Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1779/19 2019-07-18
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL SKLYPO PRIE VALAKUPIŲ GATVĖS SUPROJEKTAVIMO IR PLANO TVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO PRIE VALAKUPIŲ GATVĖS  SUPROJEKTAVIMO IR PLANO TVIRTINIMO

 

2019 m. liepos 18 d.   Nr. 30- 1779/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 ,,Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“:

1. S u p r o j e k t u o j u  laisvoje (neužstatytoje) natūra grąžinamoje kitos paskirties žemėje sklypą prie Valakupių gatvės (pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų ir jo sprendinių tvirtinimo“ (galiojimas pratęstas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 4 d. sprendimu Nr. 1-2317 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų galiojimo“) patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą suprojektuotas žemės sklypas patenka į miškų ir miškingos teritorijos funkcinę zoną), kurio:

1.1.  plotas – 786 (sptyni  šimtai atuoniasadešimt šeši) kv. m;

1.2. ribos, ištraukoje iš suvestinio skaitmeninio Vilniaus miesto plano ir žemės sklypo plane pažymėtos linijomis ir skaičiais 1–13;

1.3. taikytinos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, – ryšių linijų apsaugos zonos (I sk.), elektros linijų apsaugos zonos (VI sk.), aeorodromo apsaugos zonos (V sk.), dujotiekių apsaugos zonos (IX sk.), paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos (XXIX sk.).

2. T v i r t i n u  sklypo prie Valakupių gatvės planą (pridedama).

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. žemės sklypo savininkai, norėdami plėtoti veiklą sklype prie Valakupių gatvės, privalo parengti žemės valdos projektą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka;

3.2. sklypo dokumentai perduodami Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriui.

3. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 6 d. įsakymą Nr. 30-2347 „Dėl sklypo Nr. 2 Valakupių gatvėje suprojektavimo ir plano tvirtinimo“.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią