Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1312 2017-12-20
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS SUSKIRSTYMO Į ZONAS PAGAL NUSTATYTUS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIAUS KOEFICIENTUS SCHEMOS, KOMPENSAVIMO UŽ PAPILDOMAI ĮRENGTAS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETAS TVARKOS APRAŠO IR SUTARTIES FORMOS TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS SUSKIRSTYMO Į ZONAS PAGAL NUSTATYTUS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIAUS KOEFICIENTUS SCHEMOS, KOMPENSAVIMO UŽ PAPILDOMAI ĮRENGTAS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETAS TVARKOS APRAŠO IR SUTARTIES FORMOS TVIRTINIMO

 

 

2017 m. gruodžio 20 d. Nr. 1-1312

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519, statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533, ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo)                  2007–2014 metų ataskaitos rekomendacijas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. 1-289, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.         Patvirtinti pridedamus:

1.1.   Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schemą;

1.2.   Kompensavimo už neįrengtas automobilių stovėjimo vietas tvarkos aprašą;

1.3.   kompensavimo už neįrengtas automobilių stovėjimo vietas sutarties formą.

2.         Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 7 d. sprendimą Nr. 1-861 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus schemos, kompensavimo už neįrengtas automobilių stovėjimo vietas tvarkos aprašo ir pavyzdinės sutarties tvirtinimo“.

3.         Pavesti Miesto plėtros departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

Dokumento priedai:
1-1312 - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS SUSKIRSTYMO Į ZONAS PAGAL NUSTATYTUS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIAUS KOEFICIENTUS SCHEMOS, KOMPENSAVIMO UŽ PAPILDOMAI ĮRENGTAS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETAS TVARKOS APRAŠO IR SUTARTIES FORMOS TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
1-1312 - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS SUSKIRSTYMO Į ZONAS PAGAL NUSTATYTUS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIAUS KOEFICIENTUS SCHEMOS, KOMPENSAVIMO UŽ PAPILDOMAI ĮRENGTAS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETAS TVARKOS APRAŠO IR SUTARTIES FORMOS TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
1-1312 - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS SUSKIRSTYMO Į ZONAS PAGAL NUSTATYTUS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIAUS KOEFICIENTUS SCHEMOS, KOMPENSAVIMO UŽ PAPILDOMAI ĮRENGTAS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETAS TVARKOS APRAŠO IR SUTARTIES FORMOS TVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
Į pradžią