Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 30-2777/19 2019-10-29
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
 DĖL PARAMOS SOCIALINĖS IR INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRAI PINIGAIS ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

                                                                                                               PATVIRTINTA

                                                                                                               Vilniaus miesto savivaldybės

                                                                                                               administracijos direktoriaus

                 2019 m. ................. d.

                                                                                                               įsakymu Nr. ......................

 

 

PARAMOS, SKIRIAMOS VAIKŲ, AUGANČIŲ SOCIALINĘ RIZIKĄ PATIRIANČIOSE ŠEIMOSE, NEFORMALIAJAM UGDYMUI FINANSUOTI, ADMINISTRAVIMO IR PADĖKOS LENTELIŲ UŽ SUTEIKTĄ PARAMĄ ĮRENGIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BendrosIOS nuostatos

 

1. Paramos, skiriamos vaikų, augančių socialinę riziką patiriančiose šeimose, neformaliajam ugdymui finansuoti, administravimo ir padėkos lentelių už suteiktą paramą įrengimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu ir Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos 2019 m. birželio 16 d. sprendimu
Nr. 1-98 ,,Dėl Vardinių suolelių įrengimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

2. Šis Aprašas nustato paramos, skiriamos vaikų, augančių socialinę riziką patiriančiose šeimose, neformaliajam ugdymui finansuoti (toliau − parama), teikimo, paramos sutarties pasirašymo, paramos gavimo, gautos paramos apskaitos ir panaudojimo bei ataskaitų apie gautą paramą teikimo, padėkos lentelių įrengimo tvarką bei dizainą.

3. Parama yra savanoriškas ir neatlygintinas paramos teikimas paramos gavėjui.

4. Paramos teikėjas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą bei Savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 16 d. sprendimą Nr. 1-98 ,,Dėl Vardinių suolelių įrengimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ Savivaldybės administracijai piniginėmis lėšomis suteikia paramą.

            5. Paramos, skiriamos vaikų, augančių socialinę riziką patiriančiose šeimose, neformaliajam ugdymui finansuoti, sutartis (toliau – paramos sutartis) – teisės aktų nustatyta tvarka ir atvejais sudarytas savanoriškas paramos teikėjo ir paramos gavėjo susitarimas, kuriuo nustatomas paramos objektas, šalių teisės ir pareigos, sutarties vykdymo terminai ir tvarka, sutarties galiojimas, nutraukimas, pakeitimas ir papildymas.

            6. Padėkos lentelė – nedidelio formato padėkos už suteiktą paramą lentelė su paramos teikėjo pageidaujamu užrašu, pritvirtina ant Vilniaus mieste esančių suolelių.

 

II. PARAMOS TEIKIMAS. PARAMOS SUTARTIES SUDARYMAS

 

7. Paramos teikėjui pareiškus norą suteikti paramą, paramos teikėjas informuojamas (žodžiu, elektroniniu laišku, raštu), į kokią Savivaldybės sąskaitą parama gali būti pervedama, taip pat nurodomi kiti paramos teikimui reikalingi rekvizitai. Informacija apie galimybę teikti paramą nuolat viešinama Savivaldybės interneto svetainėje. Už informacijos viešinimą yra atsakingas Rinkodaros ir komunikacijos skyrius.

8. Paramos sutartis sudaroma raštu, o tuo atveju, kai paramos vertė didesnė kaip 14 500 (keturiolika tūkstančių penki šimtai) Eur, paramos sutartis yra tvirtinama notaro (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.469 straipsnio 2 dalis).

9. Paramos sutarties projektą (Aprašo 1 priedas) parengia ir su juo paramos teikėją supažindina Finansų ir ekonomikos skyriaus Mokesčių poskyris

10. Parengus paramos sutarties projektą pagal Aprašo 1 priede pateiktą formą, paramos sutarties projektą vizuoja Finansų ir ekonomikos skyrius, Švietimo aplinkos skyrius, Bendrojo ugdymo skyrius, Ikimokyklinio ugdymo skyrius, Jaunimo skyrius, Socialinių paslaugų skyrius, Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius bei Rinkodaros ir komunikacijos skyrius. O tais atvejais, kai paramos sutarties projekto nuostatos neatitinka šiuo Aprašu patvirtintos paramos sutarties formos, – papildomai ir Teisės grupės vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

11. Parengta sutartis ir vizuotas sutarties projektas teikiami pasirašyti Savivaldybės administracijos direktoriui  ar jo įgaliotam asmeniui.

 

III. PARAMOS GAVIMAS IR ADMINISTRAVIMAS

 

12. Vidinėje Finansų ir ekonomikos skyriaus Mokesčių poskyrio apskaitoje fiksuojami paramos teikėjai.

13. Gautos paramos lėšos apskaitomos atskiroje paramai skirtoje Savivaldybės administracijos sąskaitoje.

14. Paramos lėšos administruojamos Finansų ir ekonomikos skyriaus Mokesčių poskyryje. Administruodamas paramos teikimą, atsakingas darbuotojas:

14.1. sutikrina, ar įvykdyti įsipareigojimai pagal rašytines (notaro patvirtintas) paramos sutartis;

14.2. informuoja apie suteiktą paramą (jos dydį, paramos teikėją, paramos teikėjo kontaktinius duomenis, jei tokie žinomi, ir kitas aplinkybes) Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrių Aprašo VII skyriuje nustatytiems veiksmams atlikti.

 

IV. GAUTŲ PARAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

 

15. Gautos paramos lėšos naudojamos vaikų, augančių socialinę riziką patiriančiose šeimose, neformaliajam ugdymui finansuoti. Švietimo aplinkos skyrius, Bendrojo ugdymo skyrius, Ikimokyklinio ugdymo skyrius, Jaunimo skyrius, Socialinių paslaugų skyrius paramos lėšas panaudojęs ne pagal paskirtį, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Apibendrinta informacija apie gautą paramą pinigais teikiama Finansų ir ekonomikos skyriaus Biudžeto poskyriui, Švietimo aplinkos skyriui, Bendrojo ugdymo skyriui, Ikimokyklinio ugdymo skyriui, Jaunimo skyriui ir Socialinių paslaugų skyriui.

17. Finansų ir ekonomikos skyriaus Biudžeto poskyris, rengdamas Savivaldybės biudžeto projektą, numato iki 100 proc. per einamuosius finansinius metus gautos paramos dydžio Savivaldybės biudžeto išlaidas.

18. Per einamuosius metus sukaupta parama pervedama į Savivaldybės biudžeto sąskaitą.

19. Finansų ir ekonomikos skyriaus Biudžeto poskyrius nepanaudotas einamųjų metų paramos lėšas įtraukia į rengiamą kitų metų Savivaldybės biudžeto projektą.

 

V. INFORMACIJOS IR ATASKAITŲ APIE GAUTĄ PARAMĄ TEIKIMAS

 

20. Finansų ir ekonomikos skyriaus Mokesčių poskyris, vykdydamas Savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 19 d. sprendimą Nr. 1-98 ,,Dėl Vardinių suolelių įrengimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, rengia ir teikia Apskaitos skyriui šias ataskaitas:

20.1. mėnesio ataskaitą apie iš vieno paramos teikėjo gautą paramą, didesnę kaip 15 000 (penkiolika tūkstančių) Eur (forma PLN 203). Mėnesio ataskaitos teikiamos už tą mėnesį, per kurį nuo kalendorinių metų pradžios iš to paties paramos teikėjo gautos paramos suma viršija 15000 Eur, ir už kiekvieną toliau einantį tų kalendorinių metų mėnesį, per kurį iš to paties paramos teikėjo gaunama parama. Mėnesio ataskaitose privalo būti pateikta informacija apie konkrečius paramos teikėjus – nurodoma gautos piniginės paramos suma. Atitinkamo mėnesio ataskaita turi būti pateikta iki kito mėnesio 10 dienos;

20.2. metinę ataskaitą apie paramos gavimą ir panaudojimą (forma FR0478). Ataskaita pateikiama iki kitų kalendorinių metų gegužės 1 d. 

21. Apskaitos skyrius rengia ir teikia teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai šias ataskaitas:

21.1. mėnesio ataskaitą apie iš vieno paramos teikėjo gautą paramą, didesnę kaip 15 000 (penkiolika tūkstančių) Eur. Atitinkamo mėnesio ataskaita turi būti pateikta iki kito mėnesio 15 dienos (forma PLN 203);

21.2. metinę ataskaitą apie paramos gavimą ir panaudojimą (forma FR0478). Ataskaita pateikiama iki kitų kalendorinių metų gegužės 15 d. Ji gali būti pateikiama ir elektroniniu būdu.

22. Siekiant informuoti visuomenę apie paramos teikėjus, informacija apie paramos teikėjus bei apie surinktos paramos panaudojimą skelbiama viešai vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Fizinių asmenų, sutinkančių su jų duomenų skelbimu, duomenys (vardas, pavardė) skelbiami interneto svetainėje www.vilnius.lt 1, 10 arba 50 metų nuo paramos sutarties pasirašymo dienos, priklausomai nuo skiriamos paramos dydžio. Už šios informacijos skelbimą atsakingas Rinkodaros ir komunikacijos skyrius.

 

VI. PADĖKOS LENTELIŲ UŽ SUTEIKTĄ PARAMĄ FORMA IR ĮRENGIMO VIETOS

 

23. Už Aprašo II skyriuje suteiktą paramą ant Vilniaus mieste esamų suolelių paramos teikėjams įrengiama padėkos lentelė. Suoleliai, ant kurių tvirtinamos padėkos lentelės, laikomi vardiniais suoleliais.

24. Bendri padėkos lentelės matmenys – ne daugiau kaip 40 milimetrų vertikaliai ir 80 milimetrų horizontaliai (metalizuotas plastikas, ne mažiau kaip 2 milimetrų storio).  Pavyzdinė padėkos lentelės forma ir vizualizacija, nurodyti Aprašo 2 priede. Lentelėje tekstas graviruojamas lazeriu. Lentelės tvirtinimas – įleidžiama į suoliuko tašą, dešinėje pusėje (suoliukas su atlošu – viršutiniame taše, suoliukas be atlošo – viduriniame taše).

25. Ant padėkos lentelės negali būti tiesiogiai konkrečius prekės ženklus propaguojančių bei neapykantą ar diskriminaciją skatinančių užrašų, taip pat tokie užrašai negali prieštarauti Vilniaus miesto pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisijos rekomendacijoms, jei tokios nustatytos.

26. Padėkos lentelės užrašas ir įrengimo vieta, pageidaujant paramos teikėjui, yra derinamas su paramos teikėju.

27. Padėkos lentelės ant vardinių suolelių tvirtinamos šiose Vilniaus miesto vietose:

27.1. Vingio parke;

27.2. Gedimino prospekte;

27.3. Bernardinų sode;

27.4. Neries krantinėje;

27.5. kitose lankytinose vietose.  

 

VII. PADĖKOS LENTELIŲ ĮRENGIMAS

 

28. Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius, gavęs Aprašo 14.2 papunktyje nurodytą informaciją iš Finansų ir ekonomikos skyriaus Mokesčių poskyrio:

28.1. susisiekia su paramos teikėju dėl padėkos lentelės užrašo ir tvirtinimo vietos derinimo;

28.2 jeigu įrengiant padėkos lentelę naudojami paramos teikėjo duomenys, gauna rašytinį sutikimą naudoti asmens duomenis (forma pateikiama Aprašo 3 priede). Jeigu padėkos lentelėje bus naudojami kitų fizinių asmenų duomenys, gauna rašyti patvirtinimą, kad asmuo, kurio duomenys bus naudojami padėkos lentelėje apie duomenų tvarkymą yra informuotas ir su tuo sutinka;

28.3. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja padėkos lentelės įsigijimą, atsiskaitymą ir tvirtinimą ant vardinių suolelių;

28.4. apie padėkos lentelės įrengimą informuoja (žodžiu, elektroniniu laišku) paramos teikėją.

29. Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius sudaro ir nuolat atnaujina vardinių suolelių ir padėkos lentelių sąrašą (apskaitą), vykdo vardinių suolelių ir padėkos lentelių stebėseną, pagal poreikį organizuoja ir vykdo vardinių suolelių ir įrengtų padėkos lentelių išsaugojimą bei priežiūrą Savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. 1-98 ,,Dėl Vardinių suolelių įrengimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtinto Vardinių suolelių įrengimo tvarkos aprašo 8 punkte nurodytais terminais.

30. Atsiradus poreikiui vardiniai suoleliai su ant jų esančiomis padėkos lentelėmis gali būti perkeliami į kitą vietą. Tokį sprendimą priima Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius. Sprendimas perkelti vardinius suolelius su padėkos lentelėmis nėra derinamas su paramos teikėju.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31. Už tinkamą šio Aprašo įgyvendinimą atsako Finansų ir ekonomikos skyrius, Apskaitos skyrius,  Švietimo aplinkos skyrius, Bendrojo ugdymo skyrius, Ikimokyklinio ugdymo skyrius, Jaunimo skyrius, Socialinių paslaugų skyrius, Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius bei Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus.

32. Tarnautojai ir darbuotojai už šio Aprašo nuostatų nesilaikymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

33. Aprašas gali būti pildomas, keičiamas ar pripažįstamas netekusiu galios teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_______________________________

 


Paramos, skiriamos vaikų, augančių

socialinę riziką patiriančiose šeimose,

neformaliajam ugdymui finansuoti,

administravimo ir padėkos lentelių

už suteiktą paramą įrengimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Paramos sutarties forma)

 

PARAMOS, SKIRIAMOS VAIKŲ, AUGANČIŲ SOCIALINĘ RIZIKĄ PATIRIANČIOSE ŠEIMOSE, NEFORMALIAJAM UGDYMUI FINANSUOTI, SUTARTIS

 

2019 m.                                            d. Nr.

Vilnius

 

I. SUTARTIES ŠALYS

 

Mes (Aš) _________________________________________________________________

                (paramos teikėjo vardas, pavardė arba pavadinimas, kodas, gyvenamasis arba buveinės adresas)

(toliau – Paramos teikėjas), atstovaujami (-as, -a) ______________________________________,

                                                                                                 (pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

veikiančio (-os)  pagal ___________________________________________________________,

                                                                                (atstovavimo pagrindas)

ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188710061 (toliau – Paramos gavėjas), atstovaujama ___________________________________________________________________,

                                                        (pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

veikiančio (-os) pagal ___________________________________________________________,

                                                          (atstovavimo pagrindas)

(toliau kartu dar vadinami Šalimis, o atskirai Šalimi),

 

atsižvelgdami į tai, kad vaikų, augančių socialinę riziką patiriančiose šeimose, neformalusis ugdymas yra svarbi socialinės politikos dalis ir palankesnių sąlygų neformaliajam ugdymui sudarymas ir plėtojimas yra svarbus visuomenės švietimo veiksnys,

ir siekdami sudaryti sąlygas Paramos teikėjui prisidėti prie šių visuomeninių santykių gerinimo ir plėtojimo,

sudarome šią paramos, skiriamos vaikų, augančių socialinę riziką patiriančiose šeimose, neformaliajam ugdymui finansuoti, sutartį (toliau – Sutartis).

 

II. SUTARTIES OBJEKTAS

 

1. Sutarties objektas yra parama pinigais (toliau vadinama – Parama), kuri suteikiama Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu ir atsižvelgus į  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. 1-98 ,,Dėl Vardinių suolelių įrengimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ bei šiuo sprendimu patvirtinto Vardinių suolelių įrengimo tvarkos aprašo nuostatas bei Paramos teikėjo išreikštą sutikimą (valią) dėl numatomos teikti paramos dydžio.

2. Paramos vertę sudaro ________  (suma žodžiais) Eur.

 

 


III. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

3. Paramos teikėjas: 

3.1. įsipareigoja per 7 dienas nuo Sutarties sudarymo perduoti Paramos gavėjui 2 punkte nurodytą paramos dalyką;

3.2. Sutarties 2 punkte numatyta Parama pinigais pervedama į  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą Nr. LT234010051005085886, esančią AB LUMINOR banke AB (banko kodas 40100).

 

4. Paramos gavėjas įsipareigoja:

4.1. perimti paramos dalyką iš Paramos teikėjo;

4.2. panaudoti gautą paramą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 19 d. sprendime Nr. 1-98 ,,Dėl Vardinių suolelių įrengimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ numatytiems  tikslams;

4.3. apie paramos teikimą paskelbti interneto svetainėje www.vilnius.lt;

4.4. Paramos teikėjui įvykdžius įsipareigojimus, kylančius iš šios Sutarties, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. 1-98 ,,Dėl Vardinių suolelių įrengimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, šiuo sprendimu patvirtinto Vardinių suolelių įrengimo tvarkos aprašo ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos .... d. įsakymu Nr. ..... „Dėl Paramos, skiriamos vaikų, augančių socialinę riziką patiriančiose šeimose, neformaliajam ugdymui finansuoti, administravimo ir padėkos lentelių už suteiktą paramą įrengimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtinto Paramos, skiriamos vaikų, augančių socialinę riziką patiriančiose šeimose, neformaliajam ugdymui finansuoti, administravimo ir padėkos lentelių už suteiktą paramą įrengimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka ir sąlygomis už suteiktą paramą ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Paramos suteikimo įrengti padėkos lentelę ir apie tai informuoti Paramos teikėją (žodžiu, el. laišku), vykdyti ir organizuoti vardinio suolelio ir padėkos lentelės priežiūrą ir išsaugojimą.     

5. Paramos gavėjas patvirtina, kad jam įstatymo nustatyta tvarka yra suteiktas paramos gavėjo statusas.

 

IV. SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS, PAKEITIMAS IR PAPILDYMAS

 

5. Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius.

6. Galiojanti Sutartis  Šalims turi įstatymo galią.

7. Sutartis rašytiniu Šalių susitarimu gali būti pakeista, nutraukta ir papildyta.

8. Sutartis gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais atvejais ir pagrindais.

9. Nė viena iš Šalių negali perduoti savo įsipareigojimų tretiesiems asmenims be rašytinio kitos Šalies sutikimo.

10. Visi šios Sutarties papildymai ir pakeitimai yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

11. Jei Šalys reorganizuojamos ar likviduojamos, visos šia Sutartimi nustatytos teisės ir pareigos pereina jos teisių ir pareigų perėmėjui.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Sudarydamos Sutartį, įgyvendindamos savo teises bei atlikdamos pareigas, Šalys veikia pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus.

13. Visi ginčai, kylantys dėl Sutarties, sprendžiami Šalių tarpusavio derybų keliu, remiantis sąžiningumo, protingumo, teisingumo principais, o nepasiekus susitarimo – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Ginčai teisme sprendžiami pagal Paramos gavėjo buveinės vietą.

14. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, kurių po vieną atitenka Sutarties Šalims.

 

 

ŠALIŲ (JŲ ATSTOVŲ) VARDAI, PAVARDĖS, PARAŠAI

 

 

Paramos teikėjo vardu                                                          Paramos gavėjo vardu

 

  

 

 

 

 


 

Paramos, skiriamos vaikų, augančių

socialinę riziką patiriančiose šeimose, 

neformaliajam ugdymui finansuoti,

administravimo ir padėkos lentelių

už suteiktą paramą įrengimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

LENTELIŲ PAVYZDŽIAI

 

 

1 pavyzdys.

 

2

 

 

2 pavyzdys.

1

 

 

 

 

 


 

 

3 pavyzdys.

 

3-


Paramos, skiriamos vaikų, augančių

socialinę riziką patiriančiose šeimose,

neformaliajam ugdymui finansuoti,

administravimo ir padėkos lentelių

už suteiktą paramą įrengimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

(Sutikimo dėl asmens duomenų naudojimo forma)

 

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO

______

(data)

 

Aš, _______________________________________________________, patvirtinu, kad:

                                      (vardas, pavardė, gimimo metai)

1.    SUTINKU, kad mano asmens duomenys būtų skelbiami padėkos lentelėje, kuri bus įrengta su manimi suderintoje vietoje, 1, 10 arba 50 metų nuo paramos sutarties pasirašymo, priklausomai nuo skiriamos paramos dydžio;                              

      SUTINKU , NESUTINKU , kad siekiant informuoti visuomenę apie paramos teikėjus mano asmens duomenys (vardas, pavardė) būtų skelbiami Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje adresu www.vilnius.lt 1, 10 arba 50 metų nuo paramos sutarties pasirašymo dienos, priklausomai nuo skiriamos paramos dydžio.

2.    Esu informuotas (-a), kad:

2.1          duomenų valdytoja yra Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, el. paštas savivaldybe@vilnius.lt;

2.1.       asmens duomenys bus saugomi visą paramos teikimo sutarties galiojimo laiką ir 10 metų po jos pabaigos; 

2.2.       bet kada galiu atšaukti šį sutikimą kreipdamasis el. paštu savivaldybe@vilnius.lt arba kitu patogiu būdu.

3.             Taip pat turiu teisę:

3.1.       žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

3.2.       susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;

3.3.       reikalauti ištaisyti netikslius arba neteisingus tvarkomus asmens duomenis;

3.4.        reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);

3.5.        apriboti asmens duomenų tvarkymą;

3.6.        perkelti savo asmens duomenis;

3.7.       pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17,
LT-10312 Vilnius;

3.8.       pasikonsultuoti su duomenų apsaugos pareigūnu el. paštu duomenuapsauga@vilnius.lt.

4.    PATVIRTINU, kad, kai padėkos lentelėje norima naudoti kitų fizinių asmenų duomenis, šie duomenys yra gauti bei naudojami teisėtai, asmenims žinomu tikslu, asmenys yra tinkamai informuoti apie jų duomenų tvarkymą, laikotarpį, galimybę atšaukti duotą sutikimą, ir:

4.1.       SUTINKA su jų duomenų naudojimu padėkos lentelėje 1 punkte aptartomis sąlygomis;

4.2.       SUTINKA NESUTINKA su jų duomenų skelbimu interneto svetainėje 2 punkte aptartomis sąlygomis.

5.    Esu informuotas, kad už informacijos teisingumą atsakau Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka

 

 

Parašas vardas, pavardė: __________________________________________________

 

Į pradžią