Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 40-524 2016-11-08
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TURTO DEPARTAMENTO, JO SKYRIŲ IR POSKYRIŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TURTO DEPARTAMENTO, JO SKYRIŲ IR POSKYRIŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

 2016 m. lapkričio 8 d. Nr.  40-524

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 3 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. 1-524 „Dėl Tarybos 2015-06-17 sprendimo Nr. 1-60 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės valdymo ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo“ pakeitimo“:

1. T v i r t i n u  pridedamus:

1.1. Neteko galios.

2017 m. lapkričio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 40-562 redakcija

 

1.2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turto departamento Įmonių valdymo skyriaus nuostatus;

1.3. Neteko galios.

            2016 m. lapkričio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 40-547 redakcija

 

1.4. Neteko galios.

2017 m. lapkričio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 40-562 redakcija

 

1.5. Neteko galios.

2017 m. lapkričio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 40-562 redakcija

 

1.6. Vilniaus miesto savivaldybės Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriaus Licencijavimo poskyrio nuostatus;

1.7. Vilniaus miesto savivaldybės Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriaus Reklamos poskyrio nuostatus.

2. L a i k a u  netekusiais galios:

2.1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 20 d. įsakymą Nr. 40-223 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento Turto valdymo skyriaus nuostatų tvirtinimo“;

2.2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 10 d. įsakymą Nr. 40-197 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento Verslo licencijavimo ir leidimų skyriaus ir jo poskyrių nuostatų tvirtinimo“.

3. N u s t a t a u,  kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. lapkričio 15 d.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                       Alma Vaitkunskienė

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. lapkričio 8 d.

įsakymu Nr. 40-524

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

TURTO departamentO ĮMONIŲ VALDYMO SKYRIAUS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turto departamento Įmonių valdymo skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Turto departamento (toliau – Departamentas) Įmonių valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) statusą, funkcijas, uždavinius, valdymą, teises, darbo organizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo, reikalų ir turto perdavimo tvarką.

2. Skyrius yra Administracijos Turto departamento struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.

3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Viešųjų pirkimų, Įmonių finansinės atskaitomybės, Buhalterinės apskaitos, Valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Valstybės kapitalo investicijų planavimo metodika, Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais, Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymais, Departamento bei šiais nuostatais.

4. Skyriaus struktūrą tvirtina Vilniaus miesto savivaldybės taryba, tvirtindama Administracijos struktūrą. Administracijos direktorius tvirtina Skyriaus vidinę struktūrą ir pareigybių sąrašą.

5. Skyrius nėra juridinis asmuo ir negali būti įmonių, įstaigų, organizacijų, fondų steigėjas.

6. Skyrius turi apvalųjį antspaudą su užrašu „Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turto departamento Įmonių valdymo skyrius“.

7. Skyriaus adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

 

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

8. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai:

8.1. analizuoti regiono rinką, jos ekonominius socialinius rodiklius, miesto ir regiono ekonominę ir socialinę būklę, investicinę aplinką bei jos pokyčius, įgyvendinant Savivaldybės veiklos planą;

8.2. siekti, kad Savivaldybės įmonių veikla būtų efektyvi ir sprendimų priėmimas būtų orientuotas į rezultatus;

8.3. dalyvauti Savivaldybės turto (įmonių akcijų) rengime parduoti bei privatizuoti.

9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

9.1. vadovaudamasis Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir įstaigų veiklos rezultatais, vertina ir analizuoja Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir įstaigų veiklos efektyvumą ir rezultatyvumą;

9.2. analizuoja Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir įstaigų veiklos procesus bei teikia rekomendacijas dėl jų veiklos optimizavimo;

9.3. rengia ilgalaikes Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir įstaigų prognozes;

9.4. gauna, analizuoja ir apibendrina Savivaldybės kontroliuojamų įmonių atskleidžiamą informaciją, įskaitant įmonės finansinių ataskaitų rinkinius, audito išvadas ir audito ataskaitas, Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių metinius pranešimus, Savivaldybės įmonių metines veiklos ataskaitas, taip pat veiksmus pateikiant finansinių ataskaitų rinkinius, metinius pranešimus, veiklos ataskaitas ir kitą informaciją atitinkamoms institucijoms ir viešai skelbia atitiktį Vilniaus miesto savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse tvarkos aprašui (toliau – Aprašas), vertina, apibendrintai teikia savo išvadas ir pasiūlymus Tarybai, merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, Turto valdymo ekspertų darbo grupei ir kitiems subjektams, jei tai numatyta tų subjektų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose;

9.5. stebi ir analizuoja Savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklos finansinius ir nefinansinius rodiklius, teikia Tarybai, merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, Turto valdymo ekspertų darbo grupei pasiūlymus dėl Savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklos veiksmingumo didinimo;

9.6. kaupia ir apibendrina Savivaldybės kontroliuojamų įmonių gerąją valdymo praktiką;

9.7. rengia pasiūlymus Tarybai, merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, Turto valdymo ekspertų darbo grupei dėl Savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdymo politikos tobulinimo, teikia ataskaitas Tarybai apie Savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklą;

9.8. atlieka Aprašo taikymo monitoringą ir analizę, teikia su tuo susijusias rekomendacijas Tarybai;

9.9. techniškai aptarnauja ir teikia informaciją Turto valdymo ekspertų darbo grupei ir Atrankos komitetui, jam vykdant funkcijas, susijusias su kandidatų į Savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdybas atranka. Turto valdymo centras apibendrina Savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdymo organų narių ataskaitas;

9.10. rengia analizę dėl Savivaldybės turto investavimo tikslingumo ir teikia ją Tarybai, merui, Savivaldybės administracijos direktoriui ir Turto valdymo ekspertų darbo grupei;

9.11. skaičiuoja siektinus Savivaldybės kontroliuojamų įmonių kapitalo grąžos ir įsiskolinimo rodiklius ir teikia juos Turto valdymo ekspertų darbo grupei;

9.12. kaupia Savivaldybės kontroliuojamų įmonių galimų nepriklausomų narių duomenų bazę;

9.13. prižiūri ir pagal kompetenciją siekia, kad akcijų valdytojas pasirašytų rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, susijusios su Savivaldybės  kontroliuojamomis bendrovėmis;

9.14. dalyvauja vykdant Savivaldybės turto (įmonių akcijų) pardavimą ir privatizavimą;

9.15. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pasiūlymus, skundus ir pareiškimus, Tarybos narių paklausimus (klausimus), priskirtinus Skyriaus kompetencijai, užtikrina, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

9.16. informuoja visuomenę apie Skyriaus veiklą, skelbia informaciją, susijusią su Skyriaus veikla Savivaldybės interneto tinklalapyje;

9.17. teikia informaciją interesantams, institucijoms, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms bei Administracijos struktūriniams padaliniams Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

9.18. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;

9.19. mero, Administracijos direktoriaus, Departamento direktoriaus pavedimu atstovauja Savivaldybei kitose Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose;

9.20. vykdo  kitas Apraše ir kituose teisės aktuose jam priskirtas funkcijas.

9.21. atlieka kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei Savivaldybės sprendimų numatytas funkcijas.

 

III. SKYRIAUS TEISĖS

 

10. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi šias teises:

10.1. teikti siūlymus dėl Departamento ir Skyriaus darbo gerinimo;

10.2. gauti iš visų Administracijos struktūrinių padalinių reikiamus dokumentus ir informaciją bei pasitelkti jų atstovus, specialistus Skyriaus funkcijoms vykdyti;

10.3. teikti Administracijos struktūriniams padaliniams, seniūnijoms, Savivaldybei priklausančioms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms siūlymus ir rekomendacijas Skyriaus kompetencijos klausimais;

10.4. gauti reikiamą informaciją ir dokumentus iš Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų bei įmonių Skyriaus kompetencijos klausimais;

10.5. Administracijos direktoriaus, mero, Savivaldybės tarybos pavedimu tikrinti Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų bei įmonių veiklą Skyriaus kompetencijos klausimais;

10.6. turėti tinkamas darbo sąlygas ir reikiamas darbo priemones, kelti Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikaciją Savivaldybės biudžeto lėšomis.

11. Skyrius gali turėti kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

 

IV. SKYRIAUS SANDARA IR VALDYMAS

 

12. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris skiriamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir yra pavaldus Departamento direktoriui. Nesant vedėjo, jį pavaduoja Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas Skyriaus valstybės tarnautojas.

 

V. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

13. Skyriaus darbas organizuojamas vadovaujantis strateginiais planais, Departamento direktoriaus, Administracijos direktoriaus, mero, Savivaldybės tarybos pavedimais ir rezoliucijomis.

14. Skyriaus vedėjo žodiniai ir rašytiniai pavedimai vykdomi bei už įvykdymą atsiskaitoma vadovaujantis pavaldumo ir atskaitomybės principais.

 

VI. SKYRIAUS LIKVIDAVIMAS IR PERTVARKYMAS

 

15. Skyrius likviduojamas Savivaldybės tarybos sprendimu, o pertvarkomas Administracijos direktoriaus įsakymu.

16. Likviduojant Skyrių, jo reikalai ir turtas perduodamas Administracijai, o pertvarkant – Administracijos struktūriniam padaliniui, kuris perima Skyriaus funkcijas.

17. Perduodant turtą, surašomas turto perdavimo ir priėmimo aktas dviem egzemplioriais. Aktą tvirtina Administracijos direktorius.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Su šiais nuostatais Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai supažindinami pasirašytinai ir privalo jų laikytis.

19. Skyriaus nuostatai tvirtinami, keičiami ir papildomi Administracijos direktoriaus įsakymu.

 

____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m.  lapkričio 8 d.

įsakymu Nr. 40-524

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

TURTO DEPARTAMENTO NEKILNOJAMOJO TURTO SKYRIAUS

NUOSTATAI

 

 

 

            Neteko galios.

            2016 m. lapkričio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 40-547 redakcija

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. lapkričio 8 d.

įsakymu Nr. 40-524

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TURTO DEPARTAMENTO LICENCIJAVIMO IR LEIDIMŲ SKYRIAUS LICENCIJAVIMO POSKYRIO NUOSTATAI

 

1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriaus Licencijavimo poskyrio nuostatai (toliau –nuostatai) nustato Licencijavimo poskyrio (toliau – poskyris) statusą, uždavinius, funkcijas, valdymą, teises, darbo organizavimo tvarką.

2. Poskyris yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Turto departamento (toliau – departamentas) Licencijavimo ir leidimų skyriaus (toliau – skyrius) struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas skyriaus vedėjui.

3. Poskyris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) sprendimais, Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus, departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo įsakymais, departamento, skyriaus bei šiais nuostatais.

4. Poskyris negali būti įmonių, organizacijų ir fondų steigėjas.

5. Poskyrio vidaus struktūra formuojama vadovaujantis Administracijos direktoriaus patvirtintu pareigybių sąrašu.

6. Poskyris antspaudo neturi, jis naudojasi skyriaus antspaudu.

7. Poskyrio adresas – Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

 

II. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

8. Svarbiausias poskyrio uždavinys yra įgyvendinti Savivaldybės politiką mažmeninės prekybos licencijavimo, leidimų išdavimo ir kitose srityse, pagal savo kompetenciją teikti siūlymus Tarybai ir Administracijai dėl šios politikos formavimo.

9. Poskyris, vykdydamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

9.1. rengia ir derina Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų, Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus, departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo įsakymų projektus licencijavimo, leidimų išdavimo, vietinės rinkliavos  ir kitais klausimais;

9.2. analizuoja įmonių, norinčių įsigyti licencijas verstis alkoholinių gėrimų, tabako gaminių,  prekybos nefasuotais naftos produktais  veikla, leidimus prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose renginių metu, paraiškas ir pateiktus dokumentus;

9.3. rengia ir derina Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl licencijų ir leidimų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, prekybos nefasuotais naftos produktais veikla, vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo, jų papildymo, patikslinimo, dublikatų išdavimo, šių licencijų ir leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;

9.4. esant reikalui, atlieka įmonių, kuriose bus pardavinėjami alkoholiniai gėrimai, apžiūrą ir pateikia išvadas;

9.5. išrašo licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, leidimus verstis prekybos nefasuotais naftos produktais veikla, vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi registruoja juos Licencijų ir Leidimų registravimo žurnaluose;

9.6. kaupia įmonių pateiktus dokumentus ir išduotų licencijų, leidimų kopijas;

9.7. pagal kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus dėl atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų licencijavimo ir leidimų išdavimo klausimais taikymo;

9.8. analizuoja ir kaupia informaciją iš kontroliuojančių institucijų apie įmonių, kurioms išduotos licencijos, leidimai, veiklos pažeidimus;

9.9. teisės aktų nustatyta tvarka rengia įspėjimus įmonėms apie galimą joms išduotų licencijų  ir leidimų galiojimo sustabdymą, galiojimo panaikinimą;

9.10. rengia informaciją apie licencijų išdavimą, jų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, valstybės įmonei Registrų centrui, įmonei, kuriai sustabdytas ar panaikintas licencijos galiojimas. Šią informaciją bei informaciją apie patikslintas, papildytas licencijas  skelbia Savivaldybės interneto puslapyje;

9.11. teisės aktų nustatyta tvarka rengia leidimus prekiauti ir teikti paslaugas renginių metu;

9.12. vykdo bendras užduotis su Lietuvos Respublikoje įregistruotomis asociacijomis bei konfederacijomis; analizuoja pasiūlymus, teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, Seimo ir Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų, kitų norminių aktų pakeitimo bei papildymo;

9.13. rengia ir derina Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl sutikimų įmonėms steigti Vilniaus mieste lošimų namus;

9.14. nagrinėja skundus dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neišdavimo, vykdo 2012-03-21 Tarybos sprendimu Nr. 1-506 patvirtintose Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo taisyklėse numatytas procedūras, teikia surinktą informaciją Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisijai, rengia Tarybos sprendimo projektą dėl licencijos neišdavimo.

9.15. nagrinėja pagal kompetenciją juridinių ir fizinių asmenų pareiškimus, pasiūlymus, skundus;

9.16. rengia informaciją ir teikia skyriaus vedėjui poskyrio darbo ataskaitą;

9.17. vykdo Administracijos direktoriaus, departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus;

9.18. priima ir viešina gautas deklaracijas apie ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą.

2017 m. sausio 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 40-28 redakcija

 

III. TEISĖS

 

10. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestas funkcijas, turi šias teises:

10.1. priimti interesantus;

10.2. teikti pagal kompetenciją siūlymus Vilniaus miesto savivaldybės tarybai, Vilniaus miesto savivaldybės merui, Administracijos direktoriui, departamento direktoriui, skyriaus vedėjui, jų sudarytoms komisijoms ir darbo grupėms;

10.3. teikti pasiūlymus poskyrio ir skyriaus darbo organizavimui gerinti;

10.4. kelti tarnautojų kvalifikaciją Savivaldybės biudžeto lėšomis;

10.5. teikti pasiūlymus miesto biudžetui sudaryti, nebiudžetinėms lėšoms panaudoti, metinėms ir ilgalaikėms programoms sudaryti;

10.6. gauti visus reikiamus duomenis, dokumentus ir informaciją iš Savivaldybės struktūrinių dalinių, seniūnijų, kitų institucijų, įmonių.

11. Poskyris gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

 

IV. SANDARA IR VALDYMAS

 

12. Poskyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia Administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

13. Nesant poskyrio vedėjo, poskyriui vadovauja skyriaus vedėjo įsakymu paskirtas vyriausiasis poskyrio specialistas.

 

 

 

 

V. DARBO ORGANIZAVIMAS

 

14. Poskyrio darbas organizuojamas vadovaujantis Tarybos sprendimais,  Administracijos direktoriaus, departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo įsakymais.

15. Departamento direktoriaus, skyriaus ir poskyrio vedėjų žodiniai ir rašytiniai pavedimai vykdomi bei už įvykdymą atsiskaitoma vadovaujantis pavaldumo ir atskaitomybės principais.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi poskyrio valstybės tarnautojai ir darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartį.

17. Nuostatai gali būti keičiami ir (ar) papildomi Administracijos direktoriaus įsakymais.

 

 ––––––––––––––––––––––––––––


PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. lapkričio 8 d.

įsakymu Nr. 40-524

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TURTO DEPARTAMENTO LICENCIJAVIMO IR LEIDIMŲ SKYRIAUS REKLAMOS POSKYRIO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriaus Reklamos poskyrio nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Reklamos poskyrio (toliau – poskyris) statusą, uždavinius, funkcijas, valdymą, teises, darbo organizavimo tvarką.

2. Poskyris yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Turto departamento (toliau – departamentas) Licencijavimo ir leidimų skyriaus (toliau – skyrius) struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas skyriaus vedėjui.

3. Poskyris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) sprendimais, Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus, departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo įsakymais, departamento, skyriaus bei šiais nuostatais.

4. Poskyris negali būti įmonių, organizacijų ir fondų steigėjas.

5. Poskyrio vidaus struktūra formuojama vadovaujantis Administracijos direktoriaus patvirtintu pareigybių sąrašu.

6. Poskyris antspaudo neturi, jis naudojasi skyriaus antspaudu.

7. Poskyrio adresas – Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

 

II. POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

8. Svarbiausieji poskyrio uždaviniai:

8.1. įgyvendinti Savivaldybės politiką išorinės reklamos srityje;

8.2. vykdyti leidimų įrengti išorinę reklamą (toliau – reklama) Savivaldybės teritorijoje išdavimą;

8.3. pagal savo kompetenciją užtikrinti teisėtumo laikymąsi įrengiant ir eksploatuojant reklamą Savivaldybės teritorijoje.

9. Poskyris vykdo šias funkcijas:

9.1. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir tikrina pateiktus dokumentus dėl reklamos leidimų išdavimo;

9.2. organizuoja Išorinės reklamos komisijos posėdžius;

9.3. rengia teisės aktų projektus reklamos įrengimo klausimais;

9.4. nagrinėja Savivaldybės administracijos padalinių, piliečių ir kitų asmenų prašymus dėl su Savivaldybės veikla susijusių reklamos klausimų, rengia atsakymus, teikia informaciją apie reklamos įrengimą Administracijos daliniams bei Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtomis įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms;

9.5. priima ir konsultuoja asmenis su poskyrio veikla susijusiais klausimais;

9.6. pagal savo kompetenciją prižiūri, kaip laikomasi Išorinės reklamos įrengimo taisyklių, Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimo nuostatų ir Vilniaus miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano reikalavimų;

9.7. teikia siūlymus Savivaldybės tarybai ir Administracijai dėl reklamos politikos formavimo;

9.8. organizuoja ir vykdo konkursus reklamos įrenginiams įrengti ir eksploatuoti, rengia šių konkursų nuostatus ir leidimų projektus;

9.9. tvarko poskyrio archyvą;

9.10. atlieka kitas funkcijas ir uždavinius pagal atskirus Savivaldybės tarybos sprendimus, Administracijos direktoriaus bei departamento direktoriaus įsakymus ir nurodymus, susijusius su reklamos klausimais.

 

III. TEISĖS

 

10. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestas funkcijas, turi šias teises:

10.1. priimti interesantus;

10.2. teikti pagal kompetenciją siūlymus Vilniaus miesto savivaldybės tarybai, Vilniaus miesto savivaldybės merui, Administracijos direktoriui, departamento direktoriui, skyriaus vedėjui, jų sudarytoms komisijoms ir darbo grupėms;

10.3. teikti pasiūlymus poskyrio ir skyriaus darbo organizavimui gerinti;

10.4. kelti tarnautojų kvalifikaciją Savivaldybės biudžeto lėšomis;

10.5. teikti pasiūlymus miesto biudžetui sudaryti, nebiudžetinėms lėšoms panaudoti, metinėms ir ilgalaikėms programoms sudaryti;

10.6. gauti visus reikiamus duomenis, dokumentus ir informaciją iš Savivaldybės struktūrinių dalinių, seniūnijų, kitų institucijų, įmonių.

11. Poskyris gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

 

IV. SANDARA IR VALDYMAS

 

12. Poskyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia Administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

13. Nesant poskyrio vedėjo, poskyriui vadovauja skyriaus vedėjo įsakymu paskirtas vyriausiasis poskyrio specialistas.

 

V. DARBO ORGANIZAVIMAS

 

14. Poskyrio darbas organizuojamas vadovaujantis Tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus, departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo įsakymais.

15. Departamento direktoriaus, skyriaus ir poskyrio vedėjų žodiniai ir rašytiniai pavedimai vykdomi bei už įvykdymą atsiskaitoma vadovaujantis pavaldumo ir atskaitomybės principais.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi poskyrio valstybės tarnautojai ir darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartį.

17. Nuostatai gali būti keičiami ir (ar) papildomi Administracijos direktoriaus įsakymais.

______________

 

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 40-547 - 2016-11-15
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TURTO DEPARTAMENTO NEKILNOJAMOJO TURTO SKYRIAUS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 40-666 - 2016-12-27
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-11-08 ĮSAKYMO NR. 40-524 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TURTO DEPARTAMENTO, JO SKYRIŲ IR POSKYRIŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 40-28 - 2017-01-23
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-11-08 ĮSAKYMO NR. 40-524 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TURTO DEPARTAMENTO, JO SKYRIŲ IR POSKYRIŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 40-562 - 2017-11-17
DĖL TURTO DEPARTAMENTO, JO SKYRIAUS IR POSKYRIO NUOSTATŲ TVIRTINIMO
Į pradžią