Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-640/20 2020-03-26
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL LEIDIMO, IŠDUOTO ANGELUI PAKATILEVIČIUI, GALIOJIMO SUSTABDYMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO, IŠDUOTO ANGELUI PAKATILEVIČIUI, GALIOJIMO SUSTABDYMO

 

2020 m. kovo 26 d.   Nr. A30- 640/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 82 straipsnio 4 dalimi, 8 dalies 2 punktu, 14 dalies 1 punktu, Leidimų vežti keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 3-768 „Dėl Leidimų vežti keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (2019 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 3-598 redakcija) 11 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-354/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.9 papunkčiu ir atsižvelgdamas į tai, kad vežėjas per nustatytą 15 darbo dienų terminą nepašalino nurodytų pažeidimų ir nepranešė apie jų pašalinimą:

1. S u s t a b d a u  leidimo vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklą galiojimą:

Fizinio asmens vardas, pavardė

Leidimo numeris, išdavimo data

Transporto priemonės markė, modelis

Transporto priemonės valstybinis numeris, identifikavimo numeris,

Angelas Pakatilevičius

A1000E-578/20
(2.17.2.114E-LIC)

2020-02-20

(duomenys neskelbtini)

(duomenys neskelbtini)

 

2. N u s t a t a u  15 darbo dienų terminą pašalinti Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 spalio 24 d. įsakymu Nr. 3-406 „Dėl Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. 3-79 redakcija), 30.6.2 papunktyje nustatyto reikalavimo pažeidimą – atlikti techninę apžiūrą kas 6 mėnesius atsižvelgiant į transporto priemonės paskirtį ir raštu apie tai pranešti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Licencijavimo ir leidimų skyriui arba pateikti techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos) kopiją.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Adomas Bužinskas

 

Į pradžią