Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1901 2019-01-09
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TARYBOS 2012-04-11 SPRENDIMO NR. 1-526 „DĖL VILNIAUS MIESTO NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2012-04-11 SPRENDIMO NR. 1-526 „DĖL VILNIAUS MIESTO NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. sausio 9 d.   Nr. 1-1901

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimo tarnybos 2018 m. rugsėjo 17 d. Antikorupcinio vertinimo išvadą Nr. 4-01-7159 „Dėl savivaldybių nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų nuostatų“, Vilniaus  miesto  savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 11 d. sprendimu Nr. 1-526 „Dėl Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos ir jos nuostatų tvirtinimo“ patvirtintus Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuostatus:

1. Išdėstyti 3 punktą taip:

„3. Tarybos nuostatus ir sudėtį tvirtina bei prireikus keičia Vilniaus miesto savivaldybės taryba (toliau – ir Savivaldybės taryba). Keičiant tarybos narį kitu, Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje paskelbiamas kvietimas Lietuvoje registruotoms kultūros paveldo apsaugos srities profesionalus vienijančioms asociacijoms (toliau – juridinis asmuo) per 30 dienų nuo kvietimo paskelbimo pateikti šių nuostatų 8 punkte nustatytus reikalavimus atitinkančius ne daugiau kaip tris kandidatus į tarybos narius, nurodant kandidatų kontaktinius duomenis ir gyvenimo bei profesinės veiklos kultūros paveldo apsaugos srityje aprašymą. Tarybos narius iš juridinių asmenų pasiūlytų kandidatų atrenka Savivaldybės taryba. Per 30 dienų nuo kvietimo pateikimo juridiniams asmenims nepateikus kandidatų, pateikus nepakankamą skaičių arba pateikus nustatytų reikalavimų neatitinkančius kandidatus, tarybos narius Savivaldybės taryba išrenka savo nuožiūra.“

2. Išdėstyti 4 punktą taip:

„4. Tarybos personalinė sudėtis tvirtinama 4 metų laikotarpiui. Tarybos nariai keičiami anksčiau, nei nustatyta, kai raštu atsisako dalyvauti tarybos darbe, be pateisinamos priežasties nedalyvauja trečdalyje tarybos posėdžių per metus, neatitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimų arba kai praranda šių nuostatų 8 punkte nurodytą kvalifikacinį atestatą. Tarybos narys gali nedalyvauti tarybos posėdyje tik dėl šių pateisinamų priežasčių: dėl tarybos nario ar jo artimųjų, kuriems reikalinga slauga, ligos, tarybos nario artimųjų mirties, tarybos nario komandiruotės ir dėl kitų svarbių priežasčių, kurias pripažinti pateisinamomis turi teisę tarybos pirmininkas, pavaduotojas ar tarybos narys, vadovavęs tarybos posėdžiui, kuriame nedalyvavo tarybos narys, gavę rašytinį tarybos nario, nedalyvavusio tarybos posėdyje, paaiškinimą ir jį pagrindžiančius dokumentus. Nauji nariai skiriami iki tarybos kadencijos pabaigos. Tarybos nariu asmuo gali būti ne daugiau kaip tris kadencijas iš eilės. Tarybos narys pirmininku ar pavaduotoju gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.“

3. Išdėstyti 8 punktą taip:

„8. Tarybą sudaro 11 narių. Tarybos nariais gali būti Lietuvos Respublikos kultūros ministro nustatyta tvarka atestuoti archeologinio, povandeninio, mitologinio, etnokultūrinio, architektūrinio, urbanistinio, inžinerinio, istorinio, memorialinio, dailės, sakralinio ir želdynų (toliau – atitinkama sritis) pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nustatytus reikalavimus nepriekaištingos reputacijos nekilnojamojo kultūros paveldo specialistai, turintys paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės kvalifikacinį atestatą, bei nepriekaištingos reputacijos atitinkamos srities mokslininkai.“

4. Išdėstyti 9 punktą taip:

„9. Tarybos nariai kadencijos laikotarpiui iš savo narių išsirenka pirmininką ir jo pavaduotoją. Tarybos posėdžiams vadovauja pirmininkas, jo nesant – pavaduotojas. Pirmininkas be atskiro įgaliojimo atstovauja tarybai pagal kompetenciją visose valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose ir teismuose.“

5. Išdėstyti 16 punktą taip:

„16. Tarybos posėdis ir jame priimtos išvados yra teisėtos, jei posėdyje dalyvauja dauguma tarybos narių. Nesant galimybės sušaukti tarybos posėdį, gali būti surengta tarybos narių apklausa elektroniniu būdu. Tokiu atveju tarybos nario raštu pateikta nuomonė įtraukiama į posėdžio protokolą ir laikoma tarybos nario balsu.“

6. Išdėstyti 22 punktą taip:

„22.Tarybos nariai privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu.“

7. Papildyti 23 punktu:

23. Tarybos veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

Į pradžią