Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-1478/19 2019-07-18
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL SKLYPO PAUPIO G. 17 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO PAUPIO G. 17 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2019 m. liepos 18 d.   Nr. A30-1478/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsniu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 16 ir 20 straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 ,,Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.5 papunkčiu:

1. T v i r t i n u kitos paskirties žemės sklypo Paupio g. 17 formavimo ir pertvarkymo projektą, jo erdvinius duomenis, nurodytus Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (paslaugos Nr. ZSFP-36695), ir sprendinius (pagal pridedamą brėžinį):

1.1. plotą – 1103 (vieno tūkstančio vieno šimto trijų) kv. m;

1.2. naudojimo būdus:

1.2.1. vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.2.2. daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos;

1.3. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“:

1.3.1. sklype ir šalia jo esančių bei numatytų inžinerinių tinklų ir statinių naudojimo – ryšių linijų apsaugos zonos (I sk.), elektros linijų apsaugos zonos (VI sk.), dujotiekių apsaugos zonos (IX sk.), šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos (XLVIII sk.), vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (XLIX sk.), aerodromo apsaugos zonos (V sk.);

            1.3.2. gamtos apsaugos apribojimą – požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (XX sk.);

              1.3.3. nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos apribojimus – sklypas yra Vilniaus senamiesčio (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 16073) teritorijoje ir Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 25504) teritorijoje. Sklypas tvarkomas pagal Vilniaus senamiesčio regeneravimo projekto, Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatas, specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas XIX sk.) bei nustatyta tvarka suderintus projektus.

            2. N u s t a t a u kad:

            2.1. sklypo naudotojas turi kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrių dėl žemės sklypo suformavimo;

2.2. žemės sklypo ribos ir plotas gali būti keičiami atlikus kadastrinius matavimus.

           

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Danuta Narbut

______________

 

 

Į pradžią