Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-456 2020-03-25
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TRUMPALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TRUMPALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

 

2020 m. kovo 25 d.   Nr. 1-456

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 28 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Paimti iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos trumpalaikę iki 65000000 (šešiasdešimt penkių milijonų) Eur paskolą, siekiant laiku užtikrinti darbo užmokesčio Savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojams išmokėjimą ir atsiskaitymą su „Sodros“ biudžetu, socialinių pašalpų socialiai pažeidžiamiems asmenims išmokėjimą, nuostolių dėl keleivių vežimo kompensavimą, miesto tvarkymą, gatvių priežiūrą ir apšvietimą.

2. Įgalioti Administracijos direktorių pasirašyti Vilniaus miesto savivaldybės ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paskolos sutartį.

3. Leisti Savivaldybės administracijai paskolą, nurodytą 1 punkte, naudoti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos skyriujeValstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidų ekonominė klasifikacijanurodytoms šioms išlaidoms finansuoti: darbo užmokesčiui – 34000000 (trisdešimt keturis milijonus) Eur, socialinio draudimo įmokoms – 493000 (keturis šimtus devyniasdešimt tris tūkstančiusEur, socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 5000000 (penkis milijonus) Eur, subsidijoms – 7000000 (septynis milijonus) Eur, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms  – 16000000 (šešiolika milijonų) Eur ir materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms – 2507000 (du milijonus penkis šimtus septynis tūkstančius) Eur.

4. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėjui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

 

Meras

Remigijus Šimašius

 

Į pradžią