Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1713 2010-09-29
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

2010 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1-1713

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 2 punktu ir Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatus (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. Visi reklaminės veiklos subjektai, įrengę ir eksploatuojantys reklamą
ne ant Savivaldybei priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų pagal nustatyta tvarka patikrintus ir patvirtintus reklamos projektus be Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos galiojančio leidimo, privalo iki 2010 m. lapkričio 1 d. kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją dėl leidimo gavimo;

2.2. Suderinti reklamos projektai, nurodyti 2.1 punkte, be patvirtintos formos galiojančio leidimo galioja iki 2011 m. sausio 1 d.

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 15 d. sprendimo Nr. 1-1160 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų tvirtinimo“ 1 punktą;

3.2. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 14 d. sprendimą Nr. 1-1498 „Dėl Tarybos 2009-07-15 sprendimo Nr. 1-1160 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“;

3.3. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 14 d. sprendimo Nr. 1-1652 „Dėl Tarybos 2010-04-14 sprendimo Nr. 1-1498 „Dėl Tarybos 2009-07-15 sprendimo Nr. 1-1160 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“ 1 punktą.

 

Meras                                                                                                                              Vilius Navickas

______________

 

 

 


 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2010 m. rugsėjo 29 d.

sprendimu Nr. 1-1713

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatai (toliau – Nuostatai) parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu.

2. Šių Nuostatų paskirtis – nustatyti vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje išdavimą (toliau – vietinė rinkliava) dydį, vietinės rinkliavos dydžio apskaičiavimo tvarką, vietinės rinkliavos lengvatas, vietinės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo tvarką ir atsakomybę už vietinės rinkliavos nemokėjimą.

3. Vietinę rinkliavą moka fizinis ar juridinis asmuo (toliau – vietinės rinkliavos mokėtojas), už Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens išduotą leidimą įrengti ir eksploatuoti išorinę reklamą (toliau – leidimas) Savivaldybės teritorijoje.

4. Pagrindinius išorinės reklamos įrengimo, eksploatavimo ir išardymo reikalavimus bei teisės įrengti išorinę reklamą įgijimo būdus Savivaldybės teritorijoje nustato Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintos Išorinės reklamos taisyklės.

5. Leidimų išdavimo tvarką nustato Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas Leidimų įrengti ir eksploatuoti išorinę vaizdinę reklamą išdavimo paslaugos teikimo tvarkos aprašas.

 

II. NUOSTATŲ SĄVOKOS

 

6. Pagrindinės Nuostatuose vartojamos sąvokos:

 išorinė reklama – reklama, kurios įvairios specialios (stendai, skydai, stulpai, vitrinos, iškabos ir pan.) ir pritaikytos (pastatų sienos, stogai, laikinieji statiniai, transporto priemonės, oro balionai ir pan.) pateikimo priemonės yra ne patalpose;

 išorinė socialinė reklama (toliau – socialinė reklama) – tai reklama, kurioje visuomenei pateikiama nekomercinė informacija apie valstybės ar vietos savivaldos institucijų, visuomeninių organizacijų vykdomą socialinės apsaugos, sveikatos, aplinkos apsaugos, švietimo, kultūros, sporto, mokslo politiką bei jos įgyvendinimo priemones;

 iškaba – išorinė reklama, įrengiama ant (prie) fizinio ar juridinio asmens (toliau – asmuo) buveinės ar padalinio pastato arba jo valdomoje teritorijoje, kurioje gali būti nurodytas to paties asmens pavadinimas, veiklos rūšis (bendrinis žodis ar žodžių junginys, kurį sudaro ne daugiau kaip 5 žodžiai), darbo laikas ir asmeniui priklausantis prekių ženklas. Iškaboje negali būti telefono ir (ar) fakso numerių, elektroninio pašto, interneto svetainių, įmonės buveinės ir kitų adresų.

 reklaminis kainų stovas – reklaminis inžinerinis statinys, kurio reklamos plotas teisės aktų nustatyta tvarka skiriamas nurodyti įmonės pavadinimą, darbo laiką, parduodamų produktų kainas, jų rūšis, markes, priedus, standartus;

 Savivaldybės objektas – Savivaldybei nuosavybės (patikėjimo) teise priklausantis ar panaudos pagrindu valdomas, naudojamas pastatas, įrenginys, statinys ir (ar) žemė;

 prekių ženklas – bet koks žymuo, kurio paskirtis – atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų ir kurį galima pavaizduoti grafiškai;

 išorinės reklamos plotas (toliau – reklamos plotas) – reklamos įrenginio paviršius, skirtas išorinei reklamai eksponuoti;

 reklaminės veiklos subjektas – reklamos davėjas, reklamos paslaugų teikėjas.

7. Kitas Nuostatuose vartojamas sąvokas nustato Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas, kiti įstatymai ir teisės aktai.

 

III. VIETINĖS RINKLIAVOS DYDIS IR VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIO APSKAIČIAVIMO TVARKA

8. Vietinės rinkliavos dydis už reklamos leidimo išdavimą vieniems metams, įrengiant
1 kv. m reklamos ploto, kai įrengiama ne iškaba ir ne reklaminis kainų stovas:

8.1. ant Savivaldybės objektų – 106 Eur;

8.2. ne ant Savivaldybės objektų: iki 2010 m. gruodžio 31 d. – 52 Eur, nuo 2011 m. sausio
1 d. iki 2011 m. birželio 30 d. – 78 Eur, nuo 2011 m. liepos 1 d. – 106 Eur. Apskaičiuojant vietinę rinkliavą taikomas tas jos dydis, kuris bus galiojantis Išorinės reklamos komisijos sprendimo išduoti leidimą priėmimo dieną.

9. Vietinės rinkliavos dydis už reklamos leidimo išdavimą vieniems metams, įrengiant iškabą ant Savivaldybės ir ne ant Savivaldybės objektų:

9.1. kai įrengiama iškaba ne daugiau kaip 0,3 kv. m reklamos ploto – 0 Eur;

9.2. kai įrengiama iškaba nuo 0,3 kv. m ploto, bet ne daugiau kaip 25 kv. m reklamos ploto – 29 Eur už visą iškabą;

9.3. kai įrengiama iškaba daugiau kaip 25 kv. m reklamos ploto – 29 Eur ir už kiekvieną papildomą kvadratinį metrą, viršijantį 25 kv. m reklamos ploto – 10 Eur.

10. Vietinės rinkliavos dydis už reklamos leidimo išdavimą vieniems metams reklaminiam kainų stovui:

10.1. ant Savivaldybės objektų, įrengiant 1 kv. m reklamos ploto – 53 Eur;

10.2. ne ant Savivaldybės objektų, įrengiant iki 25 kv. m reklamos ploto – 29 Eur už visą reklaminį kainų stovą;

10.3. ne ant Savivaldybės objektų, įrengiant daugiau kaip 25 kv. m reklamos ploto – 29 Eur ir už kiekvieną papildomą kvadratinį metrą, viršijantį 25 kv. m reklamos ploto – 10 Eur.

11. Vietinė rinkliava, nurodyta Nuostatų 8.1 ir 8.2 punktuose, apskaičiuojama pagal formulę:

R = T x P x K:365 x D, kur:

R – vietinė rinkliava eurais;

T – vietinės rinkliavos metinis dydis už reklamos leidimo išdavimą įrengiant 1 kv. m reklamos ploto;

P – reklamos plotas kvadratiniais metrais;

K – vietinės rinkliavos koeficientas;

365 – dienų skaičius metuose;

D – dienų skaičius, per kurį eksponuojama reklama.

Apskaičiuota vietinė rinkliava yra apvalinama ir mokama eurais be centų.

2014 m. spalio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2065 redakcija

 

12. Vietinei rinkliavai, nurodytai Nuostatų 8.1 ir 8.2 punktuose, apskaičiuoti pagal reklamos pobūdį nustatomi šie koeficientai:

12.1. plokštuminė vieno vaizdo reklama – 1;

12.2. reklama miesto erdvėje arba virš gatvių – 1,30;

12.3. kintamojo vaizdo reklama (mechaninė ar elektroninė  specialiai  įrengtuose  ekranuose) – 1,50;

12.4. trumpalaikei reklamai (tik 30 dienų) – 2. Vietinė rinkliava trumpalaikei reklamai apskaičiuojama pagal formulę: R = T x P x K:365 x 30.

13. Reklamos plotas apskaičiuojamas pagal stačiakampio plotą, kur aukštis ir plotis matuojamas pagal labiausiai nutolusius įrenginio paviršiaus, skirto reklamai eksponuoti, taškus. Jeigu naudojamas daugiau negu vienas įrenginys reklamai skleisti ir tokiai reklamai įrengti išduodamas vienas leidimas, reklamos plotas apskaičiuojamas sumuojant visų įrenginių reklamos plotus.

14. Jeigu reklaminio įrenginio, kai įrengiama ne iškaba, vienos plokštumos išorinės reklamos plotas yra 18 kv. m ar didesnis, vietinės rinkliavos dydis už antrosios šio įrenginio pusės reklamos plotą mažinamas 50 procentų.

15. Vietinės rinkliavos metinis dydis, nurodytas Nuostatų 8.1 ir 8.2 punktuose, mažinamas 40 proc. metams su sąlyga, jeigu reklaminės veiklos subjektas pagal atskirą susitarimą su Savivaldybės administracija nemokamai suteiks savo reklaminius įrenginius Savivaldybės informacijai skleisti šiam tikslui skirdamas 10 proc. laiko per metus.

16. Punktas panaikintas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi.

17. Tipiniai leidimai įrengti ir eksploatuoti išorinę reklamą (iškabą, reklaminį kainų stovą) Savivaldybės teritorijoje gali būti išduodami 1, 2, 3, 4 arba 5 metams.

18. Netipiniai leidimai įrengti ir eksploatuoti išorinę reklamą ant Savivaldybei priklausančių objektų gali būti išduodami Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens patvirtintame leidime nustatytam konkrečiam terminui.

 

 

IV. VIETINĖS RINKLIAVOS RINKIMO, MOKĖJIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKA

 

19. Vietinė rinkliava už leidimo išdavimą ne ant Savivaldybei priklausančių objektų nerenkama, jei įrengiama iškaba, kurios plotas – ne didesnis kaip 0,3 kv. m arba ant asmens buveinės ar padalinio pastato įrengiama išorinė socialinė reklama, kurios pagrįstumui pritaria Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Išorinės reklamos komisija.

20. Nustatyto dydžio vietinė rinkliava, nurodyta Nuostatų 8.1, 8.2 ir 10.1 punktuose, pradedama mokėti nuo leidime nurodytos dienos ir mokama kas ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 15 dienos, o paskutinį ketvirtį ne vėliau kaip iki leidimo galiojimo termino pabaigos.

21. Vietinė rinkliava, nurodyta Nuostatų 9, 10.2, 10.3 ir 12.4 punktuose, už leidimo išdavimą ir už leidimo trumpalaikei reklamai išdavimą mokama prieš išduodant leidimą, sumokėjus nustatytą vietinės rinkliavos įmoką.

22. Vietinę rinkliavą administruoja Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo paslaugų departamentas.

23. Vietinė rinkliava mokama į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyriaus surenkamąją sąskaitą.

 

V. LENGVATOS VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJAMS

 

24. Savivaldybės viešosios ir biudžetinės įstaigos, taip pat Savivaldybės įmonės ir Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės atleidžiamos nuo vietinės rinkliavos mokėjimo.

 

VI. VIETINĖS RINKLIAVOS GRĄŽINIMO TVARKA

 

25. Sumokėta vietinė rinkliava/ar jos dalis, proporcinga leidimu suteiktos teisės naudojimosi laikotarpiui, grąžinama, kai:

25.1. leidimas neišduodamas;

25.2. pasikeitus įstatymams ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems išorinę reklamą, vietinės rinkliavos mokėtojas negali pasinaudoti išduoto leidimo suteiktomis teisėmis. Ši nuostata taikytina, kai visa rinkliavos suma sumokama iki leidimo išdavimo.

26. Vietinės rinkliavos permoką ar sumokėtą vietinę rinkliavą grąžina Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyrius Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

27. Panaikinus leidimą už įstatymų ir kitų teisės aktų, nustatančių išorinę reklamą, pažeidimus, sumokėta vietinė rinkliava negrąžinama.

 

 

 

 

VII. ATSAKOMYBĖ UŽ VIETINĖS RINKLIAVOS NEMOKĖJIMĄ

 

28. Jei vietinės rinkliavos mokėtojas nustatytu laiku nesumoka vietinės rinkliavos, Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo paslaugų departamento Verslo ir paslaugų skyrius raštu įspėja vietinės rinkliavos mokėtoją ir nurodo laikotarpį, per kurį privalo būti sumokėta vietinė rinkliava.

29. Reklaminės veiklos subjektui nesumokėjus nustatytos vietinės rinkliavos per rašytiniame įspėjime nurodytą laikotarpį, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu gali būti vienašališkai panaikintas leidimas.

30. Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo paslaugų departamento Verslo ir paslaugų skyrius periodiškai (kartą per ketvirtį) teikia Savivaldybės administracijos direktoriui reklaminės veiklos subjektų, nesumokėjusių vietinės rinkliavos, sąrašą ir pasiūlymus dėl išduotų leidimų panaikinimo bei rinkliavos nepriemokos išieškojimo procedūros pradžios.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31. Nuostatų 8.2.–10.3 punktai taikomi tik naujiems leidimams, išduodamiems jau įsigaliojus šiems Nuostatams.

32. Vietinė rinkliava įskaitoma į Savivaldybės biudžetą.

33. Vietinės rinkliavos administravimą kontroliuoja Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybės kontrolė ir Savivaldybės kontrolierius.

______________

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-2065 - 2014-10-22
DĖL TARYBOS 2010-09-29 SPRENDIMO NR. 1-1713 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią