Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-43/19 2019-01-08
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ATVIRŲ TECHNINIŲ KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ PROJEKTŲ RĖMIMO KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATVIRŲ TECHNINIŲ KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ PROJEKTŲ RĖMIMO KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

2019 m. sausio 8 d.   Nr. 30- 43/19

Vilnius

 

 

 

1. T v i r t i n u  Atvirų techninių kūrybinių dirbtuvių projektų rėmimo konkurso nuostatus (pridedama).

2. P a v e d u:

2.1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E. miesto departamentui organizuoti atvirų techninių kūrybinių dirbtuvių projektų rėmimo konkursą;

2.2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E. miesto departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomi šio įsakymo 1 punktu patvirtinti nuostatai.

3. Į g a l i o j u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E. miesto departamento direktorių Joną Pidkovą pasirašyti atvirų techninių kūrybinių dirbtuvių projektų rėmimo finansavimo sutartis.

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus
2019 m. 
įsakymu Nr. 

 

 

 

 

 

 

 

ATVIRŲ TECHNINIŲ KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ PROJEKTŲ RĖMIMO KONKURSO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.                   Atvirų techninių kūrybinių dirbtuvių projektų rėmimo konkurso nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja atvirų techninių kūrybinių dirbtuvių projektų įgyvendinimo prioritetus, reikalavimus projektų paraiškų teikėjams, dokumentų teikimo tvarką, paraiškų svarstymo, finansavimo tvarką, finansavimą gavusių organizacijų įsipareigojimus ir jų vykdymo patikrinimą.

2.                   Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktorius E. miesto departamento teikimu skelbia atvirų techninių kūrybinių dirbtuvių projektų rėmimo konkursą (toliau – konkursas).

3.                   Konkursą organizuoja Savivaldybės administracijos E. miesto departamentas.

4.                   Konkurso tikslas – remti Vilniaus miestui reikšmingas atviras technines kūrybines dirbtuves siekiant suburti žmones, turinčius nestandartinių idėjų, mėgstančius kurti, konstruoti, modeliuoti, projektuoti ir gaminti įvairius gaminius, produktus, modelius, maketus ar prototipus.

5.                   Konkurso uždaviniai:

5.1.             skatinti pažangių technologijų ir inovacijų plėtrą Vilniaus mieste;

5.2.             skatinti verslumą ir kūrybiškumą Vilniaus mieste;

5.3.             stiprinti Vilniaus miesto atvirų techninių kūrybinių dirbtuvių plėtrą.

 

II SKYRIUS

KONKURSO PASKELBIMO IR PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA

 

6.             Apie konkursą organizatorius paskelbia Savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt. Skelbime nurodoma ši informacija:

6.1.       konkurso organizatorius;

6.2.       konkurso pavadinimas;

6.3.       konkurso tikslas, uždaviniai;

6.4.       konkurso paraiškų priėmimo būdas;

6.5.       konkurso paraiškų pateikimo data ir laikas;

6.6.       telefonų numeriai, elektroninio pašto adresas informacijai.

7.             Su konkurso nuostatais galima susipažinti interneto svetainėje paslaugos.vilnius.lt. Informaciją apie konkursą teikia už konkurso organizavimą atsakingas E. miesto departamentas.

8.             Konkurse gali dalyvauti juridiniai asmenys (toliau – organizacija), išskyrus pelno siekiančias organizacijas.

2019 m. sausio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-105/19 redakcija

 

9.             Siekiant palengvinti dokumentų tvarkymą, paraiškos teikiamos internetu naudojantis Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistema svetainėje paslaugos.vilnius.lt.

10.         Projektas negali būti skaidomas dalimis. Vienam projektui įgyvendinti gali būti teikiama tik viena paraiška. Negali būti teikiamos kelios paraiškos to paties projekto atskiroms dalims įgyvendinti.

11.         Tas pats pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

12.               Pateikta konkurso paraiška rodo, kad pareiškėjas yra susipažinęs su konkurso nuostatais ir griežtai jų laikysis, taip pat patvirtina, kad per pastaruosius trejus metus iki paraiškos pateikimo dienos pareiškėjas nėra paskelbtas nemokiu, jam nėra iškelta bankroto byla, nesustabdyta ar nenutraukta jo ūkinė veikla, nėra skolingas valstybės institucijoms ir Valstybiniam socialinio draudimo fondui.

13.               Paraiškos nenagrinėjamos, kai:

13.1.   pateiktos pasibaigus nustatytam terminui;

13.2.   neįformintos pagal konkurso nuostatus (nepateikus visų šių nuostatų 17 punkte nurodytų dokumentų);

13.3.   pareiškėjas Savivaldybei nepateikė anksčiau finansuotų projektų įvykdymo ataskaitų;

13.4.   paraišką pateikė pareiškėjas, negalintis dalyvauti konkurse;

13.5.         Savivaldybė turi duomenų, kad pareiškėjas neatitinka šių nuostatų 12 punkto reikalavimų.

14.               Paraiškos pateikiamos iki 2019 m. kovo 1 d.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI PARAIŠKOS TURINIUI

 

15.               Pareiškėjas privalo parengti ir per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą (būtina užsiregistruoti paslaugos.vilnius.lt puslapyje) pateikti elektroninę konkurso projekto paraišką pagal nustatytą formą.

16.               Projekto paraiška turi būti parengta lietuvių kalba.

17.               Dokumentai pateikiami tokia tvarka: konkurso paraiška (1 priedas – pildomai tiesiogiai svetainėje), projekto sąmata (2 priedas, pridėti), projekto pareiškėjo registracijos pažymėjimo kopija (pridėti priedą), projekto partnerio (rėmėjo) ar kitų šaltinių rašytinis patvirtinimas dėl finansavimo sumos skyrimo (pridėti priedą), anksčiau Savivaldybės finansuotų projektų įvykdymo ataskaita (jei pareiškėjas anksčiau dalyvavo ir gavo Savivaldybės finansavimą projektui) (pridėti priedą).

18.               Paraišką su priedais per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą turi teisę pateikti organizacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu paraišką teikia organizacijos vadovo įgaliotas asmuo, prie paraiškos turi būti pridėtas įgaliojimus patvirtinantis dokumentas.

19.               Konkurso paraiškoje nurodomi projekto tikslai, uždaviniai, projekto įgyvendinimo terminai, išsamus veiklų aprašymas, pagrindžiamas projekto aktualumas, projekto tikslinės grupės dydis, projekto vykdytojų patirtis įgyvendinant to paties tipo projektus, projekto inovatyvumas.

20.               Projekto sąmatoje būtina nurodyti visas su projekto veiklų įgyvendinimu susijusias išlaidas: bendrą projekto vertę, turimas pareiškėjo lėšas arba numatomas gauti iš kitų finansavimo šaltinių lėšas, kurios turi būti ne mažesnes kaip 20 procentų bendros projekto vertės. Būtina atskirai nurodyti sumą, prašomą iš Savivaldybės. Prašant tik Savivaldybės finansavimo, lėšos nebus skiriamos. Maksimali suma, prašoma iš Savivaldybės vienam projektui, yra 5000 (penki tūkstančiai) Eur.

21.               Konkursui negali būti teikiamos paraiškos, kurių tikslas yra:

21.1.         atostogos ir turizmas;

21.2.         pelno gavimas.

22.               Taip pat konkursui negali būti teikiamos paraiškos, kurios:

22.1.         kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai;

22.2.         bet kokiomis formomis, metodais ir būdais skatina smurto, prievartos, neapykantos ir narkotikų bei kitų toksinių medžiagų populiarinimą;

22.3.         bet kokiomis kitomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia teisės aktais nustatytą tvarką;

22.4.         kuriose nurodyta, kad projektai bus vykdomi ne Vilniaus mieste.

23.               Konkursui teikiamomis paraiškomis gali būti siekiama bendradarbiauti su kitomis valstybinėmis, nevyriausybinėmis ir pelno siekiančiomis organizacijomis, dirbančiomis konkursui naudingose srityse. Paraiškoje turi būti aiškiai nurodytas esamas ar numatomas bendradarbiavimas ir pateiktos bendradarbiavimo sutarčių ar kitų dokumentų, pagrindžiančių bendradarbiavimą, kopijos.

24.               Įgyvendinant konkursui teikiamas paraiškas, gali būti organizuojamos sporto varžybos, kultūros ir meno, akademinių ir profesinių žinių bei patirties įgijimo renginiai. Šie renginiai gali būti kaip priemonė konkurso formuluojamiems tikslams pasiekti, tačiau negali būti pagrindinis programos tikslas, uždavinys ir rezultatas.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

 

25.               Pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, elektronines paraiškas sutikrina E. miesto departamento paskirtas darbuotojas (toliau – koordinatorius). Koordinatorius patikrina pateiktų paraiškų kokybę, įsitikina, ar pateiktas projektas atitinka šių nuostatų reikalavimus.

26.               Per 3 darbo dienas nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos E. miesto departamentas išsiunčia organizacijoms, kurių paraiškos neatitinka šių nuostatų 16–20 punktų reikalavimų, pranešimus, nurodydamas paraiškų trūkumus. Pranešimai siunčiami paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu. Organizacijos per 2 darbo dienas nuo elektroninio laiško išsiuntimo gali pateikti trūkstamus dokumentus nuostatuose nustatyta tvarka elektroniniu paštu ar per elektroninių paslaugų valdymo sistemą, nurodydamos – „Trūkstami paraiškos dokumentai“.

27.               Paraiškos, neatitikusios šių nuostatų 16–20 punktuose nurodytų reikalavimų toliau nevertinamos. Vadovaudamasis šių nuostatų 16–20 punktais koordinatorius turi teisę iš karto atmesti konkursui pateiktas paraiškas.

28.               Koordinatoriaus elektroniniu paštu pareiškėjui siunčiami klausimai, prašymai, susiję su paraiškos teikimu konkursui, laikomi oficialiais.

29.               Tinkamai pateiktos (atitinkančios šių nuostatų 16–20 punktus) paraiškos perduodamos vertinti Savivaldybės mero potvarkiu sudarytai atvirų techninių kūrybinių dirbtuvių projektų rėmimo konkurso paraiškų ekspertinio vertinimo ir lėšų skirstymo komisijai (toliau – komisija).

30.               Komisiją sudaro ne mažiau 5 asmenys.

31.               Komisijos pagrindinė veiklos forma – posėdžiai, kuriuos šaukia komisijos pirmininkas savo arba 2/3 komisijos narių iniciatyva. Posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia pirmininko balsas. Pirmininkas išrenkamas pirmo posėdžio metu.

32.               Komisijos sekretoriaus pareigas vykdo E. miesto departamento direktoriaus paskirtas darbuotojas.

33.               Kol nepriimtas galutinis komisijos nutarimas dėl lėšų paskirstymo projektams ir nepasirašytas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, komisijos nariai ir E. miesto departamento darbuotojai negali platinti informacijos apie nutarimus.

34.               Komisija paskirsto lėšas projektams ir lėšų paskirstymo įsakymo projektą teikia pasirašyti Savivaldybės administracijos direktoriui.

35.               Komisijos nariai prieš pradėdami pirmąjį posėdį pasirašo pasižadėjimą, kad komisijos narys nėra asmeniškai suinteresuotas dėl kurio nors iš pateiktų projektų. Priešingu atveju nusišalina nuo projekto, dėl kurio yra asmeniškai suinteresuotas, jo nevertina ir vertinimo metu nedalyvauja posėdyje.

36.               Pareiškėjai neturi teisės dalyvauti nagrinėjant pasiūlymus.

37.               Informaciją apie konkurso vykdymą teikia atsakingas E. miesto departamento darbuotojas, kurio kontaktiniai duomenys kartu su konkurso informacija ir terminais yra skelbiami interneto svetainėse www.vilnius.lt ir atviras.vilnius.lt.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMO KRITERIJAI

 

38.         Projektai vertinami pagal šiuos kriterijus:

38.1.   projekto aktualumas, reikšmingumas, inovatyvumas;

38.2.   sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas;

38.3.   turimi kiti projekto finansavimo šaltiniai;

38.4.   projekto įtraukimas ir jo prieinamumas;

38.5.   projekto tęstinumo galimybės ir perspektyvos;

38.6.   išliekamoji projekto vertė;

38.7.   projekto masiškumas bei dalyvių skaičius;

38.8.   renginio išskirtinumas, novatoriškumas;

38.9.   projekto atitikimas konkurso keliamiems uždaviniams.

 

VI SKYRIUS

IŠLAIDŲ FINANSAVIMAS

 

39.               Finansuojamos gali būti tik su konkurso tikslo įgyvendinimu susijusios išlaidos, patirtos iki einamųjų metų spalio 31 dienos. Pareiškėjo patirtos išlaidos nuo paraiškos registravimo Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemoje iki sutarties sudarymo yra laikomos pareiškėjo rizika.

40.               Vykdant konkursui teikiamas paraiškoje nurodytas veiklas, išlaidos gali būti skirtos šioms reikmėms:

40.1.         sumokėti už darbą pagal autorines sutartis (ne daugiau kaip 38 Eur už 1 val.);

40.2.         sumokėti už paslaugas ir darbą, būtiną projektui įgyvendinti;

40.3.         patalpų nuomai ir išlaikymui (šildymas, elektros energija, vandentiekis, kanalizacija, apsauga ir pan.) (ne daugiau kaip 60 procentų skiriamos sumos);

40.4.         transporto nuomai ir išlaikymui (degalai, tepalai ir pan.), apmokėjimui už transporto bilietus (ne daugiau kaip 20 procentų skiriamos sumos);

40.5.         ryšių išlaidoms (telefonas, faksas, paštas) (ne daugiau kaip 30 procentų skiriamos sumos);

40.6.         kopijavimo, vertimo, leidybos ir pristatymo visuomenei išlaidoms;

40.7.         renginio dalyviams apgyvendinti;

40.8.         renginio dalyviams maitinti;

40.9.         kitoms išlaidoms (ne daugiau kaip 10 procentų skiriamos sumos).

41.               Netinkamos finansuoti išlaidos:

41.1.         ūkio inventoriui ir baldams, transporto priemonėms, ryšio priemonėms, kompiuterinei įrangai, medicininei įrangai ir kitam inventoriui įsigyti, priemonėms ir įrangai, kuri nesusidėvi per vienus metus, o jos vieno vieneto vertė yra 500 Eur ir daugiau;

41.2.         patalpoms remontuoti, rekonstruoti ir statyti, jeigu tai nesukuria papildomų prielaidų dirbtuvėms sėkmingiau veikti;

41.3.         parengiamojo etapo išlaidoms (parengiamojo etapo išlaidos yra visos išlaidos, susijusios su veikla, vykdyta iki paraiškos pateikimo, pvz.: paraiškos rašymas, narių sąrašų sudarymas ir pan.);

41.4.         tarptautiniuose projektuose dalyvaujančių kitų šalių gyventojų atvykimo ir išvykimo iš Lietuvos bei kelionės draudimo išlaidoms;

41.5.         Lietuvos Respublikos gyventojų tarptautinėms kelionėms lėktuvu (jei neįrodoma, kad skrydžio išlaidos bus mažesnės už kitus įmanomus išlaidų variantus);

41.6.         visos išlaidos programai įgyvendinti už Lietuvos Respublikos ribų;

 

VII SKYRIUS

KONKURSO REZULTATŲ PASKELBIMAS

 

42.               Rezultatai paskelbiami per 5 darbo dienas nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo pasirašymo dienos.

43.               Konkurso rezultatai skelbiami interneto svetainėje atviras.vilnius.lt.

44.               Konkursui pateikti projektai yra saugomi dvejus metus, pasibaigus terminui sunaikinami.

45.               Konkurso rezultatai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

SUTARTIES PASIRAŠYMAS, PROJEKTO VYKDYMO IR ATASKAITOS TEIKIMAS

 

46.               Atvirų techninių kūrybinių dirbtuvių projektų rėmimo konkurso sutartis (5 priedas) turi būti pasirašyta per 7 darbo dienas nuo konkurso rezultatų paskelbimo interneto svetainėse www.vilnius.lt ir atviras.vilnius.lt.

47.               Sutarties priede kaip neatskiriama sutarties dalis pateikiama Savivaldybės skirto finansavimo sąmata.

48.               Projektas turi būti įgyvendintas iki 2019 m. spalio 31 d.

49.               Per 30 darbo dienų po projekto įgyvendinimo turi būti pateikta:

49.1.         projekto įvykdymo ataskaita (3 priedas), prie ataskaitos privaloma pridėti turimą rašytinę ir vaizdinę medžiagą apie programos įgyvendinimą;

49.2.         Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 patvirtinta forma Nr. 2;

49.3.         projekto įvykdymo lėšų panaudojimo faktines išlaidas pagrindžiančių buhalterinės apskaitos dokumentų sąrašas, patvirtintas organizacijos antspaudu ir pasirašytas organizacijos vadovo (6 priedas).

50.               Projekto vykdymo metu keičiant daugiau kaip 20 procentų sutarties priede pateiktos sąmatos lėšų tarp sąmatos eilučių, būtina E. miesto departamentui pateikti prašymą tikslinti sąmatą (4 priedas) egzempliorius. Per 5 darbo dienas apsvarsčius prašymą ir jam pritarus, pareiškėjui grąžinamas vienas prašymo egzempliorius su žyma „Suderinta“. Nepritarus projekto prašymui pareiškėjas informuojamas per 5 darbo dienas elektroniniu paštu.

51.               Finansuojamų projektų vykdytojai įsipareigoja visoje komunikacijos medžiagoje (viešųjų ryšių priemonėse, lauko, spaudos, televizijos, radijo ir kt. reklamoje) nurodyti, kad Savivaldybė yra projekto rėmėja, vaizduoti oficialų Vilniaus miesto ženklą. Ženklas turi būti vaizduojamas vadovaujantis Grafinio identiteto vadove nustatytais reikalavimais.

52.               Teikdamas paraišką konkursui pareiškėjas sutinka, kad su konkursu susijusi informacija, pateikta paraiškoje (išskyrus informaciją, kuri negali būti viešinama teisės aktų nustatyta tvarka), gali būti paviešinta.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

53.               Šie nuostatai gali būti keičiami ar pildomi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

54.               Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba bei E. miesto departamentas kontroliuoja, kaip naudojamos projektų finansavimui skirtos lėšos.

 

__________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-105/19 - 2019-01-17
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-01-08 ĮSAKYMO NR. 30-43/19 „DĖL ATVIRŲ TECHNINIŲ KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ PROJEKTŲ RĖMIMO KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Dokumento priedai:
30-43/19 - DĖL ATVIRŲ TECHNINIŲ KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ PROJEKTŲ RĖMIMO KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
30-43/19 - DĖL ATVIRŲ TECHNINIŲ KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ PROJEKTŲ RĖMIMO KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO (7 PRIEDAS)
30-43/19 - DĖL ATVIRŲ TECHNINIŲ KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ PROJEKTŲ RĖMIMO KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
30-43/19 - DĖL ATVIRŲ TECHNINIŲ KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ PROJEKTŲ RĖMIMO KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
30-43/19 - DĖL ATVIRŲ TECHNINIŲ KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ PROJEKTŲ RĖMIMO KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
30-43/19 - DĖL ATVIRŲ TECHNINIŲ KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ PROJEKTŲ RĖMIMO KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO (5 PRIEDAS)
30-43/19 - DĖL ATVIRŲ TECHNINIŲ KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ PROJEKTŲ RĖMIMO KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO (6 PRIEDAS)
Į pradžią