Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1873857 2006-11-09
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL LUKIŠKIŲ AIKŠTĖS SUPLANAVIMO IR SIMBOLIO „LAISVĖ“ SUKŪRIMO ARCHITEKTŪRINIO-MENINIO PROJEKTO KONKURSO SĄLYGŲ TVIRTINIMO

 

2006 m. lapkričio          d.   Nr. 1-  

Vilnius

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Lukiškių aikštės suplanavimo ir simbolio „Laisvė“ sukūrimo architektūrinio-meninio projekto konkurso sąlygas (pridedama).

 

 

 

 

Meras

Artūras Zuokas

 

 


 

 

 

          P A T V I R T I N T A

          Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

          2006 m.                             d.

          sprendimu   N r.

 

 

Lukiškių aikštės suPLANAVIMO IR simboliO „Laisvė“ SUKŪRIMO architektūrinio – meninio PROJEKTO konkurso SĄLYGOS

 

 

I. ĮŽANGA

 

Lukiškių aikštė kaip miesto aikštė susiformavo palyginti neseniai. Nuoseklesniu jos tvarkymu susirūpinta tarpukario metais.

1939 m. aikštėje buvo uždrausta prekiauti, ir buvo pradėti rengti aikštės sutvarkymo projektai. Nuo 1950 m. vyko daug konkursų dėl miesto centrinės dalies užstatymo ir aikštės suformavimo. 1953 m. Lukiškių aikštėje buvo pastatytas paminklas Leninui. 1967 m. ir 1968 m. organizuoti konkursai nagrinėjo Lukiškių aikštės (1953-1991 Lenino) užstatymo galimybes. 1972 – 1979 m. atlikti Vilniaus miesto centrinės dalies suplanavimo projektai sprendė naujų statybų ir transporto magistralių miesto centrinėje dalyje tiesimo klausimus. 1991 m. buvo demontuotas paminklas Leninui, tačiau aikštės suplanavimas iki šiol nepakeistas.

1995 m. organizuotas Lukiškių aikštės sutvarkymo konkursas vyko dviem etapais. Pirmojo etapo uždavinys - suformuoti Lukiškių aikštės paskirtį, nuspręsti, kokias ji galėtų turėti funkcijas: reprezentacinę, memorialinę ar rekreacinę. Antrajame etape numatyta suteikti aikštei naują urbanistinę kokybę, įprasminti mūsų šalies ir miesto istoriją, rekonstruoti ją, atsižvelgiant į šių dienų realijas, istorines, urbanistines ir menines galimybes.

1997 m. buvo organizuotas aikštės laikinojo sutvarkymo konkursas, kurio tikslas buvo tik aikštės sutvarkymas, nekuriant memorialinio akcento. Vėliau šios idėjos atsisakyta.

 

 

II. BENDROSIOS NUOSTATOS, KONKURSO TIKSLAS

 

            1. Projekto pavadinimas - Lukiškių aikštės suplanavimo ir simbolio „Laisvė“ sukūrimo projektas.

            2. Lukiškių aikštės suplanavimo ir simbolio „Laisvė“ sukūrimo projekto atviro konkurso sąlygos (toliau – sąlygos) nustato valstybės sostinėje Vilniuje esančios Lukiškių aikštės (toliau – Lukiškių aikštė) suplanavimo ir simbolio „Laisvė“ sukūrimo projekto atviro konkurso (toliau – Konkursas) tvarką ir sąlygas. Konkursas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 97, patvirtinta Projekto konkurso organizavimo taisyklių aktualia redakcija.

            3. Konkursas vykdomas ir vertinamas dviem etapais.

            4. Skelbimas apie konkursą skelbiamas:

4.1. Valstybės žinių priede „Informaciniai pranešimai“ 2006-__-___Nr.__,_________

4.2. Centrinėje Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

4.3.dienraščio „Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“;

4.4. savaitraštyje „Statybų pilotas“;

4.5.Vilniaus miesto savivaldybės, Lietuvos architektų sąjungos ir Lietuvos dailininkų sąjungos tinklapiuose lietuvių ir anglų kalbomis.

5. Pagrindinės naudojamos sąvokos:

            5.1. Konkurso organizatorius  - perkančioji organizacija - Vilniaus miesto savivaldybės administracija. (kodas 188710061), Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, a/s LT417044060000315192 AB SEB Vilniaus bankas, banko kodas 70440.

            5.2. Konkurso vykdytojas – perkančiosios organizacijos igaliota savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“, atsakinga už konkurso vykdymą.

            5.3 Konkurso dalyvis – Fizinis arba juridinis asmuo (tiekėjas) pateikęs šias konkurso sąlygas atitinkantį konkursinį projektą ir atitinkantis kvalifikacinius reikalavimus.

            5.4 Projektas – konkursinis pasiūlymas - Lukiškių aikštės suplanavimo ir simbolio „Laisvė“ sukūrimo architektūrinis-meninis projektas.

            5.5 Konkurso rūšis – atviras konkursas iki pirmojo vertinimo etapo, ribotas - vykdant antrąji vertinimo etapą.

            5.6 Konkurso tikslas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m. vasario 11 d nutarimu Nr. VIII-1070 „Dėl valstybės sostinėje esančios Lukiškių aikštės funkcijų“ sukurti Lukiškių aikštės suplanavimo ir simbolio „Laisvė“ sukūrimo architektūrinį-meninį projektą:

5.6.1. Sukurti šiuolaikinį memorialinį akcentą – kompoziciją „Laisvė“, atspindinčią Lietuvos žmonių kovas už laisvę ir pergalę, savo dydžiu atitinkančią planuojamos aikštės sprendinius ir mastelį.

5.6.2. Suplanuoti Lukiškių aikštę derinant reprezentacinę, memorialinę ir visuomeninę funkcijas.

5.6.2.1. Reprezentacinėje ir memorialinėje Lukiškių aikštės dalyje numatyti galimybę organizuoti valstybines šventes bei kitus renginius, planuojant vietas iki 1,5 tūkst. žmonių.

5.6.2.2. Derinti planuojamos Lukiškių aikštės sprendinius su rekonstruojamo Gedimino prospekto sprendiniais, numatant galimybę prospekto dalį tarp Vasario 16-osios ir J. Tumo-Vaižganto gatvių panaudoti įvairiems renginiams.

5.6.2.3. Požeminėje aikštės dalyje planuoti automobilių stovėjimo vietas, viešus tualetus, patalpas bei įrenginius, reikalingus aikštei prižiūrėti.

5.6.2.4. Įvertinti kitus projektus arba pasiūlyti sprendinius įtakojančius siūlomą Lukiškių aikštės sprendimą. Nurodyti aikštės funkcinius bei vizualinius ryšius su jais:

5.7. Devizas – konkurso dalyvio pasirinkta bereikšmė šešių skaitmenų kombinacija (šešių skaitmenų kodas), kuri rašoma ant visų pateikiamų vokų (pirmo ir antro) ir ant kiekvieno pirmame voke pateikiamo projekto dokumentų lapo bei nurodoma ant pateikiamo projekto maketo. Konkurso dalyvis privalo visur rašyti tą patį devizą (šešių skaitmenų kombinaciją).

            5.8. Devizo šifras – konkurso dalyvio pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono bei fakso numeriai. Devizo šifras pateikiamas antrame voke.

6. Kitos šio atviro projekto konkurso dokumentuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 97 patvirtintų Projekto konkurso organizavimo taisyklių aktualioje redakcijoje apibrėžtas sąvokas.

            7. Visus santykius, atsirandančius tarp Konkursą organizuojančios, Konkursą vykdančios organizacijų ir Konkurso dalyvių, reguliuoja šios sąlygos, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, įstatymai ir kiti teisės aktai.

            8. Konkursą organizuojanti Konkursą vykdanti organizacijos ir Konkurso dalyviai privalo laikytis šiose sąlygose nustatytų reikalavimų.

9. Aikštės sutvarkymo su skulptūrinės kompozicijos simboliu „Laisvė“ orientacinė sąmatinė vertė apie 45 mln. Lt.

10. Įvertinus Konkurso pirmojo etapo rezultatus, antrajame etape Konkurso sąlygos bus patikslintos.

 

 

III. KONKURSO ETAPŲ TIKSLAI IR UŽDUOTYS

 

            11. Konkurso pirmojo etapo tikslas ir užduotis:

            11.1. sukurti šiuolaikinį memorialinį akcentą - skulptūrinę kompoziciją „Laisvė“, atspindinčią Lietuvos žmonių kovą už laisvę ir pergalę;

            11.2. suplanuoti aikštę derinant memorialinę, valstybinę - reprezentacinę ir visuomeninę funkcijas;

            11.2.1. aikštės dalyje, skirtoje reprezentacijai, numatyti vietą įvairiems valstybinės svarbos ceremonialams, valstybinių švenčių paminėjimo renginiams, mitingams bei kitiems renginiams (iki 1,5 tūkstančių žmonių):

            11.2.2. vietą (apie 30 žmonių) organizatoriams ir svečiams;

            11.2.3. iki 80 kv. m – garbės sargybos kuopai (3 būriai po 30 karių, karių būriai turi žygiuoti ir išžygiuoti Gedimino prospektu);

            11.2.4. ne mažiau kaip 4 m pločio kietos dangos skirtos apeiti apie simbolį „Laisvė“;

            11.2.5. vietą vainikams ir gėlėms padėti (gali būti sprendžiama simbolio „Laisvė“ bendroje kompozicijoje);

            11.3. aikštės požeminėje dalyje suplanuoti automobilių stovėjimo vietas, viešus tualetus (10+10 vietų), patalpas, reikalingas aikštei prižiūrėti, taip pat numatyti galimybę aikštės priežiūros technikai laikyti (apie 60 kv. m);

            11.4. Parengti teritorijų, įtakojančių Lukiškių aikštės sprendinius, programą viziją, kurioje numatyti funkciniai ir vizualiai ryšiai. Vadovautis priedu Nr.5 Lukiškių aikštės ir aplinkos sutvarkymo schema:

11.4.1. Šiaurinėje dalyje:

Komercinis prekybos centras, įvertinant greta esantį architektūrinį paminklą – Šv. Jokūbo ir

Pilypo bažnyčios ansamblį.

11.4.2. Centrinėje dalyje:

Pastatų rekonstrukcija, įrengiant informacinį – edukacinį centrą bei pritaikant visuomeninei

paskirčiai (Gedimino pr. 40).

11.4.3. Pietinėje dalyje:

Tautos namai – polifunkcinė klasikinės muzikos salė (papildomos funkcijos - parodų

galerijos, viešojo maitinimo patalpos ir kt.).

Lietuvos šeimų informacinis terminalas.

11.4.4. Aukų gatvės, kaip svarbios jungties tarp Lukiškių aikštės ir Pamėnkalnio gatvės,

sutvarkymas;

11.4.5. Pamėnkalnio gatvės sutvarkymo sprendiniai;

12. Konkurso antrojo etapo tikslas ir užduotis  -

12.1. įvertinus pirmojo etapo rezultatus ir patikslinus užduotį, detalizuoti Lukiškių aikštės sprendinius ir memorialinį akcentą - skulptūrinę kompoziciją „Laisvė“ pagal patikslintas Konkurso antro etapo sąlygas.

12.2. nustatyti autorių ar autorių kolektyvą kurie parengs techninį aikštės sutvarkymo projektą ir įgyvendins memorialinį akcentą „Laisvė“.

 

 

IV. KONKURSO DALYVIAI IR KONKURSO išeities DOKUMENTAI

 

            13. Konkurso pirmajame etape gali dalyvauti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys teisę kurti Lietuvos Respublikoje arba užsienio valstybėse.

            14. Skelbime nurodytu terminu Konkurso dalyviai įsigyja sąlygas ir užsiregistruoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Personalo departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus 6 darbo vietoje (1 aukštas) Konstitucijos pr. 3 Vilniuje (tel. pasiteirauti 211 2520), nurodo atstovų vardą, pavardę, telefonus, faksą.

            15. Nurodytais kontaktiniais ryšiais bus siunčiama papildoma informacija apie Konkurso pirmojo etapo eigą bei atsakymai į paklausimus.

            16. Užsiregistravęs Konkurso dalyvis arba jo atstovas gauna Konkurso pirmojo etapo sąlygų bylą skaitmeninėje laikmenoje, kurioje yra:

            16.1. Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m.vasario 11 d. nutarimas Nr. VIII-1070 „Dėl Valstybės sostinėje esančios Lukiškių aikštės funkcijų“;

            16.2. Lukiškių aikštės ir aplinkos schema;

            16.3. Lukiškių aikštės toponuotrauka (M 1:500); 

            16.4. Lukiškių aikštės dvi panoramos, ant kurių nupiešiami siūlomi sprendiniai ir nuotraukos;

16.5. Lukiškių aikštė Vilniuje (archeologinė, istorinė, ir architektūrinė apžvalga);

16.6. Dendrologiniai tyrimai;

            16.7. Gedimino prospekto rekonstrukcijos (atkarpoje prie Lukiškių aikštės) brėžinys;

            16.8. Lietuvos kultūros centro (Tautos namų) koncepcija;

            16.9. Šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčios architektūrinio ansamblio išplanavimo schema.

            17. Konkurso vykdytojai pateikia situacijos maketą (M 1:500), į kurį Konkurso vertinimo komisija posėdžio metu patalpina konkursinį pasiūlymą. (Maketo nuotrauka pridedama).

            18. Konkurso pirmojo etapo laimėtojai pasirašys sutartį su Konkurso organizatoriumi dėl Konkurso antrojo etapo pasiūlymų parengimo.

19. Antrojo etapo Konkurso dalyvis antrojo etapo konkursinio pasiūlymo apimtyje privalės pateikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus įrodančius dokumentus:

 

Eil. Nr.

Kvalifikacijos reikalavimai Konkurso dalyviams

Dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti Konkurso dalyviai, siekiantys įrodyti, kad jų kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus

19.1.

Konkurso dalyvis turi turėti teisę verstis su Projektu susijusia veikla.

Juridinio asmens (įmonės) registravimo pažymėjimo bei įmonės įstatų, kurie patvirtintų, kad ji turi teisę verstis su Projektu susijusia veikla, patvirtintos kopijos. Jei konkursą laimėjusi įmonė neturi patvirtintų įstatų, apie jo veiklos pobūdį Konkurso organizatorius spręs iš registravimo pažymėjime pateiktų duomenų ir pateiktų šiai veiklai reikalingų licencijų kopijų.

19.2.

Konkurso dalyvis turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pažymos originalas, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki Projektų pateikimo termino pabaigos.

19.3.

Konkurso dalyvis turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu.

Valstybinės mokesčių inspekcijos pažymos originalas, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki projektų pateikimo termino pabaigos.

19.4.

Konkurso dalyvis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už dalyvavimą nusikalstamoje veikloje, korupciją, sukčiavimą, pinigų plovimą.

Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pažymos originalas, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki projektų pateikimo termino pabaigos.

 

19.5. laimėtojas (jai), pakvietimo į supaprastintas neskelbiamas derybas atveju, privalės pateikti papildomą informaciją apie projektavimo įmonę, su kuria bus sudaroma sutartis rengti techninį projektą ir įgyvendinti memorialinį akcentą. Minėtus papildomus reikalavimus pateiks Vilniaus miesto savivaldybės „Viešųjų pirkimų komisija“ pakvietime supaprastintoms neskelbiamoms deryboms.

 

 

V. KONKURSO DOKUMENTŲ RENGIMAS IR PATEIKIMAS

 

            20. Konkurso dalyvis Konkurso sąlygose nurodytus konkursinius pasiūlymus ir kitus dokumentus (užklausimus, pranešimus, prašymus ir t.t.) rengia ir pateikia lietuvių arba anglų kalba.

            21. Pirmojo etapo konkursiniai pasiūlymai ir visi su tuo susiję dokumentai pateikiami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Personalo departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus 6 darbo vietoje (1 aukštas) Konstitucijos pr. 3 Vilniuje iki 2007 m. gegužės 8 d. 15.00 val. (tel. pasiteirauti 211 2520).

22. Jeigu Konkurso organizatorius ar vykdytojas padarė sąlygų ar jų priedų pakeitimus ir raštu informavo (faksu arba e-paštu) užsiregistravusius dalyvius, Konkurso dalyviai privalo atsižvelgti į pakeitimus.

            23. Konkurso dalyvis pateikia:

            23.1. planą su siūlomais suplanavimo sprendiniais (M1:500);

            23.2. simbolio „Laisvė“ eskizinį maketą  (M1:20) (sukurtą imituojant tikrą medžiagą);

            23.3. simbolio „Laisvė“ architektūrinę prieigų sutvarkymo idėją (1:100);

            23.4. 2 charakteringus pjūvius  (M1:100);

            23.5. pasiūlymo maketą (M 1:500), kuris įstatomas į paruoštą artimiausių sklypų užstatymo maketą (Konkurso darbų vertinimo metu);

            23.6. nupieštus sprendinius pateiktose panoramose (16.4 punktas);

            23.7. aiškinamąjį raštą ir simbolio „Laisvė“ aprašymą bei idėjos pagrindimą.

            23.8. Teritorijų, įtakojančių Lukiškių aikštės sprendinius, programą viziją, kurioje parodoma visos teritorijos schema (pagal pridedamą Lukiškių aikštės ir aplinkos schemą Nr.5), paaiškinami funkciniai bei vizualiai ryšiai, duotas pagrindinis pjūvis per Aukų g. su planuojamais tūriais (vienas planšetas).

            24. 23.1-23.8 punktuose nurodyti brėžiniai pateikiami ant 4 planšetų, kurių matmenys  70x100(h) cm. Planšeto storis ne daugiau kaip 2,5 mm (planšetai eksponuojami vertikaliai).

            25. Konkurso dalyvio dokumentai turi būti paženklinti vienu ir tuo pačiu devizu(pagal punktą 5.7). Devizas įkomponuojamas kiekvieno lapo ir rašto viršutiniame dešiniajame kampe, paliekant po 2 cm nuo planšetės kraštų.

            26. Visi 23.1-23.8 punktuose nurodyti dokumentai (išskyrus maketus) turi būti tvarkingai supakuoti į vieną voką (paketą) – vokas Nr.1, ant jo nurodant  25 punkte minėtą devizą, nenurodant konkurso dalyvio ar kaip nors kitaip neužsimenant apie autorių. Siunčiant paštu, siuntėjo adreso vietoje užrašomas gavėjo adresas. Voke (pakete) turi būti voko turinio aprašas. Maketai pakuojami siuntėjo nuožiūra.

            27. Visi dokumentai turi būti pateikti iki šių sąlygų 21 punkte nurodyto termino.

            28. Konkurso pirmojo etapo dalyvis atskirame voke (vokas Nr.2), pažymėtame 25 punkte nurodytu devizu, pateikia:

28.1. Konkurso dalyvio arba jų grupės pavardes, adresus. Grupinio pasiūlymo atveju – įgalioto atstovo pavardę ir telefoną. Jei tai juridiniai asmenys, turi būti nurodytas projekto autorius arba autoriai, nurodant kontaktinius telefonus.

28.2. Konkurso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus: diplomų kopijas arba kvalifikaciją patvirtinančias pažymas iš mokyklų kuriose konkurso dalyviai mokosi.

28.3. Konkurso dalyvių sąžiningumo deklaracija  (užpildytas priedas Nr.........).

Voke Nr.2 esantys dokumentai (su priedais) turi būti susiūti siūlu ir sunumeruoti, paskutinių lapų antrose pusėse patvirtinti konkurso dalyvio parašu bei su nuoroda į bendrą susiūtų lapų skaičių.

            29. Šių sąlygų 23.1-23.8 punktuose nurodyti dokumentai, išskyrus maketus, turi būti pateikti vienoje pakuotėje 21 punkte nurodytu adresu ir laiku.

            30. Neįvykdžius šioje dalyje nustatytų reikalavimų, pirmojo etapo konkursinis pasiūlymas nevertinamas.

            31. Antrojo etapo konkursiniai pasiūlymų ir visų su tuo susijusių dokumentų pateikimas bus reglamentuotas Konkurso antrojo etapo sąlygose.

 

 

VI. KONKURSO PIRMojo etapo SĄLYGŲ AIŠKINIMAS, KEITIMAS IR PAPILDYMAS

 

32. Konkurso dalyvis gali prašyti Konkursą organizuojančios ir/ar Konkursą vykdančios įmonės paaiškinti Konkurso pirmojo etapo sąlygas.

33. Prašymus paaiškinti sąlygas Konkurso dalyvis gali pateikti raštu šiuo adresu: Kalvarijų g. 1, LT- 09310 Vilnius, taip pat faksu +3705 272 4825 ir e-paštu architektu.sajunga@takas.lt.

34. Konkurso dalyvio pateiktame paklausime turi būti nurodyti konkretūs punktai ir aiškiai suformuluotas(-i) klausimas(-i), nurodytas fakso numeris, kuriuo bus siunčiamas atsakymas.  Atsakymai į  paklausimus bus išsiunčiami visiems Konkurso pirmojo etapo sąlygas paėmusiems ir užsiregistravusiems dalyviams ar atstovams, neįvardinus konkretaus prašymą pateikusio dalyvio.

35. Paklausimai dėl sąlygų paaiškinimo priimami ir registruojami iki 2007 m. balandžio 3 d.

36. Į gautus paklausimus Konkurso organizatorius arba vykdytojas atsako iki 2007 m. balandžio 10 d.

37. Konkurso organizatorius arba vykdytojas iki 2007 m. balandžio 10 d. gali ne iš esmės pakeisti arba papildyti pirmojo Konkurso etapo sąlygas ar jų priedus. Apie pakeitimus ir papildymus  pranešama visiems sąlygas įsigijusiems ir užsiregistravusiems dalyviams raštu (išsiunčiama duotais faksais).

 

 

VII. Konkurso pirmojo etapo vertinimAS

 

38. Neatmesti projektai bus vertinami balais. Projektų vertinimo kriterijai išdėstyti pagal prioritetus:

38.1. Šiuolaikinio memorialinio akcento – kompozicijos „Laisvė“, atspindinčios Lietuvos žmonių kovas už laisvę ir pergalę, savo dydžiu atitinkančios planuojamos aikštės sprendinius ir mastelį idėja ir originalumas – k1;

38.2. Lukiškių aikštės suplanavimas derinant reprezentacinę, memorialinę ir visuomeninę funkcijas atsižvelgiant į 11.2 – 11.4 punktuose  išdėstytus tikslus ir užduotį – k2;

 

 

 KONKURSO VERTINIMO EKSPERTŲ KOMISIJA, JOS TEISĖS IR UŽDUOTYS

 

            39.  Konkurso vertinimui sudaryta ši Konkurso ekspertų vertinimo komisija (toliau  – Vertinimo komisija):

 

Vardas, pavardė

 

Atstovaujama organizacija, profesija / pareigos

1. Arvydas Ališanka

Skulptorius, Lietuvos dailininkų sąjunga

2. Audrius Ambrasas

Architektas, Lietuvos architektų sąjunga

3. Vytautas Brėdikis

Architektas, Lietuvos architektų sąjunga

4. Liucijus Dringelis

Architektas, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga

5. Irma Grigaitienė

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vedėja

6. Povilas Jakučionis

Lietuvos Respublikos Seimo narys

7. Audrys Karalius

Architektas, Lietuvos architektų sąjunga

8. Dalia Kuodytė

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorė

9. Viktoras Liutkus

Menotyrininkas, Lietuvos dailininkų sąjunga

10. Aurelija Matuizienė

Kultūros paminklų departamento Vilniaus teritorinio padalinio vyresnioji valstybinė inspektorė

11. Linas Naujokaitis

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktorius

12. Alvydas Nikžentaitis

Lietuvos istorijos instituto direktorius

13. Arūnas Sakalauskas

Skulptorius, Lietuvos dailininkų sąjunga

14. Arvydas Šaltenis

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys

15. Artūras Zuokas

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys, miesto meras

 

Latvija

 

Lenkija

 

 

            40. Vertinimo komisijos pirmininkas – Artūras Zuokas

41. Balsavimo teisę turi tik Vertinimo komisijos nariai.

42. Vertinimo komisijos 2 atsakingi sekretoriai (be balsavimo teisės) – Gintautas Blažiūnas ir Beatričė Raguotienė, asmenys, dalyvaujantys Komisijos posėdžiuose, atsakantys už Konkurso sąlygų laikymąsi, Vertinimo komisijos posėdžių protokolavimą, teikiantys žiniasklaidai informaciją.

43. Recenzentai: Konkursą organizuojančios organizacijos ir Konkursą vykdančios įmonės sutarimu turi būti paskirti 3 (trys) – 5 (penki) recenzentai, kurie atliks pirminę pateiktų projektų atranką (įvertins, ar pateikti darbai formaliai atitinka Konkurso sąlygas), išanalizuos pateiktus projektus ir raštu pateiks Vertinimo komisijai.

44. Nepriklausomi ekspertai – specialistai, galintys įvertinti architektūrinius, meninius, technologinius, paminklų apsaugos, transporto organizavimo ar kitus specifinius  sprendinius. Apie jų būtinumą sprendžia Vertinimo komisijos pirmininkas, prašant recenzentams iki Vertinimo komisijos posėdžio.

45. Vertinimo komisijos nariai, vertindami Konkursui pateiktus darbus vadovaujasi nepriklausomumo ir nešališkumo kriterijais. Kiekvienas vertinimo komisijos narys prieš prasidedant komisijos darbui pasirašo Nešališkumo deklaraciją.

46. Kiekvienas Vertinimo komisijos narys privalo pateiktus pasiūlymus vertinti objektyviai, vadovaujantis tik Konkurso nuostatomis ir išsaugant Konkursui pateiktų pasiūlymų autorių anonimiškumą.

47. Jei Vertinimo komisijos narių artimieji dalyvauja Konkurse, apie tai jos narys iki posėdžio turi informuoti komisijos pirmininką ir atsistatydinti.

48. Vertinimo komisijos užduotis spręsti, ar Konkurso pirmajam etapui pateikti pasiūlymai gali būti priimti vertinti, atsižvelgiant į pirminės atrankos (kaip formaliai atitinka Konkurso sąlygas) rezultatus.

49. Vertinimo komisija iš vertintinų pasiūlymų atrenka tuos, kurie geriausiai atitinka pirmajam etapui keliamus Konkurso tikslus.

50. Vertinimo komisija paskelbia galutinį konkursinių pasiūlymų vertinimą, atsižvelgdama į Konkurso pirmajam etapui keliamus reikalavimus bei vadovaudamasi vertinimo kriterijais.

51.  Vertinimo komisija savo sprendimą teikia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijai, kuri toliau vykdo viešųjų pirkimų procedūrą.

52. pirmojo etapo Konkurso pirminė (preliminari) atranka:

52.1. atranką atlieka recenzentai iki viešo aptarimo ir Vertinimo komisijos posėdžio;

52.2. Vertinimo komisijos pirmininkas skiria Vertinimo komisijos narį (-ius), kurie dalyvauja pirminėje atrankoje ir nustato, ar konkursiniai pasiūlymai atitinka formalius pirmojo etapo Konkurso sąlygų reikalavimus.

        

 

 

VIII.  KONKURSO LAIMĖTOJAI IR AUTORINIAI HONORARAI

 

53. Vertinimo komisija, įvertinusi Konkurso pirmajam etapui pateiktus pasiūlymus, Konkurso antrajam etapui atrenka septynis geriausius darbus, už kiekvieną iš jų  sumokant po 10000 (dešimties) tūkstančių litų autorinį honorarą.

            54. Į antrą etapą patekusių darbų autoriai pasirašo sutartį dėl darbų tobulinimo ir juos užbaigę (įvykdę sutarties ir Konkurso antrojo etapo sąlygų reikalavimus) papildomai gauna 10000 (dešimties tūkstančių) litų honorarus.

            55. Konkurso antrojo etapo laimėtojams bus papildomai išmokami tokio dydžio autoriniai honorarai:

            55.1. pirmos vietos laimėtojui  - 150000 (vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių) litų;

            55.2. antros vietos laimėtojui  - 90000 (devyniasdešimt tūkstančių) litų;

            55.3. trečios vietos laimėtojui – 65000 (šešiasdešimt penki tūkstančiai) litų;

            55.4. dvi paskatinamosios premijos  po 20000 (dvidešimt tūkstančių) litų.

            56. Jei Konkurso pirmajame etape konkursinių pasiūlymų yra bent vienu daugiau negu skiriamų autorinių honorarų, jų  dydžiai ir kiekis nekeičiami. Jei konkursinių pasiūlymų yra tiek, kiek skiriama autorinių honorarų, arba mažiau, Vertinimo komisija gali savo sprendimu neskirti kurios nors vietos, perskirstyti honorarų fondą arba laikyti Konkurso pirmąjį etapą neįvykusiu.

            57. Vertinimo komisija gali Konkursą skelbti neįvykusiu, jei antrojo etapo dalyviai neįvykdys keliamų reikalavimų, neišplėtos idėjos bei nepasieks aukšto meninio lygio.

 

 

IX. VERTINIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO EIGA

 

58. Kiekvienas Vertinimo komisijos narys pateiktus pasiūlymus privalo vertinti objektyviai, vadovaujantis tik Konkurso sąlygomis ir išsaugant pateiktų pasiūlymų autorių anonimiškumą. Tuo tikslu visi Vertinimo komisijos nariai, prieš vertindami darbus, privalo pasirašyti nešališkumo deklaraciją.

59. Uždarumo principas: Vertinimo komisijos posėdis yra uždaras, t.y jame dalyvauja Vertinimo komisijos nariai ir atsakingi sekretoriai (be balso teisės). Vertinimo komisijai pageidaujant, posėdyje gali dalyvauti konkursinių pasiūlymų recenzentai (be balso teisės).

61. Vertinimo komisija, atsižvelgdama į recenzentų išvadas, nustato, ar Konkurso pirmajam etapui pateikti pasiūlymai gali būti pripažinti tinkamais, ir, remdamasi sąlygose pateiktais vertinimo kriterijais (punktas Nr.38), nustato Konkurso pirmojo etapo laimėtojus.

62. Konkursinių pasiūlymų priėmimas vertinti:

62.1. Vertinimo komisija privalo priimti visus Konkursui pateiktus pasiūlymus, atitinkančius formalias Konkurso pirmojo etapo sąlygas ir reikalavimus bei jei yra rekomenduojami pirminės atrankos recenzentų;

62.2. Vertinimo komisija pagal pirminės atrankos recenzentų siūlymą atmetusi pateiktą darbą šį sprendimą įformina raštu, nurodydama atmetimo priežastis;

63. Konkursinių pasiūlymų vertinimas: atrinkti pasiūlymai vertinami pagal Konkurso pirmojo etapo sąlygose nurodytus kriterijus. Pagal kriterijus kiekvienas pasiūlymas vertinamas balais. Už pirmą vietą skiriamas vienas balas, už antrą - du balai ir t.t. Vertinimo komisijos nariai balais įvertina kiekvieną pasiūlymą ir apskaičiuojamas vidutinis pasiūlymo įvertinimas balais. Aukštesnė vieta skiriama pasiūlymui, gavusiam mažesnį balų skaičių.  Konkurso pirmojo etapo   pasiūlymai vertinami pagal tokias formules:

 

          k1+k2

N= -------------------------------      

           2

 

k1, k2 - pasiūlymo įvertinimas pagal atitinkamą kriterijų,

n – vertinimo kriterijų skaičius,

N - vidutinis Vertinimo komisijos nario įvertinimas pagal pasirinktus kriterijus

 

Vertinimo komisijos narių pateiktų pasiūlymų įvertinimų apskaičiuojamas vidutinis kiekvieno pasiūlymo įvertinimas balais.

 

          N1+N2+N3+….+NA

V=---------------------------------

                     A

 

V - Vertinimo komisijos įvertinimas

N1, N2 ir t.t. – kiekvieno Vertinimo komisijos nario įvertinimas

A – Vertinimo komisijos narių skaičius

 

Įvertinusi visus projektus Vertinimo komisija sudaro sąrašą, prasidedantį mažiausiai balų surinkusiu darbu. Jei keli pasiūlymai surenka vienodą balų skaičių,  atsižvelgiama į Vertinimo komisijos pirmininko sprendimą. Vertinimo komisija sudarytą sąrašą patvirtina balsuodama.

64. Nepatvirtinus sąrašo balsavimu, pakartotinai rengiamas naujas ginčytinų projektų vertinimas ta pačia sistema nustatant jų vietą. Vykdant kartotiną projektų vertinimą, paskutines vietas užėmusius pasiūlymus galima atmesti.  Po to Vertinimo komisija balsavimu vėl patvirtina visą sąrašą. Nepatvirtinus procedūra kartojama iš pradžių, paliekant vertinti tik ginčytinus pasiūlymus.

Visų Konkurso pirmajam etapui pateiktų pasiūlymų autorių anonimiškumas turi būti išsaugotas iki Konkurso antrajam etapui atrinktų darbų paskelbimo.

65. Remdamasi sudarytu sąrašu, Vertinimo komisija paskelbia septynis Konkurso pirmojo etapo laimėtojus. Atrinkti  pasiūlymai turi geriausiai atitikti Konkurso sąlygose keliamus reikalavimus ir vertinimo kriterijus bei turi būti surinkę mažiausiai balų.

66. Vertinimo komisijos posėdžiai protokoluojami:

66.1. pirmas protokolas apie atrankos procedūrų eigą. Protokole būtina nurodyti priežastis, dėl kurių konkursinis pasiūlymas nebuvo priimtas. Protokolą turi pasirašyti visi Vertinimo komisijos nariai;

66.2. antras protokolas apie Vertinimo komisijos narių skirtus pasiūlymų įvertinimus. Protokolas surašomas iki Konkursui pateiktų pasiūlymų autorių tapatybės paaiškėjimo, t.y. prieš atplėšiant Konkurso pirmojo etapo laimėtojų pateiktus vokus;

66.3. trečias protokolas apie visų laiškų su autorinėmis sutartimis atplėšimą ir autorių asmenybės nustatymą. Šį protokolą privalo pasirašyti Vertinimo komisijos pirmininkas ir šis protokolas pridedamas prie pagrindinio (antro) Vertinimo komisijos posėdžio protokolo.

67. Vertinimo komisija, peržiūrėjusi konkursinius pasiūlymus, Konkursą skelbiančiai organizacijai turi raštu rekomendacijų forma išdėstyti savo išvadas dėl tolesnio atrinktų  pasiūlymų plėtojimo ir galimo tobulinimo, siekiant, kad projektai visiškai atitiktų keliamus reikalavimus. Jei, Vertinimo komisijos nuomone, atrinkti projektai visiškai atitinka Lukiškių aikštės suplanavimui ir simboliui „Laisvė“  keliamus reikalavimus, rekomendacijos neteikiamos.

68. Vertinimo komisija, atrinkusi iki septynių pasiūlymų, turi paaiškinti, ar juose pateikti  verti įgyvendinti pasiūlymai vienai ar kitai problemai spręsti, ir prireikus tai pagrįsti. Vertinimo komisija gali pateikti ir kitas savo išvadas, taip pat ir dėl Konkurso paskelbimo neįvykusiu.

69. Jei konkursas skelbiamas neįvykusiu, Konkurso komisija argumentus turi išdėstyti raštu.

70. Šių sąlygų 45 punkte nurodyta nešališkumo deklaracija turi būti pasirašyta iki  Konkursui pateiktų pasiūlymų autorių nustatymo, t.y. surašius antrą protokolą, prieš atplėšiant Konkurso pirmojo etapo laimėtojų pateiktus vokus, nurodytus šių Konkurso sąlygų 25 punkte.  

71. Rezultatų paskelbimas:

71.1. Konkursą skelbianti organizacija per tris darbo dienas nuo pasirašytų Vertinimo komisijos protokolų gavimo praneša Konkurso pirmojo etapo laimėtojams Konkurso rezultatus;

 71.2. Konkurso pirmojo etapo rezultatai per tris darbo dienas nuo laimėtojų nustatymo paskelbiami Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje.

 

 

X. KONKURSO ANTROJO ETAPO DARBŲ UŽSAKYMAS

 

72. Konkursą organizuojanti organizacija su Konkurso pirmojo etapo laimėtojais turi sudaryti sutartį dėl dalyvavimo antrajame etape. Jeigu dalyvis ar dalyviai, kuriems buvo numatyta pateikti Konkurso antrojo etapo pasiūlymą, atsisako toliau dalyvauti arba kelia kitas Konkursą skelbiančiai organizacijai nepriimtinas sąlygas, Konkursą organizuojanti organizacija turi teisę pasiūlymą pateikti kitam, žemesnę vietą Konkurso pirmajame etape užėmusiam dalyviui.

            73. Autoriaus turtinių teisių perleidimo tvarka numatyta autorinėje sutartyje, kuri  pasirašoma tarp Konkursą organizuojančios organizacijos ir Konkurso pirmajame etape atrinktų kolektyvų narių. Neturtinės autoriaus teisės, susijusios su pateiktu pasiūlymu, bei teisė viešai skelbti Konkursui pateiktą projektą lieka Konkurso dalyviui, išskyrus šiame punkte paminėtus atvejus. Pirmosios pateikto pasiūlymo publikacijos teisę turi Konkursą organizuojanti organizacija. Be to, Konkursą organizuojanti organizacija turi teisę, pasibaigus Konkurso pirmajam etapui pateiktus pasiūlymus dokumentuoti, eksponuoti ir skelbti (įskaitant eksponavimą ir skelbimą pasinaudojant trečiųjų asmenų paslaugomis) be papildomo apmokėjimo, tačiau visais tokiais atvejais Konkursą organizuojanti organizacija privalo paskelbti pasiūlymų autorių vardus.

            74. Konkurso antro etapo darbai bus vertinami pagal antram konkurso turui papildytas konkurso sąlygas.

 

 

XI. KITOS NUOSTATOS

 

            75. Atsakomybė: už gautų projektų pažeidimą arba praradimą Konkurso vykdytojas atsako tik tais atvejais, kai įrodoma jo kaltė dėl netinkamo elgesio. Darbus, kurie pasiekia adresatą jau pažeisti, o ypač maketus, pagal galimybes taiso specialistai.

            76. Konkurso pirmojo etapo dalyviai privalo iš Konkurso vykdytojo atsiimti nelaimėjusius darbus per 10 dienų nuo Konkurso pirmojo etapo rezultatų paskelbimo. Neatsiėmus darbų per šiame punkte nurodytą laikotarpį, jie bus sunaikinti, nemokant jų autoriams jokių atlyginimų ir/ar kompensacijų.

 

 

XII. INFORMACIJA, AR AUTORIAMS BUS MOKAMA KOMPENSACIJA, ORGANIZATORIAMS NUTRAUKUS PROJEKTO KONKURSĄ

 

77. Konkurso dalyvis(iai) prisiima visus kaštus, susijusius su projekto rengimu ir įteikimu, perkančioji organizacija nėra atsakinga ar įpareigota dėl šių kaštų. Konkurso organizatoriai neatsakys ir neprisiims šių išlaidų, nepriklausomai nuo to, kaip vyktų ir baigtųsi projekto konkursas. Nutraukus projekto konkursą, dalyviams kompensacija nemokama.

 

 

XIII. SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

 

78. Konkurso organizatoriai reikalauja, kad Konkurso dalyvis pateiktame projekte turi būti susiūta užpildyta ir pasirašyta Konkurso dalyvio sąžiningumo deklaracija (... priedas). Tuo atveju, kai projektą pateikia grupė, Konkurso dalyvio sąžiningumo deklaraciją turi pasirašyti visi projektą rengę asmenys (jungtinės veiklos sutarties šalys).

 

 

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

            79. Atviro projekto konkurso procedūros, kurios neapibrėžtos šiuose atviro projekto konkurso dokumentuose, vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintų Projekto konkurso organizavimo taisyklių nuostatomis.

 

_________________________________

 


 

 

LUKIŠKIŲ AIKŠTĖS SUPLANAVIMO IR SIMBOLIO „LAISVĖ“ SUKŪRIMO ARCHITEKTŪRINIO-MENINIO KONKURSO ORGANIZAVIMO IR

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS

 

 

Eil. nr.

Darbų etapai

Metai

1.

Konkurso organizavimas ir geriausio projekto atranka

2006-2008

2.

Lukiškių aikštės sutvarkymo darbai

2007-2009

3.

Simbolio „Laisvė“ pastatymas

2008-2009

4.

Lukiškių aikštės sutvarkymo baigiamieji darbai

2009 (iki liepos 1 d.)

5.

Gedimino prospekto ties Lukiškių aikšte rekonstrukcija

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią