Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 40-410/19 2019-10-09
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą

PATVIRTINTA

    Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m.                  d.                         

įsakymu Nr.

 

 

VIEŠOSIOS IR PRIVAČIOS PARTNERYSTĖS SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (VPPS-5)

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.      Viešosios ir privačios partnerystės skyriaus patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II. PASKIRTIS

 

2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Viešosios ir privačios partnerystės skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjo (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga vykdyti bendrą Administracijos ir Vilniaus miesto savivaldybei (toliau – Savivaldybė) pavaldžių įstaigų ir įmonių investicinių projektų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų, valstybės, savivaldybės, tarptautinių ir kitų investicijų fondų ir programų lėšomis ir įgyvendinamų viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu valdymą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis – investicinių projektų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų, valstybės, savivaldybės, tarptautinių ir kitų investicijų fondų ir programų lėšomis ir įgyvendinamų viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, valdymas ir koordinavimas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo patirtį investicinių projektų, finansuojamų Europos Sąjungos, valstybės investicinės programos, Savivaldybės biudžeto lėšomis valdymo ir (ar) rengimo srityje;

4.3. išmanyti Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą bei viešąjį administravimą reglamentuojančius teisės aktus;

4.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo ir privataus sektorių partnerystę, nustatančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, nustatančiais Europos Sąjungos fondų ir programų administravimą ir finansavimą, Lietuvos Respublikos investicijų įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, nustatančiais projektų įgyvendinimą ir valdymą;

4.5. išmanyti investicinių projektų, finansuojamų Europos Sąjungos, valstybės investicinės programos, Savivaldybės biudžeto lėšomis ir įgyvendinamų viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, rengimo ir įgyvendinimo metodikas;

4.6. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;

4.7. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti Skyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:

5.1. atlieka Europos Sąjungos struktūrinių fondų, valstybės, tarptautinių ar kitų investicijų fondų ir programų (toliau – Projektų finansavimo programos) ir įgyvendinamų viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu paiešką, jų analizę ir teikia informaciją Administracijos struktūriniams padaliniams;

5.2. renka, analizuoja ir apibendrina informaciją apie Savivaldybės projektų rengimo, įgyvendinimo pažangą, eigą ir poveikį;

5.3. bendradarbiauja su kitais Administracijos struktūrinius padaliniais, Savivaldybės įstaigomis ir įmonėmis bei pagal kompetenciją konsultuoja ir vertina jų planuojamus projektus bei teikia išvadas;

5.4. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant investicinius projektus, finansuojamus Projektų finansavimo programų lėšomis ir įgyvendinamus viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu;

5.5. atsižvelgdamas į Projektų valdymo metodikos Vilniaus miesto Savivaldybėje ir Savivaldybės projektų valdymo politikos nuostatus, vykdo Administracijos struktūrinių padalinių ir Savivaldybės įstaigų ir įmonių inicijuojamų, rengiamų ir įgyvendinamų projektų koordinavimą;

5.6. rengia investicinius projektus, atlieka investicijų projektų socialinius-ekonominius vertinimus, finansinį modeliavimą, teikia išvadas ir pasiūlymus Skyriaus vedėjui;

5.7. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl investicinių projektų valdymo ir įgyvendinimo;

5.8. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui, skelbia ir vykdo paslaugų pirkimo konkursus Administracijos nustatyta tvarka;

5.9. Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja tarpinstitucinių ir Savivaldybės darbo grupių, komitetų, komisijų bei inicijuojamų, įgyvendinamų projektų valdymo struktūros dalyvių veikloje;

5.10. Skyriaus vedėjo pavedimu rengia Tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus bei Skyriaus vedėjo įsakymų projektus;

5.11. rengia investicinių projektų ir Vilniaus miesto investicinės aplinkos pateiktis Savivaldybės vadovybei;

5.12. teikia pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos planų;

5.13. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitą Skyriaus valstybės tarnautoją, jo nesant;

5.14. pagal kompetenciją vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti įstaigai keliamus strateginius tikslus.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

 

Susipažinau ir sutinku:

_____________________

(parašas)

_____________________

(vardas ir pavardė)

_____________________

(data)

Į pradžią