Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-52 2019-05-29
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TARYBOS 2015-06-17 SPRENDIMO NR. 1-60 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYMO IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2015-06-17 SPRENDIMO NR. 1-60 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYMO IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gegužės 29 d.   Nr. 1-52

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
10 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 17 d. sprendimu Nr. 1-60 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės valdymo ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo“ patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės valdymo ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrą ir išdėstyti ją nauja redakcija (pridedama).

2. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui:

2.1. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka atlikti darbo organizavimo pakeitimus, pertvarkyti Administracijos vidaus struktūrą, neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtinto darbo užmokesčio fondo ir nustatyto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus;

2.2. kontroliuoti, kaip įgyvendinamas šis sprendimas.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2019 m. rugsėjo 10 d.

 

 

 

 

Meras                                                                                                                       Remigijus Šimašius

______________

 

 

Dokumento priedai:
1-52 - DĖL TARYBOS 2015-06-17 SPRENDIMO NR. 1-60 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYMO IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (PRIEDAS)
Į pradžią