Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 40-630 2016-12-19
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠEŠKINĖS SENIŪNIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO (PRIEDAS)

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. gruodžio 19 d.

įsakymu Nr. 40-630

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ŠEŠKINĖS SENIŪNIJOS

NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Šeškinės seniūnijos nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos Šeškinės seniūnijos (toliau – seniūnija) statusą, uždavinius, funkcijas, teises, valdymą, pertvarkymą ir likvidavimą bei reikalų ir turto perdavimą.

2. Šeškinės seniūnija yra Savivaldybės administracijos filialas, veikiantis Vilniaus miesto tarybos 1995 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. 37 „Dėl Vilniaus miesto seniūnijų skaičiaus ir jų ribų patvirtinimo“ nustatytoje teritorijoje. Seniūnijos veiklą reglamentuoja Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinti nuostatai.

3. Seniūnija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu bei kitais teisės aktais, nustatančiais savivaldybių veiklą, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.

4. Seniūnija turi antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu ir užrašu ,,Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Šeškinės seniūnas“, kuris dedamas ant seniūno notariškai tvirtinamų dokumentų, antspaudą su Vilniaus miesto herbu ir užrašu ,,Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Šeškinės seniūnija“, kuris dedamas ant seniūno pasirašytų sutarčių, darbų priėmimo aktų ir kitų finansinių dokumentų, ir antspaudą (be herbo) su tokiu pat užrašu, kuris dedamas ant gyvenamosios vietos deklaravimo ir kitų dokumentų kopijų.

5. Seniūnijos veikla organizuojama pagal seniūnijos metinį veiklos planą, finansuojama iš Savivaldybės biudžeto ir kitų įstatymuose nustatytų lėšų.

6. Seniūnijos pareigybių sąrašą ir pareigybių aprašymus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

7. Seniūnijos adresas: Šeškinės g. 30, LT-07157 Vilnius.

                                                            

II. SENIŪNIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

8. Pagrindiniai seniūnijos uždaviniai yra šie:

8.1. įgyvendinti jai priskirtas viešojo administravimo funkcijas seniūnijos teritorijoje;

8.2. plėtoti vietos savivaldą.

9. Seniūnija, įgyvendindama savo uždavinius, vykdo šias funkcijas:

9.1. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduoda seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;

9.2. dalyvauja organizuojant viešųjų paslaugų teikimą ir (arba) prižiūrint, kaip teikiamos viešosios paslaugos, teikia pasiūlymus savivaldybės administracijai dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo,

9.3. išduoda leidimus prekiauti ir teikti paslaugas viešose vietose;

9.4. išduoda charakteristikas leidimui laikyti, gauti ginklą;

9.5. išduoda charakteristikas antrojo laipsnio valstybės pensijai skirti;

9.6. bendradarbiauja su kitais Savivaldybės padaliniais ir Savivaldybės įstaigomis, esančiomis seniūnijos teritorijoje;

9.7. telkia ir skatina seniūnijos bendruomenės narius įvairioms gyvenamosios aplinkos gerinimo iniciatyvoms ir programoms;

9.8. organizuoja seniūnijos teritorijos gyventojų, bendruomenės atstovų seniūnaičių sueigas, susitikimus su Savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais ir specialistais;

9.9. dalyvauja organizuojant vietos gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;

9.10. dalyvauja organizuojant gyventojų sporto ir kultūros renginius;

9.11. dalyvauja ir teikia pagalbą bendruomenėms ir kitoms organizacijoms rengiant bei vykdant bendruomenių stiprinimo projektus;

9.12. dalyvauja organizuojant viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą;

9.13. dalyvauja organizuojant Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus;

9.14. teikia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje, informuoja apie atliekamus želdynų pertvarkymo darbus ir kitus numatomus pokyčius bei teikiamas viešąsias paslaugas seniūnijos teritorijoje;

9.15. dalyvauja organizuojant ir užtikrinant Savivaldybės laisvo ilgalaikio materialiojo turto priežiūrą, jo apžiūrą prieš nuomojant ar parduodant viešo aukciono būdu;

9.16. vykdo kitas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III. SENIŪNIJOS TEISĖS

 

10. Seniūnija (seniūnas), įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

10.1. dalyvauti arba įgalioti dalyvauti kitą asmenį Savivaldybės institucijų, komisijų, darbo grupių posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos teritorijos bendruomenių gyvenimu susiję klausimai, teikti savo siūlymus;

10.2. pagal kompetenciją nustatyta tvarka sudaryti sandorius su juridiniais ir fiziniais asmenimis;

10.3. bendradarbiaujant su Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, teikti ir gauti iš jų reikalingus dokumentus bei informaciją savo funkcijoms vykdyti;

10.4. atstovauti įstatymų nustatyta tvarka Savivaldybei steigiant daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų  bendrijas;

10.5. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauti rengiant programas ir projektus bendruomenės reikmėms;

10.6. apdovanoti seniūnijos padėkos raštais įvairių renginių organizatorius, dalyvius, talkininkus ir rėmėjus.

                     

IV. SENIŪNIJOS SANDARA IR VALDYMAS

 

11. Seniūnas yra seniūnijos vadovas, seniūnijai skirtų asignavimų valdytojas. Seniūną į pareigas priima ir iš jų atleidžia Savivaldybės administracijos direktorius Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymų nustatyta tvarka.

12. Seniūną, jo nesant (ligos, atostogų, komandiruočių, stažuočių metu), pavaduoja kitas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

13. Seniūnas yra pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui ir jam atskaitingas. Pasibaigus kalendoriniams metams, seniūnas nustatyta tvarka privalo pateikti Savivaldybės administracijos direktoriui seniūnijos veiklos ataskaitą.

 

 

V. SENIŪNIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

14. Seniūnijos darbas organizuojamas vadovaujantis strateginiais ir seniūnijos metiniais veiklos planais, Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vadovybės pavedimais ir rezoliucijomis. 

15. Sudėtingiems klausimams spręsti gali būti sudaromos darbo grupės. Dirbti jose galima pakviesti kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų bei vietos bendruomenės atstovus.

16. Gyventojų pasiūlymai, prašymai ir skundai nagrinėjami, interesantai priimami bei paslaugos teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais.

 

VI. SENIŪNIJOS LIKVIDAVIMAS IR PERTVARKYMAS

 

17. Seniūnija likviduojama Savivaldybės tarybos sprendimu, o pertvarkoma Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

18. Seniūniją likvidavus, jos turtas perduodamas Savivaldybės administracijai.

19. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu iš pareigų atleidžiamas seniūnas perduoda reikalus naujajam seniūnui arba Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui. Reikalams perduoti sudaroma komisija. Perdavimo akte pateikiami svarbiausi duomenys apie faktinę seniūnijos archyvinių dokumentų būklę (pateikiant bylų aprašus). Prie akto pridedami seniūnijai perduoto valdyti, taip pat priklausomo turto aprašai. Aktą pasirašo komisijos nariai bei reikalus perduodantis ir juos priimantis asmenys. Aktas pasirašomas trimis egzemplioriais: vienas egzempliorius perduodamas Savivaldybės administracijos direktoriui, kitas – saugomas seniūnijoje, trečias – atiduodamas reikalus perduodančiam asmeniui.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi seniūnijos valstybės tarnautojai ir (ar) darbuotojai.

21. Nuostatai gali būti keičiami ir (ar) papildomi  Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

______________

 

Į pradžią