Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 40-283/19 2019-07-17
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DALINIŲ INDEKSŲ KLASIFIKATORIAUS TVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DALINIŲ INDEKSŲ KLASIFIKATORIAUS TVIRTINIMO

 

2019 m. liepos 17 d.   Nr. 40- 283/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 1-52 „Dėl Tarybos 2015-06-17 sprendimo Nr. 1-60 „Dėl Tarybos 2015-06-17 sprendimo
Nr. 1-60 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės valdymo ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo“ pakeitimo“ ir siekdamas užtikrinti Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų valdymo sistemos „@vilys“ tęstinumą ir teisėtumą:

1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos dalinių indeksų klasifikatorių (pridedama).

2. Į p a r e i g o j u reorganizuotų arba naujai įsteigtų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos dalinių vadovus parengti jų dalinio nuo 2019 m. rugsėjo 10 d. bylų ir registrų sąrašus, sudarytus pagal patvirtintuose nuostatuose priskirtas funkcijas.

3. P a v e d u:

3.1. reorganizuotų ir naujai įsteigtų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos dalinių vadovams tarnybiniu raštu ar elektroniniu paštu (renata.kiziene@vilnius.lt) iki 2019 m. rugpjūčio
5 d. pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriui savo reorganizuoto arba naujai įsteigto dalinio bylų sąrašus;

3.2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriui iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. parengti reorganizuotų ir naujai įsteigtų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos dalinių Vilniaus miesto savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos 2020 metų dokumentacijos plano projektą;

3.3. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriui Savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje ,,@vilys“ performuoti bylas:

3.3.1. 2019 m. rugsėjo 9 d. nuo 17.30 val. deaktyvuoti esamos struktūros bylas;

3.3.2. nuo 2019 m. rugsėjo 10 d. įvesti, suteikti prieigas, aktyvuoti naujos struktūros bylas.

4. N u s t a t a u, kad Vilniaus miesto savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos dalinių indeksų klasifikatorius įsigalioja 2019 m. rugsėjo 10 d.

5. P r i p a ž į s t u nuo 2019 m. rugsėjo 10 d. netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 10 d. įsakymą Nr. 40-527 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos dalinių indeksų klasifikatoriaus tvirtinimo“.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Dokumento priedai:
40-283/19 - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DALINIŲ INDEKSŲ KLASIFIKATORIAUS TVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią