VILNIAUS MIESTO TARYBA

 

 

SPRENDIMAS 

DĖL LOŠIMO NAMŲ (KAZINO) IŠDĖSTYMO VILNIUJE SCHEMOS SU APRAŠYMUTVIRTINIMO

2005 m. vasario 23 d. Nr. 1-698

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 21-167), Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymu (Žin., 2001, Nr. 43-1495, Nr. 56-1984), Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 01A-41-150 „Dėl dokumentų, reikalingų sutikimams statyti lošimo namus (kazino) gauti, pateikimo ir nagrinėjimo tvarkos“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 2 d. posėdžio protokolo Nr. 27 9 punktą, Vilniaus miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1.    Patvirtinti Lošimo namų (kazino) išdėstymo Vilniuje schemą su aprašymu (pridedama).

2. Vadovautis patvirtinta Lošimo namų (kazino) išdėstymo Vilniuje schema su aprašymu duodant sutikimus steigti lošimo namus (kazino) Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje.

 

 

Mero pavaduotojas

Algimantas Vakarinas

Taryba\PASLAUGOS IR VERSLAS

 

 


 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2004 m. vasario 23 d.

sprendimu Nr.1- 698

 

LOŠIMO NAMŲ (KAZINO) IŠDĖSTYMO VILNIUJE

SCHEMOS APRAŠYMAS

 

    Tema: Lošimo namų (kazino) išdėstymo Vilniuje schema.

    Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 2 d. posėdžio protokolas.

    Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas, Konstitucijos pr. 3, LT- 09601 Vilnius.

    Schemos rengėjas: Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“,  Konstitucijos pr. 3, LT- 09601 Vilnius, tel. 211 2445.

    Planuojamos teritorijos adresas: Vilniaus miestas.

    Schemos rengimo tikslas: Nustatyti  lošimo namų (kazino) išdėstymo principines nuostatas, kuriant nuosaikaus lošimo namų (kazino) tinklo Vilniaus mieste modelį.

    Uždaviniai:

    1. Neskatinti lošimo namų (kazino) plėtros mieste ir naujų objektų atsiradimo Vilniaus senamiestyje ir centre.

    2. Pritarti naujų objektų atsiradimui miesto pakraščiuose, aktyvių statybų – naujų centrų aplinkoje.

 

I. BENDROJI DALIS. TAIKYMO SRITIS

 

    1.Ši schema yra Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas dokumentas, nustatantis lošimo namų (kazino) išdėstymo principus.

    2. Schema nenustato naujų teisės normų.

    3. Schema neprieštarauja Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 3 d.  sprendimui Nr. 01A-41-150 „ Dėl dokumentų, reikalingų sutikimams steigti lošimo namus (kazino) gauti, pateikimo ir nagrinėjimo tvarkos“ ir Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymui.

    

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS, TERMINAI, APIBRĖŽIMAI

 

    4. Azartinis lošimas (toliau – lošimas) – toks žaidimas arba abipusės lažybos pagal nustatytą reglamentą, kurių dalyviai, siekdami piniginio laimėjimo, savo noru rizikuoja netekti įmokėtos sumos, o laimėjimą arba pralaimėjimą lemia atsitiktinumas, kokio nors įvykio arba sporto varžybų rezultatas.

    5. Lošimo namai (kazino) – vieta, kurioje pagal patvirtintus lošimo reglamentus organizuojami stalo lošimai (ruletė, kortų, kauliukų lošimai), lošimai „ A“ kategorijos automatais.

 

III. LOŠIMO NAMŲ (KAZINO) REGLAMENTAVIMAS

 

    6. Azartinių lošimų pramogas reglamentuoja:

    6.1. Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas (Žin., 2001, Nr. 43-1495);

    6.2.Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 3 d.  sprendimas Nr. 01A-41-150  „Dėl dokumentų, reikalingų sutikimams steigti lošimo namus (kazino) gauti, pateikimo ir nagrinėjimo tvarkos“;

   6.3. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas (Žin., 1995, Nr.1-798);

   6.4. Lietuvos Respublikos aplinkos   ministro 2002 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr.200 „Dėl Pasiūlymų keisti daugiabučio namo gyvenamųjų patalpų paskirtį viešojo aptarimo tvarkos patvirtinimo“.

   7. Azartiniai lošimai miesto gyventojams nėra gyvybiškai reikalinga veikla.

   8. Azartiniai lošimai – veikla, nedaranti poveikio žmonių fizinei ir gamtinei aplinkai.

   9. Azartiniai lošimai gali turėti poveikį žmonių (ypač jaunimo) psichinei pusiausvyrai.

  10. Vėlyvo meto triukšmas gali trukdyti kaimynų poilsį.

 

 

 

IV. LOŠIMO NAMŲ (KAZINO) IŠDĖSTYMO VILNIUJE NUOSTATOS

 

   11. Būtinos sąlygos steigiant naujus lošimo namus (kazino):

   11.1. gauti visų sklype esančių nekilnojamojo turto savininkų sutikimą;

   11.2. numatyti pakankamą automobilių stovėjimo vietų skaičių sklypo ribose                pagal  STR2.06.01:1999.

   12. Pirmenybė steigiant lošimo namus (kazino) teikiama, kai:

   12.1. lošimo namai (kazino) steigiami teritorijose, nutolusiose nuo miesto centro;

   12.2. statomas naujas pastatas ar visas kompleksas, kuriame bus viešbutis, koncertų salė ir patalpos kitoms pramogoms;

   12.3. lošimo namų (kazino) bendrasis  plotas  – ne mažiau kaip 1000 (vienas tūkstantis) kv.m;

   12.4. pastatas priklauso vienam savininkui.

   13. Nenumatoma plėsti lošimo namų (kazino) tinklo:

   13.1. tose vietose, kurias nustatė Azartinių lošimų įstatymas;

   13.2. teritorijose, kuriose nepageidautini lankytojų srautai nakties metu:

   13.2.1. prie gydymo įstaigų;

   13.2.2. gyvenamųjų namų kvartaluose.

 

 

 

V. TERITORIJOS, KURIOSE GALIMA STEIGTI LOŠIMO NAMUS (KAZINO), IŠSKYRUS VIETAS, KURIOSE STEIGTI NEGALIMA PAGAL AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMĄ

 

   14. Miesto centre ir senamiestyje (kazino paslaugos lengviau ir patogiau prieinamos miesto svečiams, skatinamas turizmas).

    15. Aktyvių statybų – naujų centrų aplinkoje (laisvose teritorijose, nutolusiose nuo miesto centro).

    16. Gyvenamųjų rajonų centruose prie pagrindinių gatvių (susiformavusių visuomeninių centrų aplinkoje).

    17. Rekreacinės paskirties teritorijose ir pramogų centruose (papildoma poilsio pramogų įvairovė).

 

 

VI. DARBO ORGANIZAVIMAS

 

    18. Vykdyti lošimo namų (kazino) plėtros priežiūrą (stebėseną).