Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 30-938/18(2.1.1E-TD2) 2018-03-26
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL REKLAMINIŲ ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO

Reklaminių įrenginių įrengimo ir eksploatavimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje konkurso nuostatų     

5 priedas

 

(Leidimo įrengti išorinę reklamą forma)

 

LEIDIMAS įrengti IŠORINĘ REKLAMĄ

 

20       m.                          Nr.

Vilnius

 

1. Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktorius, vadovaudamasis 201   m.                              d. įsakymu Nr.             , leidžia Reklaminių įrenginių  įrengimo ir eksploatavimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje konkurso (toliau – Konkursas) laimėtojui (toliau – laimėtojas) _______________________________________________________, kodas __________________, adresas _______________________________________________,        telefonas __________________________, nuo šiame leidime nurodytos dienos įrengti                  išorinę reklamą ir eksploatuoti reklaminį įrenginį (toliau – RĮ), esantį ___________________________________________, kurio išorinės reklamos plotas ______ kv. m, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių reklaminę veiklą, reikalavimus.

2. Laimėtojas privalo:

2.1. nuo šio leidimo išdavimo dienos savo lėšomis įrengti RĮ pagal teisės aktų nustatyta tvarka parengtą ir suderintą RĮ projektą (jeigu projekto derinimo reikalavimas yra numatytas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme, Išorinės reklamos įrengimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro        2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ ar statybos techniniame reglamente);

2.2. užtikrinti, kad išorinės reklamos vaizdas ir turinys atitiktų teisės aktų reikalavimus;

2.3. užtikrinti, kad RĮ būtų tvarkingas, saugus, kokybiškas ir tinkamai prižiūrėtas. Sugadintas ar pažeistas RĮ savo lėšomis turi būti suremontuotas arba nedelsiant pašalinti pažeidimai. Prie kiekvieno RĮ turi būti pritvirtinta informacinė lentelė, kurioje būtų aiškiai nurodytas šio leidimo gavėjo pavadinimas. Informacinės lentelės plotas negali viršyti 0,1 kv. m;

2.4. mokėti konkursiniame  pasiūlyme (paraiškoje dėl paramos socialinės infrastruktūros plėtrai) nurodytą paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydį – ............. (dydis žodžiais) Eur metams (toliau – paramos dydis). Paramos dydis kiekvienais metais mokamas į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą Nr. LT95 4010 0424 0363 2773, esančią akcinėje bendrovėje Luminor Bank (banko kodas 40100). Konkurso laimėtojas pasiūlytą paramos dydį pirmaisiais metais sumoka ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimo dienos, kiekvienais kitais išduoto leidimo galiojimo metais – ne vėliau kaip iki kiekvienų metų kovo 1 d.;

2.5. mokėti vietinę rinkliavą už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą į vieną iš Vilniaus             miesto savivaldybės administracijos surenkamųjų sąskaitų: Nr. LT15 2140 0300 0367 9654,              Nr. LT37 4010 0510 0360 9876 akcinėje bendrovėje Luminor Bank arba  Nr. LT78 7044 0600 0807 1616 akcinėje bendrovėje SEB banke, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. 1-1713 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų tvirtinimo“ patvirtintais vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą dydžiais, mokėjimo terminais, tvarka ir sąlygomis.

Pasikeitus vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą dydžiams, mokėjimo terminams, tvarkai ir sąlygoms, Konkurso laimėtojas vadovaujasi naujais Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatais.

Vietinė rinkliava mokama neatsižvelgiant į tai, ar išorinė reklama RĮ yra ar nėra eksponuojama, ar faktiškai yra įrengtas RĮ.

Vietinė rinkliava už visą leidimo galiojimo laikotarpį gali būti sumokama iš karto;

2.6. gavęs Savivaldybės administracijos įspėjimą dėl leidimo sąlygų nevykdymo, per 14 kalendorinių dienų privalo trūkumus pašalinti. Laikoma, kad įspėjimo gavimo diena yra kita darbo diena nuo šio įspėjimo išsiuntimo registruotu laišku dienos;

2.7. pasibaigus leidimo galiojimo terminui ar panaikinus leidimo galiojimą, per vieną mėnesį nuo šio leidimo galiojimo termino pabaigos savo lėšomis išardyti, išvežti RĮ, sutvarkyti jo įrengimo vietą ir perduoti ją Savivaldybei pagal perdavimo ir priėmimo aktą. Jei Konkurso laimėtojas per nustatytą terminą neišardo ir neišveža RĮ, Savivaldybė pasinaudoja leidimo sąlygų vykdymo užtikrinimo garantija ir demontuoja RĮ, o jo demontavimo, transportavimo ir utilizavimo sąnaudas padengia leidimo gavėjas. Leidimo gavėjas įsipareigoja nereikšti pretenzijų dėl tokių Savivaldybės veiksmų ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apmokėti Savivaldybės (jo pasamdytų trečiųjų asmenų) patirtas išlaidas pagal pateiktą sąskaitą faktūrą;

2.8. laikytis visų teisės aktų, nustatančių reklaminę veiklą, Konkurso nuostatų, Išorinės reklamos įrengimo taisyklių ir šio leidimo reikalavimų.

3. RĮ ir teisės į juos Nekilnojamojo turto registre neregistruojamos. Žemės sklypai RĮ įrengimo vietoms neformuojami.

4. Bet kuriuo šio leidimo galiojimo metu Savivaldybei pareikalavus ar leidimo gavėjui paprašius perkelti RĮ iš vietos, kurioje jis buvo įrengtas, perkėlimas galimas, jeigu vieta, kurioje įrengtas RĮ, tampa privačia nuosavybe arba jei teisės aktų nustatyta tvarka pripažįstama, kad vieta, kurioje yra RĮ, reikalinga miesto poreikiams arba netinkama tolesniam RĮ eksploatavimui, gavus reikalingus sutikimus (leidimus) ir Savivaldybės administracijai pasiūlius naują vietą, kokybiškai panašią į pirminę vietą, kuo arčiau buvusios vietos.

5. Savivaldybės administracijos direktorius savo įsakymu gali vienašališkai panaikinti leidimą, apie tai raštu įspėjęs Konkurso laimėtoją ne vėliau kaip prieš mėnesį, jei:

5.1. Konkurso laimėtojas Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatuose, Konkurso nuostatuose ir šiame leidime nustatyta tvarka ir terminais nemoka vietinės rinkliavos ir (ar) konkursiniame pasiūlyme nurodyto paramos dydžio;

5.2. Konkurso laimėtojas RĮ įrengia ir naudoja nesilaikydamas Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų;

5.3. Konkurso laimėtojas nevykdo šio leidimo 2 punkto reikalavimų.

6. Panaikinus šį leidimą bent vienu iš 5.1–5.3  papunkčiuose nurodytų pagrindų, sumokėta vietinė rinkliava ir parama negrąžinami.

7. Konkurso laimėtojui pažeidus bet kurią leidimo sąlygą Savivaldybės administracija turi teisę pasinaudoti leidimo sąlygų vykdymo užtikrinimo garantija arba užstatu.

8. Konkurso laimėtojas, tvarkingai vykdęs leidime nurodytus reikalavimus, turi teisę kreiptis į Savivaldybės administracijos direktorių dėl šio leidimo galiojimo termino pratęsimo, pateikdamas prašymą raštu ne vėliau kaip likus penkiems mėnesiams iki leidimo galiojimo termino pabaigos. Leidimo galiojimo terminas gali būti pratęsiamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ne daugiau kaip penkeriems metams tomis pačiomis sąlygomis, išskyrus šio leidimo 2.4 papunktyje nurodytą paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydį. Savivaldybės administracija turi teisę atsisakyti pratęsti leidimo galiojimo terminą, jei leidimo turėtojas pasiūlo mokėti tokį patį arba mažesnį nei nurodytą konkursiniame pasiūlyme paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydį metams, ir (ar) dėl kitų priežasčių.

9. Leidimas galioja nuo 20      m.                              d. iki  20      m.                                     d. (su galimybe pratęsti ne daugiau kaip penkeriems metams).

 

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktorius

(ar jo įgaliotas asmuo)                            ________________________          _______________

                                                                                 (parašas)                             (vardas, pavardė)

 

A.    V.

Konkurso laimėtojo įgaliotas asmuo      ________________________         _______________

                                                                                 (parašas)                            (vardas, pavardė)

 

A.    V.

Leidimo įrengti išorinę reklamą

priedas

 

VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO SĄLYGOS

 

1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius leidžia reklaminės veiklos subjektui _______________________________________________________________________, kodas __________________, registruotam adresu__________________________________,                       telefonas _________________, įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų bei Administracijos direktoriaus įsakymų, reglamentuojančių reklaminę veiklą, reikalavimus:

 

Adresas

(vieta teritorijoje),

koordinatės

Vietos sutartinis žymuo

Reklamos plotas

 kv. m

 

Reklamos

tipas

 

Rinkliavos koeficientas

Rinkliavos dydis per visą laikotarpį Eur

 

 

 

 

 

 

 

2. Vietinę rinkliavą, nustatytą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu, reklaminės veiklos subjektas moka į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061) surenkamąsias sąskaitas: Nr.  LT15 2140 0300 0367 9654 arba Nr. LT37 4010 0510 0360 9876 akcinėje bendrovėje Luminor Bank, arba Nr. LT78 7044 0600 0807 1616 akcinėje bendrovėje SEB banke:

Periodas, už kurį mokama

Trukmė dienomis

Mokėjimo terminas

Mokėjimo suma Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        ___________________________________

Į pradžią