Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Priedas Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2630/19 2019-10-14
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL BENDROVIŲ, ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO IR JO VIEŠINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BENDROVIŲ, ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO IR JO VIEŠINIMO

 

2019 m. spalio 14 d.   Nr. 30-2630/19

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. 1-52 „Dėl Tarybos 2015-06-17 sprendimo Nr. 1-60 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės valdymo ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo“ pakeitimo“:

1.              T v i r t i n u  Bendrovių, įmonių ir įstaigų sąrašą (pridedama).

2.              Į p a r e i g o j u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos padalinius, kuruojančius šio įsakymo 1 punktu patvirtintame sąraše nurodytas bendroves, įmones ir įstaigas, užtikrinti, kad:

2.1.         būtų atliktos metinės finansinio turto inventorizacijos;

2.2. teisės aktų nustatytais terminais būtų parengtos ir iki kiekvienų metų kovo 1 d. Apskaitos bei Finansų ir ekonomikos skyriams pateiktos preliminariosios finansinės ataskaitos, įstatymų nustatytais terminais metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir veiklos ataskaita, taip pat, kai to reikalauja teisės aktai, – audito ataskaita;

2.3. mažiausiai vieną kartą per metus būtų atlikta viešųjų įstaigų, kuriose Savivaldybė turi mažumos dalį, analizė, siekiant nustatyti, ar visuomenei naudinga ir Savivaldybei būtina likti šių įstaigų dalininke.

3. N u s t a t a u, kad Vilniaus miesto savivaldybės bendrovių, įmonių ir įstaigų, nurodytų šio įsakymo priede, visi strateginiai ir veiklos vertinimo klausimai būtų derinami su Savivaldybės administracija.

4. P a v e d u  Inovacijų ir technologijų grupei užtikrinti, kad 1 punktu patvirtintas sąrašas būtų paskelbtas Savivaldybės interneto svetainėje.

5. N u s t a t a u, kad už 1 punktu patvirtinto sąrašo atnaujinimą ir keitimą yra atsakingas Ekonomikos ir finansų skyrius.

6. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 29 d. įsakymą Nr. 30-672 „Dėl Bendrovių, įmonių ir įstaigų bei jas kuruojančių departamentų sąrašo tvirtinimo ir jo viešinimo“.

7. P a s i l i e k u  sau šio įsakymo vykdymo kontrolę.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Dokumento priedai:
30-2630/19 - DĖL BENDROVIŲ, ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO IR JO VIEŠINIMO (1 PRIEDAS)
30-2630/19 - DĖL BENDROVIŲ, ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO IR JO VIEŠINIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią