Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1696 2017-07-05
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL PAŠTO SIUNTŲ SAVITARNOS TERMINALO ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO<br> KONKURSO ORGANIZAVIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAŠTO SIUNTŲ SAVITARNOS TERMINALO ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO

KONKURSO ORGANIZAVIMO

 

 2017 m. liepos 5 d. Nr. 30-1696

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsniu, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsniu ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Investicijų, akcijų, dalių viešosiose įstaigose valdymo ir pirkimų komiteto 2017 m. vasario 15 d. posėdžio protokolą Nr. A16-129/17(2.1.66-FN):

1. N u s t a t a u  šias vietas pašto siuntų savitarnos terminalams įrengti ir eksploatuoti konkurso būdu:

1.1. teritorijoje ties Bazilijonų g. 3 (šalia Halės turgaus);

1.2. teritorijoje ties Gedimino pr. 7/Šv. Jurgio g. (šalia Vilniaus centrinio pašto pastato).         

2019 m. liepos 26 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1829/19 redakcija

 

2. T v i r t i n u pridedamus:

          2.1. Pašto siuntų savitarnos terminalo įrengimo ir eksploatavimo konkurso nuostatus;

          2.2. pašto siuntų savitarnos terminalo įrengimo ir eksploatavimo sutarties formą.

          3. P a v e d u Miesto plėtros departamentui parengti 1 punkte nustatytos vietos teritorijos architektūrines specialiąsias sąlygas ir jas pateikti Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriui.

          4. Į p a r e i g o j u Lauko kavinių konkursų vykdymo komisiją vykdyti pašto siuntų savitarnos terminalo įrengimo ir eksploatavimo konkursus.

          5. Pavedu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turto departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                       Alma Vaitkunskienė

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. liepos 5 d.

įsakymu Nr. 30 – 1696

 

PAŠTO SIUNTŲ SAVITARNOS TERMINALO ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO  KONKURSO NUOSTATAI

 

I.                   BENDROSIOS NUOSTATOS

 

            1. Pašto siuntų savitarnos terminalo įrengimo ir eksploatavimo konkurso nuostatai (toliau – nuostatai) nustato pašto siuntų savitarnos terminalo įrengimo ir eksploatavimo konkurso organizavimo vykdymo tvarką bei sąlygas.

            2. Konkurso organizatorė yra Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija.

            3. Konkursą vykdo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Lauko kavinių konkursų vykdymo komisija. Organizacinį darbą (susirašinėjimą su konkurso dalyviais, informacijos parengimą ir kt.) atlieka Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyrius (toliau – Licencijavimo ir leidimų skyrius).

            4. Konkursas yra atviras. Konkurse gali dalyvauti juridiniai asmenys, įregistruoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

            5. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

            5.1. pašto siuntų savitarna – paslaugų teikėjų teikiamos paslaugos, kurios apima siuntų siuntimą ir (ar) pristatymą per pašto siuntų savitarnos terminalus, t. y.:

            – siuntos priėmimas viename terminale ir pristatymas į kitą terminalą;

            – siuntos priėmimas terminale ir pristatymas ant siuntos nurodytu gavėjo adresu Lietuvoje arba interneto svetainėje nurodytose valstybėse (toliau – užsienyje);

            – siuntos priėmimas užsakovo adresu ir pristatymas į terminalą;

            – siuntos pasaugojimas terminale ir kitos;

           5.2. terminalas – savitarnos įrenginys, pažymėtas tam skirtais prekių ženklais, per kurį juridinis ar fizinis asmuo gali išsiųsti arba atsiimti jam adresuotą siuntą bei pasinaudoti paslaugų teikėjo  teikiama pasaugojimo paslauga. Terminalas turi būti įrengiamas įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių tokių statinių projektavimą ir statybą, nustatyta tvarka.

 

II. KONKURSO TIKSLAS

 

 6. Konkurso tikslas – teisės įrengti pagal Miesto plėtros departamento teritorijų architektūrines specialiąsias sąlygas (toliau – architektūrinės sąlygos) ir 3 metus nuo sutarties pasirašymo dienos eksploatuoti pašto siuntų savitarnos terminalą, suteikimas konkurso dalyviui, pasiūliusiam mokėti didžiausią paramos socialinės infrastruktūros plėtrai (toliau – paramos) dydį vieniems  metams.

2019 m. liepos 26 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1829/19 redakcija

 

7. Konkurso vertinimo kriterijus –  siūlomas mokėti paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydis metams.

2019 m. liepos 26 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1829/19 redakcija

8. Pasiūlytas paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydis pirmaisiais metais turi būti sumokėtas per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos, kiekvienais kitais kalendoriniais metais iki kovo 1 dienos.

9. Įrengtas pašto siuntų savitarnos terminalas yra konkurso laimėtojo nuosavybė. Pašto siuntų savitarnos terminalas ir teisė į jį Nekilnojamojo turto registre neregistruojami. Žemės sklypas įrengimo vietai neformuojamas. Pašto siuntų savitarnos terminalas turi būti įrengtas ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo.           

           10. Vietinė rinkliava už leidimo teikti paslaugas viešose vietose išdavimą mokama pagal Savivaldybės tarybos patvirtintuose Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Vilniaus miesto viešosiose vietose išdavimo nuostatuose nurodytus dydžius.

 

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 

            11. Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu tvirtina vietų pašto siuntų savitarnos terminalams įrengti ir eksploatuoti konkurso būdu sąrašą, konkurso nuostatus ir sutarties formą.

12. Savivaldybės administracijos direktoriui įsakymu patvirtinus vietų pašto siuntų savitarnos terminalams įrengti ir eksploatuoti konkurso būdu sąrašą, nuostatus, sutarties formą ir Savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentui parengus architektūrines sąlygas, Komisija skelbia konkursą Savivaldybės interneto svetainėje ir kitose informacinėse priemonėse.

            13. Konkurso skelbimo tekstą tvirtina Komisija.

            14. Konkurso skelbime turi būti pateikta:

            14.1. trumpa informacija apie organizuojamą konkursą;

            14.2.vietų pašto siuntų savitarnos terminalams įrengti ir eksploatuoti sąrašas;

            14.3. pašto siuntų savitarnos terminalo įrengimo ir eksploatavimo terminas;

            14.4. paraiškų ir kitų dokumentų dalyvauti konkurse pateikimo terminas;

            14.5. konkurso dalyvių paraiškų pateikimo vieta, adresas, už konkurso organizavimą atsakingas asmuo, jo telefono numeris, el. pašto adresas ir darbo laikas;

            14.6. būsimo Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai, data, vieta (kabinetas) ir laikas;

            14.7. kita informacija, kurią nusprendžia skelbti Komisija.

           

 

IV. KONKURSO DALYVIŲ PARAIŠKŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ

PATEIKIMAS BEI TVARKYMAS

 

15. Konkurso dalyviai, susipažinę su konkurso nuostatais ir pageidaujantys dalyvauti konkurse, skelbime bei konkurso nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais pateikia reikalingus dokumentus užklijuotame voke (ant kurio neturi būti jokių žymių, leidžiančių nustatyti dalyvį), ant tokio voko nurodoma tik pageidaujama pašto siuntų savitarnos terminalui įrengti ir eksploatuoti vieta. Vokas, ant kurio bus nurodytas konkurso dalyvio pavadinimas, prekės ženklas ar kitas žymėjimas (ženklas), leidžiantis identifikuoti ar numanyti konkurso dalyvį, neatplėšiamas ir grąžinamas voką atsiimti atvykusiam konkurso dalyviui arba jam atvykus dalyvauti komisijos posėdyje, kuriame plėšiami vokai. Apie nepriimtą grąžinamą voką konkurso dalyvis turi būti informuotas ne vėliau kaip kitą darbo dieną, jeigu jo kontaktinis adresas yra žinomas neatplėšus voko, nurodant, kad voką jis taip pat gali atsiimti ir komisijos posėdyje, kuriame bus atplėšiami kiti vokai, jeigu toks konkurso dalyvis nepageidauja iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pateikti pasiūlymą pagal reikalavimus užpildytame voke. Jeigu tokio konkurso dalyvio kontaktinis adresas nenustatytas, apie pateiktą neatplėšiamą ir grąžinamą voką nurodoma Komisijos posėdžio, kuriame buvo plėšiami kiti vokai, protokole. Kiekvienai pašto siuntų savitarnos terminalui įrengti ir eksploatuoti vietai dokumentai pateikiami atskirame voke.

16. Konkursiniame pasiūlyme esantys dokumentai (su priedais) turi būti susiūti, pasirašyti įmonės vadovo ir patvirtinti antspaudu, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta įmonės steigimo dokumentuose arba įstatymuose. Konkursiniame pasiūlyme esančių dokumentų (su priedais) kopijos turi būti sunumeruotos ir patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka. Išimtis taikoma konkursinio pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantijai, kurios pridedamas ir originalas, ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta kopija.

17. Konkursinį pasiūlymą turi sudaryti šie dokumentai:

            17.1. įmonės vadovo pasirašyta nustatytos formos paraiška (1 priedas);

            17.2. laisvos formos įmonės veiklą apibūdinantis aprašymas ir informacija apie kontaktinį asmenį;

            17.3. Juridinių asmenų registro išrašas;

            17.4. mokėjimo pavedimas, patvirtinantis 600 (šešių šimtų) Eur užstato (depozito) pervedimą į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą  LT64 4010 0510 0360 9875, esančią  ,,Luminor“ banke (kodas 40100), arba Lietuvoje įregistruotos ir veikiančios kredito įstaigos išduota 600 (šešių šimtų) Eur dydžio garantija (2 priedas) konkursinio pasiūlymo galiojimui užtikrinti. Užstatas (depozitas) arba kredito įstaigos garantija grąžinami per 45 kalendorines dienas  nuo vokų su konkursiniais pasiūlymais atplėšimo, išskyrus 35 punkte nurodytą atvejį;

17.5. Neteko galios.

2019 m. liepos 26 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1829/19 redakcija

 

17.6. atskirame užklijuotame ir užantspauduotame (kai pareiga turėti antspaudą nustatyta juridinio asmens steigimo dokumentuose arba įstatymuose) voke, kuris įdedamas į pagrindinį voką, nustatytos formos paraiška (3 priedas) su siūlomu mokėti paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydžiu vieniems metams. Ant šio voko turi būti nurodytas konkurso dalyvio pavadinimas, pageidaujama pašto siuntų savitarnos terminalui įrengti ir eksploatuoti vieta ir užrašytas pavadinimas ,,Paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydis“.

            18. Neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius nors vieną iš šių nuostatų 15–17 punktuose nustatytų reikalavimų, paraiška nebus nagrinėjama.

            19. Konkursui pateikti dokumentai konkurso dalyviui negrąžinami.

            20. Konkursui pateikti dokumentai registruojami Savivaldybės informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“, o ant pateikto voko užrašomas konkurso dalyvio registravimo numeris ir tikslus dokumentų priėmimo laikas.

            21. Konkurso organizavimo ir vykdymo metu gauta informacija yra konfidenciali. Už konkurso organizavimą atsakingi asmenys iki Komisijos posėdžio pradžios neturi teisės supažindinti kitų asmenų su duomenimis apie įregistruotus konkurso dalyvius.

            22. Licencijavimo ir leidimų skyrius privalo saugoti konkursui pateiktus dokumentus konkurso organizavimo laikotarpiu ir penkerius metus jam pasibaigus.

 

V. KONKURSO DALYVIŲ PARAIŠKŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ TIKRINIMAS, VERTINIMAS IR KONKURSO LAIMĖTOJO NUSTATYMAS

           

            23. Pasibaigus paraiškų ir kitų dokumentų dalyvauti konkurse pateikimo terminui, Komisija tą pačią dieną atvirame Komisijos posėdyje (apie kurio datą ir laiką buvo pranešta konkurso skelbimo tekste) atplėšusi pagrindinį voką patikrina pateiktus dokumentus. Surašomas protokolas dėl konkursinių pasiūlymų vokų atplėšimo, kuriame nurodoma, kokių konkurso dalyvių ir kokioms pageidaujamoms pašto siuntų savitarnos terminalo įrengimo ir eksploatavimo vietoms pateikti posėdžio metu atplėšti vokai, ir įpareigojimas Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriui atlikti dokumentų inventorizavimą, nurodant pateiktų dokumentų pavadinimus, lapų skaičių, pastabas. Protokolą pasirašo Komisijos posėdžio pirmininkas, visi posėdyje dalyvavę nariai ir sekretorius.

            2019 m. liepos 26 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1829/19 redakcija

 

24. Pirmasis konkursinių pasiūlymų vertinimo etapas:

           24.1. Licencijavimo ir leidimų skyrius, patikrinęs visus dokumentus, kurie yra įdėti į pagrindinį konkursinio pasiūlymo voką, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Komisijos posėdžio, kuriame atplėšiami konkursinių pasiūlymų vokai, dienos parengia konkurso dalyvių pateiktų dokumentų inventorizavimo medžiagą, kurioje nurodomi pateiktų dokumentų pavadinimai, lapų skaičius, pastabos ir ją pateikia Komisijos nariams;

           24.2. Komisijos nariai įvertina ir nustato konkurso dalyvius, kurių pateikti konkursinio pasiūlymo dokumentai atitinka ir kurių neatitinka šių nuostatų 17 punkte nustatytų reikalavimų. Komisijos sprendimu gali būti paprašyta konkurso dalyvio papildomai pateikti ar patikslinti konkursui pateiktus dokumentus, išskyrus šių nuostatų 17.6 punkte nurodytą dokumentą. Dokumentai konkurso dalyviui negrąžinami.

           25. Neteko galios.

            2019 m. liepos 26 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1829/19 redakcija

        

26. Antrasis konkursinių pasiūlymų vertinimo etapas:

            26.1. Komisija posėdyje, kuris turi įvykti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Komisijos posėdžio, kuriame atplėšiami konkursinių pasiūlymų vokai:

            26.1.1. peržiūri ir apibendrina pirmojo vertinimo etapo rezultatus, patvirtina konkurso dalyvius, kurių bus atplėšiamas (-i) vokas (-ai), su siūlymu (-ais) mokėti paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydį;

            26.1.2. atplėšia konkurso dalyvio (-ių) pateiktą (-us) voką (-us), kuriame (-iuose) yra paraiška su siūlymu kiekvieniems kalendoriniams metams mokėti paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydį;

             26.1.3. patvirtina konkurso laimėtoją (-us). Konkursą laimi tas dalyvis, kuris pasiūlė mokėti didžiausią paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydį;

            26.2. surašo Komisijos protokolą, patvirtina konkurso laimėtojus. Protokolą pasirašo Komisijos posėdžio pirmininkas, visi konkurso posėdyje dalyvavę nariai ir sekretorius.

 2019 m. liepos 26 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1829/19 redakcija

      

  27. Jeigu kelių konkurso dalyvių siūlomas mokėti paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydis yra vienodas, konkursą laimi tas dalyvis, kuris konkursinį pasiūlymą dėl pageidaujamo įrengti ir eksploatuoti pašto siuntų savitarnos terminalo vietos pateikė pirmas (pagal ant voko užrašyto konkurso dalyvio registravimo numerį ir tikslų dokumentų priėmimo laiką).

       28. Konkurso laimėtoju gali tapti ir vienintelis konkurse dalyvaujantis dalyvis, jeigu jo paraiška ir pateikti dokumentai atitinka visus šių nuostatų reikalavimus. Konkurso laimėtojas moka konkursinio pasiūlymo paraiškoje pasiūlytą paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydį.

       29. Licencijavimo ir leidimų skyrius privalo saugoti visų konkurso laimėtojų, su kuriais bus pasirašytos sutartys, visus pateiktus dokumentus visą tokių sutarčių galiojimo laiką, tačiau ne trumpiau kaip 5 metus po konkurso pabaigos.

       30. Konkurso rezultatai tvirtinami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu per 10 darbo dienų nuo konkursinių pasiūlymų įvertinimo ir laimėtojų paskelbimo Komisijos posėdžio protokolo pasirašymo dienos.

       31. Patvirtinus konkurso laimėtoją (-us), Licencijavimo ir leidimų skyrius per 5 darbo dienas raštu informuoja konkurso dalyvius apie konkurso rezultatus, o konkurso laimėtojus apie sutarties pašto siuntų savitarnos terminalui įrengti ir eksploatuoti pasirašymo procedūrą bei tam būtinus pateikti dokumentus.

        32. Konkurso dalyviai, nesutinkantys su patvirtintais konkurso rezultatais, turi teisę skųstis įstatymų nustatyta tvarka.

      33. Jeigu dalyvauti konkurse neužsiregistravo nė vienas dalyvis arba atmetami visi pateikti pasiūlymai, konkursas įrengti ir eksploatuoti pašto siuntų savitarnos terminalą toje vietoje skelbiamas pakartotinai arba atidedamas Komisijos sprendimu.

 

VI. SUTARTIES SU KONKURSO LAIMĖTOJU PASIRAŠYMAS

    

            34. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinus konkurso rezultatus, sutartys su konkurso laimėtojais pašto siuntų savitarnos terminalui įrengti ir eksploatuoti turi būti pasirašytos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo pasirašymo dienos, konkurso laimėtojui pateikus Savivaldybės administracijos Turto departamentui:

34.1. mokėjimo pavedimą, patvirtinantį apie 1800 (vieno tūkstančio aštuonių šimtų) Eur pervedimą 3 metų laikotarpiui sutarties sąlygų vykdymui užtikrinti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą LT64 4010 0510 0360 9875, esančią Luminor banke (kodas 40100), (konkurso dalyviui 1800 Eur užstatas (depozitas) grąžinamas sutarčiai pasibaigus po 45 kalendorinių dienų, išskyrus sutarties sąlygų nevykdymo atvejus) arba

34.2. Lietuvoje įregistruotos ir veikiančios kredito įstaigos garantiją (4 priedas), išduotą 1800 (vieno tūkstančio aštuonių šimtų) Eur dydžio 3 metų laikotarpiui sutarties sąlygų vykdymui užtikrinti kiekvienai pašto siuntų savitarnos terminalo vietai. Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantija turi įsigalioti ne vėliau kaip sutarties pasirašymo dieną ir galioti 45 kalendorines dienas ilgiau negu sutartis.

            2019 m. liepos 26 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1829/19 redakcija

 

            35. Jeigu per šių nuostatų 34 punkte nustatytą terminą konkurso laimėtojas su Savivaldybės administracija nepasirašo sutarties, vengia arba atsisako pasirašyti sutartį pagal konkurso sąlygas arba atplėšus vokus atsiima savo konkursinį pasiūlymą, Savivaldybės administracija įgyja teisę negrąžinti konkurso dalyviui 600 (šešių šimtų) Eur užstato (depozito), pervesto į 17.4 punkte nurodytą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sąskaitą, arba pasinaudoti Lietuvoje įregistruotos ir veikiančios kredito įstaigos garantija, išduota 600 (šešių šimtų) Eur dydžio konkursinio pasiūlymo galiojimui užtikrinti.

      36. Egzistuojant šių nuostatų 35 punkte nurodytoms aplinkybėms arba konkurso laimėtojui, pasirašiusiam su Savivaldybe sutartį per 2 mėnesius nusprendus ją nutraukti, Komisija turi teisę siūlyti pasirašyti šią sutartį kitam geriausiai įvertintam konkurso dalyviui, pageidavusiam įrengti ir eksploatuoti pašto siuntų savitarnos terminalą toje pačioje vietoje, arba tokio nesant skelbti naują konkursą pašto siuntų savitarnos terminalui šioje vietoje įrengti ir eksploatuoti.

                        _________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Pašto siuntų savitarnos terminalo įrengimo ir eksploatavimo konkurso nuostatų

1 priedas

 

 

(Paraiškos forma)

 

_____________________________________

(juridinio asmens pavadinimas ir kodas)

______________________________________

(adresas)

________________________________________

(telefonas, el. paštas)

 

Konkurso vykdymo komisijai

 

PARAIŠKA

201  m.                             d.

Vilnius

 

                                                                                      (juridinio asmens pavadinimas) pageidauja dalyvauti pašto siuntų savitarnos terminalo (toliau – terminalas) įrengimo ir eksploatavimo konkurse (toliau – konkursas) įrengti ir eksploatuoti terminalą ………..…………………… ……………………………………………… (pageidaujama terminalo įrengimo vieta) ir sutinka su visais konkurso nuostatų (su priedais) reikalavimais.  

 

Laimėję konkursą, mes įsipareigojame:

1 Ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl konkurso laimėtojo patvirtinimo pasirašymo dienos, pateikti sutarties sąlygų vykdymui užtikrinti užstatą (depozitą) arba Lietuvoje įregistruotos ir veikiančios kredito įstaigos garantą ir  pasirašyti pašto siuntų terminalo įrengimo ir eksploatavimo sutartį, kurios forma patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

2. Pašto siuntų savitarnos terminalo projektą parengti pagal Miesto plėtros departamento parengtas teritorijos architektūrines specialiąsias sąlygas pašto siuntų savitarnos terminalui įrengti ir eksploatuoti.   

3. Pašto siuntų savitarnos terminalą įrengti ir eksploatuoti pagal suderintą pašto siuntų savitarnos terminalo projektą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka.

Kartu su paraiška pateikiami šie dokumentai:

Eil. nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Lapų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

        (pareigos)                                       (parašas)                                       (vardas ir pavardė)

 

 

 

Pašto siuntų savitarnos terminalo įrengimo ir eksploatavimo konkurso nuostatų

2 priedas

 

(Konkursinio pasiūlymo galiojimo užtikrinimo banko garantijos pavyzdys)

GARANTIJA Nr. ____________________________

 

(juridinio asmens pavadinimas, adresas ir kodas)

 

(toliau konkurso dalyvis), 201    m.________ ______ d. pateikė konkursinį pasiūlymą norėdamas (a) dalyvauti pašto siuntų savitarnos terminalo įrengimo ir eksploatavimo konkurse, todėl mes,

                                                                                                                                                                                                          

(kredito įstaigos pavadinimas)

esantys                                                                                                                                                

                               (kredito įstaigos adresas)

(toliau – kredito įstaiga), esame įsipareigoję Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijai išmokėti 600 (šešių šimtų) Eur sumą, kuri turi būti banko ar jo teisių perėmėjo išmokėta Savivaldybės administracijai, patvirtinta banko vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir banko  antspaudu.

Šis įsipareigojimas įsigalioja, jeigu:

1. konkurso dalyvis atplėšus vokus nusprendžia atsiimti savo konkursinį pasiūlymą;

            2. konkurso dalyvis, paskelbtas konkurso laimėtoju, vengia arba atsisako pasirašyti sutartį pagal konkurso sąlygas;

           3. konkurso dalyvis, konkurso metu pasiūlęs didžiausią siūlomą mokėti paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydį, atsisako jį mokėti;

            4. konkurso laimėtojas vengia arba atsisako pervesti į Savivaldybės nurodytą sąskaitą užstatą (depozitą) arba pateikti sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo garantiją pagal konkurso nuostatuose nustatytas sąlygas.

Mes įsipareigojame sumokėti Savivaldybės administracijai 600 (šešių šimtų) Eur sumą, gavę pirmą rašytinį reikalavimą, per 5 kalendorines dienas su sąlyga, kad Savivaldybės administracija pažymės, jog reikalaujama suma priklauso nuo vienos ar kelių neįvykdytų konkurso sąlygų, nereikalaudami, kad Savivaldybės administracija savo reikalavimą pagrįstų.

Ši garantija galioja 45 kalendorines dienas nuo vokų su konkursiniais pasiūlymais atplėšimo dienos. Bet kuris reikalavimas dėl šios garantijos turi pasiekti banką ne vėliau kaip per minėtų 45 dienų terminą.

 

Kredito įstaigos vardu_______________________________

 

                                           (kredito įstaigos vadovo arba įgalioto asmens parašas, vardas, pavardė)

 

 

 (Kredito įstaigos antspaudas)

 

           

Pastaba. Jei konkursinio pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantiją pasirašo ne kredito įstaigos vadovas, o įgaliotas asmuo, turi būti pateiktas rašytinis įgaliojimas pasirašyti šį dokumentą.

 

 

 

 

Pašto siuntų savitarnos terminalo įrengimo ir eksploatavimo konkurso nuostatų

3 priedas

 

 

 

(Paraiškos dėl paramos forma)

 

_____________________________________

(juridinio asmens pavadinimas ir kodas)

______________________________________

(juridinio asmens adresas)

________________________________________

(telefonas, el. paštas)

 

 

Konkurso vykdymo komisijai

 

 

PARAIŠKA DĖL PARAMOS

201    m. …………… .........d.

Vilnius

 

 

 

……………………………………. (juridinio asmens pavadinimas) pageidauja įrengti ir eksploatuoti pašto siuntų savitarnos terminalą   ..……………………………………… (pageidaujama įrengimo vieta).

Mūsų siūlomas mokėti paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydis vieniems metams yra ………………………… Eur, kuris pirmaisiais metais turi būti sumokėtas per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos, kiekvienais kitais metais turi būti sumokėtas ne vėliau kaip iki kiekvienų metų kovo 1 d.

 

_____________              ____________________               _______________________

(pareigos)                                            (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašto siuntų savitarnos terminalo įrengimo ir eksploatavimo konkurso nuostatų

4 priedas

 

2019 m. liepos 26 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1829/19 redakcija

 

(Sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo garantijos pavyzdys)

 

GARANTIJA Nr. ________________________________

 

                                                                                                                                                              ,

(juridinio asmens pavadinimas, adresas ir kodas)

 

(toliau konkurso laimėtoja), 2019 m.________ ______ d. laimėjusi konkursą

 

įrengti ir 5 metus eksploatuoti Pašto siuntų savitarnos terminalą    _________________________­,

                                   (vieta ar adresas)

vadovaudamasi pašto siuntų savitarnos terminalo įrengimo ir eksploatavimo konkurso nuostatais, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai turi pateikti 1800 (vieno tūkstančio aštuonių šimtų ) Eur sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo garantiją.

         Mes, _______________________________________________________________________________,

                                                    (kredito įstaigos pavadinimas)

esantys _________________________________________________________________________,

                           (kredito įstaigos  adresas)

sutikome duoti šiam juridiniam asmeniui tokią sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo garantiją ir šiuo raštu patvirtiname, kad mes, kaip garantas, esame atsakingi Jums ir suteikiame konkurso laimėtojui 1800 (vieno tūkstančio aštuonių šimtų) Eur sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantiją 3 (trims) metams. Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantija turi įsigalioti ne vėliau kaip sutarties pasirašymo dieną ir galioti 45 kalendorines dienas ilgiau negu sutartis.

            Mes įsipareigojame sumokėti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai 1800 (vieno tūkstančio aštuonių šimtų) Eur sumą, gavę jos pirmą rašytinį reikalavimą, per 5 darbo dienas, jei konkursą laimėjęs juridinis asmuo neįvykdė visos prievolės ar jos dalies pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą pašto siuntų savitarnos terminalo įrengimo ir eksploatavimo sutarties formą, nereikalaudami, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija savo reikalavimą pagrįstų.

Mes sutinkame, kad joks sutarties pakeitimas mūsų garantinių įsipareigojimų nekeičia.

 

Kredito įstaigos vardu_______________________________

 

                (kredito įstaigos  vadovo arba įgaliotojo asmens parašas, vardas, pavardė)

  

            (kredito įstaigos  antspaudas)

 

          Pastaba. Jei sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo garantiją pasirašo ne kredito įstaigos  vadovas, o įgaliotas asmuo, turi būti pateiktas rašytinis kredito įstaigos vadovo įgaliojimas pasirašyti šį dokumentą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma patvirtinta

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. liepos 5 d.

įsakymu Nr. 30-1696

 

2019 m. liepos 26 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1829/19 redakcija

 

 

PAŠTO SIUNTŲ SAVITARNOS TERMINALO ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO  SUTARTIS

 

201   m.                           d. Nr.              

Vilnius

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija (kodas 188710061), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo ............................, įgalioto Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. ........... ...... d. įsakymu Nr. …….   , ir ……… „…...........……“ (toliau – Įmonė), (kodas                    ),  atstovaujama …………….........., veikiančio pagal Įmonės įstatus, sudarome šią sutartį (toliau – sutartis).

 

 

I.                   BENDROSIOS SĄLYGOS

 

1. Savivaldybės administracija suteikia Įmonei terminuotą teisę šioje sutartyje ir pašto siuntų savitarnos terminalo įrengimo ir eksploatavimo konkurso (toliau – konkurso) nuostatuose nustatytomis sąlygomis įrengti ir eksploatuoti .............. kv. m ploto pašto siuntų savitarnos terminalą (toliau – terminalas) ……………........……………........ pagal teisės aktų nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą terminalo įrengimo projektą.

2. Įmonė šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis bus atsakinga už terminalo įrengimą ir eksploatavimą 3 metus nuo sutarties pasirašymo dienos.

           3. Terminalas yra savitarnos įrenginys, pažymėtas tam skirtais prekių ženklais, per kurį juridinis ar fizinis asmuo gali išsiųsti arba atsiimti jam adresuotą siuntą bei pasinaudoti paslaugų teikėjo  teikiama pasaugojimo paslauga. Terminalas turi būti įrengiamas įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių tokių statinių projektavimą ir statybą, nustatyta tvarka.

Įrengtas terminalas yra Įmonės nuosavybė. Terminalas ir teisė į jį Nekilnojamojo turto registre neregistruojami. Žemės sklypas įrengimo vietai neformuojamas.

 

 

II. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

4. Savivaldybė įsipareigoja:

4.1. leisti Įmonei įrengti ir eksploatuoti terminalą 3 metus nuo šios sutarties pasirašymo dienos.  

4.2. išduoti leidimą teikti pašto siuntų savitarnos paslaugas viešosiose vietose pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintame Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos apraše nustatytą tvarką.

5. Įmonė įsipareigoja:

5.1. ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos savo lėšomis įrengti terminalą ir jį eksploatuoti  pagal teisės aktų nustatyta tvarka parengtą ir suderintą projektą vadovaudamasi konkurso nuostatais bei šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis;

5.2. prieš pradėdama veiklą, gauti leidimą teikti paslaugas viešosiose vietose;

5.3. neperduoti savo teisių ir pareigų tretiesiems asmenims;

5.4. užtikrinti, kad terminalas būtų tvarkingas, saugus, kokybiškas ir tinkamai prižiūrimas. Sugadintus ar pažeistus terminalo elementus savo lėšomis suremontuoti arba pažeidimus pašalinti nedelsdama. Terminalo išorėje turi būti pateikta informacija, kurioje būtų aiškiai nurodytas Įmonės pavadinimas, kontaktinė informacija;

5.5. savo lėšomis atnaujinti susidėvėjusio terminalo konstrukcijas, sutarties galiojimo metu prižiūrėti teritoriją, vietą ir aplinką, laikantis Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų Tvarkymo ir švaros taisyklių;

5.6. atlyginti žalą asmens gyvybei, sveikatai ir turtui, padarytą dėl to, kad Įmonė arba jos darbuotojai netinkamai įrengė, naudojo ar prižiūrėjo terminalą;

5.7. mokėti konkursiniame pasiūlyme nurodytą paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydį ............. (dydis žodžiais) Eur metams (toliau – paramos dydis). Paramos dydis kiekvienais metais mokamas į Savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą Nr. LT95 4010 0424 0363 2773, esančią ,,Luminor“ banke (banko kodas 40100). Įmonė pasiūlytą paramos dydį pirmą kartą sumoka per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos, kiekvienais kitais metais ne vėliau kaip iki kiekvienų metų kovo 1 d. Pavedimų kopijos pateikiamos Savivaldybės administracijos Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriui;

        5.8. turėti leidimą teikti paslaugas ir už leidimo teikti paslaugas išdavimą mokėti vietinę rinkliavą ......... (Eur) už 1 kvadratinį terminalo ploto metrą. Vietinė rinkliava už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimą mokama pagal Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintuose nuostatuose nurodytus dydžius reprezentacinėse vietose – 26 Eur per mėnesį už 1 kv. m, o kitose vietose – 13 Eur už 1 kv. m. Savivaldybės tarybai patvirtinus naujus vietinės rinkliavos dydžius, nei buvo patvirtinti šios sutarties pasirašymo metu, taikomi nauji rinkliavos dydžiai. Vietinė rinkliava mokama pervedant pinigus į vieną iš šių sąskaitų:

-          ,,Luminor“ bankas   LT64 4010 0510 0360 9875          

-          AB SEB bankas  LT89 7044 0600 0807 1612      

-          ,,Luminor“LT75 2140 0300 0367 9641      

ir lėšų gavėja nurodant Vilniaus miesto savivaldybės administraciją (kodas 188710061).

Vietinė rinkliava apskaičiuojama ir mokama pagal leidime ir projekte nurodytą terminalo plotą.

Pasikeitus vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą dydžiams, mokėjimo terminams, tvarkai ir sąlygoms, konkurso laimėtojas vadovaujasi naujais dydžiais, mokėjimo terminais, tvarka ir sąlygomis;

        5.9. gavusi Savivaldybės administracijos įspėjimą dėl šios sutarties sąlygų nevykdymo per 14 kalendorinių dienų pašalinti trūkumus. Šios sutarties tikslais laikoma, kad įspėjimo gavimo diena yra kita darbo diena nuo šio įspėjimo išsiuntimo registruotu laišku dienos. Jei trūkumai per numatytą laiką nepašalinami, Savivaldybės administracija įgyja teisę negrąžinti konkurso dalyviui 1800 (vieno tūkstančio aštuonių šimtų) Eur užstato (depozito), pervesto 5 metų laikotarpiui sutarties sąlygų vykdymui užtikrinti į Savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą  LT64 4010 0510 0360 9875, esančią  ,,Luminor“ banke (kodas 40100), arba pasinaudoti Lietuvoje įregistruotos ir veikiančios kredito įstaigos išduota 1800 (vieno tūkstančio aštuonių šimtų) Eur dydžio garantija sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimui ir nutraukti sutartį;

       5.10. pasibaigus terminalo eksploatavimo terminui, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų savo lėšomis išardyti, išvežti, sutvarkyti terminalo įrengimo vietą ir perduoti ją Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriui pagal priėmimo ir perdavimo aktą. Jei Įmonė per nustatytą terminą neišardo ir neišveža terminalo, jo nukėlimą, išvežimą ir saugojimą organizuoja Savivaldybės administracija, o Savivaldybės patirtas išlaidas apmoka įmonė.

     5.11. jeigu Savivaldybės administracija nustato, kad vieta, kurioje yra įrengtas ir eksploatuojamas terminalas, reikalinga miesto poreikiams, per 30 kalendorinių dienų nuo rašytinio įspėjimo dienos savo lėšomis išardyti terminalą, sutvarkyti aplinką, ir teritoriją aktu perduoti Savivaldybės administracijos Seniūnijai, kurios teritorijoje įrengtas terminalas. Teritorija turi likti kokybiškai ir estetiškai nepakitusi. Savivaldybės administracija, esant laisvai kitai pašto siuntų savitarnos terminalų vietai iš Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinto vietų sąrašo, gali pasiūlyti naują vietą terminalui įrengti ir eksploatuoti, nuostolių neatlygina, bet 5.7 punkte nurodytas paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydis grąžinamas proporcingai.

 

 

III. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR PAPILDYMAS

 

6. Sutarties sąlygų vykdymas yra užtikrintas 1800 (vieno tūkstančio ir aštuonių šimtų) Eur užstatu (depozitu), pervestu 3 metų laikotarpiui į Savivaldybės administracijos sąskaitą, arba Lietuvoje įregistruotos ir veikiančios kredito įstaigos 5 metams išduota sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo garantija. Šie dokumentai yra neatsiejama  šalių pasirašytos sutarties dalis.

7. Sutartis galioja 3 metus nuo sutarties pasirašymo dienos iki visų sutartyje nurodytų įsipareigojimų įvykdymo.

8. Sutartis gali būti nutraukta abiejų šalių rašytiniu susitarimu arba Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais pagrindais ir atvejais.

9. Savivaldybės administracija, prieš dvi savaites registruotu laišku įspėjusi Įmonę, turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu Įmonė:

9.1. vėlavo laiku sumokėti ar iš viso nemokėjo šios sutarties 5.8 punkte nurodytos vietinės rinkliavos, šios sutarties 5.7 punkte nurodyto paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydžio metams ir (ar) negavo šios sutarties 5.1 punkte nurodyto leidimo;

9.2. įrengė ir (ar) eksploatuoja terminalą ne pagal nustatyta tvarka patvirtintą pašto siuntų savitarnos terminalo įrengimo projektą;

9.3. neužtikrina ir (ar) nepalaiko viešosios tvarkos, terminalą naudoja ne pagal paskirtį, netvarko užimtos ir (ar) naudojamos teritorijos ar nesutvarko aplinkos gavusi rašytinį Savivaldybės administracijos įspėjimą per jame nurodytą terminą.

10. Nutraukus sutartį pagal šios sutarties 9 punktą, Įmonė privalo ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo šios sutarties nutraukimo dienos išardyti pašto siuntų terminalo konstrukcijas, jas išvežti, sutvarkyti naudotą teritoriją bei aplinką ir aktu sutvarkytą išardytos pašto siuntų terminalo teritoriją perduoti Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriui. Sumokėtas 5.7 punkte nurodytas paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydis negrąžinamas.

           11. Įmonei pažeidus bet kurią sutarties sąlygą Savivaldybės administracija įgyja teisę negrąžinti konkurso dalyviui 1800 (vieno tūkstančio aštuonių šimtų) Eur užstato (depozito), pervesto sutarties sąlygų vykdymui užtikrinti į Savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą  LT64 4010 0510 0360 9875, esančią  ,,Luminor“ banke (kodas 40100), arba pasinaudoti Lietuvoje įregistruotos ir veikiančios kredito įstaigos išduota 1800 (vieno tūkstančio aštuonių šimtų) Eur dydžio garantija sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimui.

12. Nutraukus šią sutartį 9 punkto pagrindu, Įmonei neatlyginamos jokios išlaidos, susijusios su pagal šia sutartimi įgytų teisių ir nustatytų pareigų įgyvendinimu.

13. Įmonei pažeidus bet kurią sutarties sąlygą Savivaldybės administracija turi teisę pasinaudoti sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo garantija ir nutraukti sutartį.

14. Šalys neatsako už visišką arba dalinį šios sutarties įsipareigojimų nevykdymą, jei tai atsitinka dėl nenugalimos jėgos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Sutartį galima keisti arba pratęsti tik abiejų šalių rašytiniu pasirašytu susitarimu.

16. Ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis, sprendžiami teismine tvarka.

17. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

 

 

Įmonė

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

 

 

Direktorius (-ė)

 

 

                                                    

 

 

A. V.                                                                                                                       A. V.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1829/19 - 2019-07-26
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-07-05 ĮSAKYMO NR. 30-1696 ,,DĖL PAŠTO SIUNTŲ SAVITARNOS TERMINALO ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią