Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-253 2011-10-12
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL UAB „GRIGIŠKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ LIKVIDAVIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UAB ,,GRIGIŠKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ LIKVIDAVIMO

 

2011 m. spalio 12 d. Nr. 1-253

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.106 straipsnio 1 punktu
ir 2.108 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
21 punktu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 29 straipsnio 6 dalimi ir 73 straipsniu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Likviduoti uždarąją akcinę bendrovę „Grigiškių komunalinis ūkis“ (toliau – bendrovė), esančią Vilniaus g. 55, Grigiškės, LT-27112 Vilnius, registravimo data 1995 m. lapkričio 13 d., įmonės kodas 181254299.

2. Paskirti bendrovės likvidatore Jolantą Lukošienę.

3. Įgalioti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių bendrovės vardu pasirašyti terminuotą darbo sutartį su paskirtąja bendrovės likvidatore, mokant jai 4000
(keturių tūkstančių) Lt mėnesinį darbo užmokestį iš bendrovės lėšų.

4. Pavesti likvidatorei Jolantai Lukošienei:

4.1. likviduoti bendrovę ne ilgiau kaip per 6 mėnesius nuo šio sprendimo priėmimo dienos;

4.2. teisės aktų nustatyta tvarka padengti bendrovės skolas, turimas Vilniaus miesto savivaldybei, perduodant Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn lygiavertį bendrovei priklausantį nekilnojamąjį turtą;

4.3. bendrovei priklausantį nekilnojamąjį turtą, likusį po skolų Vilniaus miesto savivaldybei padengimo ir bendrovės likvidavimo, įregistruoti Vilniaus miesto savivaldybės vardu ir pagal perdavimo–priėmimo aktą perduoti Ekonomikos ir investicijų departamentui;

4.4. darbdavių susitarimu teisės aktų nustatyta tvarka perkelti bendrovės darbuotojus, vykdančius tiesioginę pastatų ir/ar patalpų administravimo veiklą, į uždarąją akcinę bendrovę „Naujininkų ūkis“.

5. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui:

5.1. spręsti visus su bendrovės likvidavimu susijusius klausimus; 

5.2. spręsti bendrovės administruojamų daugiabučių namų administravimo perdavimo Vilniaus miesto savivaldybės kontroliuojamai uždarajai akcinei bendrovei „Naujininkų ūkis“ klausimus, kartu įpareigoti šiame punkte minimas bendroves darbdavių susitarimu perkelti administravimo veiklą vykdančius darbuotojus teisės aktų nustatyta tvarka į uždarąją akcinę bendrovę „Naujininkų ūkis“.

6. Nustatyti, kad bendrovės likvidavimo procedūros vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais teisės aktais.

7. Nustatyti, kad:

7.1. už šio sprendimo vykdymą yra atsakingas Ekonomikos ir investicijų departamento direktorius;

7.2. sprendimo įvykdymo terminas – 2012 m. liepos 1 d.

 

Meras

Artūras Zuokas

______________

 

 

 

 

Į pradžią