Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1666 2018-07-25
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TARYBOS 2011-07-13 SPRENDIMO NR. 1-127 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS<br> UŽ NAUDOJIMĄSI TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2011-07-13 SPRENDIMO NR. 1-127 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS

UŽ NAUDOJIMĄSI TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2018 m. liepos 25 d.   Nr. 1-1666

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.    Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. sprendimo Nr. 1-127 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatų tvirtinimo“  1 punktu patvirtintus Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatus:

1.1. išdėstyti 12.7 ir 12.8 papunkčius taip:

„12.7. už automobilio valdytojo (vairuotojo), deklaravusio gyvenamąją vietą gyvenamojoje patalpoje (bute) arba poilsio paskirties iki 2017 m. gruodžio 31 d. įregistruotoje patalpoje, esančioje teritorijoje, kurioje galioja gyventojams išduodami leidimai statyti automobilius mokamose automobilių stovėjimo vietose, ir turinčio Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ išduotą leidimą (toliau – gyventojo leidimas), pirmojo automobilio stovėjimą:“;

12.8. už automobilio valdytojo (vairuotojo), deklaravusio gyvenamąją vietą gyvenamojoje patalpoje (bute) arba poilsio paskirties iki 2017 m. gruodžio 31 d. įregistruotoje patalpoje, esančioje teritorijoje, kurioje galioja gyventojams išduodami leidimai statyti automobilius mokamose automobilių stovėjimo vietose, ir turinčio gyventojo leidimą, antrojo automobilio stovėjimą:“;

1.2. panaikinti 12.9 papunktį;

1.3. išdėstyti 15.8 papunktį taip:

„15.8. automobilių, kuriems nuostatuose nustatyta tvarka išduotas elektroninis elektromobilio leidimas (toliau – elektromobilio leidimas), vairuotojams (valdytojams), išskyrus rezervuotas automobilių stovėjimo vietas.“;

1.4. išdėstyti 16.4 ir 16.5 papunkčius taip:

„16.4. Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ padalinyje, priimančiame mokėjimus grynaisiais pinigais (mokant vietinę rinkliavą, nustatytą nuostatų 12.5, 12.7, 12.8 ir 12.11–12.13 papunkčiuose), ir grynaisiais pinigais kitose Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ nurodytose grynųjų pinigų surinkimo vietose (mokant vietinę rinkliavą, nustatytą nuostatų 12.5 papunktyje);

16.5. naudojantis elektroninės prekybos paslaugomis (mokant vietinę rinkliavą, nustatytą nuostatų 12.5, 12.7, 12.8, 12.11 ir 12.12 papunkčiuose).“;

1.5. išdėstyti 21.3 papunktį taip:

„21.3. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotą pažymą arba išrašą dėl asmens deklaruotos gyvenamosios vietos gyvenamojoje patalpoje (bute) arba poilsio paskirties iki 2017 m. gruodžio 31 d. įregistruotoje patalpoje esančioje teritorijoje, kurioje galioja gyventojams išduodami leidimai statyti automobilius mokamose automobilių stovėjimo vietose;“

1.6. papildyti 21.5 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

„21.5. valstybės įmonės Registrų centro išduotą pažymą apie poilsio patalpų įregistravimą, jeigu deklaruota gyvenamoji vieta yra poilsio paskirties iki 2017 m. gruodžio 31 d. įregistruotoje patalpoje, esančioje teritorijoje, kurioje galioja gyventojams išduodami leidimai statyti automobilius mokamose automobilių stovėjimo vietose.“;

1.7. išdėstyti 26 ir 27 punktus taip:

„26. Gyventojo ir komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimai gali būti panaikinami, jei jie netinkamai naudojami ar po jų išdavimo pasikeitė sąlygos, kuriomis remiantis leidimas buvo išduotas. Apie leidimo panaikinimą Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ leidimą gavusį asmenį informuoja raštu jo prašyme nurodytu adresu arba elektroniniu paštu 3 darbo dienos prieš leidimo panaikinimą, nurodydama leidimo panaikinimo priežastis. Automobilio valdytojui (vairuotojui) per šį terminą nepašalinus nustatytų leidimo naudojimo trūkumų, leidimas panaikinamas.

27. Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ turi išduoti gyventojo ar komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimą arba motyvuotai atsisakyti jį išduoti, jeigu dokumentų priėmimo metu pastebima neatitikimų, klaidų ir (ar) trūkumų, kurių negalima ištaisyti prašymo pateikimo metu. Tokiu atveju Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ asmens pildomame prašyme nurodo priežastį (-is), dėl kurių leidimas negali būti išduotas. Prašymą teikiantis asmuo turi teisę ištaisyti nustatytus neatitikimus, klaidas ir (ar) trūkumus ir pakartotinai kreiptis dėl gyventojo ar komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimo išdavimo.“;

1.8. panaikinti 29 punktą;

1.9. išdėstyti 30  ir 31 punktus taip:

„30. Elektromobilio leidimą statyti automobilį mokamose automobilių stovėjimo vietose išduoda Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ automobilio valdytojui (vairuotojui), nustatyta tvarka įregistravusiam elektromobilį ir pateikusiam:

30.1.    užpildytą nustatytos formos prašymą;

30.2.   automobilio registracijos liudijimą;

31. Elektromobilio leidimas išduodamas automobilių, kuriuose energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio, valdytojams (vairuotojams). Hibridinių automobilių valdytojams (vairuotojams) elektromobilio leidimas neišduodamas.“;

1.10. papildyti 43 punktu ir jį išdėstyti taip:

„43. Automobilių valdytojai (vairuotojai) Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ atsisakymą išduoti gyventojo, komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimą ar elektromobilio leidimą gali apskųsti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo atsisakymo išduoti gyventojo, komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimą ar elektromobilio leidimą gavimo dienos. Šiai patenkinus automobilio valdytojo (vairuotojo) skundą dėl atsisakymo išduoti leidimą, Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ privalo išduoti gyventojo, komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimą ar elektromobilio leidimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pakartotinio automobilio valdytojo (vairuotojo) prašymo gavimo dienos.

2. Pavesti Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

Į pradžią