Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Dokumento Projektas, Nr. A1-305 2019-10-08
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą


 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO V. SIROKOMLĖS G. 8 PERĖMIMO IŠ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ IR PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS

 

2019 m. spalio 8 d.   Nr. A1-305

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 3, 17 punktais ir 7 straipsnio 34 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 36 straipsnio 2 dalimi, įgyvendindama Negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų bei kito ilgalaikio materialiojo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. 1-1778 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“,
2.2 ir 4.2 papunkčius ir atsižvelgdama į viešosios įstaigos Greitosios medicinos pagalbos stoties 
2019 m. spalio 2 d. prašymą Nr. SD(1.3)-344 „Dėl patalpų V. Sirokomlės g. 8“ ir 2019 m. spalio 3 d. prašymą „Prašymas suteikti panaudos pagrindais negyvenamąsias patalpas“, viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos 2019 m. spalio 3 d. prašymus Nr. 1-409 ir Nr. 1-415, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.   Perimti Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą V. Sirokomlės g. 8 iš šių sveikatos priežiūros įstaigų:

1.1.  viešosios įstaigos Greitosios medicinos pagalbos stoties 39,27 (trisdešimt devynių ir dvidešimt septynių šimtųjų) kv. m patalpas, plane pažymėtas indeksais 1-(39-44), esančias pastate, kurio unikalus Nr. 1094-0415-3020;

1.2.  viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos 82,75 (aštuoniasdešimt dviejų ir septyniasdešimt penkių šimtųjų) kv. m patalpas, plane pažymėtas indeksais 1-(6-13), su bendrojo naudojimo patalpa, plane pažymėta indeksu 1-14, esančias pastate, kurio unikalus Nr. 1094-0415-3010.

2. Perduoti panaudos pagrindais sveikatos priežiūros įstaigoms, kaip subjektams, įgyvendinantiems savarankiškąją Savivaldybės funkciją – pirminę asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą ir valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją – antrinės sveikatos priežiūros organizavimą, Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį V. Sirokomlės g. 8:

2.1. dešimčiai metų viešajai įstaigai Greitosios medicinos pagalbos stočiai 82,75 kv. m negyvenamąsias patalpas, plane pažymėtas indeksais 1-(6-13), su bendrojo naudojimo patalpa, plane pažymėta indeksu 1-14, pastate, kurio unikalus Nr. 1094-0415-3010;

2.2. iki 2027 m. gruodžio 19 d. viešajai įstaigai Naujosios Vilnios poliklinikai papildomas 39,27 (trisdešimt devynių ir dvidešimt septynių šimtųjų) kv. m patalpas, plane pažymėtas indeksais 1-(39-44), pastate, kurio unikalus Nr. 1094-0415-3020.

3. Įpareigoti Nekilnojamojo turto skyrių parengti Savivaldybės turto panaudos sutartį dėl 2.1 papunktyje nurodytų negyvenamųjų patalpų ir susitarimą dėl 2017 m. gruodžio 19 d. Savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. A467-60/17-(2.14.1.43-TD2) 1 punkto pakeitimo, numatant, kad nekilnojamasis turtas, nurodytas 2.1 ir 2.2 papunkčiuose, gali būti naudojamas tik šiuo metu pirmiau išvardytų asmens sveikatos priežiūros įstaigų įstatuose nustatytai veiklai vykdyti.

4. Įgalioti:

4.1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių, o jo nesant – pavaduojantį Savivaldybės administracijos direktorių direktoriaus pavaduotoją, pasirašyti 3 punkte nurodytą panaudos sutartį ir susitarimą;

4.2. Nekilnojamojo turto skyriaus vedėją pasirašyti 2.1 ir 2.2 papunkčiuose nurodyto nekilnojamojo turto perdavimo ir priėmimo aktus.

5. Pavesti Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

 

 

 

 

     

     

 

Į pradžią