Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-458 2020-03-25
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TARYBOS 2015-04-15 SPRENDIMO NR. 1-2366 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2015-04-15 SPRENDIMO NR. 1-2366 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 25 d.   Nr. 1-458

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 38 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 15 d. sprendimu Nr. 1-2366 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“:

1.    Papildyti 151 punktu ir išdėstyti jį taip:

„151. Valstybėje (savivaldybėje) paskelbtų ekstremaliųjų situacijų metu prašymai-paraiškos Socialinių išmokų skyriui teikiami elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą  (SPIS), elektroniniu paštu arba telefoninio ryšio priemonėmis, pateikiant šio skyriaus darbuotojui informaciją žodžiu, pagal kurią besikreipiančio asmens vardu užpildomas prašymas-paraiška. Nesant galimybės prie prašymo-paraiškos pridėti Tvarkos aprašo 9 punkte nurodytų dokumentų, Socialinių išmokų skyrius priima sprendimus vertindamas turimų valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų duomenis.“

2.    Išdėstyti 18 punktą taip:

„18. Bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygos, turimas turtas ir užimtumas tikrinami ir Buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinto Buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktų surašymo tvarkos aprašo nustatyta tvarka. Buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas galioja, iki bus nustatytos naujos aplinkybės, turinčios įtakos teisei į piniginę socialinę paramą arba piniginės socialinės paramos dydžiui.

 

Meras

Remigijus Šimašius

 

Į pradžią