Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 30-692/20 2020-03-26
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą

PATVIRTINTA

     Vilniaus miesto savivaldybės

     administracijos direktoriaus

                                                                                                                   2020 m.                        d.

       įsakymu Nr.

 

ĮGALIOJIMAS

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 83 straipsnio 1 dalimi Vilniaus miesto savivaldybės administracija įgalioja uždarąją akcinę bendrovę „Vilniaus vystymo kompanija“ (kodas 120750163, buveinės adresas Algirdo g. 19, Vilnius) vykdyti viešojo pirkimo „Mokslo paskirties pastato Vokiečių g. 13A, Vilniuje, griovimo projekto parengimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos“ visas procedūras pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą iki pirkimo sutarties sudarymo, nustatydama įgaliotajai perkančiajai organizacijai šias užduotis:

1. Tvirtinti pirkimo dokumentus ir jų pakeitimus.

2. Skelbti apie pirkimą įstatymų nustatyta tvarka arba vykdyti pirkimą kitu teisės aktuose numatytu būdu.

3. Tiekėjams paaiškinti pirkimo dokumentus.

4. Vykdyti susipažinimo su pasiūlymais procedūrą.

5. Nagrinėti tiekėjų pašalinimo pagrindus, kvalifikacijos ir, jei taikoma, kokybės vadybos sistemos standartų ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams.

6. Nagrinėti dalyvių pasiūlymų atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams.

7. Derybų ar konkurencinio dialogo atvejais derėtis su tiekėjais ar vesti dialogą.

8. Nagrinėti pasiūlytas kainas.

9. Atmesti kandidatų ar dalyvių paraiškas ir pasiūlymus, kurie pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 1 dalį negali būti pripažinti laimėjusiais.

10. Nustatyti pasiūlymų eilę.

11. Nagrinėti tiekėjų pretenzijas ir skundus, jeigu tokių gaunama.

12. Susirašinėti su tiekėjais.

13. Priimti sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo ir siūlyti perkančiajai organizacijai su laimėtoju sudaryti pirkimo sutartį.

14. Priimti kitus viešajam pirkimui atlikti reikalingus sprendimus ir atlikti veiksmus.

Pirkimui skirtas lėšų dydis 30 000 (trisdešimt tūkstančių) Eur su PVM (24 793,39 (dvidešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt trys Eur 39 ct) Eur be PVM).

Viešasis pirkimas nebus skaidomas į dalis.

To paties tipo darbų pirkimo vertė 7 763 654,05 (septyni milijonai septyni šimtai šešiasdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt keturi Eur 5 ct) Eur su PVM (6 418 243,02 (šeši milijonai keturi šimtai aštuoniolika tūkstančių du šimtai keturiasdešimt trys Eur 2 ct) Eur be PVM).

Viešasis pirkimas turi būti atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Šis įgaliojimas galioja vienus metus nuo jo sudarymo dienos.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Povilas Poderskis

 

Į pradžią