Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 01A-41-786 2003-02-05
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
<INSTITUCIJA>

VILNIAUS MIESTO TARYBA

 

 

SPRENDIMAS 

DĖL VILNIAUS MIESTO IŠORINĖS VAIZDINĖS REKLAMOS SPECIALIOJO PLANO TVIRTINIMO

2003 m. vasario 5 d. Nr. 01A-41-786

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin.,1995,                    Nr. 107-2391; 1997, Nr.65-1548) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 2, 17, 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymu (Žin., 2000, Nr.42 – 1195), Vilniaus miesto savivaldybės taryba     n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Vilniaus miesto išorinės vaizdinės reklamos specialųjį planą pagal pridedamą brėžinį.

2. Įpareigoti Miesto plėtros departamentą, išduodant sąlygas naujiems reklaminiams renginiams projektuoti, vadovautis patvirtintu išorinės vaizdinės reklamos specialiuoju planu.

 

 

 

Meras

Artūras Zuokas

Taryba\REKLAMA

 

 


PATVIRTINTA

                                                                                                Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                                2003 m. vasario 5 d.

                                                                                                sprendimu Nr. 786

 

 

VILNIAUS MIESTO IŠORINĖS VAIZDINĖS REKLAMOS

SPECIALUSIS PLANAS

 

Vadovaujantis Vilniaus miesto 2002-2011 metų strateginiu planu, kurio pagrindinis uždavinys – Vilniaus tarptautinio konkurencingumo didinimas, nustatytas tikslas – pagerinti Vilniaus miesto urbanistinį architektūrinį įvaizdį. Todėl išorinę vaizdinę reklamą (toliau – IVR) plėtrą mieste būtina reguliuoti laikantis strateginio plano suformuotų uždavinių:

formuoti Vilnių – savitos architektūros didmiestį -, saugant istorinio miesto kraštovaizdį;

tausoti ir stiprinti savito miesto estetinį įvaizdį.

Kad pastarasis uždavinys būtų įgyvendintas, strateginiame plane numatytas veiksmas „sukurti Vilniaus miesto savitą stilių, siekiant negausios išorinės vaizdinės reklamos ir savitos mažosios architektūros“.

Remiantis Vilniaus miesto strateginio plano tikslais, paminklotvarkos, gamtosaugos, Vilniaus miesto savivaldybės išduotomis sąlygomis specialiajam planui parengti bei galiojančiais įstatymais nustatyti Išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano tikslai, uždaviniai, keliami išorinei vaizdinei reklamai ir reglamentai IVR įrengimui.

 

Sprendiniai

 

1 tikslas - savito miesto įvaizdžio stiprinimas ir estetinės kokybės didinimas:

1.1. pagerinti „miesto vartų“ įvaizdį:

1.1.1. Pagrindiniame brėžinyje nurodytose pagrindinių patekimo į Vilnių gatvių zonose („miesto vartuose“) prioritetą skirti IVR su informacija apie Vilnių;

1.1.2. organizuoti konkursą Vilniaus miesto riboženkliams suprojektuoti ir įrengti;

1.1.3. keleivių terminalams (oro uostui, autobusų ir geležinkelio stotims) parengti detalius IVR išdėstymo projektus; terminalų aplinkoje prioritetą skirti IVR su informacija apie Vilnių;

1.2. išsaugoti Vilniaus miesto istorinio centro savitumą:

1.2.1. įvertinant reklamos įtaką urbanistinei ir architektūrinei miesto aplinkai, griežtai laikytis IVR įrengimo miesto centrinėje dalyje reikalavimų, nustatytų sprendinių skyriuje „Miesto istorinio centro zonavimas“;

1.2.2. organizuoti konkursą vieningos stilistikos IVR projektams Senamiestyje parengti ir įgyvendinti;

1.2.3. vykdyti griežtą IVR įrengimo miesto centrinėje dalyje stebėseną;

1.3. mažinti IVR poveikį vertingiausioms miesto panoramoms:

1.3.1. IVR neturi įtakoti nuo nustatytų Vilniaus miesto bendrajame plane ir papildomų ypač vertingų kraštovaizdžio apžvalgos vietų atsiveriančių panoramų (nekeisti silueto, neužstoti kultūros vertybių objektų, šlaitų ir želdinių bei nedominuoti jų atžvilgiu);

1.3.2. rengiant IVR projektus, patikrinti jų poveikį panoramoms iš nurodytų Pagrindiniame brėžinyje apžvalgos vietų;

1.4. pagerinti miesto reprezentacinių trasų estetinę kokybę:

1.4.1. pagrindiniame brėžinyje nurodytoms reprezentacinėms trasoms parengti detalius IVR išdėstymo projektus;

1.5. riboti IVR įrengimą prie viešųjų erdvių:

1.5.1. leisti įrengti IVR (nepriklausomai nuo nuosavybės formos) tik pagal Savivaldybės nustatytas sąlygas, įvertinant, kad pastatų fasadai – greta esančių viešųjų erdvių (gatvių, aikščių) dalis;

1.5.2.uždrausti savavališką pastatų fasadų keitimą, ant jų įrengiant IVR;

1.5.3. rengiant naujus statinių projektus, numatyti vietas IVR įrengimui (jei tai reikalinga);

1.6. išsaugoti nekilnojamojo kultūros paveldo ir kitų vertingų architektūros objektų įvaizdį ir vertę:

1.6.1. senamiestyje ir į jį vedančiuose istoriniuose traktuose, kur dominuoja istorinis užstatymas ir gausu nekilnojamojo kultūros paveldo pastatų ir pastatų kompleksų bei buvusių dvarviečių, atskirų paveldo objektų teritorijose - skatinti įdomių vienetinės meninės reklamos darbų sukūrimą, puošiant miestą autoriniais profesionalių dailininkų, amatininkų ir menininkų darbais;

1.6.2. prie gatvių statomi IVR įrenginiai neturi užstoti istorinio centro turistinėse trasose, atsiveriančiose svarbiose perspektyvose, gatvių ašyse esančių vertingų architektūros, skulptūros objektų.

1.6.3. drausti IVR įrengimą paminklinėse kapinėse ir su memorialiniu paminklu nesusijusią IVR greta kapinių tvoros ar vartų (pagal vizualines NKV apsaugos zonas), archeologijos objektuose ir jų apsaugos zonose.

1.7. išsaugoti vertingą gamtovaizdį:

1.7.1. valstybiniuose regioniniuose parkuose neįrenginėti IVR, nesusijusios su valstybiniuose parkuose saugomais kompleksais ir objektais.

1.7.2. Verkių ir Pavilnių regioniniuose parkuose neįrenginėti IVR visose apžvalgos aikštelėse, taip pat iš jų matomose vizualinėse erdvėse bei visoje kraštovaizdžio draustinių ir rekreacinių zonų teritorijoje, išskyrus parko verslų ir aptarnavimo reklamą prie aptarnavimo įstaigų ar tam skirtose vietose parko gyvenamosiose zonose.

Siūloma parengti specialius nuostatus IVR reguliavimui regioniniuose parkuose.

1.7.3. valstybiniuose ir savivaldybės draustiniuose, gamtos paminkluose ir saugomuose kraštovaizdžio objektuose neįrenginėti IVR, nesusijusios su saugomais kompleksais ir objektais (vertybėmis).

1.7.4. saugomose gamtinėse teritorijose IVR įrengti tik vietose, numatytose šių teritorijų tvarkymo planuose ir projektuose (specialiuosiuose planuose ir kt.). Siūloma parengti saugomoms gamtinėms teritorijoms skirtus individualios stilistikos IVR projektus.

1.7.5. bendrojo naudojimo želdynuose (parkuose, skveruose ir rekreaciniuose miesto miškuose) riboti IVR, nesusijusios su šių teritorijų paskirtimi ir naudojimu, įvairių rekreacinių ir pan. programų realizavimu, įrengimą.

Rengiant bendrojo naudojimo želdynų, rekreacinių teritorijų tvarkymo projektus (specialiuosius, detaliuosius planus) numatyti galimas vietas IVR įrengimui.

Siūloma parengti bendrojo naudojimo želdynams skirtus individualios stilistikos IVR projektus.

1.7.6. išsaugoti raiškaus ir vaizdingo gamtinio kraštovaizdžio arealus, ribojant IVR, kuri mažintų kraštovaizdžio estetinę vertę ir patrauklumą, erdvinį raiškumą, užstotų dominuojančius gamtinius elementus (ypač šlaitus, kalvas ir kt.), formuojančius viso miesto erdvinį siluetą. Riboti IVR skaičių ir dydį, patikrinant jų poveikį šlaitams, kalvoms, panoramoms, atsiveriančioms nuo gatvių ir kitų apžvalgos vietų.

1.7.7. riboti IVR įrengimą (skaičių ir dydį) gatvių ašyse esančių ir vizualiai dominuojančių pavienių želdinių ar jų grupių, o taip pat atvirų estetiškai patrauklių erdvių vizualiniam išsaugojimui, patikrinant jų poveikį želdiniams ar atviroms erdvėms.

1.7.8. vandens telkinių apsaugos juostose drausti IVR, išskyrus aptarnavimo įstaigų ar objektų informacinius stendus, įrengimą.

 

2 tikslas - eismo saugumas ir patogumas gyventojams:

2.1. padidinti eismo saugumą mažinant IVR poveikį eismo dalyviams;

2.1.1. drausti IVR transporto ir nemotorinio transporto eismui skirtose teritorijose. Ši teritorija apima transporto eismui skirtą važiuojamąją dalį, viduriniąsias, šonines skiriamąsias juostas (išskyrus atvejus, kai ši juosta platesnė nei 4 m), dviračių takus ir nustatytą gabaritinę erdvę virš jų, drausti IVR šaligatviuose, kurių plotis yra mažesnis ar lygus 2 m. Tai sąlygojama minimaliu pėsčiųjų eismo juostos pločiu kiekviena kryptimi (2x0,75m) ir jos eismo gabaritais po 0,25 m (šaligatvio plotis, kai yra gatvės aptvėrimas šaligatvio zonoje, skaičiuojamas nuo aptvėrimo linijos; viešojo transporto stotelėse šaligatvis, skirtas keleivių laukimui, spaudos kioskams ir keleivių laukimo paviljonams įrengti ir suolams pastatyti, esami medžiai į reikiamą pėsčiųjų eismui šaligatvių plotį neįskaičiuojami).

2.1.2. drausti IVR šaligatviuose sankryžos matomumo zonoje. Stovinčio automobilio vairuotojas prieš sankryžą turi matyti skersine kryptimi į sankryžą įvažiuojančius automobilius ir stovintį automobilį prieš sankryžą.

2.1.3. drausti reklamos įrenginių (išskyrus šviesdėžes stotelių paviljonuose) statymą greito eismo gatvėse arčiau kaip 30,0 m iki važiuojamosios dalies krašto, kai leidžiamas greitis jose yra ³ 70,0km/val. (išduodant leidimus IVR įrengimui būtina įvertinti Vilniaus miesto bendrajame plane nustatytas greitojo eismo gatves);

2.2. leisti vidutinio formato erdvinius reklamos įrenginius statyti šaligatviuose (kai jie atitinka nustatytus įrenginių tipus atitinkamoje zonoje):

2.2.1. kai šaligatvis baigiasi užstatymo linija (užstatymu) ir paliekamas šaligatvis (pėsčiųjų eismo juostų skaičius) užtikrina esamą ir planuojamą pėsčiųjų eismą abiem kryptimis. 1 juostos laidumas - 800-900 pėsčiųjų per valandą;

2.2.2. prie skverų ir aikščių, kai planuojamas šaligatvio plotis užtikrina esamą ir planuojamą pėsčiųjų eismą;

2.2.3. viešojo transporto stotelių paviljonuose, jei tai buvo numatyta ir tiesiogiai susiję su šių paviljonų statyba;

2.2.4. laikinai riboti IVR prie esamų didelio avaringumo gatvių ruožų ir sankryžų, kol nebus atlikta jų rekonstrukcija ir pagerintos eismo saugos sąlygos.

 

MIESTO ISTORINIO CENTRO ZONAVIMAS

 

1-oji zona (raudona) U1P senamiesčio teritorija ir į ją vedantys istoriniai traktai (Gedimino pr., K.Kalinausko - M.K.Čiurlionio g., Pamėnkalnio – J.Jasinskio g., Naugarduko g. dalis iki Švitrigailos g., T.Kosciuškos g. – Antakalnio g. pradžia) bei prisijungiančios vertybių kompleksų teritorijos UV64 (gyvenamųjų namų kompleksas tarp T.Kosciuškos, Olandų ir Pervažos gatvių), UV70 dalis (kvartalas tarp Sluškų, T.Kosciuškos, Krantinės g.) ir AtR1 (šv. Petro ir Povilo bažnyčia ir laterano kanauninkų vienuolynas), AtR54 (Trinitorių bažnyčios ir vienuolyno ansamblis) G246K (Sapiegų rūmų teritorija).

IVR įrengiama reklaminėse iškabose ir vitrinose, cilindro formos įrenginiuose, šviesdėžėse (tik su miesto informacija, pakeičiant esamų įrenginių formas pagal naujai sukurtas konkursų keliu), nuorodose ir miesto informacijos stenduose, šviesdėžėse stotelių paviljonuose. Senamiesčio U1P teritorijoje: tripusiai įrenginiai neįrengiami; cilindro formos įrenginiai palaipsniui keičiami – naudojant istorines formas, ilgaamžes, natūralias apdailos medžiagas. Galima laikina IVR ant statybviečių aptvėrimų ir pastolių, kiekvienu atveju rengiant individualų projektą.

 

PAGRINDINIAI PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO PRINCIPAI

 

Vieta, komponavimo principai, gabaritai

Kiekvienai įstaigai arba parduotuvei leidžiama įsirengti vieną reklamą fasado plokštumoje virš ar šalia jos vitrinų ir/ar įėjimo ir vieną reklamą ant konsolės statmenai fasadui. Reklamos/ iškabos įranga siaurose gatvėse turi būti riboto ploto ir apimties, bei įrengiama tik pagal sienų plokštumą arba ant ažūrinių metalinių konsolių, nepažeidžiant vizualinės gatvės perspektyvos.

Ant fasadų reikalaujama komponuoti reklaminę įrangą ne aukščiau antro aukšto palangės, pirmo ir antro aukštų tarpuaukštyje. Išimtiniais atvejais kai visą pastatą valdo/nuomoja vienas naudotojas vienai paskirčiai, leistinas firmos iškabos arba ženklo komponavimas aukščiau antrojo aukšto, parenkant kiekvienu konkrečiu atveju tinkamiausią variantą ir gabaritus.

Parduotuvių ir įstaigų pavadinimų užrašai ir reklama neturi uždengti architektūrinių pastato detalių bei derėti prie fasado bei gatvės išklotinės dalies savo forma, stilistika, spalvine gama. Jei fasadas turi specialias, iškaboms skirtas vietas, kitur jas kabinti draudžiama.

Komponuojant ant fasado tūrinių raidžių užrašą, būtina derinti prie tam tikro stiliaus pastato architektūros, parinkti šriftą ir mastelį.

Maksimalus reklaminių raidžių aukštis - 0,36 m (didžiosioms raidėms); leistina 1-5 didesnio aukščio raidžių įkomponavimas.

Jei pastato autentiškas tinkas nėra saugomas, galima įrengti polichrominį užrašą/dekorą arba sgrafitą atitinkantį vaizdinę reklamą. Pastatų fasaduose, kur išlikę istoriniai reklaminiai užrašai arba polichrominis dekoras arba jų fragmentai, rekomenduojama juos restauruoti ir eksponuoti, o naują reklamą derinti prie esamo fasado dekoro.

Maksimalus plokščių /tūrinių iškabų plotas - iki 1,5 kv. m vienos plokštumos.

Ant konsolių tvirtinama reklama neturi būti nutolusi toliau kaip 1 m nuo fasado, neturi viršyti šaligatvio pločio ir pagal gatvės techninius reikalavimas nepriartėti mažiau kaip 0,75 m nuo gatvės važiuojamosios dalies, netrukdyti kelių eismo ženklų matomumui.

Kiemuose esančių įstaigų, kurios turi bendrą su gyventojais įėjimą, iškabos tvirtinamos šalia tarpuvarčių ar durų. Draudžiama kabinti reklamines iškabas ant bendrų vartų ar įėjimų.

Tarpuvartėse leidžiama kabinti tik plokščias iškabas, tvirtinamas prie įvažiavimo šoninių sienų, nemažinant tarpuvarčių gabaritų.

Jokios reklaminės įrangos negalima komponuoti aukščiau nei fasado viršutinis karnizas, montuoti ant stogų, kabinti ant ugniasienių arba skersai gatvių. Šiose vietose leistina proginė - su šventėmis ir renginiais susijusi dekoracija ar reklama.

Jeigu iškabų daug, jos turi būti sublokuotos, turėti maždaug vienodą dydį, panašų užrašų stilių bei pagamintos iš tų pačių medžiagų.

Plačiose gatvėse (kai tarp gatvės raudonųjų linijų daugiau nei 18 metrų) virš parduotuvių vitrinų leidžiama įrengti markizes, su originalia tam tikros firmos reklama. Jos turi būti ne žemiau kaip 2,2 m aukštyje, o jų plotis negali viršyti 1 m ir šaligatvio pločio. Visais atvejais turi būti išlaikyti gatvės techninių reikalavimų gabaritai (ne mažiau kaip 0,75 m nuo gatvės važiuojamosios dalies). Lauko kavinių įrangai leidžiamos iki 2 m pločio markizės.

Šaligatvyje, kurio plotis didesnis nei 1,5 metro, galima įrengti prieš įėjimą reklaminę mozaiką ne daugiau kaip 1 m nutolusią nuo fasado arba dekoratyvinius skulptūrinius elementus nutolusius ne daugiau kaip 0,5 m nuo pastato fasado, išlaikant gatvės techninių reikalavimų gabaritus (ne mažiau kaip 0,75 m nuo gatvės važiuojamosios dalies).

Draudžiama kabinti iškabas tiesiog ant balkonų ar kitų pastatų architektūros detalių (langų, durų, stulpų, piliastrų, karnizų, frizų, erkerių, portalų, langų apvadų, langinių, architektūros skaidymus imituojančio tinko ir pan.) arba jomis uždengti pavienes architektūrines detales bei jų junginius. Neleistina naudoti reklamos reikmėms ant pastatų įrengtų vėliavų stiebų, skulptūrų, paminklų, atraminių sienučių, tvorų, medžių, miesto infrastruktūros objektų (apšvietimo stulpų, kelio ženklo stulpų ir pan.), suolų, šiukšlių dėžių ir kitose tam tikslui nenumatytose vietose.

Draudžiama reklaminius skelbimus klijuoti tam neskirtose vietose (ant fasadų, apšvietimo stulpų, vartų ir pan.). Visuomeninių renginių, rinkimų ir gatvėse vykstančių renginių reklaminiai plakatai kabinami tik ant reklaminių įrenginių.

Pastatų išorėje netalpinti tipinių firmų logotipų; jie turi būti patalpinti ant vitrinų ar durų stiklų; išorėje talpinamą logotipą būtina įrėminti naudojant tradicines ilgaamžes apdailos medžiagas, suteikiant priderintą prie pastato reklamos formą.

Tvarkant vitrinas, rekomenduojama atkurti tradicinius krautuvių ar kavinių langų apdailą ir skaidymus. Neleistina laikyti tuščių vitrinų - jos turi būti pagrindinė parduotuvės reklama, iškaboms paliekant tik informacinį vaidmenį. Senamiesčio teritorijoje nenaudoti vitrinose didelio realaus vaizdo fotoreklamų.

Iškaba turi skelbti firmos pavadinimą ir nurodyti veiklos rūšį, draudžiama vardinti atliekamas paslaugas. Taip pat draudžiama naudoti reklamą, imituojančią kelio ženklus.

Erdvinių reklamos įrenginių vietos ir formos nustatomos kiekvienu konkrečiu atveju, derinamos prie atitinkamų miesto vidaus erdvės charakterio.

Įstaigų iškabų plotas (metalo lentelių) turi būti vieningas, patvirtinto formato.

 

Projektavimas, gamyba, medžiagos

Formuoti aukštos estetinės kokybės išorinę vaizdinę reklamą, kurti vienetinius meninius kūrinius, turinčius išliekamąją ir visuomeninę vertę.

Gamyboje skatinamas istorinių amatų tęstinumas, galimas ir šiuolaikiškų technologijų panaudojimas.

Reklamai leistinos naudoti tradicinės medžiagos: polichrominis dekoras, metalas, medis, tekstilė, keramika, gipsas, stiklas, akmuo ir kt.

Draudžiama naudoti neilgaamžes, nepatvarias, plastikines iškabas. Iš plastiko leidžiama gaminti tik kai kurias reklamos įrenginio dalis.

Reklamos įrenginiams gaminti naudojamų metalo konstrukcijų ir detalių paviršiai turi būti apdoroti antikorozinėmis priemonėmis ir padengti kokybiškomis dangomis.

Draudžiama gamybai naudoti fluorescencinius dažus.

Firmos stiliaus įteisintos spalvos naudotinos tik vitrinų sutvarkyme, derinant prie bendro fasado spalvinio sprendimo.

 

Apšvietimas

Neono, lazerių ir kitokios intensyvios elektros šviesos bei kinetinės iškabos ir reklamos draudžiamos.

Galimas aureolinis – lokalus iškabos apšvietimas, priderintas prie pastato apšvietimo.

Reklamą vitrinose pageidautina apšviesti.

 

2-oji zona (žalia) U1P vizualinis frontas (Neries dešiniojo kranto dalis buv. Žvejų priemiestyje, Žirmūnų tilto S66 aplinka), UV70 vietinės reikšmės urbanistikos paminklo teritorija (Naujamiesčio, Žvėryno, Šnipiškių, Paupio ir Antakalnio urbanistinių struktūrų fragmentai) UV62 vietinės reikšmės urbanistikos paminklo teritorija (gyvenamųjų namų kompleksas tarp Balstogės, Rasų ir P.Višinskio gatvių).

Vilniaus miesto vietinės reikšmės urbanistikos paminklų teritorijose saugomos urbanistinės, architektūrinės, istorinės, kultūrinės ir kraštovaizdžio vertybės – tai XIX a. susiformavusi teritorijų urbanistinė struktūra; susiformavę panoramos ir siluetai; gausu pastatų – kultūros vertybių.

IVR įrengiama reklaminėse iškabose ir vitrinose, cilindro formos, tripusiuose įrenginiuose, šviesdėžėse, šviesdėžėse stotelių paviljonuose, nuorodose ir miesto informacijos stenduose.

Ant pastatų LR nekilnojamųjų kultūros vertybių arba Vilniaus miesto savivaldybės vietinio registro nekilnojamųjų kultūros vertybių leistinas reklaminių iškabų įrengimas vadovaujantis tais pačiais vietos, gabaritų, medžiagiškumo, apšvietimo principais kaip ir 1-oje zonoje.

 

3-ioji zona (geltona) UV70 vietinės reikšmės urbanistikos paminklo reguliuojamų statybų zonų A ir B teritorijos Žvėryne, Šnipiškėse, Naujamiestyje, Žirmūnuose, Antakalnyje, Markučiuose, Paupyje, Liepkalnyje, Naujininkuose:

Vilniaus miesto vietinės reikšmės urbanistikos paminklų reguliuojamų statybų zonose yra fragmentiškai išlikusi XIX a. urbanistinė miesto struktūra; praeina senieji istoriniai traktai į senamiestį; šios teritorijos yra vizualiniai paminklinių kapinių frontai ir pan.

IVR įrengiama reklaminėse iškabose ir vitrinose, cilindro formos, tripusiuose įrenginiuose, šviesdėžėse, šviesdėžėse stotelių paviljonuose, nuorodose ir miesto informacijos stenduose, ant pastatų fasadų (ugniasienių ir aklinų fasadų) ir ant/virš stogų.

Ant pastatų LR nekilnojamųjų kultūros vertybių arba Vilniaus miesto savivaldybės vietinio registro nekilnojamųjų kultūros vertybių leistinas reklaminių iškabų įrengimas vadovaujantis tais pačiais vietos, gabaritų, medžiagiškumo, apšvietimo principais kaip ir 1-oje zonoje.

IVR įrenginių ant pastatų fasadų (ugniasienių ir aklinų fasadų) ir ant/virš stogų dydis ribojamas, pateikiamas lentelėje.

 

4-oji zona (mėlyna) UV70 vietinės reikšmės urbanistikos paminklo reguliuojamų statybų zonos „B“ teritorija – Naujamiestyje, Žvėryne, Šnipiškėse, Naujininkuose: Vilniaus miesto vietinės reikšmės urbanistikos paminklų reguliuojamų statybų zonoje „B“ - fragmentiškai išlikusi arba nesusiformavusi XIX a. urbanistinė miesto struktūra, dominuoja naujos statybos pastatai.

IVR įrengiama reklaminėse iškabose ir vitrinose, cilindro formos, tripusiuose įrenginiuose, šviesdėžėse, šviesdėžėse stotelių paviljonuose, nuorodose ir miesto informacijos stenduose, ant pastatų fasadų (ugniasienių ir aklinų fasadų) ir ant/virš stogų.

Ant pastatų LR nekilnojamųjų kultūros vertybių arba Vilniaus miesto savivaldybės vietinio registro nekilnojamųjų kultūros vertybių leistinas reklaminių iškabų įrengimas vadovaujantis tais pačiais vietos, gabaritų, medžiagiškumo, apšvietimo principais kaip ir 1-oje zonoje.

IVR statinių ir IVR įrenginių ant statinių dydis ribojamas, pateikiamas lentelėje.

 

PAMINKLOSAUGINĖS TERITORIJOS, NUTOLUSIOS NUO MIESTO CENTRO

 

Nuo miesto centro nutolusios nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijos – buvusios dvarvietės: Verkių dvaro sodyba G230K, Trakų Vokės dvaro sodyba G229K, Trinapolio bažnyčia ir vienuolynas AtV 95, Pilaitės, Markučių, Antavilių, Kairėnų buvę dvarai, atskiri pavieniai statiniai, įvairios technikos vertybės (Panerių geležinkelio tunelis S274, Pavilnio serpantinas S486) - traukia turistus ir miestiečius kaip atskiri vietos kultūros židiniai.

Svarbu užtikrinti šių objektų vizualinę apsaugą, todėl visose Vilniaus miesto bendrajame plane fiksuotose (esamose ir siūlomose įrašyti į nekilnojamųjų kultūros vertybių respublikinį/vietinį registrus) teritorijose IVR įrengimas ribojamas.

IVR įrengimas leistinas tik iškabose (projektuojamos, gaminamos, įrengiamos kaip ir U1P teritorijoje) arba specialiuose miesto informaciniuose stenduose.

 

Pokarinio paveldo urbanistikos paminklų teritorijos: UV 63 Lazdynų gyvenamasis rajonas,     UV 68 Žirmūnų gyvenamasis rajonas.

XX a. 7-8 dešimtmečiuose suformuotas Lazdynų gyvenamasis rajonas, kuriame dominuoja jaukios ir daugiausiai atviros erdvės, daugeliui perspektyvų reikšmingas Televizijos bokštas, pastatų tūriai derinti prie gamtinių šlaitų.

Žirmūnų gyvenamojo rajono pietinė dalis patenka į vietinės reikšmės urbanistikos paminklo reguliuojamų statybų zonos B teritoriją, IVR apribojimai aprašyti miesto istorinio centro zonavime, o šiaurinėje dalyje atskirai paminklosauginiu aspektu neribojami.

UV63 teritorijoje ribojamas IVR statinių ir IVR įrenginių ant statinių dydis, atitinkamai kaip ir 4-oje zonoje.

 

IVR TIPAI, DYDŽIAI IR REGLAMENTAI

 

 

 

 

Reglamentų taikymo zonos

Eil. Nr.

IVR tipas

1 zona

2 zona

3 zona

4 zona

5 zona

Formatai ir reikalavimai taikymui

1.

IVR STATINIAI

 

 

 

 

 

 

1.1.

Labai didelio formato erdviniai stendai (³40 m2 vienos plokštumos)

-

-

-

-

+

Formatas 14,6x4,2 m

1.2.

Labai didelio formato erdviniai stendai – kintamo vaizdo ekranai

-

-

-

-

+

Formatas 12x6 m

1.3.

Didelio formato erdviniai stendai (10-40 m2 vienos plokštumos)

 

-

-

-

-

+

Formatai 8x4; 6x4; 6x3 m

1.4.

Didelio formato erdviniai stendai – kintamo vaizdo ekranai

-

-

-

-

+

Formatas 8x4 m

1.5.

Vidutinio formato erdviniai įrenginiai miesto ir komercinei reklamai:

+

+

+

+

+

Detali sklaida 1 ir 2 zonose nagrinėjama rengiant įrenginių išdėstymo projektus

1.5.1.

Šviesdėžės

+

+

+

+

+

Formatas 1,20x1,80 m; 1 zonoje – tik su miesto informacija, pakeičiant esamų įrenginių formas pagal naujai sukurtas konkursų keliu

1.5.2.

Šviesdėžės stotelių paviljonuose

+

+

+

+

+

Formatas 1,20x1,80 m

1.5.3.

Tripusiai

-

+

+

+

+

Formatas 1,20x3,00 m

1.5.4.

Cilindro formos

+

+

+

+

+

Formatas 1,20x3,00 m

1.6.

Nuorodos ir miesto informacijos stendai

+

+

+

+

+

Pagal konkursų būdu sukurtus projektus, diferencijuojant Senamiesčio ir kitų rajonų reklamos įrenginių stilistiką

2.

IVR ĮRENGINIAI ANT STATINIŲ

 

 

 

 

 

Kiekvienu konkrečiu atveju rengiant individualų projektą, laikantis apribojimų (naujiems statiniams reklamos vietas ir dydžius numatyti statinių projektuose). IVR galima tik ant tų gyvenamųjų namų, kuriuose įsikūrusios kitos paskirties įstaigos ar įmonės ir ji reklamuoja šią papildomą veiklą. Ant valstybės valdymo objektų IVR draudžiama. Visais atvejais IVR ant statinių įrengimas neturi pažeisti statinių konstrukcijų ir nepabloginti statinių eksploatacijos

2.1.

Ant pastatų fasadų (ant ugniasienių ir aklinų fasadų)

-

+

+

+

+

2 zonoje – ne daugiau kaip ¼ plokštumos; 3 zonoje – ne daugiau kaip 1/3 plokštumos; 4 zonoje – ne daugiau kaip ½ plokštumos; 5 zonoje - ne daugiau kaip2/3 plokštumos

2.2.

Ant (virš) stogų:

 

 

 

 

 

 

2.2.1.

Šlaitiniai stogai

-

-

+

+

+

Projektuoti ažūrinius IVR įrenginius teksto ar logotipo pavidalo, skydai negalimi.

3 zonoje – virš karnizo ne daugiau 1/3 atstumo iki kraigo; 4-5 zonose – virš karnizo ne daugiau kaip ½ atstumo iki kraigo.

2.2.2.

Plokšti stogai:

 

 

 

 

 

 

 

 

1 aukšto pastatai

-

-

+

+

+

Virš stogo ne daugiau kaip 1/3 viso statinio aukščio

 

2-3 aukštų pastatai

-

-

+

+

+

Virš stogo ne daugiau kaip ¾ statinio vieno aukšto aukščio

 

Daugiaaukščiai pastatai

-

-

-

+

+

Virš stogo ne daugiau kaip statinio viršutinio aukšto aukščio

2.3.

Laikina IVR ant statybviečių aptvėrimų ir pastolių

+

+

+

+

+

Kiekvienu konkrečiu atveju rengiant individualų projektą

2.4.

Reklaminės iškabos

+

+

+

+

+

reklaminių iškabų taikymo 1 zonoje sąlygas (sprendinių skyrius “Miesto istorinio centro zonavimas”)

2.5.

Nuorodos ir miesto informacijos stendai

+

+

+

+

+

Pagal konkursų būdu sukurtus ir patvirtintus projektus, diferencijuojant senamiesčio ir kitų rajonų reklamos įrenginių stilistiką

Pastabos:

1.“-” – netaikoma; “+” – taikoma;

2. Minimalūs atstumai tarp IVR statinių:

2.1. Tarp labai didelio formato erdvinių stendų – ne mažiau 100 m;

2.2. Tarp didelio formato erdvinių stendų – ne mažiau 60 m;

2.3. Vidutinio formato erdviniai įrenginiai (šviesdėžės, šviesdėžės stotelių paviljonuose, tripusiai ir cilindro formos) toje pačioje gatvės pusėje negali būti statomi arčiau vienas kito kaip         30 m atstumu, jeigu įrenginio vieta neturi neigiamos įtakos esamai aplinkai (fasadams ir kt.). Prie šviesdėžės stotelės paviljone galima statyti vieną vidutinio formato erdvinį įrenginį, kuriame privaloma informacija apie renginius mieste, gatvių pavadinimus, lankytinus objektus ir pan.

3. 1-oje zonoje bendras vidutinio formato įrenginių skaičius negali būti didinamas, atskaitos tašku priimant esamą ir suprojektuotą konkursų būdu įrenginių skaičių. Naujų vietų atsiradimas galimas praretinant esamą įrenginių tinklą (išskyrus šviesdėžes stotelių paviljonuose, kurių įrengimas priklauso nuo stotelių statybos poreikio).

4. Reglamentavimas skirtas visoms nuosavybės rūšims.

 

IVR specialiojo plano įgyvendinimo programa

Parengti išorinės vaizdinės reklamos taisykles.

Įsteigti IVR registrą, nurodant kiekvienai IVR eksploatuojančiai bendrovei ar įmonei užregistruoti Miesto plėtros departamente visus jiems priklausančius IVR įrenginius.

Pakoreguoti vietinės rinkliavos už vizualinę komercinę reklamą Vilniuje nuostatus.

Organizuoti miesto centrinės dalies (I ir II zonų) ir reprezentacinių trasų IVR statinių išdėstymo schemų, papildančių specialiojo plano sprendinius, parengimą.

Administravimo srityje užtikrinti kvalifikuotą personalo darbą teikiant konsultacijas IVR užsakovams ir projektuotojams.

Skatinti profesionalių dizainerių dailininkų atestavimą, formuojant autorių atsakomybę įdomaus ir savito miesto įvaizdžio sukūrime.

Įgyvendinti specialiojo plano sprendinius, svarstant įvairius IVR klausimus pasitelkti ne tik ekspertus profesionalus, bet ir verslo ir visuomenės atstovus.

 

IVR specialiojo plano įsigaliojimo tvarka

Specialusis planas įsigalioja jį patvirtinus Vilniaus miesto savivaldybės taryboje.

Kai IVR prieštarauja specialiojo plano sprendiniams, sprendiniai įsigalioja pasibaigus sutarties tarp Savivaldybės ir reklamos veiklos subjektų galiojimo terminui.

Nustatyti pereinamąjį laikotarpį, laikinai pratęsiant sutarčių galiojimo terminus reklamos įrenginių taikymui miesto centrinėje dalyje ir reprezentacinėse trasose iki IVR statinių išdėstymo schemų šiose teritorijose parengimo.

Visiems reklaminės veiklos subjektams, turintiems laikinus leidimus įrengti iki 2003-07-01, specialiojo plano sprendiniai įsigalioja nuo 2003 m. liepos 1 d.

________________________

 

Į pradžią