Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 137 2000-12-20
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
VILNIAUS MIESTO TARYBA

VILNIAUS MIESTO TARYBA

SPRENDIMAS  Nr.  137

2000 12 20

Dėl Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto medalių nuostatų tvirtinimo

 

            Vilniaus miesto taryba  n u s p r e n d ž i a :

            Patvirtinti Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto medalių nuostatus (pridedama).

 

Meras

Artūras Zuokas


PATVIRTINTA

Vilniaus miesto tarybos

2000 m. gruodžio 20 d.

sprendimu Nr. 137

 

BARBOROS RADVILAITĖS IR ŽYGIMANTO AUGUSTO MEDALIŲ

NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto medalių steigėja - Vilniaus miesto taryba.

2. Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto medalių (toliau – medaliai) skyrimo tikslai:

2.1. pagerbti labiausiai Vilniui nusipelniusius žmones;

2.2.  įvertinti vilniečių veiklą visose srityse;

2.3.  skatinti sostinės gyventojus dirbti Vilniaus labui;

2.4.  aktyvinti vilniečių visuomeninę ir labdaringą veiklą.

3. Medaliais apdovanojama atsižvelgiant į kandidatų nuopelnų svarbą per pastaruosius 10 metų, įvertinant jų visuomeninę ir profesinę veiklą Vilniaus miestui ir vilniečių labui.

4. Barboros Radvilaitės medaliu apdovanojamos moterys, Žygimanto Augusto – vyrai. Šie medaliai yra lygiaverčiai.

5. Medaliais gali būti apdovanojami Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai.

 

II. APDOVANOJIMO MEDALIAIS IR ĮTEIKIMO TVARKA

 

6. Medaliais apdovanoja Vilniaus miesto taryba, gavusi Vilniaus miesto valdybos teikimą.

7. Medalius iškilmingai įteikia Vilniaus miesto meras arba jo pavaduotojai.

8. Medalių tvarkytoja yra Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) Personalo tarnyba.

9. Personalo tarnyba:

9.1. tikrina, ar pristatymai apdovanoti atitinka šių nuostatų reikalavimus;

9.2. tvarko apdovanojamų asmenų  sąrašus ir šių apdovanojimų bylas;

9.3. rengia Vilniaus miesto tarybos ir valdybos sprendimų dėl apdovanojimo medaliais projektus.

10. Medalių paruošimo bei įteikimo kuratorius yra Savivaldybės Kultūros ir švietimo departamentas, kuris rūpinasi medalių gamyba ir organizuoja iškilmingą jų įteikimą.

11. Siūlyti kandidatus apdovanoti medaliais gali Vilniaus įstaigos, organizacijos, bendrovės, Vilniaus miesto tarybos komitetai, Savivaldybės administracijos departamentai.

12. Kandidatai apdovanoti medaliais pristatomi Vilniaus miesto savivaldybei ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki apdovanojimo dienos.

13. Tradiciškai medaliai gali būti įteikiami Vilniaus rotušės menėje Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos, Vilniaus miesto globėjo Šv.Kristoforo dienos, Lietuvos savivaldos minėjimo proga, “Sostinės dienų” ir kitų Savivaldybės organizuojamų renginių metu.

14. Apdovanojamas asmuo gauna medalį ir jį patvirtinančius dokumentus.

15. Asmenims po mirties skirti medaliai įteikiami artimiausiems giminėms.

16. Vietoj dingusio ar pamesto medalio gali būti išduodamas tik jį patvirtinančio dokumento dublikatas.

17. Apdovanojimas gali būti atšaukiamas, įsiteisėjus Lietuvos Respublikos teismo sprendimui baudžiamojoje byloje, kurioje apdovanotasis nuteisiamas už tyčinį sunkų nusikaltimą.

18. Nustatyti, kad apdovanojimo grąžinimo tvarką nustato Vilniaus miesto valdyba.

______________________

 

Į pradžią