Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 1-1312 2017-12-20
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2017 m.                      d.

sprendimu Nr.

 

KOMPENSAVIMO UŽ NEĮRENGTAS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETAS TVARKOS APRAŠAS

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Šis Kompensavimo už neįrengtas automobilių stovėjimo vietas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato privalomą automobilių stovėjimo vietų skaičių prie statomų, rekonstruojamų ar remontuojamų statinių, taip pat  keičiant statinio ar jo dalies paskirtį bei lėšų, skirtų miesto susisiekimo infrastruktūros plėtrai kompensuojant augančio automobilių srauto, susidarančio dėl Vilniaus miesto centrinėje zonoje plėtojamuose objektuose įrengiamų automobilių stovėjimo vietų, konsolidavimo būdus, kompensacijų teikėjus, gavėjus, lėšų panaudojimo ir kontrolės tvarką.

2.    Aprašo tikslas – gerinti ekologinę situaciją mieste ir rūpintis gyventojų sveikatingumu. Šiuo tikslu mažinti automobilių taršą, ypač Senamiestyje, centre ir prie judrių miesto gatvių, užtikrinti kelionių viešuoju transportu, dviračiais ir pėsčiomis pirmenybę prieš keliones automobiliais, taip pat sudaryti palankias sąlygas sistemos „Statyk ir važiuok“ („Park&Ride“, „Bike&Ride“) kūrimui. Pritraukti privačias investicijas darniai urbanistinei plėtrai ir darbo vietų kūrimui, šiam tikslui kooperuoti nekilnojamojo turto plėtotojų ir Vilniaus miesto savivaldybės lėšas viešų automobilių stovėjimo aikštelių įrengimui, ypač skirtų elektromobiliams.

3.    Kompensavimo už neįrengtas automobilių stovėjimo vietas sutartis (toliau – sutartis) – savanoriškas lėšų teikėjo ir lėšų gavėjo susitarimas, nustatantis kompensacijos teikimo objektą, šalių teises ir pareigas, sutarties įvykdymo terminus, sutarties galiojimo, nutraukimo, keitimo ir papildymo tvarką.

4.    Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 ,,Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.

5.    Šis aprašas taikomas tik tuo atveju, jei neprieštaraujama galiojantiems teritorijų planavimo bei statinio projektavimo dokumentams, kuriais automobilių stovėjimo vietų poreikis nustatytas vadovaujantis tuo metu galiojusiu statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 ,,Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.

 

II. PRIVALOMO AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIAUS NUSTATYMAS

6.    Privalomas automobilių stovėjimo vietų skaičius prie statomo, rekonstruojamo ar remontuojamo statinio, taip pat keičiant statinio ar jo dalies paskirtį nustatomas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) sprendimu patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schema, nurodančia koeficientus, taikomus skirtingose miesto zonose bei jose esančių kvartalų grupių sklypuose  nustatant minimalų ir maksimalų leidžiamą  automobilių stovėjimo vietų skaičių bei specialų reglamentavimą, taikomą gyvenamiesiems pastatams.

7.    Rekonstruojamam ar remontuojamam statiniui statinio ar jo dalies paskirties keitimo atveju privalomas automobilių stovėjimo vietų skaičius nustatomas tik tam plotui, kurio funkcinė paskirtis yra pakeista, ar (ir) planuojamam papildomam plotui arba funkcinė paskirtis nekeičiama, bet didėja automobilių stovėjimo vietų skaičius.


 

 

III. MINIMALAUS LEIDŽIAMO AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIAUS PAPILDOMAS MAŽINIMAS

 

8.    Rengiant statinio techninį projektą pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schemą          2-ojoje ir 3-iojoje zonose taikant koeficientus, nustatytą minimalų leidžiamą automobilių stovėjimo vietų skaičių galima papildomai sumažinti (išskyrus automobilių stovėjimo vietas specialiajam transportui ir žmonėms su negalia) ne didesne kaip 0,25 koeficiento reikšme už kiekvieną statomo, rekonstruojamo ar remontuojamo statinio, taip pat statinio ar jo dalies paskirties keitimo atveju neįrengtą automobilių stovėjimo vietą mokant kompensaciją.

9.         Kompensacijos dydis už vieną neįrengtą automobilių stovėjimo vietą yra:

9.1.   2-osios zonos kvartalų grupėje 2.1 – 6000 Eur;

9.2.   likusioje 2-ojoje zonoje – 4000 Eur;

9.3.   3-iojoje zonoje – 2000 Eur.

10.     Kompensacijos dydis už vieną automobilių stovėjimo vietą indeksuojamas kartą per metus atsižvelgiant į metinį statybos sąnaudų kainų indeksą.

11.     Taikytinas indeksas apskaičiuojamas laikotarpiui nuo Tarybos sprendimo, kuriuo patvirtintas šis Aprašas, įsigaliojimo mėnesio iki kiekvienų metų gruodžio mėnesio.

 

IV.  DOKUMENTŲ TVARKYMAS IR SUTARTIES SUDARYMAS

 

12.     Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos Miesto plėtros departamentas, išduodamas planavimo sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti ir specialiuosius reikalavimus sklypo architektūrai formuoti, nurodo Tarybos sprendimą, kuriuo buvo patvirtintas šis Aprašas.

13.     Statytojas, pageidaujantis, kad projektuojant naują statinį, rekonstruojant ar remontuojant esamą statinį, keičiant statinio ar jo dalies paskirtį  būtų papildomai mažinamas minimalus galimų automobilių stovėjimo vietų skaičius, turi su Savivaldybe sudaryti sutartį pagal Tarybos sprendimu patvirtintą sutarties formą iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo.

14.     Statant naują statinį, rekonstruojant ar remontuojant esamą statinį, keičiant statinio ar jo dalies paskirtį statinio žemės sklypo ribose negali būti daugiau automobilių stovėjimo vietų, nei šiame Apraše nustatytas maksimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius.

15.     Sumokėta kompensacija nesuteikia statytojui nuosavybės ar naudojimo, valdymo teisių į įrengtas bendrojo naudojimo automobilių stovėjimo aikšteles Vilniaus mieste. Statytojas gali naudotis bendrojo naudojimo automobilių stovėjimo aikštelėmis bendra tvarka, sumokėjęs aikštelę eksploatuojančiai organizacijai už automobilių stovėjimą.

16.     Kompensacija už neįrengtas automobilių stovėjimo vietas turi būti sumokėta per 3 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki statinio statybos užbaigimo akto išdavimo ar deklaracijos apie statybos užbaigimą tvirtinimo dienos.

17.     Nesumokėjus kompensacijos už neįrengtas automobilių stovėjimo vietas per 3 mėnesius, skaičiuojami 0,02 proc. delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną.

 

V. KOMPENSACIJOS PANAUDOJIMAS

 

18.     Kompensacija už neįrengtas automobilių stovėjimo vietas kaupiama ir apskaitoma atskiroje Savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo departamento sąskaitoje. Iš šios sąskaitos surinktos lėšos pervedamos į Savivaldybės biudžetą iki planuojamų metų sausio 10 dienos. Kompensacijos lėšų panaudojimas planuojamas ir apskaitomas Savivaldybės biudžete.

19.     Kompensaciją administruoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas (-i) struktūrinis (-iai) padalinys (-iai).

20.     Kompensacijos lėšos naudojamos tik susisiekimo infrastruktūrai plėtoti – pėsčiųjų ir dviračių takams ar kitai susisiekimo infrastruktūrai įrengti, elektromobilių pakrovimo stotelėms,  viešoms automobilių stovėjimo aikštelėms, sistemos „statyk ir važiuok“ stovėjimo aikštelėms įrengti bei funkcionavimui užtikrinti, viešojo transporto tinklo plėtrai Vilniaus mieste pagal Vilniaus miesto savivaldybės Investicijų programos 15 programą „Miesto infrastruktūros objektų plėtra“.

21.     Atsižvelgdamas į kiekvienais metais Savivaldybės biudžete planuojamas panaudoti kompensacijos lėšas, Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentas sudaro objektų, kuriems įrengti šios lėšos bus naudojamos, sąrašą, kurį tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius. Sąrašo projektas derinamas su Tarybos Paslaugų bei miesto ūkio ir Ekonomikos ir finansų komitetais.

22.     Einamaisiais metais nepanaudotos kompensacijos lėšos naudojamos kartu su kitais finansiniais metais gautomis lėšomis.

23.     Savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo departamentas ne rečiau kaip kartą per ketvirtį teikia Miesto ūkio ir transporto departamentui informaciją apie surinktas kompensacijas už neįrengtas automobilių stovėjimo vietas.

 

_____________

 

Į pradžią