Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2366/19 2019-09-17
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-09-18 ĮSAKYMO NR. 30-2001 „DĖL GYVŪNŲ LAIKYMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-09-18 ĮSAKYMO NR. 30-2001 „DĖL GYVŪNŲ LAIKYMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 17 d.   Nr. 30- 2366/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

k e i č i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 30-2001 „Dėl Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių tvirtinimo“ patvirtintas Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisykles:

1. Išdėstau 8 punktą taip:

„8. Savivaldybės administracijos Želdynų skyrius organizuoja varninių paukščių gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimą pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatytus reikalavimus.“

2. Išdėstau 9.2 papunktį taip:

„9.2. šerti bepriežiūrius, bešeimininkius, laukinius gyvūnus viešosiose, bendrojo naudojimo vietose ar patalpose, daugiabučių gyvenamųjų namų balkonuose, mėtyti maistą, jo likučius iš balkonų, per langus ar panašiai. Vandens paukščius galima lesinti vandens telkinių pakraščiuose, šiems pasidengus ledu. Kitus laukinius paukščius, išskyrus balandžius, galima lesinti tik žiemą, tinkamu lesalu, jei tam tikslui įrengiamos ir prižiūrimos lesyklėlės. Laikydamiesi Taisyklių IV skyriuje nustatytų reikalavimų, bešeimininkių kačių kastravimo programas (pavyzdinės bešeimininkių kačių kastravimo programos forma pateikta priede) vykdantys asmenys gali šerti bešeimininkes kates tik Savivaldybės administracijos Administracinės veiklos skyriaus nustatytose vietose ir vietose, kurias pagal tuo metu galiojusių teisės aktų reikalavimus nustatė kiti Savivaldybės administracijos padaliniai;“.

3. Išdėstau 9.7 papunktį taip:

„9.7. įrengti būdas ar kitas slėptuves bešeimininkėms katėms, išskyrus atvejus, kai būdos (slėptuvės) įrengiamos pagal Savivaldybės administracijos Administracinės veiklos skyriaus vedėjo suderintas bešeimininkių kačių kastravimo programas arba suderintoje bešeimininkių kačių kastravimo programos vykdymo vietoje įrengiama būda (slėptuvė) pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus suderintą tipinį būdos (slėptuvės) projektą;“.

4. Išdėstau 23 punktą taip:

„23. Savivaldybės administracijos Administracinės veiklos skyriaus vedėjas įsakymu derina bešeimininkių kačių kastravimo programas, naikina suderintas programas ir bešeimininkių kačių šėrimo vietas.“

5. Išdėstau 26 punktą taip:

„26. Asmuo, norintis mažinti bešeimininkių kačių populiaciją, Savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriui arba naudodamasis Savivaldybės elektroninių paslaugų teikimo sistema pateikia prašymą, kuriame nurodo siūlomą bešeimininkių kačių kastravimo programos vykdymo vietą. Bešeimininkių kačių kastravimo programos vykdymo vietą nekilnojamojo turto registre užregistruotame žemės sklype asmuo privalo suderinti su žemės sklypo savininku (bendraturčiais) ar teisėtu valdytoju ir pateikti tokį suderinimą patvirtinantį dokumentą.“

6. Išdėstau 27 punktą taip:

„27. Įvertinęs asmens prašyme nurodytą siūlomą bešeimininkių kačių kastravimo programos vykdymo vietą, konkrečios teritorijos ypatumus ir kitas aplinkybes, Savivaldybės administracijos Administracinės veikos skyrius parengia bešeimininkių kačių kastravimo programą.“

7. Išdėstau 30–31 punktus taip:

„30. Savivaldybės administracijos Administracinės veiklos skyrius ne vėliau kaip kitą darbo dieną praneša asmeniui apie suderintą programą, nurodydamas, kur ir kada jis gali atsiimti suderintos programos kopiją arba išsiunčia programos kopiją paštu.

31. Programos rengėjas (vykdytojas) privalo laikytis suderintos programos reikalavimų, o bešeimininkes kates galima šerti tik toje vietoje, kurią nustatė Savivaldybės administracijos Administracinės veiklos skyriaus vedėjas arba pagal tuo metu galiojusių teisės aktų reikalavimus kitas Savivaldybės administracijos padalinys. Suderintų bešeimininkių kačių kastravimo programų vykdymo vietos yra skelbiamos viešai: https://maps.vilnius.lt/saugus-miestas?zoom=0&x=581205.6135&y=6064062.25&elderships=999!4!5!0!&allLayers=999!&basemap=base-dark&identify=. Bešeimininkės katės šeriamos turint tikslą jas sugauti ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su bešeimininkių kačių populiacijos mažinimu ir tolesne jų priežiūra.“

8. Išdėstau 37 punktą taip:

„37. Bepriežiūrius ir bešeimininkius gyvūnus gaudo, laiko, eutanazuoja ir pirmąją veterinarinę pagalbą suteikia tik Vilniaus gyvūnų globos namai ir (arba) kitas juridinis asmuo, atitinkantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos reikalavimus. Vilniaus gyvūnų globos namų vykdomas funkcijas koordinuoja Savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius. Bepriežiūres ir bešeimininkes kates gali gaudyti gyvūnų globėjai ir asmenys, vykdantys bešeimininkių kačių kastravimo programas.“

9. Išdėstau 40 punktą taip:

„40. Jei pagauti gyvūnai yra registruoti Gyvūnų augintinių registre, Vilniaus gyvūnų globos namų darbuotojai nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, praneša gyvūno savininkui ir Savivaldybės administracijos Administracinės veiklos skyriui apie tokio gyvūno sugavimą. Vilniaus gyvūnų globos namai gali atiduoti sugautą gyvūną savininkui tik po to, kai gyvūną paskiepija nuo pasiutligės, jei gyvūnas nebuvo skiepytas nuo pasiutligės arba nuo paskutinio skiepijimo praėjo daugiau kaip vieni metai.“

10. Išdėstau Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių priedo suderinimo žymą taip:

„SUDERINTA

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Administracinės veiklos skyriaus vedėjo

20 ___ - ___ - ___  įsakymu Nr. ____“

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią