Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-460 2008-04-23
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SKLYPO SAVANORIŲ PR. 231   DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO

 

2008 m. balandžio 23 d. Nr. 1-460

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995,
Nr. 107-2391;  2004, Nr. 21-617), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e d ž i a:

1. Patvirtinti  sklypo Savanorių pr. 231, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano sprendinius (pagal pridedamą brėžinį):

1.1. sklypo Nr. 1:

1.1.1. ribas ir plotą – 7129 (septynių tūkstančių vieno šimto dvidešimt devynių) kv. m;

1.1.2. paskirtį – kitos paskirties;

1.1.3. naudojimo būdą – visuomeninės paskirties teritorijos (indeksas V);

1.1.4. naudojimo pobūdį – mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos (indeksas V3);

1.1.5. statinio aukštį – iki 5 aukštų, įskaitant mansardą;

1.1.6. statinio aukštį nuo žemės paviršiaus – iki 18 m;

1.1.7. užstatymo tankį – iki 40 proc.;

1.1.8. užstatymo intensyvumą – iki 1,4;

1.1.9. 592 (penkių šimtų devyniasdešimt dviejų) kv. m servitutą S1a, skirtą požeminėms
ir antžeminėms inžinerinėms komunikacijoms statyti ir eksploatuoti;

1.1.10. 41 (keturiasdešimt vieno) kv. m servitutą S1b, skirtą požeminėms ir antžeminėms inžinerinėms komunikacijoms statyti ir eksploatuoti;

1.1.11. 24 (dvidešimt keturių) kv. m servitutą S1c, skirtą požeminėms ir antžeminėms inžinerinėms komunikacijoms statyti ir eksploatuoti;

1.2. sklypo Nr. 2:

1.2.1. ribas ir plotą – 3091 (trijų tūkstančių devyniasdešimt vieno) kv. m;

1.2.2. paskirtį – kitos paskirties;

1.2.3. naudojimo būdą – visuomeninės paskirties teritorijos (indeksas V);

1.2.4. naudojimo pobūdį – mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos (indeksas V3);

1.2.5. statinio aukštį – iki 5 aukštų, įskaitant mansardą;

1.2.6. statinio aukštį nuo žemės paviršiaus – iki 18 m;

1.2.7. užstatymo tankį – iki 40 proc.;

1.2.8. užstatymo intensyvumą – iki 1,4;

1.2.9. 1496 (vieno tūkstančio keturių šimtų devyniasdešimt šešių) kv. m servitutą S2a, skirtą požeminėms ir antžeminėms inžinerinėms komunikacijoms statyti ir eksploatuoti bei suteikiantį teisę eiti ir važiuoti;

1.3. sklypo Nr. 3:

1.3.1. ribas ir plotą – 24196 (dvidešimt keturių tūkstančių vieno šimto devyniasdešimt šešių) kv. m;

1.3.2. paskirtį – kitos paskirties;

1.3.3. naudojimo būdą – visuomeninės paskirties teritorijos (indeksas V);

1.3.4. naudojimo pobūdį – mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos (indeksas V3);

1.3.5. statinio aukštį – iki 5 aukštų, įskaitant mansardą;

1.3.6. statinio aukštį nuo žemės paviršiaus – iki 18 m;

1.3.7. užstatymo tankį – iki 40 proc.;

1.3.8. užstatymo intensyvumą – iki 1,4;

1.3.9.  2319 (dviejų tūkstančių trijų šimtų devyniolikos) kv. m servitutą S3a, skirtą požeminėms ir antžeminėms inžinerinėms ir susisiekimo komunikacijoms statyti ir eksploatuoti bei suteikiantį teisę eiti ir važiuoti;

1.3.10. 683 (šešių šimtų aštuoniasdešimt trijų) kv. m servitutą S3b susisiekimo komunikacijoms tiesti ir eksploatuoti bei suteikiantį teisę eiti ir važiuoti;

1.3.11. 2 (dviejų) kv. m servitutą S3c dujotiekio tinklams tiesti ir eksploatuoti.

2. Įpareigoti  Miesto plėtros departamentą įtraukti į statinio projektavimo sąlygų sąvadą reikalavimus, susijusius su detaliojo plano sprendinių įgyvendinimu, ir esamų ar būtinų naujų inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų, reikalingų suplanuotiems statiniams funkcionuoti, išplėtimo ar nutiesimo sutartis tarp tų tinklų, komunikacijų savininko ir statytojo (detaliojo  plano įgyvendintojo).

3. Siūlyti  Miesto plėtros departamentui išduoti statytojui (detaliojo plano įgyvendintojui) statybos leidimą pasirašius paramos socialinės infrastruktūros plėtrai sutartį.

4. Nustatyti, kad:

4.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka turi įregistruoti Miesto plėtros departamento Vilniaus miesto teritorijų planavimo dokumentų registre;

4.2. sklypo ribos ir plotas gali būti tikslinami atlikus tiksliuosius geodezinius matavimus;

4.3. sklypų užstatymas galimas įrengus inžinerinius tinklus ir susisiekimo infrastruktūrą, numatytą detaliajame plane.

 

 

 

Meras

Juozas Imbrasas

 

 

 

Į pradžią