Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 40-208/19 2019-06-04
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės  

administracijos direktoriaus

2019 m.                            d.

įsakymu Nr.

 

 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

SOCIALINIŲ IŠMOKŲ SKYRIAUS

NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos Socialinių išmokų skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Skyriaus statusą, uždavinius, funkcijas, teises, valdymą, darbo organizavimą, pertvarkymą ar likvidavimą.

2. Skyrius tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

3. Skyrius, vykdydamas funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,  Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje ir kitais įstatymais, Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministrų įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymais ir šiais nuostatais.

4. Skyrius nėra juridinis asmuo ir negali būti įmonių, įstaigų ir organizacijų steigėjas.

5. Skyrius turi apskritąjį antspaudą su užrašu „Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyrius“, dedamą ant Skyriaus sprendimų, pažymų, Skyriaus vedėjo įsakymų ir kitų vidaus dokumentų ar jų kopijų.

6. Skyriaus vidaus struktūra formuojama vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintu pareigybių sąrašu.

7. Skyriaus adresas: Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.

 

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

8. Svarbiausias Skyriaus uždavinys – organizuoti Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais nustatytų pašalpų, išmokų ir kompensacijų teikimą Vilniaus miesto gyventojams.

9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją vykdo šias funkcijas:

9.1. konsultuoja ir informuoja į Skyrių besikreipiančius asmenis, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus pašalpų, išmokų ir kompensacijų skyrimo ir mokėjimo klausimais;

9.2. priima ir teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus dėl piniginės socialinės paramos, išmokų vaikams, tikslinių kompensacijų, paramos mirties atveju, pagalbos pinigų, socialinės paramos mokiniams, išmokos už komunalines paslaugas neįgaliesiems, kurie yra pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų, vienkartinės kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms, vienkartinės pašalpos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams ir lėšų jiems laidoti, valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940−1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms, kompensacijų už šildymą, karštą vandenį, geriamąjį vandenį ir kitas paslaugas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11−13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos (toliau – nepriklausomybės gynėjai), bei jų šeimoms, laidojimo išlaidų kompensacijos mirus nepriklausomybės gynėjui, pripažintam nedarbingu ar iš dalies darbingu,  teisės į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas (toliau – išmokos)  gavimo;

9.3. tvarko besikreipiančių asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) duomenis  išmokoms gauti Socialinės paramos apskaitos sistemoje „Parama“ (toliau – sistema „Parama“);

9.4. suveda asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) valstybės įmonės Registrų centro teikiamus turto vertės duomenis į sistemą „Parama“;

9.5. apskaičiuoja asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) pajamas, nustato jų teisę į išmokas, išmokų dydžius, teikimo laikotarpius, jas skiria ir tvirtina sistemoje „Parama“;

9.6. informuoja asmenis (bendrai gyvenančius asmenis) raštu dėl išmokų skyrimo, neskyrimo, mokėjimo sustabdymo, nutraukimo, perskaičiavimo, permokų nustatymo, jų išskaičiavimo arba išieškojimo teismo tvarka, tikslinių kompensacijų mokėjimo termino pabaigos;

9.7. perduoda duomenis apie asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) vidutines pajamas būsto šildymo išlaidų, išlaidų geriamajam ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijas (toliau – kompensacijos) skaičiuojančioms įmonėms;

9.8. su paslaugas teikiančių įmonių atstovais tikslina pateiktus duomenis apie kompensacijų skyrimo laikotarpį,  asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) pajamas kompensacijoms skaičiuoti, kitas neatitiktis;

9.9. suveda apskaičiuotų kompensacijų duomenis į sistemą „Parama“ pagal daugiabučių namų savininkų bendrijų, įmonių ar organizacijų, kurios apskaičiuoja kompensacijas, pateiktas ir patikrintas paraiškas, o patikrintas paraiškas perduoda jas apmokėti;

9.10. išduoda pažymas apie paskirtas ir (ar) išmokėtas išmokas, pažymas, patvirtinančias asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) teisę į būsto šildymo išlaidų kompensacijas, apmokant kreditą ir palūkanas, gavėjų bylose esančių dokumentų kopijas;

9.11. teikia pažymas arba duomenis apie asmenims (bendrai gyvenantiems asmenims) nustatytą teisę į būsto šildymo, geriamojo ir (ar) karšto vandens kompensacijas Savivaldybės įmonei „Vilniaus miesto būstas“;

9.12. nustato asmenų teisę į išmokas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus (EB) Nr. 883/2004 ir (EB) Nr. 987/2009, užpildo ir siunčia nustatytos formos pažymas kompetentingoms įstaigoms;

9.13. formuoja duomenis, spausdina mokėjimo dokumentus ir parengia elektronines rinkmenas išmokoms mokėti;

9.14. formuoja ir teikia planinių išlaidų, ketvirtines statistines ir kitas ataskaitas;

9.15. rengia tarnybinius raštus išmokoms išmokėti vardiniu pavedimu, pervedant jas į gavėjų asmenines sąskaitas bankuose;

9.16. atlieka neišmokėtų išmokų apskaitą, patikrina grąžintų lėšų sumas, duomenis suveda į sistemą „Parama“;

9.17. vykdo priimtų prašymų, dokumentų ir sprendimų dėl išmokų skyrimo, neskyrimo, sustabdymo, nutraukimo, perskaičiavimo ir permokų nustatymo teisėtumo ir teisingumo tikrinimą;

9.18. teisės aktų nustatyta tvarka siunčia tikslinių kompensacijų bylas į kitas savivaldybes;

9.19. rengia procesinius dokumentus bei atstovauja Skyriaus interesams ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose, teismuose ir antstolių kontorose;

9.20. planuoja, tikslina ir nustatyta tvarka teikia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau – Ministerija), Savivaldybės administracijos padaliniams pagal kompetenciją lėšų išmokoms mokėti ir administruoti poreikį;

9.21. rengia Skyriaus veiklos planus bei jų įvykdymo ataskaitas;

9.22. nagrinėja gyventojų ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus ir skundus, teikia žodinę ir rašytinę informaciją;

9.23. analizuoja besikreipiančių dėl išmokų skyrimo asmenų, išmokų gavėjų srautus, išmokų išlaidas ir kitus su išmokų skyrimu ir mokėjimu susijusius rodiklius;

9.24. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir derina juos nustatyta tvarka;

9.25. organizuoja ir tvarko Skyriaus raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų tvarkymą ir saugojimą Skyriaus archyve;

9.26. rengia informaciją ir per žiniasklaidos priemones nustatyta tvarka informuoja Vilniaus miesto Savivaldybės gyventojus apie priimtus teisės aktus, jų pakeitimus Skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais, asmenų aptarnavimo tvarkos Skyriuje pakeitimus;

9.27. bendradarbiauja su Ministerija, kitomis valstybės, savivaldybių institucijomis ir įstaigomis;

9.28. Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

9.29. Savivaldybės administracijos vadovybės pavedimu atstovauja Savivaldybei Lietuvos Respublikos valstybinėse institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose;

9.30. vykdo Skyriaus kompetencijai priskirtų sutarčių priežiūrą (kontrolę);

9.31. vykdo kituose teisės aktuose Skyriui nustatytas funkcijas.

 

III. SKYRIAUS TEISĖS

 

10. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir vykdydamas priskirtas funkcijas, turi šias teises:

10.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir kitų institucijų, įstaigų bei organizacijų funkcijoms vykdyti reikalingus dokumentus ir informaciją;

10.2. asmens, telefonu prašančio pateikti privačią informaciją apie save, prašyti nurodyti  asmens tapatybę patvirtinančius duomenis – vardą, pavardę, gimimo metus;

10.3. esant teisėtam pagrindui tikslinti informaciją apie asmenį (bendrai gyvenančius asmenis) kitose duomenis kaupiančiose institucijose ar jų duomenų bazėse, kad būtų užtikrintas skirtos (prašomos skirti) išmokos teisėtumas;

10.4. tikrinti asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą;

10.5. pagal kompetenciją teikti Savivaldybės administracijos vadovybei ir jos sudarytoms komisijoms ar darbo grupėms pasiūlymus ir rekomendacijas;

10.6. pagal kompetenciją bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio valstybių, savivaldybių ir nevalstybinėmis organizacijomis;

10.7. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi teisę kelti kvalifikaciją kursuose ir seminaruose.

11. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

 

IV. SKYRIAUS SANDARA IR VALDYMAS

 

12. Skyrių sudaro Asmenų aptarnavimo poskyris, Išmokų skyrimo poskyris, Išmokų kontrolės poskyris.

13. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas skiria ir atleidžia Savivaldybės administracijos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

14. Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas vykdo Skyriaus vedėjo pavaduotojas, o jo nesant, kitas valstybės tarnautojas, paskirtas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

15. Skyriaus vedėjo ir kitų Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pagrindinės funkcijos, teisės ir atsakomybės yra nustatytos jų pareigybių  aprašymuose, kuriuos tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

 

V. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

16. Skyriaus darbas organizuojamas pagal Savivaldybės strateginius planus, Skyriaus vedėjo įsakymu tvirtinamus darbo planus, Savivaldybės vadovybės pavedimus ir rezoliucijas. Sudėtingiems klausimams spręsti gali būti sudaromos komisijos ir darbo grupės.

17. Fizinių ir juridinių asmenų pasiūlymai, prašymai, pranešimai ir skundai nagrinėjami ir suinteresuoti asmenys priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais.

18. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus rengia ir derina vadovaudamiesi Savivaldybėje teikiamų (priimamų) teisės aktų projektų rengimo ir derinimo taisyklėmis.

19. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai dirba Skyriaus vedėjo nurodytose darbo vietose pagal Skyriaus vedėjo įsakymu patvirtintus darbo tvarkos aprašus.

20. Skyriaus valstybės tarnautojų ar darbuotojų darbo vieta yra Kauno g. 3, Vilniuje, arba vienoje iš Savivaldybės seniūnijų.

21. Skyriaus vedėjo žodiniai ir rašytiniai pavedimai (rezoliucijos) vykdomi bei už įvykdymą atsiskaitoma vadovaujantis pavaldumo ir atskaitomybės principais, nustatytais pareigybių aprašymuose.

 

VI. SKYRIAUS LIKVIDAVIMAS IR PERTVARKYMAS

 

22. Skyrius pertvarkomas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, likviduojamas Savivaldybės tarybos sprendimu.

23. Savivaldybės administracijos direktoriui priėmus įsakymą dėl Skyriaus vedėjo atleidimo iš pareigų, buvęs vedėjas nurodytu laiku turi perduoti reikalus naujai paskirtam Skyriaus vedėjui ar Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui.

24. Perduodant reikalus, dviem egzemplioriais surašomas reikalų perdavimo ir priėmimo aktas (toliau – aktas).

25. Aktą pasirašo reikalus perduodantis ir juos priimantis asmuo, tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius. Vienas akto egzempliorius perduodamas Savivaldybės administracijos direktoriui, kitas –  priimančiam asmeniui. Buvęs Skyriaus vedėjas turi teisę gauti akto kopiją.

  

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Nuostatai keičiami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

27. Su Nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai.

 

_____________________________________

 

Į pradžią