Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-2002 2019-03-20
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ IR KULTŪROS PAVELDO STATINIŲ, ESANČIŲ KULTŪROS PAVELDO VIETOVĖSE, IŠORĖS TVARKYBAI TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ IR KULTŪROS PAVELDO STATINIŲ, ESANČIŲ KULTŪROS PAVELDO VIETOVĖSE, IŠORĖS TVARKYBAI TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2019 m. kovo 20 d.   Nr. 1-2002

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 26 punktu ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 28 straipsnio 2 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.    Patvirtinti Dalinio finansavimo skyrimo kultūros paveldo objektų ir kultūros paveldo statinių, esančių kultūros paveldo vietovėse, išorės tvarkybai tvarkos aprašą (pridedama).

2.    Pavesti šio sprendimo vykdymo kontrolę Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui.

 

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

Dokumento priedai:
1-2002 - DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ IR KULTŪROS PAVELDO STATINIŲ, ESANČIŲ KULTŪROS PAVELDO VIETOVĖSE, IŠORĖS TVARKYBAI TVARKOS APRAŠAS (3 PRIEDAS)
1-2002 - PRAŠYMAS SKIRTI DALINĮ FINANSAVIMĄ KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ IR KULTŪROS PAVELDO STATINIŲ, ESANČIŲ KULTŪROS PAVELDO VIETOVĖSE, IŠORĖS TVARKYBAI (1 PRIEDAS)
1-2002 - DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ IR KULTŪROS PAVELDO STATINIŲ, ESANČIŲ KULTŪROS PAVELDO VIETOVĖSE, IŠORĖS TVARKYBAI (2 PRIEDAS)
Į pradžią