Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 30-938/18(2.1.1E-TD2) 2018-03-26
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL REKLAMINIŲ ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m.                               d.

įsakymu Nr.

 

 

REKLAMINIŲ ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE KONKURSO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

            1. Reklaminių įrenginių įrengimo ir eksploatavimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje konkurso nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Reklaminių įrenginių įrengimo ir eksploatavimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje konkurso (toliau Konkursas) organizavimo ir vykdymo tvarką bei sąlygas.

            2. Konkurso organizatorė yra Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija.

            3. Konkursą vykdo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Reklaminių įrenginių įrengimo ir eksploatavimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje konkursų vykdymo komisija (toliau – Komisija). Organizacinį darbą (rengia skelbimo projektą, organizuoja Komisijos posėdžius, susirašinėja su Konkurso dalyviais, teikia informaciją ir kt.) atlieka Savivaldybės administracijos Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyrius (toliau – skyrius).

            4. Konkursas yra atviras. Konkurse gali dalyvauti juridiniai asmenys, įregistruoti teisės aktų nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

KONKURSO TIKSLAS IR PAGRINDINĖS SĄLYGOS

 

5. Konkurso tikslas – terminuotos teisės (penkerių metų terminui su galimybe pratęsti ne daugiau kaip penkeriems metams) įrengti ir eksploatuoti reklaminį įrenginį (toliau – RĮ) suteikimas Konkurso dalyviui, pasiūliusiam mokėti didžiausią paramos socialinės infrastruktūros plėtrai     (toliau – parama) dydį vieniems metams už laimėtą įrengimo ir eksploatavimo vietą.

6. Pagrindinės sąlygos:

6.1. Konkurso vertinimo kriterijus – Konkurso dalyvio siūlomas mokėti paramos dydis įrengimo ir eksploatavimo vietą vieniems metams.

Pasiūlytas paramos dydis pirmaisiais metais mokamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo leidimo įrengti ir eksploatuotiišdavimo dienos, kiekvienais kitais leidimo įrengti ir eksploatuoti RĮ galiojimo metais iki einamųjų metų kovo 1 d.

6.2. Konkurso laimėtojas privalo:

- parengti RĮ įrengimo projektą pagal Konkurso nuostatų 6–9 prieduose nustatytus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus;

- gauti RĮ statybą leidžiantį dokumentą (jei toks reikalingas) arba suderinti RĮ įrengimo projektą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka;

-  gauti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670       „Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ patvirtintose Išorinės reklamos įrengimo taisyklėse nustatyta tvarka Savivaldybės vykdomosios institucijos leidimą įrengti išorinę reklamą  (5 priedas);

- mokėti vietinę rinkliavą už leidimo įrengti išorinę reklamą Savivaldybės teritorijoje išdavimą pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. 1-1713  „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės  teritorijoje išdavimą nuostatų tvirtinimo“ patvirtintuose Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės  teritorijoje nuostatuose nustatytus dydžius, mokėjimo terminus, tvarką ir sąlygas. Savivaldybės tarybai patvirtinus naujus vietinės rinkliavos dydžius, taikomi nauji rinkliavos dydžiai. Vietinė rinkliava mokama neatsižvelgiant į tai, ar išorinė reklama RĮ yra ar nėra eksponuojama, ar faktiškai yra įrengtas RĮ;

- laikytis visų teisės aktų, nustatančių reklaminę veiklą, šių nuostatų ir Išorinės reklamos taisyklių.

6.3. RĮ turi būti įrengtas įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių tokių įrenginių projektavimą, įrengimą ir statybą, nustatyta tvarka.

6.4. Konkurso laimėtojo teisė įrengti RĮ laimėtose vietose gali būti perleidžiama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka iki leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimo sudarant trišalį susitarimą tarp Savivaldybės administracijos, Konkurso laimėtojo ir jo teisių perėmėjo, nekeičiant jokių Konkurso sąlygų, teisių perėmėjui sumokėjus pasiūlymo galiojimo dydžio užstatą į Savivaldybės administracijos sąskaitą ir pateikus leidimo įrengti išorinę reklamą sąlygų vykdymo užtikrinimo garantiją. Išduotas leidimas įrengti išorinę reklamą gali būti perrašomas kito reklamos subjekto vardu jo ir Konkurso laimėtojo, kuriam buvo išduotas atitinkamas leidimas įrengti išorinę reklamą, prašymu, nekeičiant Konkurso ir leidimo įrengti išorinę reklamą sąlygų ir kitam reklamos subjektui pateikus leidimo įrengti išorinę reklamą sąlygų vykdymo užtikrinimo garantiją.

 

III SKYRIUS

KONKURSO ORGANIZAVIMAS

           

7. Komisija patvirtina Konkurso skelbimo tekstą ir skelbia Konkursą Savivaldybės interneto svetainėje ir kitose respublikinėse visuomenės informavimo priemonėse.

            8. Konkurso skelbime turi būti pateikta:

            8.1. trumpa informacija apie organizuojamą Konkursą;

8.2. RĮ vietų sąrašas;

            8.3. RĮ įrengimo ir eksploatavimo terminas;

            8.4. paraiškų ir kitų dokumentų dalyvauti Konkurse pateikimo terminas;

            8.5. Konkurso dalyvių paraiškų pateikimo vieta, adresas, už informacijos pateikimą atsakingi asmenys, jų telefono numeriai ir darbo laikas;

            8.6. būsimo Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai, data, vieta (kabinetas) ir laikas;

8.7. nuorodos į Konkurso dokumentų paskelbimo šaltinius;

            8.8. kita informacija, kurią nusprendžia skelbti Komisija.

 

           

IV SKYRIUS

KONKURSO DALYVIŲ PARAIŠKŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ

PATEIKIMAS BEI TVARKYMAS

 

9. Konkurso dalyviai, susipažinę su šiais nuostatais ir pageidaujantys dalyvauti Konkurse, šiuose nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais pateikia reikalingus dokumentus užklijuotame voke (ant kurio neturi būti jokių žymių, leidžiančių nustatyti dalyvį), ant tokio voko nurodoma tik pageidaujama RĮ įrengimo ir eksploatavimo vieta. Vokas, ant kurio bus nurodytas Konkurso dalyvio pavadinimas, prekės ženklas ar kitas žymėjimas (ženklas), leidžiantis identifikuoti ar numanyti Konkurso dalyvį, neatplėšiamas ir grąžinamas voką atsiimti atvykusiam Konkurso dalyviui arba jam atvykus dalyvauti Komisijos posėdyje, kuriame plėšiami vokai. Apie nepriimtą grąžinamą voką Konkurso dalyvis turi būti informuotas ne vėliau kaip kitą darbo dieną, jeigu jo kontaktinis adresas yra žinomas neatplėšus voko, nurodant, kad voką jis taip pat gali atsiimti ir Komisijos posėdyje, kuriame bus atplėšiami kiti vokai, jeigu toks Konkurso dalyvis nepageidauja iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pateikti pasiūlymą pagal reikalavimus užpildytame voke. Jeigu tokio Konkurso dalyvio kontaktinis adresas nenustatytas, apie pateiktą neatplėšiamą ir grąžinamą voką nurodoma Komisijos posėdžio, kuriame buvo plėšiami kiti vokai, protokole. Kiekvienai RĮ įrengimo ir eksploatavimo vietai dokumentai pateikiami atskirame voke.

10. Konkurse negali dalyvauti juridiniai asmenys, kurie 3 metų laikotarpiu iki Konkurso paskelbimo dienos pažeidė išduoto leidimo įrengti išorinę reklamą arba sudarytos sutarties reikalavimus, ir toks pažeidimas nebuvo pašalintas per Savivaldybės nurodytą terminą.

11. Konkursiniame pasiūlyme esantys dokumentai (su priedais) turi būti pasirašyti juridinio asmens vadovo arba įgalioto asmens ir patvirtinti antspaudu, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta įmonės steigimo dokumentuose arba įstatymuose. Konkursiniame pasiūlyme esančių dokumentų (su priedais) kopijos turi būti sunumeruotos ir patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka. Išimtis taikoma konkursinio pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantijai, kurios pridedamas ir originalas, ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta kopija.

12. Konkursinį pasiūlymą turi sudaryti šie dokumentai:

            12.1. juridinio asmens vadovo arba įgalioto asmens pasirašyta nustatytos formos paraiška       (1 priedas);

            12.2. Juridinių asmenų registro išrašas;

12.3. Lietuvoje įregistruotos ir veikiančios kredito įstaigos išduota 500 (penkių šimtų) Eur dydžio konkursinio pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantija arba mokėjimo pavedimas, patvirtinantis 500 (penkių šimtų) Eur užstato pervedimą į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą Nr. LT914010051003928325, esančią akcinėje bendrovėje Luminor Bank (kodas 40100) (toliau – užstatas), nurodant, už kokią konkrečią RĮ įrengimo ir eksploatavimo vietą mokamas konkursinio pasiūlymo užstatas.

Konkurso dalyviui, nelaimėjusiam Konkurso, užstatas grąžinamas ne anksčiau kaip per 90 kalendorinių dienų  nuo vokų su konkursiniais pasiūlymais atplėšimo.

Konkurso laimėtojui užstatas grąžinamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimo, išskyrus 29 punkte nurodytą atvejį.

Konkurso laimėtojas gali raštu pateikti prašymą, kad užstatas (-ai), pervestas (-i) konkursinio pasiūlymo galiojimui užtikrinti, būtų įskaitytas (-i) į leidimo įrengti išorinę reklamą sąlygų vykdymo užtikrinimo užstatą;

            12.4. atskirame užklijuotame ir užantspauduotame voke, kuris įdedamas į pagrindinį voką, nustatytos formos paraiška dėl paramos socialinės infrastruktūros plėtrai (3 priedas) su siūlomu mokėti paramos dydžiu vieniems metams. Ant šio voko turi būti nurodytas Konkurso dalyvio pavadinimas, pageidaujama RĮ įrengimo ir eksploatavimo vieta ir užrašytas žodis „PARAMA“.

            13. Neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius nors vieną iš šių nuostatų 9–12 punktuose nustatytų reikalavimų, paraiška nebus nagrinėjama.

            14. Konkursui pateikti dokumentai Konkurso dalyviui negrąžinami, išskyrus 9 punkte numatytą atvejį.

            15. Konkursui pateikti dokumentai registruojami Savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriuje dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“. Ant pateikto voko su konkursiniu pasiūlymu užrašomas registracijos numeris ir tikslus dokumentų priėmimo laikas (diena, valanda ir minutė). Nepažeistus vokus su pasiūlymais iš E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus, pasibaigus registracijos laikui, prieš Komisijos posėdį atsiima Komisijos atstovas (sekretorius) ir pateikia Komisijai.

            16. Konkurso organizavimo ir vykdymo metu gauta informacija yra konfidenciali. Už Konkurso organizavimą atsakingi asmenys iki Komisijos posėdžio pradžios neturi teisės supažindinti kitų asmenų su duomenimis apie įregistruotus Konkurso dalyvius.

            17. Skyrius privalo saugoti Konkursui pateiktus dokumentus Konkurso organizavimo laikotarpiu ir penkerius metus jam pasibaigus.

V SKYRIUS

KONKURSO DALYVIŲ PARAIŠKŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ TIKRINIMAS, VERTINIMAS IR KONKURSO LAIMĖTOJO NUSTATYMAS

           

18. Pasibaigus paraiškų ir kitų dokumentų dalyvauti Konkurse pateikimo terminui, Komisija tą pačią dieną atvirame vokų atplėšimo posėdyje (apie kurio datą, laiką ir vietą nurodoma Konkurso skelbimo tekste) atplėšia (perkerpa) vokus, vykdo Konkurso dalyvių paraiškų ir kitų dokumentų tikrinimą, vertinimą ir nustato Konkurso laimėtoją.

19. Pirmasis konkursinių pasiūlymų vertinimo etapas:

Komisija dalyvaujant Konkurso dalyvių atstovams (jei tokių yra):

- atplėšia (perkerpa) pagrindinius vokus (išskyrus vokus, pažymėtus žodžiais „PARAMA“) ir patikrina Konkurso dalyvių pateiktus dokumentus;

- patikrina, ar vokas, pažymėtas žodžiu „PARAMA“, nepažeistas;

- patikrinusi ir įvertinusi atskirai kiekvieno Konkurso dalyvio pateiktų dokumentų, kurie yra įdėti į pagrindinius konkursinio pasiūlymo vokus, atitiktį šių nuostatų 9–11 punktų reikalavimams, surašo inventorizavimo protokolą. Inventorizavimo protokole nurodomi pateiktų dokumentų pavadinimai ir lapų skaičius.

            Jei pateikti dokumentai neatitinka šių nuostatų 9–12 punktuose nustatytų reikalavimų, inventorizavimo protokole, pastabų skiltyje, nurodomi neatitikimai.

Inventorizavimo protokolus pasirašo Komisijos posėdžio pirmininkas, visi Komisijos posėdyje dalyvavę nariai ir sekretorius.

Komisijos posėdžio protokole nurodomi visi dalyviai ir atskirai tie, kurių pateikti dokumentai neatitinka šių nuostatų 9–12 punktuose nustatytų reikalavimų.

Antrame konkursinių pasiūlymų vertinimo etape vertinami tik tų Konkurso dalyvių dokumentai, kurių paraiškos atitinka šių nuostatų 9–12 punktų reikalavimus.

Jeigu paaiškėja, kad Konkurso dalyvis 3 kalendorinių metų laikotarpiu iki šio Konkurso paskelbimo dienos pažeidė išduoto leidimo įrengti išorinę reklamą arba sudarytos sutarties reikalavimus ir toks pažeidimas nebuvo pašalintas per Savivaldybės nurodytą terminą arba leidimas įrengti išorinę reklamą buvo panaikintas dėl leidime numatytų sąlygų nevykdymo, arba šiuo laikotarpiu buvo paskirta dvi arba daugiau administracin nuobaudųleidimo įrengti išorinę reklamą sąlygų pažeidimus, arba dėl Konkurso dalyvio kaltės, skleidžiant reklamą, buvo padaryta žala asmenims, aplinkai ar turtui, arba Konkurso dalyvis, kuris laimėjo Konkursą, nesikreipė dėl leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimo ir leidimas jam nebuvo išduotas, Konkurso dalyvio pasiūlymas antrajame etape nenagrinėjamas.

Komisijos posėdžio protokole nurodoma, kokių Konkurso dalyvių ir kokioms pageidaujamoms RĮ įrengimo ir eksploatavimo vietoms pateikti vokai atplėšti posėdžio metu,  pateiktų konkursinių pasiūlymų atitiktis nuostatų 9–12 punktuose nustatytiems reikalavimams, nurodomi visi dalyviai ir atskirai tie, kurių pateikti dokumentai neatitinka šių nuostatų 9–12 punktuose nustatytų reikalavimų, taip pat kurie konkursiniai pasiūlymai teikiami svarstyti antrajame etape. Prie Komisijos posėdžio protokolo pridedami konkursinių pasiūlymų inventorizavimo protokolai.

            Komisijos sprendimu antrasis konkursinių pasiūlymų vertinimo etapas gali vykti tame pačiame Komisijos posėdyje arba kitame Komisijos posėdyje, kuris turi įvykti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pirmojo posėdžio.

            20. Antrasis konkursinių pasiūlymų vertinimo etapas:

Antrajame etape vertinamas Konkurso dalyvių siūlomas mokėti paramos dydis už RĮ įrengimo ir eksploatavimo vietą vieniems metams. Komisijos posėdyje, kuriame plėšiami vokai su siūlomu mokėti paramos dydžiu, gali dalyvauti tik tie Konkurso dalyviai, kurie pateikė siūlymus konkrečiai RĮ įrengimo ir eksploatavimo vietai.

Komisija dalyvaujant Konkurso dalyvių atstovams (jei tokių yra):

- informuoja, kurie konkursiniai pasiūlymai Komisijos sprendimu teikiami vertinti antrame etape;

- atplėšia (atkerpa) Konkurso dalyvių pateiktus vokus, pažymėtus žodžiu „PARAMA“;

- nustato Konkurso laimėtoją.

21. Konkursą laimi tas Konkurso dalyvis, kuris pasiūlė mokėti didžiausią paramos dydį už RĮ įrengimo ir eksploatavimo vietą vieniems metams.

            Jeigu kelių Konkurso dalyvių siūlomas mokėti paramos dydis yra vienodas, Konkursą laimi tas Konkurso dalyvis, kuris konkursinį pasiūlymą dėl pageidaujamos RĮ įrengimo ir eksploatavimo vietos pateikė pirmas (pagal ant voko užrašyto Konkurso dalyvio tikslų dokumentų priėmimo laiką).

Konkurso laimėtoju gali tapti ir vienintelis Konkurse dalyvaujantis dalyvis, jeigu jo paraiška ir pateikti dokumentai atitinka visus esminius šių nuostatų reikalavimus.

22. Konkurso rezultatai nurodomi Komisijos posėdžio protokole. Antrojo konkursinių pasiūlymų vertinimo etapo dalyvių pasiūlymai Komisijos posėdžio protokole nurodomi pagal RĮ įrengimo ir eksploatavimo vietas eilės tvarka, pradedant nuo didžiausios pasiūlytos sumos.

Jei abu konkursinių pasiūlymų vertinimo etapai vykdomi viename Komisijos posėdyje, rašomas vienas Komisijos posėdžio protokolas.

Komisijos posėdžių protokolus pasirašo Komisijos posėdžio pirmininkas, visi Komisijos posėdyje dalyvavę nariai ir sekretorius.

            23. Skyrius privalo saugoti visus Konkurso laimėtojo pateiktus dokumentus visą leidimo įrengti ir eksploatuoti reklamą galiojimo laiką.

            24. Konkurso laimėtojas tvirtinamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ne anksčiau kaip per 20 darbo dienų nuo Komisijos posėdžio, kuriame nustatytas Konkurso laimėtojas, dienos, jeigu per tą laiką nebuvo gauta skundų dėl Konkurso rezultatų.

            25. Patvirtinus Konkurso laimėtoją, skyrius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoja Konkurso dalyvius apie Konkurso rezultatus, o Konkurso laimėtoją apie leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimo procedūrą.

26. Konkurso dalyviai, nesutinkantys su Konkurso rezultatais, turi teisę pateikti Savivaldybės administracijos direktoriui skundą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie Konkurso rezultatus išsiuntimo dienos. Visi gauti skundai dėl Konkurso rezultatų turi būti išnagrinėti ir apie priimtus sprendimus Konkurso dalyviai informuoti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.

27. Jeigu dalyvauti Konkurse neužsiregistravo nė vienas dalyvis arba atmetami visi pateikti pasiūlymai, Konkursas gali būti skelbiamas pakartotinai.

 

VI SKYRIUS

 LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ IŠDAVIMAS KONKURSO LAIMĖTOJUI

 

28. Leidimas įrengti išorinę reklamą turi būti gautas ne vėliau kaip per 70 darbo dienų nuo Konkurso laimėtojo patvirtinimo dienos.

Konkurso laimėtojas ne vėliau kaip per 50 darbo dienų nuo Konkurso laimėtojo patvirtinimo dienos Savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriui turi pateikti Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 30-1859 nustatytos formos paraišką išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą.

Konkurso laimėtojas kartu su paraiška išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą turi pateikti Lietuvoje įregistruotos ir veikiančios kredito įstaigos arba draudimo bendrovės leidimo įrengti  išorinę reklamą galiojimo laikotarpiui išduotą 2000 (dviejų tūkstančių) Eur dydžio leidimo įrengti išorinę reklamą sąlygų vykdymo užtikrinimo garantiją (4 priedas) arba mokėjimo pavedimą, patvirtinantį 2000 (dviejų tūkstančių) Eur užstato pervedimą leidimo įrengti išorinę reklamą         sąlygų vykdymui užtikrinti (nurodant, už kokią konkrečią RĮ įrengimo ir eksploatavimo vietą mokamas užstatas), į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą                         Nr. LT914010051003928325, esančią akcinėje bendrovėje Luminor Bank, (kodas 40100).

Leidimo įrengti išorinę reklamą vykdymo užtikrinimo garantija turi įsigalioti ne vėliau kaip paraiškos išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą pateikimo dieną ir galioti ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų, negu galioja leidimas įrengti išorinę reklamą. Leidimo įrengti išorinę reklamą sąlygų vykdymo užtikrinimo užstatas turi būti pervestas ne vėliau kaip paraiškos išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą pateikimo dieną ir grąžinamas ne anksčiau kaip po 90 kalendorinių dienų, pasibaigus leidimo įrengti išorinę reklamą galiojimui.

29. Jeigu Konkurso dalyvis, Komisijai atplėšus vokus, nusprendžia atsiimti savo konkursinį pasiūlymą arba per šių nuostatų 28 punkte nustatytą terminą Konkurso laimėtojas nustatyta tvarka nesikreipia dėl leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimo, arba Konkurso laimėtojas vengia arba atsisako pateikti leidimo įrengti išorinę reklamą sąlygų vykdymo užtikrinimo garantiją pagal šiuose nuostatuose nustatytas sąlygas, Savivaldybės administracija įgyja teisę pasinaudoti 12.3 papunktyje nurodyto dydžio užstatu konkursinio pasiūlymo galiojimui užtikrinti.

30. Jeigu per šių nuostatų 28 punkte nustatytą terminą Konkurso laimėtojas negauna leidimo įrengti išorinę reklamą, Komisija siūlo kreiptis dėl leidimo įrengti ir eksploatuoti kitam geriausiai įvertintam Konkurso dalyviui arba tokio nesant skelbti naują konkursą.

 

                                                _________________________________

 

Į pradžią