kačių populiacijos mažinimu. Kačių šėrimo vietoje programos rengėjas (vykdytojas) gali pastatyti ne didesnę kaip vieno metro aukščio būdą (slėptuvę), kuri pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą nelaikoma statiniu (iš jų – nesudėtingu). Būda (slėptuvė) turi būti tvarkinga, švari, padaryta iš tvirtų medžiagų, nuolat prižiūrima ir nekelti pavojaus kitų asmenų sveikatai ar turtui.“

8. Pripažįstu netekusiu galios 2 priedą.

9. Išdėstau Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių priedą nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                       Alma Vaitkunskienė

______________

 

 

 

Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto

savivaldybės teritorijoje taisyklių

priedas

 

(Pavyzdinės bešeimininkių kačių kastravimo programos forma)

 

Bešeimininkių kačių kastravimo programa

 

20 ___ m. ____________________ d.

Vilnius

 

 

Esamos situacijos apibūdinimas: ________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Programos tikslai, siekiami rezultatai: ____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bešeimininkių kačių šėrimo vieta: _______________________________________________

________________________________________________________________________________

Bešeimininkės katės bus šeriamos nuo ____ iki ____ val.

Kastruotos bešeimininkės katės prieš paleidimą bus pažymėtos ________________________

________________________________________________________________________________

Kastruotos bešeimininkės katės prieš paleidimą bus paskiepytos _______________________

________________________________________________________________________________

 

Programos vykdytojas:

1. ______________________________________________________________________________

(asmens vardas ir pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

2. ______________________________________________________________________________

(gyvenamoji arba buveinės vieta)

3. ______________________________ 4. __________________________________________

(fizinio arba juridinio asmens kodas) (telefono numeris)

5. ______________________________________________________________________________

(elektroninio pašto adresas)

Fiziniai asmenys, kurie programos vykdytojui padės įgyvendinti programą:

1. ______________________________________________________________________________

(asmens vardas ir pavardė)

2. ______________________________________________________________________________

(gyvenamoji vieta)

3. ______________________________ 4. __________________________________________

(fizinio asmens kodas) (telefono numeris)

5. ______________________________________________________________________________

(elektroninio pašto adresas)

6. ______________________________________________________________________________

(apibūdinti veiksmus, kuriais asmuo padės programos vykdytojui įgyvendinti programą)

________________________________________________________________________________

Juridiniai asmenys, kurie programos vykdytojui padės įgyvendinti programą:

1. ______________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas)

2. ______________________________________________________________________________

(buveinės vieta)

3. ______________________________ 4. __________________________________________

(juridinio asmens kodas) (telefono numeris)

5. ______________________________________________________________________________

(elektroninio pašto adresas)

6. ______________________________________________________________________________

(apibūdinti veiksmus, kuriais asmuo padės programos vykdytojui įgyvendinti programą)

________________________________________________________________________________

PRIDEDAMA:

1. Bešeimininkių kačių šėrimo vietos schema, ________ lapas (-ai);

2. ____________________________________________________

3. ____________________________________________________

 

 

 

SUDERINTA

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Saugaus miesto departamento

Administracinės veiklos skyriaus vedėjo

20 ___ - ___ - ___  įsakymu Nr. ____

 

Į pradžią