Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Dokumento Projektas, Nr. A1-307 2019-10-09
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą


 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2017-02-01 SPRENDIMO NR. 1-818 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

 

2019 m. spalio 9 d.   Nr. A1-307

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 711 „Dėl Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ 8 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus, patvirtintus Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 1 d. Nr. 1-818 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, ir 3 priede vietoj žodžių ir skaičių „patirtų faktinių sąnaudų išlyginimas, kuris bus taikomas 2020, 2021 ir 2022 metais – 13,43 Eur/t“ įrašyti žodžius ir skaičius „patirtų faktinių sąnaudų išlyginimas už sąnaudas, patirtas iki 2020 m. sausio 1 d., dengiamas iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto“.

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

Į pradžią