Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 1-1312 2017-12-20
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą

 

Forma patvirtinta

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2017 m.                     

sprendimu Nr.

 

 

 

KompensaVIMO už NEĮRENGTAS automobilių stovėjimo vietas Sutartis

 

 

2017 m. _____________ d. Nr. ________              

 

Vilnius

 

______________________________________________________________________________

(objekto pavadinimas)

 

Specialiųjų reikalavimų Nr.________

 

 

 

____________________________ (toliau – Institucija), atstovaujama _________________,

                       (pareigos, vardas ir pavardė)                                                                         (pareigos, vardas ir pavardė) veikiančio (-ios) pagal _________________________, ir _________________________________,

                                                                                                                                                 (vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas)                                                                               

gyvenantis (-i) / registruotas (-a) ___________________________________ (toliau  –  Statytojas),

                                                                                              (gyvenamosios vietos ar buveinės adresas)

atstovaujamas ________________________________, veikiančio (-ios) pagal ________________,

                                             (pareigos, vardas ir pavardė)

(toliau abu – Šalys) vadovaudamiesi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. ___________ d. sprendimu Nr. _______ ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schemos, kompensavimo už neįrengtas automobilių stovėjimo vietas tvarkos aprašo ir sutarties formos tvirtinimo“  susitarė ir sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS

 

1. Šia Sutartimi Institucija sutinka  sumažinti minimalų leidžiamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schemos 2-ojoje ir 3-iojoje zonose numatytą galimų automobilių vietų skaičių prie statomo, rekonstruojamo ar remontuojamo statinio, keičiant statinio ar jo dalies paskirtį _____________________ Specialiųjų reikalavimų Nr.________  ________________________________________________________________________________

                                                                                 (objekto pavadinimas)

nurodytomis sąlygomis, o Statytojas sutinka sumokėti kompensaciją už neįrengtas automobilių stovėjimo vietas.

 

II. STATYTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

 

2. Statytojas įsipareigoja per tris mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki statinio statybos užbaigimo akto išdavimo ar deklaracijos apie statybos užbaigimą tvirtinimo dienos pervesti kompensaciją į sąskaitą ___________________________, esančią banke                                                                                                                                

                                                                                                                                               (numeris)                                         ________________________ .  

    (pavadinimas)

3. Kompensacijos dydis už vieną automobilio stovėjimo vietą – ________________ eurų. Iš

                                                                                                                                                                           (skaičius)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       viso už ___________________ automobilių stovėjimo vietas – ______________eurų.

                      (skaičius)                                                                                                                (skaičius)

4. Pervestos kompensacijos nesuteikia Statytojui nuosavybės ar naudojimo, valdymo teisių į įrengtą bendrojo naudojimo automobilių stovėjimo aikštelę Vilniaus mieste. Statytojas gali naudotis pastatyta bendrojo naudojimo automobilių stovėjimo aikštele bendra tvarka, sumokėjęs aikštelę eksploatuojančiai organizacijai už automobilių statymą.

 

III. INSTITUCIJOS ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

 

5. Statytojui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus, Institucija turi teisę apie tai informuoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją. Statinio statybos užbaigimo aktas gali būti išduotas ar deklaracija apie statybos užbaigimą patvirtinta tuo atveju, jei statytojas įvykdo įsipareigojimus pagal sutartį dėl kompensacijų už neįrengtas automobilių stovėjimo vietas, t. y. sumoka kompensaciją už neįrengtas automobilių stovėjimo vietas ir delspinigius, jei tokie apskaičiuoti, arba įrengia visas pagal normatyvus ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schemą privalomas automobilių stovėjimo vietas.

6. Kompensacijos lėšos naudojamos tik susisiekimo infrastruktūrai plėtoti – pėsčiųjų ir dviračių takams ar kitai susisiekimo infrastruktūrai įrengti, elektromobilių pakrovimo stotelėms,   bendrojo naudojimo automobilių stovėjimo aikštelėms, sistemos „statyk ir važiuok“ stovėjimo aikštelėms įrengti bei funkcionavimui užtikrinti, viešojo transporto tinklo plėtrai Vilniaus mieste pagal Vilniaus miesto savivaldybės Investicijų programos 15 programą „Miesto infrastruktūros objektų plėtra“.

 

IV. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

 

7. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių– nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir ją patyrusios Šalies, įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsdama pranešė kitai Šaliai apie kliūtį ir jos poveikį įsipareigojimams vykdyti.

8. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) tai pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei atlikti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba pažeidžia savo prievoles.

 

V. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

 

9. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybomis. Šalys, negalinčios nurodytų ginčų, nesutarimų ar reikalavimų išspręsti derybomis, sprendžia juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

VI. KITOS SĄLYGOS

 

10. Vykdytojas, laiku nesumokėjęs 3 punkte nurodytos kompensacijos, privalo mokėti Institucijai 0,02 proc. delspinigių nuo nesumokėtos kompensacijos už kiekvieną uždelstą dieną.

11.  Sutartis įsigalioja Šalims pasirašius ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.

12. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, norminiais dokumentais ir šia Sutartimi.

  13. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tuo atveju, jeigu padaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių. Visi ginčai, kylantys dėl šios sutarties, sprendžiami šalių tarpusavio derybų keliu, o nepasiekus susitarimo – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

14. Visi pranešimai, informacija, dokumentai ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu laišku per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu laišku, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

15. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų arba kad ji negavo pranešimų, siustų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

16. Sudaryti 3 (trys) vienodos teisinės galios Sutarties egzemplioriai. Vienas Sutarties egzempliorius atitenka Statytojui ir du egzemplioriai – Institucijai. Šalys pasirašo kiekviename Sutarties lape.

 

VII. ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI

 

 

Institucija

 

______________________________

 

______________________________

 

______________________________

                                      (pareigos)

 

______________________________

                                      (parašas)

 

______________________________

                                (vardas ir pavardė)

 

 

A. V.

Statytojas

 

______________________________

 

______________________________

 

______________________________

                                      (pareigos)

 

______________________________

                                       (parašas)

 

______________________________

                      (vardas ir pavardė)

 

 

 

A. V.

 

 

Į pradžią