Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 30-2231/18(2.1.1E-TD2) 2018-06-26
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMO NEKOMERCINIAMS RENGINIAMS FINANSAVIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

20    m.                                 d.

įsakymu Nr.

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMO NEKOMERCINIŲ RENGINIŲ ERDVIŲ NUOMAI konkurso NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo nekomercinių renginių erdvių nuomai konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato nekomercinių renginių finansavimo iš Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – ir Savivaldybė) biudžeto lėšų, paraiškų pateikimo, nagrinėjimo ir vertinimo tvarką. Lėšos skiriamos Vilniaus mieste vykstančių renginių uždarų (salių, arenų, teatrų ir kitų įvairių patalpų) ir atvirų erdvių (aikščių, parkų, stadionų, kiemų ir kt.) nuomai apmokėti.

2. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo nekomercinių renginių erdvių nuomai konkursą (toliau – konkursas) organizuoja Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas (toliau – Departamentas).

 

II. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS IR ĮVERTINIMAS

 

3. Paraiškos skirti Savivaldybės biudžeto lėšų nekomercinio renginio erdvės nuomai apmokėti teikiamos pagal šias programas:

3.1. švietimo ir kultūros renginiai;

3.2. sporto renginiai.

4. Švietimo ir kultūros programoje paraiškas finansavimui gali teikti ne pelno siekiantys juridiniai asmenys, kurių buveinė yra Vilniaus mieste (toliau – pareiškėjas).

5. Sporto programoje paraiškas finansavimui gali teikti ne pelno siekiantys juridiniai asmenys, kurių buveinė yra Vilniaus mieste, ir nacionalinio lygio sporto įstaigos, turinčios valstybinę reikšmę ir veikiančios visoje Lietuvoje (toliau – pareiškėjas).

6. Apie konkursą organizatorius paskelbia Savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt.  7. Skelbime nurodoma ši informacija:

7.1. konkurso organizatorius;

7.2. konkurso pavadinimas;

7.3. konkurso paraiškų priėmimo vieta;

7.4. paraiškų pateikimo terminas. Konkurso paraiškos turi būti teikiamos per 1 mėnesį nuo paskelbimo apie konkursą dienos;

7.5. telefonų numeriai, elektroninio pašto adresas informacijai.

8. Pareiškėjas privalo parengti ir elektroniniu būdu per interneto svetainę www.vilnius.lt  (paraiškai pateikti yra būtina užsiregistruoti interneto svetainėje www.vilnius.lt ir naudotis elektroninės bankininkystės paslaugomis) pateikti elektroninę konkurso projekto paraišką pagal nustatytą formą (1 priedas) su joje nurodytais priedais per skelbime apie konkursą nurodytą terminą.

9. Projekto paraiška turi būti parengta lietuvių kalba.

10. Konkurso organizatoriui paprašius, pareiškėjas privalo pateikti papildomus dokumentus, susijusius su organizuojamu renginiu.

11. Pateikęs paraišką, pareiškėjas patvirtina, kad yra susipažinęs su Nuostatais ir įsipareigoja jų laikytis.

12. Pareiškėjas, teikdamas paraišką, privalo atitikti šiuos kriterijus:

12.1. pareiškėjas nėra paskelbtas nemokiu;

12.2. pareiškėjas nėra likviduojamas, nesustabdyta ar nenutraukta jo ūkinė veikla;

12.3. pareiškėjas nėra skolingas valstybės institucijoms ir Valstybiniam socialinio draudimo fondui, taip pat nepradėti teisminiai procesai dėl pareiškėjo veiklos nutraukimo, nemokumo ar bankroto.

13. Pateiktos paraiškos nenagrinėjamos ir nevertinamos, jeigu:

13.1. paraiška pateikta pasibaigus nustatytam terminui arba paraiška neatitinka nustatytų formos ar turinio reikalavimo;

13.2. pareiškėjas nepateikė Savivaldybei anksčiau finansuotų projektų įvykdymo ataskaitų;

13.3. paraišką pateikė pareiškėjas, negalintis dalyvauti konkurse ir (ar) neatitinkantis Nuostatuose nustatytų kriterijų.

14. Pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, elektronines paraiškas tikrina Departamento direktoriaus paskirti darbuotojai (toliau – koordinatorius). Koordinatorius patikrina, ar pateikta paraiška atitinka Nuostatų reikalavimus.

15. Tinkamai pateiktos paraiškos perduodamos nagrinėti ir vertinti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai Nekomercinių renginių erdvių nuomos komisijai (toliau – komisija), kurią sudaro ne mažiau kaip 5 nariai.

            16. Komisijos pagrindinė veiklos forma – posėdžiai, kuriuos šaukia komisijos pirmininkas savo arba 2/3 komisijų narių iniciatyva. Posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijų narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia pirmininko balsas. Pirmininkas išrenkamas pirmo posėdžio metu.

17. Komisija patvirtina konkurso laimėtojus, supažindina su įsakymo projektu dėl lėšų skyrimo Savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komitetą bei teikia įsakymą pasirašyti Savivaldybės administracijos direktoriui.

18. Kol nepriimtas galutinis komisijos nutarimas dėl lėšų paskirstymo ir nepasirašytas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, komisijos nariai ir Departamento darbuotojai negali viešinti informacijos apie komisijos nutarimus.

19. Departamentas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo komisijos posėdžio, kuriame pritariama renginio erdvės nuomos finansavimui, dienos parengia ir pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasirašyti įsakymo projektą dėl Savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo nekomercinių renginių erdvių nuomai apmokėti.

20. Apie Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl Savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo nekomercinių renginių erdvių nuomai apmokėti ir sutarties dėl Savivaldybės biudžeto lėšų nekomercinių renginių erdvių nuomai skyrimo pasirašymo datą arba atsisakymą tenkinti paraišką Departamentas pareiškėją informuoja raštu ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo atitinkamo sprendimo priėmimo dienos.

 

III. PARAIŠKŲ VERTINIMO KRITERIJAI

 

21. Komisija turi įvertinti:

21.1. projekto turinį (aktualumą, projekto turinio tinkamumą);

21.2. projekto kokybę (pagrįstumą, įgyvendinimo veiklos prieinamumą tikslinėms asmenų grupėms);

21.3. projekto sąmatos pagrįstumą.

22. Vertinimo kriterijai:

22.1. projekto aktualumas Vilniaus miestui, nauda vilniečiams, išliekamoji vertė;

22.2. pakankami laiko, finansiniai ir žmogiškieji ištekliai sėkmingai įgyvendinti projektą;

22.3. projekto sąmatos realumas;

22.4. dalyvių, žiūrovų skaičius;

22.5. projekto viešinimas.

 

IV. INFORMACIJOS PASKELBIMAS

 

23. Nuostatai, paraiškų pateikimo tvarka ir informacija apie paraiškų priėmimą skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt.

24. Informaciją apie Nuostatus teikia Departamentas.

 

V. LĖŠŲ SKYRIMAS

 

25. Savivaldybės administracija Savivaldybės biudžeto lėšas nekomercinių renginių erdvių nuomai skiria pagal biudžete numatytos Vilniaus miesto savivaldybės strateginio plano 4 programos „Vaikų ir jaunimo socializacija“, 9 programos „Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas“ arba 6 programos „Kūno kultūros ir sporto plėtojimas“ Vilniaus miesto nevalstybinių ir kitų organizacijų nekomercinių renginių sąmatas.

 

VI. SUTARTIES PASIRAŠYMO, APMOKĖJIMO IR ATASKAITOS TEIKIMO SĄLYGOS

 

26. Nuostatų 2 priede nurodytos formos sutartį su paramos gavėju dėl nekomercinio renginio erdvės nuomos apmokėjimo pasirašo Departamento direktorius.

27. Sutartis turi būti pasirašyta per 2 mėnesius nuo konkurso rezultatų paskelbimo interneto svetainėje www.vilnius.lt.

28. Sutarties priede pateikiama Savivaldybės skirto finansavimo sąmata yra neatskiriama sutarties dalis.

29. Gali būti finansuojamos tik erdvių nuomos išlaidos, patirtos nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

30. Pasibaigus renginiui, per 30 darbo dienų turi būti pateikta:

30.1. užpildyta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu
Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ (2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija) patvirtinta forma Nr. 2;

30.2. faktines išlaidas pagrindžiančių dokumentų kopijos, pasirašytos paramos gavėjo vadovo ar jo įgalioto asmens ir patvirtintos antspaudu (jei pareiškėjas tokį turi).

 

VII. KONTROLĖ, ATSAKOMYBĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

 

31. Paramos gavėjo vadovas, pasirašęs sutartį su Departamentu, atsiskaito už panaudotas lėšas sutartyje nustatyta tvarka.

32. Pareiškėjas, pateikęs klaidingas žinias apie Savivaldybės finansuojamos erdvės nuomą, panaudojęs ne pagal paskirtį skirtas lėšas ar kitaip pažeidęs lėšų panaudojimo tvarką, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

33. Visi kilę klausimai ar ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

34. Nuostatai gali būti keičiami ar pildomi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

35. Pareiškėjams rekomenduojama užtikrinti nemokamą patekimą į renginį šioms socialinėms grupėms: pensininkams, žmonėms su negalia, studentams, moksleiviams, socialiai remtiniems žmonėms, vaikų namų auklėtiniams. Šių socialinių grupių lankytojų skaičius negali būti ribojamas, jei renginys vyksta atviroje erdvėje (parkas, stadionas, skveras ir pan.).

36. Kaip naudojamos Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos nekomercinių renginių erdvių nuomai, kontroliuoja Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba bei organizatorius.

________________________________

 

Į pradžią