Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-2030/19 2019-10-09
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL SKLYPO AUŠROS VARTŲ G. 3 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO AUŠROS VARTŲ G. 3 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2019 m. spalio 9 d.   Nr. A30-2030/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsniu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 16 ir 20 straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 ,,Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.5 papunkčiu:

1. T v i r t i n u  kitos paskirties žemės sklypo Aušros Vartų g. 3 formavimo ir pertvarkymo projektą, kurio tikslas – suformuoti naudojamą kitos paskirties žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį, projekto erdvinius duomenis, nurodytus Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (paslaugos Nr. ZSFP-58783), ir sprendinius (pagal pridedamą brėžinį):

1.1. plotą – 759 (septynių šimtų penkiasdešimt devynių) kv. m;

1.2. naudojimo būdus:

1.2.1. daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos;

1.2.2. komercinės paskirties objektų teritorijos;

1.3. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“:

1.3.1. sklype ir šalia jo esančių bei numatytų inžinerinių tinklų ir statinių naudojimo – ryšių linijų apsaugos zonos (I sk.), elektros linijų apsaugos zonos (VI sk.), dujotiekių apsaugos zonos (IX sk.), šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos (XLVIII sk.), vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (XLIX sk.), aerodromo apsaugos zonos (V sk.);

            1.3.2. nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos apribojimus – sklypas yra Vilniaus senamiesčio (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 16073) teritorijoje, Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 25504) teritorijoje. Sklypas tvarkomas pagal Vilniaus senamiesčio regeneravimo projekto, Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatas, specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas (XIX sk.), kitus šiai teritorijai keliamus reikalavimus bei nustatyta tvarka suderintus projektus.

            2. N u s t a t a u,  kad:

            2.1. sklypo naudotojas turi kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrių dėl žemės sklypo suformavimo;

2.2. žemės sklypo ribos ir plotas gali būti keičiami atlikus kadastrinius matavimus.

           

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Danuta Narbut

______________

 

 

Dokumento priedai:
A30-2030/19 - DĖL SKLYPO AUŠROS VARTŲ G. 3 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią