Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-423 2020-02-12
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO BEI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ 2020–2021 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO BEI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ 2020–2021 MOKSLO METAMS  PATVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 12 d.   Nr. 1-423

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.    Pavirtinti Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą (pridedama).

2. Patvirtinti šiuos pridedamus Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2020−2021 mokslo metų aptarnavimo teritorijų žemėlapius:

2.1. Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų pradinių klasių (lietuvių mokomąja kalba) aptarnavimo teritorijų;

2.2. Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų pradinių klasių (lenkų mokomąja kalba) aptarnavimo teritorijų;

2.3. Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų pradinių klasių (rusų mokomąja kalba) aptarnavimo teritorijų;

2.4. Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų penktų−aštuntų klasių (lietuvių mokomąja kalba) aptarnavimo teritorijų;

2.5. Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų penktų−aštuntų klasių (lenkų mokomąja kalba) aptarnavimo teritorijų;

2.6. Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų penktų−aštuntų klasių (rusų mokomąja kalba) aptarnavimo teritorijų;

2.7. Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų devintų−dešimtų ir I−II gimnazijos klasių (lietuvių mokomąja kalba) aptarnavimo teritorijų;

2.8. Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų devintų−dešimtų ir I−II gimnazijos klasių (lenkų mokomąja kalba) aptarnavimo teritorijų;

2.9. Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų devintų−dešimtų ir I−II gimnazijos klasių (rusų mokomąja kalba) aptarnavimo teritorijų;

2.10. Vilniaus miesto savivaldybės specialiųjų mokyklų aptarnavimo teritorijų;

2.11. Vilniaus miesto savivaldybės įgyvendinančių specializuoto ugdymo (inžinerinės) krypties programas, savitos pedagoginės sistemos elementus, konkursinių mokyklų aptarnavimo teritorijų.

3.  Įpareigoti Inovacijų ir technologijų grupę, įvertinus priėmimo mokytis aktualijas, tobulinti informacinę sistemą asmenų prašymams mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose priimti. Paskelbti mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapio interaktyvų variantą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.svietimas.vilnius.lt.

4. Nustatyti, kad Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų direktoriai yra atsakingi už 1 punktu patvirtinto aprašo įgyvendinimą.

5. Pripažinti netekusiais galios:

5.1. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 6 d. sprendimą Nr. 1-1850 „Dėl Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“;

5.2. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 6 d. sprendimą Nr. 1-1851 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapių tvirtinimo“.

6. Pavesti Bendrojo ugdymo skyriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

 

 

 

 

 

Meras

Remigijus Šimašius

 

Dokumento priedai:
1-423 - DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO BEI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ 2020–2021 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
1-423 - DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO BEI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ 2020–2021 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
1-423 - DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO BEI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ 2020–2021 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
1-423 - DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO BEI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ 2020–2021 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
1-423 - DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO BEI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ 2020–2021 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO (5 PRIEDAS)
1-423 - DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO BEI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ 2020–2021 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO (6 PRIEDAS)
1-423 - DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO BEI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ 2020–2021 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO (7 PRIEDAS)
1-423 - DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO BEI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ 2020–2021 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO (8 PRIEDAS)
1-423 - DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO BEI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ 2020–2021 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO (9 PRIEDAS)
1-423 - DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO BEI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ 2020–2021 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO (10 PRIEDAS)
1-423 - DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO BEI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ 2020–2021 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO (11 PRIEDAS)
1-423 - DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO BEI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ 2020–2021 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO (12 PRIEDAS)
Į pradžią