Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1690 2010-09-08
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL SKLYPO NAUGARDUKO G. 84 DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SKLYPO NAUGARDUKO G. 84 DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO

 

2010 m. rugsėjo 8 d. Nr. 1-1690

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu  ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 4 d. sprendimu Nr. 1-1267 ,,Dėl paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydžių ir Paramos socialinės infrastruktūros plėtrai teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti žemės sklypo Naugarduko g. 84 (kadastro Nr. 0101/0055:87) detalųjį planą
ir jo sprendinius (pagal pridedamą brėžinį):

1.1. sklypo Nr. 1:

1.1.1. ribas ir plotą – 17607 (septyniolikos tūkstančių šešių šimtų septynių) kv. m;

1.1.2. paskirtį – kitos paskirties;

1.1.3. naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos (indeksas K);

1.1.4. naudojimo pobūdį – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos (indeksai K1);

1.1.5. statinių aukštų skaičių – iki 7 aukštų;

1.1.6. statinių aukštį nuo žemės paviršiaus – iki 28 m;

1.1.7. statinių aukščio absoliutinę altitudę – iki 169,1 m;

1.1.8. užstatymo tankį – iki 80 proc.;

1.1.9. užstatymo intensyvumą – iki 2,0;

1.1.10. 1139 (vieno tūkstančio vieno šimto trisdešimt devynių) kv. m ploto servitutą
S1 transformatorinės pastotei ir inžineriniams tinklams eksploatuoti.

1.2. sklypo dalies 1a:

1.2.1. plotą – 8579 (aštuonių tūkstančių penkių šimtų septyniasdešimt devynių) kv m;

1.2.2. statinių aukštų skaičių – iki 2 aukštų;

1.2.3. statinių aukštį nuo žemės paviršiaus – iki 12 m;

1.2.4. statinių aukščio absoliutinę altitudę – iki 153,1 m;

1.3. sklypo dalies 1b:

1.3.1. plotą – 9028 (devynių tūkstančių dvidešimt aštuonių) kv m;

1.3.2. statinio aukštų skaičių – iki 7 aukštų;

1.3.3. statinių aukštį nuo žemės paviršiaus – iki 28 m;

1.3.4. statinių aukščio absoliutinę altitudę – iki 169,1 m;

1.4. sklypo Nr. 2:

1.4.1. ribas ir plotą – 881 (aštuonių šimtų aštuoniasdešimt vieno) kv. m;

1.4.2. paskirtį – kitos paskirties;

1.4.3. naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos (indeksas K);

1.4.4. naudojimo pobūdį – prekybos ir paslaugų ir pramogų objektų statybos (indeksai K1);

1.4.5. statinių aukštų skaičių – iki 5 aukštų;

1.4.6. statinių aukštį nuo žemės paviršiaus – iki 18 m;

1.4.7. statinių aukščio absoliutinę altitudę – iki 158,41 m;

1.4.8. užstatymo tankį – iki 60 proc.;

1.4.9. užstatymo intensyvumą – iki 2,0;

1.4.10. 184 (vieno šimto aštuoniasdešimt keturių) kv. m ploto servitutą S2 inžineriniams tinklams eksploatuoti;

1.5. sklypo Nr. 3:

1.5.1. ribas ir plotą – 543 (penkių šimtų keturiasdešimt trijų) kv. m;

1.5.2. paskirtį – kitos paskirties;

1.5.3. naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos (indeksas K);

1.5.4. naudojimo pobūdį – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos (indeksai K1);

1.5.5. statinių aukštų skaičių – iki 5 aukštų;

1.5.6. statinių aukštį nuo žemės paviršiaus – iki 18 m;

1.5.7. statinių aukščio absoliutinę altitudę – iki 158,41 m;

1.5.8. užstatymo tankį – iki 60 proc.;

1.5.9. užstatymo intensyvumą – iki 2,0;

1.5.10. 265 (dviejų šimtų šešiasdešimt penkių) kv. m ploto servitutą S3 inžineriniams tinklams eksploatuoti.

2. Įpareigoti Miesto plėtros departamentą įtraukti į statinio projektavimo sąlygų sąvadą reikalavimus, susijusius su detaliojo plano sprendinių įgyvendinimu, sklypuose, kuriuose nustatytas gyvenamosios teritorijos naudojimo būdas, ir esamų ar būtinų naujų inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų, reikalingų suplanuotiems statiniams funkcionuoti, išplėtimo ar nutiesimo sutartis tarp tų tinklų, komunikacijų savininko ir statytojo (detaliojo plano įgyvendintojo).

3. Įgalioti Administracijos direktoriaus pavaduotoją Joną Urbanavičių pasirašyti sutartį dėl infrastruktūros objektų plėtojimo (pridedama).

4. Siūlyti Miesto plėtros departamentui išduoti statytojui (detaliojo plano įgyvendintojui) statybos leidimą pasirašius paramos socialinės infrastruktūros plėtrai sutartį.

5. Nustatyti, kad:

5.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka turi įregistruoti Miesto plėtros departamento Vilniaus miesto teritorijų planavimo dokumentų registre;

5.2. sklypų ribos ir plotai gali būti tikslinami atlikus tiksliuosius geodezinius matavimus;

5.3. sklypų užstatymas galimas įrengus inžinerinius tinklus ir susisiekimo infrastruktūrą, numatytą detaliajame plane.

 

Meras

Vilius Navickas

______________

 

 


Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2010 m. rugsėjo 8 d.

sprendimo Nr. 1-1690

priedas

 

SUTARTIS DĖL INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PLĖTOJIMO

 Ši sutartis sudaryta du tūkstančiai dešimtųjų metų ………… mėnesio ……… dieną Vilniuje

Vilniaus miesto savivaldybė (toliau-Savivaldybė), atstovaujama savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Jono Urbanavičiaus, įgalioto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos  2010  m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. 1-1690 „Dėl sklypo Naugarduko g. 84 detaliojo plano tvirtinimo“ (toliau tekste – Savivaldybė)

ir

MAXIMA LT, UAB, įmonės kodas 123033512, kurios registruota buveinė yra Savanorių pr. 247, Vilniuje, atstovaujama generalinio direktoriaus Gintaro Jasinsko, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir pagal suteiktus įgalinimus (toliau tekste – Bendrovė),

Toliau kartu vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi,

Atsižvelgdamos į tai, kad:

(A)  Bendrovė valdo teritoriją, esančią Naugarduko g. 84, 86, Vilniuje (toliau vadinama Teritorija), atlieka/organizuoja šios Teritorijos detalųjį planą ((2010 m. vasario 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 30-357, planavimo sąlygų sąvado Nr. A620-3(2.15.21-MP2), toliau vadinamą Detaliuoju planu), kuriuo yra siekiama keisti minėtos Teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus turint tikslą joje statyti komercines patalpas bei vykdyti atitinkamą veiklą;

(B)  Detalusis planas yra pilnai ir visa apimtimi parengtas, suderintas ir pateiktas Vilniaus miesto savivaldybės tarybai tvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka;

(C)  Projektuojant statinius, kuriuos projektuoti suteiks teisę Detaliojo plano sprendiniai, ir vykdant jų statybas, kils poreikis projektuoti ir atlikti inžinerinės infrastruktūros objektų, esančių greta Bendrovės valdomos Teritorijos ir numatytų šioje Sutartyje remonto bei rekonstrukcijos darbus,

Todėl sudaro šią sutartį dėl infrastruktūros objektų būklės gerinimo ir plėtojimo (vadinama Sutartimi):

 Sutarties objektas

1.       Sudarydamos šią Sutartį Šalys šiuo susitaria, kad šioje Sutartyje nustatyta tvarka Bendrovė, atsižvelgdama ir vadovaudamasi Savivaldybės bei kitų teisės normų nustatytų trečiųjų asmenų išduotomis projektavimo sąlygomis, vykdydama statinių statybas Teritorijoje, kartu atliks šioje Sutartyje numatytus infrastruktūros įrengimo/gerinimo darbus.

2.       Sudarydamos šią Sutartį Šalys susitaria dėl darbų, kuriais bus siekiama gerinti šioje Sutartyje nurodytų infrastruktūros objektų (esančių Naugarduko g. – Žemaitės g. – Kauno g. bei Kauno g. – Smolensko g. sankryžų ribose) būklę atliekant remonto, rekonstrukcijos ir kitų panašių darbų projektavimą bei tokių darbų vykdymą.

3.       Kiekviena Šalis įsipareigoja šia Sutartimi dėti visas pastangas bei imtis visų nuo jų priklausančių priemonių šiai Sutarčiai laiku įvykdyti. Tam tikrų šioje Sutartyje numatytų prievolių vykdymo sustabdymas, jei jis yra sąlygojamas kitos Šalies prievolių nevykdymo ar nepilno vykdymo, negali būti laikomas šios Sutarties pažeidimu.

4.       Visi pagal šią Sutartį ketinami atlikti ir vykdyti darbai bus projektuojami ir atliekami statinių Teritorijoje projektavimo ir statybos metu. 

Šalių pareigos ir teisės

5.       Bendrovė įsipareigoja šioje Sutartyje nustatyta tvarka projektuoti ir vykdyti šiuos darbus:

5.1.  Naugarduko – Žemaitės – Kauno g. ir Kauno – Smolensko g. sankryžų ir jų prieigų rekonstrukciją, su papildomomis eismo juostomis dešiniems ir kairiems posūkiams, bei visuomeninio transporto stotelių įvažomis, norminiais parametrais.

5.2.  Troleibusų kontaktinio tinklo rekonstrukciją, pratęsiant jį iki esamo autobuso žiedo Vilkpėdės g., panaikinus esamą troleibusų žiedą (Naugarduko g)

5.3.  Smolensko g. rekonstrukciją iki 4 eismo juostų nuo Kauno g. iki Panerių g. .

5.4.  Šviesoforinio reguliavimo ir valdymo modernizavimą Naugarduko – Žemaitės – Kauno g. ir Kauno – Smolensko g. sankryžose, pagal Vilniaus miesto centralizuotą eismo valdymo sistemą.

5.5. Ketindama vykdyti statinių Teritorijoje projektavimą ir statybas, kartu Bendrovė vykdys ir aukščiau šiame punkte nurodytų darbų projektavimą bei statybas. Tuo tikslu, pradėdama projektuoti statinius Teritorijoje, Bendrovė taip pat įsipareigoja kreiptis į Savivaldybę bei kitas atitinkamas institucijas, turint tikslą gauti projektavimo sąlygas darbams, numatytiems šios Sutarties 5.1. – 5.4. p. projektuoti.

5.6. Atlikusi visus darbus pagal šią Sutartį, Bendrovė įsipareigoja juos neatlygintinai perduoti Savivaldybei Šalims sudarant atitinkamų darbų perdavimo priėmimo aktą, nereikšti jokių reikalavimų ar pretenzijų dėl tokio neatlygintino perdavimo. Iki tokių darbų perdavimo Bendrovė įsipareigoja inžinerines sistemas ir susisiekimo komunikacijas  prižiūrėti. 

5.7. Bendrovė, po to, kai bus patvirtintas Detalusis planas turi teisę projektuoti Teritorijoje Detaliojo plano sprendiniams neprieštaraujančius statinius ir gavusi visus reikiamus leidimus, vykdyti tokių statinių statybas.

6.       Savivaldybė, tiek, kiek tai yra Savivaldybės kompetencijos ribose, įsipareigoja:

6.1. sudaryti palankias sąlygas Bendrovei įgyvendinti šią Sutartį, t.y. sudaryti visas nuo Savivaldybės priklausančias sąlygas, kurios yra reikalingos ir/arba būtinos siekiant projektuoti statinius Teritorijoje bei šios Sutarties 5.1. – 5.4. p. nurodytus statinius, gauti statybos leidimą, atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus;

6.2. tarpininkauti sprendžiant bendrus infrastruktūros klausimus su greta esančiais investuotojais bei inžinerinės infrastruktūros objektus eksploatuojančiomis organizacijomis;

6.3. siekti , kad Bendrovei būtų sudarytos sąlygos vykdyti šios Sutarties 5 punkte nurodytus įsipareigojimus įskaitant ir siekti, kad atitinkamos institucijos bendradarbiautų su Bendrove, nevilkintų reikiamų klausimų derinimo, laiku priimtų sprendimus.

6.4. Sudaryti visas nuo Savivaldybės priklausančias sąlygas, kurios yra reikalingos ir/arba būtinos siekiant projektuoti statinius Teritorijoje bei pagal šią Sutartį ketinamus projektuoti inžinerinės infrastruktūros objektus, gauti reikiamus statybos leidimus ir kitus leidimus, atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus. Savivaldybė įsipareigoja vykdyti jai teisės aktų priskirtas funkcijas laikantis nustatytų terminų, taip pat užtikrinti, kad tokių terminų laikytųsi kitos, Savivaldybei pavaldžios institucijos, su kuriomis reikiami projektai bus derinami.

6.5. Perimti sutarties 5.1. – 5.4. p. nurodytas bendro naudojimo inžinerines ir susisiekimo komunikacijas nedelsiant po to, kai jos yra pripažįstamos tinkamomis naudoti arba, jei teisės normos nenumatytų privalomos pripažinimo tinkamu naudoti procedūros, po kitos teisės normų nustatytos procedūros, kuria pripažįstama, jog šios komunikacijos pastatytos ir įrengtos tinkamai.

6.6. Tuo atveju, jei darbai, įskaitant ir projektavimo darbus, pagal šią Sutartį bus atliekami Savivaldybės vardu, Savivaldybė įsipareigoja tinkamai įgalioti Bendrovę sudaryti reikiamus sandorius, kitaip atstovauti Savivaldybę atliekant tokius darbus. 

 Kitos Sutarties sąlygos

 

7.       Siekdamos aiškumo šios Sutarties prasme ir tikslais, Šalys susitaria, kad pagal šią Sutartį suteiktos projektavimo sąlygos, suteikiančios teisę projektuoti ir statyti statinius Teritorijos ribose, jokioms aplinkybėms esant neturi ir negali nustatyti Bendrovės prievolės atlikti bet kokius kitus su Teritorijos plėtojimu ir naudojimu susijusius miesto inžinierinės infrastruktūros darbus, kurie nėra numatyti šioje Sutartyje. Savivaldybė turi išduoti naujas projektavimo sąlygas projektavimo ir statybos darbams už Teritorijos ribų atlikti, kurios visa apimtimi privalo atitikti šioje Sutartyje nustatytus darbus. Pagal šią Sutartį atliekami darbai bus atliekami ir išimtinai bus siejami su Teritorija ir jos naudojimu. Šios sąlygos jokioms aplinkybėms esant negali ir neturi įpareigoti Bendrovės projektuoti ir vykdyti darbų, kurie yra nesusiję su Teritorija ir jos įrengimu. Šalys susitaria, kad šiame punkte nurodyta sąlyga yra esminė šios Sutarties sąlyga. 

8.       Siekdamos aiškumo šios Sutarties prasme ir tikslais, Šalys šiuo aiškiai susitaria, kad visi šioje Sutartyje numatyti darbai bus atliekami tik kartu su statinių Teritorijoje statyba. Šalys šiuo susitaria ir konstatuoja, kad šioje Sutartyje nurodyti Vilniaus miesto infrastruktūros pagerinimo darbai bus atliekami tik su sąlyga, kad Bendrovė ar kitas asmuo, kuriam Bendrovė perleis tokias teises (kartu perleisdama ir šios sutarties įsipareigojimus), vykdys statinių Teritorijoje projektavimą ir statybas.

9.       Šalys taip pat susitaria, kad Bendrovei atlikus šioje Sutartyje numatytus darbus, skirtus Vilniaus miesto infrastruktūrai gerinti, šie darbai ir šių darbų rezultatas bus neatlygintinai perduodamas Savivaldybės nuosavybėn atitinkamai sudarant tokių darbų/darbų rezultatų perdavimo priėmimo aktą.

10.   Kiekviena šios Sutarties Šalis patvirtina ir garantuoja, kad turi teisę ir visus įgaliojimus sudaryti Sutartį bei vykdyti šioje Sutartyje nustatytus įsipareigojimus.

11.   Nei Sutarties sudarymas, nei šia Sutartimi numatytų sandorių realizavimas neprieštarauja ir nepažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktų ar kitų dokumentų nuostatų reikalavimų.

12.   Papildomai Šalys šiuo aiškiai susitaria, kad įsigaliojus šiai Sutarčiai Bendrovės atžvilgiu negali būti taikomi ir keliami jokie papildomi, šioje Sutartyje neaptarti reikalavimai atlikti bet kokius mokėjimus, susijusius su Teritorijos miesto inžinierine infrastruktūra. Bendrovei nekils jokių prievolių atlikti kitus bet kokius mokėjimus, darbus, susijusius su greta Teritorijos esančios miesto inžinierinės infrastruktūros gerinimu, jos įrengimu ir t.t. Šioje Sutartyje numatyti Bendrovės įsipareigojimai yra vieninteliai įsipareigojimai, kuriuos Bendrovė privalės atlikti ir kurie yra siejami su statinių Teritorijoje projektavimu ir statyba.

13.   Bendrovė teisės aktų nustatyta tvarka yra atsakinga už šios Sutarties nevykdymą arba netinkamą įvykdymą. Bendrovė patvirtina savo supratimą, kad darbai, nurodyti Sutarties 5.1-5.4 punktuose, turi būti atlikti ir pripažinti tinkamais naudoti iki statinių, kuriuos Bendrovė planuoja statyti Teritorijoje, pripažinimo tinkamu naudoti ir šiuo pagrindu pareiškia, kad neturės jokių pretenzijų Savivaldybei, jei Savivaldybės atstovas nepasirašys statinių, kuriuos Bendrovė planuoja statyti Teritorijoje, pripažinimo tinkamu naudoti akto tol, kol nebus atlikti ir pripažinti tinkamais naudoti darbai, nurodyti Sutarties 5.1-5.4 punktuose (darbų rezultatas).

14.   Bendrovė įsipareigoja įregistruoti šią Sutartį Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre kaip juridinį faktą prie Bendrovei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų, esančių Naugarduko g. 84, 86, Vilniuje, kadastro duomenų per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo šios Sutarties sudarymo dienos.

 

 

Sutarties galiojimo sąlygos:

15.   Sutartis įsigalioja nuo Detaliojo plano patvirtinimo dienos. Sutartis galioja iki Šalių įsipareigojimų įvykdymo arba iki jos nutraukimo teisės normų nustatyta tvarka.

16.   Ši Sutartis taip pat pilnai galioja ir teisėtiems Šalies teisių perėmėjams. Šalys susitaria ir Savivaldybė pasirašydama šią Sutartį pareiškia savo neatšaukiamą besąlyginį sutikimą, kad Bendrovė turi teisę bet kuriuo šios Sutarties galiojimo metu perleisti visas savo teises ir pareigas pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui, kai trečiajam asmeniui yra perleidžiamos nuosavybės teisės į Bendrovės valdomus žemės sklypus Teritorijoje ir/ar esančius (nebaigtus statyti) statinius Teritorijoje. Bendrovė be kita ko įsipareigoja užtikrinti, kad Bendrovei perleidžiant nuosavybės teisės į Bendrovės valdomus žemės sklypus Teritorijoje ir/ar esančius (nebaigtus statyti) statinius Teritorijoje, visos Bendrovės teisės ir pareigos pagal šią Sutartį būtų perleistos naujajam savininkui. Šalys susitaria, kad Bendrovė apie teisių ir pareigų perleidimą rašytiniu pranešimu turi pranešti Savivaldybei per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo susitarimo perleisti teises ir pareigas pagal šią Sutartį sudarymo. Tuo atveju, jei Bendrovė šiame Sutarties punkte numatytais atvejais neužtikrina, kad teisės ir pareigos pagal šią Sutartį pereitų naujajam savininkui, visi įsipareigojimai pagal šią Sutartį besąlygiškai ir neatšaukiamai lieka galioti Bendrovės atžvilgiu.

17.   Sutartis gali būti nutraukta šalių rašytiniu susitarimu.

18.   Ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

19.   Kiekviena Šalis turi teisę perleisti teises ir/ar pareigas pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims informuodama apie tai kitą Šalį raštu.

20.   Šalių rašytiniu susitarimu šią sutartį galima keisti ir papildyti.

21.   Sutartis sudaroma keturiais vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais.

Savivaldybė:                                                                           Bendrovė:

 

Vilniaus miesto savivaldybės                                                   Generalinis direktorius

Administracijos direktoriaus

pavaduotojas Jonas Urbanavičius                                             Gintaras Jasinskas

______________

 

Į pradžią