Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-1479/19 2019-07-18
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL SKLYPO PRIE OZO GATVĖS FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO PRIE OZO GATVĖS FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2019 m. liepos 18 d.   Nr. A30-1479/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsniu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 16 ir 20 straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 ,,Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.5 papunkčiu:

1. T v i r t i n u  kitos paskirties žemės sklypo prie Ozo gatvės formavimo ir pertvarkymo projektą, jo erdvinius duomenis, nurodytus Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (paslaugos Nr. ZSFP-54736), ir sprendinius (pagal pridedamą brėžinį):

1.1. plotą – 15000 (penkiolikos tūkstančių) kv. m;

1.2. naudojimo būdą – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų;

1.3. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, – aerodromo apsaugos zonos (V sk.), nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos (XIX sk.).

2. S i ū l a u Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos nustatyti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinių brėžinyje nurodytus servitutus

            3. N u s t a t a u, kad:

            3.1. sklypo naudotojas turi kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrių dėl žemės sklypo suformavimo;

3.2. žemės sklypo ribos ir plotas gali būti keičiami atlikus kadastrinius matavimus.

           

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Danuta Narbut

______________

 

 

Į pradžią