Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-3226/19 2019-12-19
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

2019 m. gruodžio 19 d.   Nr. 30-3226/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techniniu reglamentu STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ ir siekdamas tinkamai organizuoti statinių naudojimo priežiūrą Vilniaus mieste:

1. Tvirtinu Statinių naudojimo priežiūros taisykles (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 30 d. įsakymą Nr. 30-685 „Dėl Statinių naudojimo priežiūros taisyklių tvirtinimo“.

 

 

 

 

Administracijos direktorius

Povilas Poderskis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            PATVIRTINTA

                            Vilniaus miesto savivaldybės


                             administracijos direktoriaus

                             2019 m.

                             įsakymu Nr. 30-

 

statinių naudojimo priežiūros taisyklės

 

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 

1. Statinių naudojimo priežiūros taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) 6, 7, 9, 12 ir 14 skirsniais, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, statybos techniniais reglamentais: STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“  (toliau – Reglamentas), patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo“, STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-748 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ patvirtinimo“, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, ir STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“.

2. Taisyklės reglamentuoja Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos specialistų atliekamos statinių naudojimo priežiūros organizavimo klausimus, funkcijas, apskaitą, atskaitomybę ir statinių (jo dalių), kurie yra fiziškai susidėvėję, kelia grėsmę žmonėms bei aplinkai ir šis pavojus nepašalinamas per viešojo administravimo subjektų, atliekančių statinių naudojimo priežiūrą, nustatytą laiką, griovimo, sprendimų juos griauti priėmimo bei jų įgyvendinimo ir tam reikalingų dokumentų įforminimo tvarką.

3. Sprendimai dėl statinių, kurių nuosavybė registruota valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto kadastre ir registre, griovimo priimami vadovaujantis teismo sprendimu.

4. Taisyklėse vartojama sąvoka „statinys“ apima tik tuos statinius, kurių naudojimo priežiūra Statybos įstatymo 49 straipsnio 1 dalies 3 punktu priskirta savivaldybių administracijų kompetencijai. Taisyklėse vartojama sąvoka „neūkiškai prižiūrimas statinys“ apima tik tuos statinius, kurių statinių naudotojai nevykdo Statybos įstatymo 47 straipsnio 1 dalies 2, 3 ir 4 punktuose nurodytų reikalavimų. Visos kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Statybos įstatyme ir Reglamente.

 

ii SKYRIUS

statinių naudojimo priežiūros organizavimas

 

5. Statinių naudojimo priežiūros vykdytojų (toliau – priežiūros vykdytojas) funkcijas vykdo: Savivaldybės administracijos Būsto administravimo skyriaus Statinių naudojimo priežiūros poskyrio specialistai.

Savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus specialistai rengia pažymas apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos (-ų) / statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį (Reglamento 12 ir 13 priede nurodyta forma).

Savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyriaus specialistai atlieka statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais procedūrą ir metams pasibaigus ataskaitą apie praėjusių metų rezultatus (Reglamento 11 priede nurodyta forma) per 10 darbo dienų pateikia Savivaldybės administracijos Būsto administravimo skyriui.

6. Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu priežiūros vykdytojams priskiria seniūnijų teritorijas, kuriose jie atlieka statinių techninės priežiūros kontrolę.

7. Priežiūros vykdytojas:

7.1. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui duomenis apie statinių, kurių priežiūrą būtina atlikti, naudotojus, o Savivaldybės administracijos direktorius sudaro statinių naudotojų sąrašą (Reglamento 7 priede nurodyta forma). Sąrašas gali būti elektroninėje laikmenoje. Nesudėtingų statinių naudotojai į šį sąrašą neįrašomi;

7.2. ne rečiau kaip vieną kartą per metus atlieka statinių (jo dalių) naudojimo priežiūrą vietoje:

7.2.1. ypatingųjų statinių, kurių požymiai apibrėžti statybos techniniame reglamente STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, ir daugiabučių gyvenamųjų namų, kurių aukštingumas iki 5 aukštų imtinai, priežiūrą;

7.2.2. kultūros paveldo statinių, įrašytų į Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos sudarytą ir patvirtintą kultūros paveldo objektų, kurių naudojimo priežiūrą atliekantys subjektai turi atlikti šių statinių priežiūrą vietoje ne rečiau kaip kartą per metus, sąrašą;

7.3. Taisyklių 7.2 papunktyje nenurodytų statinių priežiūrą atlieka priklausomai nuo turimų duomenų ar (ir) informacijos apie statinio techninę būklę ir įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų laikymąsi naudojant šį statinį;

7.4. konkretaus statinio (jo dalies) priežiūrą vietoje gali atlikti dažniau negu nurodyta Taisyklų 7.2 ir 7.3 papunkčiuose, kai:

7.4.1. tokį sprendimą priima Savivaldybės administracijos direktorius. Sprendimas įforminamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu;

7.4.2. įvyko naudojamo statinio avarija ar nustatyta jos grėsmė, pastebėti statinio konstrukcijų galimos avarinės būklės požymiai, yra prielaidų, kad stichinių nelaimių ar kitų ekstremalių situacijų metu pažeisti esminiai statinio reikalavimai, nustatyti Statybos įstatyme;

7.4.3. gautas skundas, prašymas ar pranešimas dėl statinių priežiūros, kuris nagrinėjamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais;

7.5. vadovaudmasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatomis apie numatomą statinio techninės priežiūros patikrinimą iš anksto  raštu arba elektroniniu būdu praneša statinio naudotojui;

7.6. atlikdamas priežiūrą pirmenybę teikia neūkiškai prižiūrimiems statiniams ir statiniams, dėl kurių yra gauta skundų;

7.7. sudaro neūkiškai prižiūrimų statinių savininkų (naudotojų) sąrašą (1 priedas);

7.8. nagrinėja skundus statinių naudojimo priežiūros klausimais, išskyrus atvejus, jeigu:

7.8.1. tuo pačiu klausimu priežiūros vykdytojas yra priėmęs administracinės procedūros sprendimą ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti priežiūros vykdytojo priimtą administracinės procedūros sprendimą;

7.8.2. nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo dienos iki skundo padavimo dienos yra praėję daugiau kaip 6 mėnesiai;

7.9. užsako Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių, kuriems yra nustatyti galimos avarinės būklės požymiai, ekspertizę;

7.10. dalyvauja surašant Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio statinio pripažinimo avariniu aktą, jeigu statinio ekspertizės akte pateikta išvada, kad statinys yra avarinis;

7.11. teikia konsultacijas statinių naudojimo priežiūros klausimais;

7.12. rengia ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui (pagal Taisyklių
15.2 papunktį) ir Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) (pagal Taisyklių 16 punktą) ataskaitas;

7.13. vykdo kitas, Statybos įstatyme ir įstatymo lydimuosiuose aktuose, nustatančiuose statinio naudojimo priežiūrą, Savivaldybės administracijai priskirtas funkcijas;

7.14. rengia patalpų ir statinių, kuriems siūloma taikyti padidintą nekilnojamojo turto mokesčio tarifą, sąrašą.

8. Priežiūros vykdytojas atlieka statinio faktinių duomenų patikrinimą vietoje, kai neatliekamas statinio techninės priežiūros vykdymo patikrinimas:

8.1. tokį sprendimą priima Savivaldybės administracijos direktorius ar Savivaldybės taryba. Sprendimas įforminamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ar Savivaldybės tarybos sprendimu;

8.2. gautas skundas, prašymas ar pranešimas dėl statinio (jo patalpų) naudojimo pažeidžiant Statybos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytus reikalavimus ir (ar) naudojimo ne pagal paskirtį;

8.3. viešojo administravimo subjektų ar teisėsaugos institucijų prašymu ar pavedimu, kurių tikslas nustatyti aplinkybes, susijusias su konkretaus statinio būkle, naudojimu ar priežiūra,  patikrinti, ar statiniai naudojami nepažeidžiant Statybos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytų reikalavimų. Priežiūros vykdytojas gali kreiptis į kitus viešojo administravimo subjektus ir siūlyti jų atstovams dalyvauti patikrinime;

8.4. apie numatomą statinio faktinių duomenų  patikrinimą asmeniui, dėl kurio yra pradėta administracinė procedūra, ir suinteresuotiems asmenims turi būti iš anksto ne mažiau kaip prieš
10 darbo dienų pranešta registruotu laišku arba elektroniniu būdu apie patikrinimo laiką, atliekamo patikrinimo pagrindimą, dokumentų, kuriuos turi pateikti, sąrašą, kad jie galėtų, jei pageidauja, dalyvauti tikrinant faktinius duomenis vietoje;

8.5. žodiniai paaiškinimai ir patikrinimo vietoje metu nustatyti faktiniai duomenys turi būti užfiksuoti patikrinimo akte (išvadoje) ir šis aktas (išvada) tikrintojų pasirašytas. Rašytiniai paaiškinimai pridedami prie patikrinimo akto (išvados);

8.6. priežiūros vykdytojas atlikdamas statinio faktinių duomenų patikrinimą surašo faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą (2 priedas), kuriame nurodo patikrinimo metu vietoje nustatytus faktinius duomenis, žodinius paaiškinimus ir atlieka fotofiksaciją.

9. Vyriausiojo miesto architekto skyriaus specialistai pagal viešojo administravimo subjektų pateiktus prašymus teikia Savivaldybės administracijos direktoriui duomenis apie patalpų ar pastatų naudojimą pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą paskirtį, o Savivaldybės administracijos direktorius išduoda pažymas (Reglamento 14, 15 prieduose nurodyta forma).

 

III SKYRIUS

PRIEŽIŪROS VYKDYTOJO FUNKCIJOS

 

10. Priežiūros vykdytojas, tikrindamas statinių naudotojo atliekamą statinių techninę priežiūrą, privalo:

10.1. pareikalauti pateikti statinio techninei priežiūrai reikalingus dokumentus, jei jie yra privalomi, tarp jų:

10.1.1. statinio techninį pasą (ar techninės apskaitos kortelę), pastato techninį-energetinį pasą, statinio techninės priežiūros žurnalą, statinio periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktus, statinio tyrimų ir auditų (jei jų buvo) išvadas;

10.1.2. statinio projektą (kai būtina);

10.1.3. kadastro duomenų bylą (kai būtina);

10.1.4. statinio energetinio naudingumo sertifikatą;

10.1.5. bendraturčių susitarimą dėl statinio valdymo ir naudojimo, jeigu statinys turi daugiau negu vieną savininką;

10.2. patikrinti, ar:

10.2.1. statinio techniniame pase (techninės apskaitos kortelėje), pastato
techniniame-energetiniame pase įrašyti statinio techninių, ekonominių, konstruktyvinių, gaisrinės saugos ir energetinių charakteristikų pakeitimai po statinio kapitalinio remonto, paskirties keitimo, rekonstravimo ar bendrųjų statinio inžinerinių sistemų įrengimo, pertvarkymo, išmontavimo (jei tokie darbai atlikti);

10.2.2. laiku ir išsamiai pildomas statinio techninės priežiūros žurnalas;

10.2.3. atliekamos statinio periodinės (sezoninės) ir specializuotos apžiūros ir ar planuojami pagal apžiūrų metu, statinio tyrimų ar ekspertizės, energijos vartojimo pastate audito ar pastato energinio naudingumo sertifikavimo ar šiluminės energijos sąnaudų analizės duomenis ir išvadas nustatytų pastebėtų defektų ir deformacijų šalinimo priemones namo atnaujinimo (remonto) darbai, juos įtraukiant į ūkinį ir finansinį planą ir (ar) ilgalaikį planą;

10.2.4. įvykdyti statinio techninės priežiūros žurnale įrašyti reikalavimai;

10.3. apžiūrėti statinį ar jo dalį vietoje;

10.4. apžiūrėjus statinį ar jo dalį, nustatyti, ar:

10.4.1. statinys naudojamas pagal paskirtį;

10.4.2. nevykdomi statinyje statybos darbai be statybą leidžiančių dokumentų, jei juos turėti privaloma. Nustačius, kad statinyje vykdomi darbai be statybą leidžiančių dokumentų, pranešti Inspekcijai;

10.4.3. statinį naudojant laikomasi statinio projekte numatytų reikalavimų;

10.5. padaryti išvadas apie statinio techninę būklę ir jo techninę priežiūrą atsižvelgiant į Taisyklių 10.2 ir 10.4  papunkčiuose nustatytus kriterijus;

10.6. surašyti statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą (Reglamento 8 priede nurodyta forma), kurio 1 egzempliorių įteikti (nusiųsti) statinio naudotojui arba techniniam prižiūrėtojui, kitą saugoti Savivaldybės administracijos  Būsto administravimo skyriaus Statinių naudojimo priežiūros poskyryje;

107. nustatyti reikalavimus trūkumams pašalinti;

10.8. nustačius, kad baigėsi laikino statinio naudojimo terminas ar kad statinys arba jo dalis yra fiziškai susidėvėję ir kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai:

10.8.1. pateikti reikalavimus suremontuoti, rekonstruoti arba nugriauti statinį (statinius);

10.8.2. nepavykus nustatyti statinio savininko (-ų) (naudotojo (-ų) gyvenamosios vietos ar Nekilnojamojo turto registro duomenų banke nesant informacijos apie statinio savininką (-us) (naudotojo (-us) ir seniūnijai neturint informacijos, 1 (vieną)  kartą skelbti Savivaldybės svetainėje kviečiant atsiliepti savininką (-us) (naudotoją (-us):

10.8.2.1. savininkui (naudotojui) neatsiliepus į Savivaldybės  svetainėje paskelbtą kvietimą per 30 kalendorinių dienų, užsakyti šio statinio ekspertizę;

10.8.2.2. ekspertui nustačius statinio avarinę būklę, perduoti turimus dokumentus apie statinį Savivaldybės administracijos Teisės grupei inicijuoti teisminį procesą dėl statinio nugriovimo;

10.8.3. Nekilnojamojo turto registro duomenų banke nesant informacijos ir seniūnijai neturint informacijos apie statinio, kuris yra fiziškai susidėvėjęs ir kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai, savininką (-us) (naudotoją (-us), organizuoti statinio galimos avarinės būklės likvidavimo darbus;

10.9. kontroliuoti statinio techninės priežiūros patikrinimo akte surašytų reikalavimų įvykdymą;

10.10. statinio techninės priežiūros žurnale ir statinių naudotojų sąraše (prižiūrimų statinių) pažymėti apie atliktą statinio techninės priežiūros patikrinimą.

11. apie patikrinimo išvadas bei reikalavimus informuoti raštu statinio naudotoją ir statinio savininką (kai naudotojas nėra statinio savininkas).

12. Priežiūros vykdytojas turi teisę:

12.1. paaiškėjus, kad statinio būklė kelia pavojų statinyje ar arti jo gyvenančių, dirbančių ar kitais tikslais būnančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai, atsižvelgdamas į grėsmės pobūdį pareikalauti, kad statinio naudotojas imtųsi priemonių žmonėms apsaugoti, jei būtina pareikalauti, kad būtų organizuota jų evakuacija, sustabdytas statinio naudojimas, uždrausta bet kokia veikla statinyje (jei reikia – ir statinio sklype ar teritorijoje);

12.2. nustatyti terminus visiems 12.1 papunktyje išvardytiems veiksmams įvykdyti ir nedelsiant pranešti statinio savininkui (kai naudotojas nėra statinio savininkas);

12.3. prireikus kreiptis į policiją, kad būtų laikinai apribotas patekimas į statinio teritoriją ar patalpą, būtų sustabdyti atliekami darbai, apribotas ar uždraustas transporto eismas, jei kyla pavojus aplinkai, viešajai tvarkai, asmens ar valstybės saugumui;

12.4. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatytais atvejais ir tvarka pradėti administracinių nusižengimų teiseną, surašyti administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėti administracinių nusižengimų bylas ir skirti administracines nuobaudas;

12.5. savo funkcijoms vykdyti netrukdomai patekti į naudojamą statinį, išskyrus butus ir kitas gyvenamąsias patalpas, apžiūrėti jį, gauti su statinio naudojimu ir jo technine priežiūra susijusius dokumentus;

12.6. kartu su statinio techniniu prižiūrėtoju patekti į butus ir kitas gyvenamąsias patalpas ir apžiūrėti statinio laikančiąsias konstrukcijas, kai statinio apžiūros akte užfiksuotos neleistinos statinio laikančiųjų konstrukcijų deformacijos arba gautas statinio bendraturčių pagrįstas pranešimas, kad dėl statybos darbų bute ar kitose gyvenamosiose patalpose gali būti susilpnėjęs statinio mechaninis atsparumas ir pastovumas ir dėl to gali kilti statinio griūties grėsmė. Priežiūros vykdytojas gali patekti į butą ir kitas gyvenamąsias patalpas jų naudotojų sutikimu, o atsisakius įsileisti, – pateikęs teismo nutartį dėl leidimo įeiti į butą ir (ar) kitas gyvenamąsias patalpas. Apie numatytą apžiūros laiką butų ir kitų gyvenamųjų patalpų naudotojams ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas turi pranešti raštu;

12.7. kreiptis į teismą dėl leidimo įeiti į butą ir (ar) kitas gyvenamąsias patalpas;

12.8. reikalauti, kad statinio naudotojas pateiktų privalomuosius statinio priežiūros dokumentus, nurodytus Taisyklių 10.1 papunktyje, ir leistų atlikti jiems pavestas kitas statinio naudojimo priežiūros funkcijas;

12.9. prireikus Statybos įstatymo 34 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais raštu pareikalauti statinio naudotoją atlikti statinio (jo dalies) ekspertizę ar statybinius tyrinėjimus;

12.10. suderinęs su statinio saugos valstybinės priežiūros bei kitomis institucijomis, kviesti jų atstovus dalyvauti statinio apžiūroje.

13. Suėjus reikalavimų įvykdymo terminui patikrinamas statinys ir nustačius, kad pateikti reikalavimai neįvykdyti (baigėsi laikino statinio naudojimo terminas, o statinys nenugriautas, ar kad statinys arba jo dalis yra fiziškai susidėvėję ir kelia grėsmę žmonėms bei aplinkai ir šis pavojus nepašalinamas per priežiūros vykdytojo nustatytą laiką), priežiūros vykdytojas perduoda turimus dokumentus apie statinį Savivaldybės administracijos  Teisės grupei teisminiam procesui dėl statinio nugriovimo inicijuoti.

14. Teismui priėmus sprendimą dėl statinio nugriovimo ir statinio savininkui nevykdant teismo sprendimo nugriauti statinį (statinius) priežiūros vykdytojas kreipiasi į  Savivaldybės administracijos Teisės grupę dėl statinio (statinių), kuriam (-iems) baigėsi laikino statinio naudojimo terminas ar statinys arba jo dalis yra fiziškai susidėvėję ir kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai, teismo sprendimo priverstinio vykdymo perdavimo antstoliui.

 

IV SKYRIUS

STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ

 

15. Priežiūros vykdytojas:

15.1. registruoja atliktų statinio techninės priežiūros patikrinimų aktus  (Reglamento 8 priede nurodyta forma) ir su prie jų pridėtais dokumentais (pranešimais apie reikalavimų įvykdymą ir kt.) saugo tam tikslui skirtuose segtuvuose ar kompiuterinėje laikmenoje;

15.2. per 15 darbo dienų nuo kiekvieno metų ketvirčio (I, II, III ir IV) pabaigos pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui informaciją (ataskaitą) apie tą ketvirtį atliktus patikrinimus (Reglamento 9 priede nurodyta forma).

16. Metams pasibaigus Savivaldybės administracijos direktorius per 15 darbo dienų pateikia Inspekcijai šią informaciją:

16.1. apie praėjusių metų priežiūros rezultatus (Reglamento 10 priede nurodyta forma);

16.2. apie statinius, kurie neturi savininkų ar kurių savininkai nežinomi (Reglamento 11 priede nurodyta forma).

17. Priežiūros vykdytojai analizuoja ir apibendrina informaciją apie neūkiškai prižiūrimus statinius ir parengia jų sąrašus.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Priežiūros rezultatai ir priemonės statinių techninei priežiūrai gerinti kartą per metus, iki einamųjų metų kovo 1 dienos, aptariamos priežiūros vykdytojų pasitarime, į kurį kviečiami dalyvauti statinių naudotojų ir suinteresuotų institucijų atstovai. Pasitarimo protokolą kartu su ataskaita saugo ir jame numatytų priemonių vykdymą kontroliuoja Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo.

19. Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo kontroliuoja priežiūros vykdytojų veiklą, imasi priemonių jai gerinti – rengia seminarus (mokymus) priežiūros vykdytojams, kuriuose aiškinama jų pareigos, teisės, atsakomybė, priežiūros atlikimo tvarka, pasitaikantys teisės aktų pažeidimai ir jų profilaktikos priemonės.

20. Priežiūros vykdytojai, atlikdami priežiūrą, naudojasi visomis teisėmis ir pareigomis, nustatytomis Statybos įstatyme, kituose teisės aktuose ir šiose Taisyklėse.

21. Administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo ir priežiūros vykdytojai už teisės aktų pažeidimus, padarytus atliekant priežiūrą (arba nevykdant jiems privalomų funkcijų), atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

22. Taisykles įgyvendinančių subjektų veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

_________________

 

 

 

 


                                                                                                              Statinių naudojimo priežiūros

                                                                             taisyklių

                                                                              1 priedas

 

(Neūkiškai prižiūrimų statinių savininkų (naudotojų) sąrašo forma)

 

neŪKIŠKAI prižiūrimų statinių savininkų (naudotojų)

sąrašas

 

Eil.

nr.

 

Statinio (-ių) pavadinimas,

paskirtis, adresas, pastatymo metai, unikalus numeris

 

 

Statinio (-ių) savininkas (naudotojas) (-ai), adresas, tel.

 

Statinio (-ių) būklės aprašymas

 

Apžiūros data, pateiktas

raginimas,

rašto numeris

Pateikti raginimai

AN protokolas

 

 

nustatytas

raginimo

terminas

 

įvykdymas

 

ANK 359 straipsnis

 

ANK 360 straipsnis

 

bauda (Eur)

 

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ________________               __________________________        ____________________

(pareigos)                                                    (vardas, pavardė)                                                         (parašas)

 


                            Statinių naudojimo priežiūros

                            taisyklių

                            2 priedas

 

(Faktinių duomenų patikrinimo vietoje akto forma)

 

FAKTINIŲ DUOMENŲ PATIKRINIMO VIETOJE

AKTAS

 

20    m.  ………………..... d. Nr.

Vilnius 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Būsto administravimo skyriaus Statinių naudojimo priežiūros poskyrio

______________________________________________________________________________

Darbuotojo (-ų), atlikusio (-ų) patikrinimą, pareigos, vardas (-ai) ir pavardė (-ės)

 

______________________________________________________________________________________                                  patikrino _______________________________________________________________________

Statinio (-ių)/patalpos pavadinimas (-ai) (paskirtis), adresas , unikalus Nr.

_____________________savininkas/naudotojas_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

NUSTATYTA:

 

Eil. nr.

Patikrinimo vietoje nustatyti faktiniai duomenys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eil. nr.

Išvada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patvirtinu (-ame), kad patikrinimo duomenys tikri:

 

_______________________________________________________________________________Darbuotojo (-ų), atlikusio (-ių) patikrinimą, vardas (-ai) ir pavardė (-ės), parašas )-ai)

 

Patikrinime dalyvavusiųjų (liudytojų, kitų suinteresuotų asmenų) pastabos ir parašai:

Vardas, pavardė, parašas, data

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. Patikrinimo dalyviai gali pridėti rašytinius paaiškinimus.

 

PRIDEDAMA. Fotofiksacija,...lapai (-ų).

 

Į pradžią