Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-457 2020-03-25
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TARYBOS 2011-08-31 SPRENDIMO NR. 1-171 „DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2011-08-31 SPRENDIMO NR. 1-171 „DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 25 d.   Nr. 1-457

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ bei į susiklosčiusią nepalankią epideminę COVID-19 (koronaviruso infekcijos) situaciją Vilniaus mieste, Vilniaus miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1.    Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu
Nr. 1-171 „Dėl Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių tvirtinimo“ patvirtintas Mokesčių lengvatų teikimo taisykles ir papildyti  jas 111 punktu ir jį išdėstyti taip:

„111. Tuo atveju, jeigu mokesčio mokėtojas (fizinis ar juridinis asmuo) neatitinka šių Taisyklių 7 ar 8 punkte nustatytų kriterijų, tačiau kreipiasi dėl mokestinės lengvatos suteikimo, kadangi buvo tiesiogiai paveiktas susiklosčiusios epideminės COVID-19 (koronaviruso infekcijos) situacijos Vilniaus mieste, t. y. nekilnojamojo turto objekte ar žemės sklype buvo vykdoma veikla, kuri Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ buvo apribota arba draudžiama, struktūrinis padalinys rengia Savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl mokesčio lengvatos suteikimo, kuris svarstomas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Kartu su prašymu turto savininkas pateikia informaciją dėl patirtų nuostolių, įrodymus (raštiškus susitarimus), kad turto savininkas tuo laikotarpiu netaiko turto nuomos mokesčio nuomininkams ir kitą svarią informaciją, kurios pagrindu Tarybos komitetai galėtų objektyviai įvertinti prašymo suteikti mokestinę lengvatą pagrįstumą.

2. Nustatyti, kad už šio sprendimo vykdymą yra atsakingas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėjas.

 

 

Meras

Remigijus Šimašius

 

Į pradžią